Jolasak eta kantak

Gaiztakeriak; kantuan diru-eske, umetako kontuak

Jostailu gutxi, baina irudimen handia

Transkribapena

- Len jostaketakin aittu za. Gehiyena eskolan ibilko ziñan? Itxian, itxian, baserriyan gutxiyo?
- Itxian aprobetxatzen nun bestik siesta joten zinin. Bai. Eta... Ordun bakarrikan e... Asko ibiltzen nitzan san zattuten bezela, ne adiñekoikan ingurun ez nulako,
eta bakarrikan ibiltzen nitzaneko banun ne txokua. Bai. E... Barrutiya, zalaiyan onduan arbolak eta zin lekua, barrutiya deitzen geniyon, eta han zen harri txuri zabal zabal bat, eta geo zittun e... Lurran azpiyan gordiak beste bi harri, biñon atetzen zin
bastante eta izaten nun harri xabal hura nere itxia eta beste bi lurrin erdi tapatuk zozten haik apalak. 'Ta ordun hora izaten zen ne itxia 'ta ne denda. Eta... Arbolan adarrakin eta geo e... Urritzari aixa kentzen zaio axala, urritz arbolari,
hairi axala kendu eta itten nittun orratzak bezela haikin, moxtuta. Eta zertik itten nun hoi? Arkaleko soldaduk ikusten nittulako zea e... Aber, ez nau akordatzen oan... Istrukziyuk itten.
'Ta klaro, haik eamaten zittuten korreak, 'ta gerrikuk eta txapelak ben borla batekin 'ta, 'ta nik itxi hartan denetik nakan. Ordun itten nittun gaztañan 'ta adarrak hartu, 'o gerizayanak igual, sartzen nittun urritz makillai 'ta itten nittun haik bezelako korrea haik
'ta batzutan militarra nitzan, bestetan dendaiya 'ta bestetan itxeko andria! Biñon aztua, e! Zembat dembora eoten nitzan han. Ingurua dena garbi garbiya eukitzen nun.
- Bakar bakarrik?
- Bai, eta hura neria zen. Neria. Ta ez dakit iñoiz iñorrekin han ibilli nitzan, uste 'ut ezetz. Eta geo, pues... Zea 're bai, ordun garai hartako historiya. Itxian sala haundiya zen, eta, bi maiya eta silla pilla bat 'ta, eliza, jartzen nittun maiya oi...
Sillak bi illaratan eta neonek jantziko nittun amanak 'o izeban arropak eta hankatakuk, mantilla haundi bat jarko nun 'ta gen ustez elizan geundela, ni bakarra nitzan biñon... Elizan gaudela 'ta apaizak, apaizak guri atzia man 'ta ordun
meza maten zuten beák aldarea beira 'ta guk ikusten genun apaizan espalda. Ordun, 'ta kasuelidadia, ze nik aldaria nakan salan...
- Bai, han aldare bat zen bai!
- Guen itxian... Aldaria... Guen... Bai, ni jaiyotako itxian aldaria zon! Ordun jartzen nitzan ni ne silla pilla haikin aldarea beira, eta apaizak ne... Guen ayeka beitu 'ta... Maten zunin be ordena nik itten niyon silla denari buelta eman, belauniko ioten nitzan bittartin,
ta silla denai buelta man 'ta exeita jarri. Igual hamar 'o hamabi silla! Eta gustora! Bai. Gustora. Geo....
- Ordun jostailluk gutxi!
- Ez. Jostailluk eta... Jostailluk itten genittunak...
Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-028
Pasartea 0:31:20 - 0:35:30 (4' 10'')
Laburpena Hainbeste lanen artean, jostatzeko beta ere izaten zuen. Etxean, besteak siestan zeuden bitartean, bakarrik ibiltzen zen jostatzen, auzoan bere adinekorik ez baitzegoen. Etxeko barrutian bere txokoa egina zuen: jostailu gutxi, baina irudimenez betetako mundu ederra.

-

Transkribapena

Nor Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-109
Pasartea 0:20:08 - 0:21:27 (1' 19'')
Laburpena Baserri beren etxean izaten zen eta haren bertso batez gogoratu nahi du, baina ez da gogoratzen. Asko gustatzen zaio abestea. Beste egun baterako zita jarri dute.

Katua akabatu

Transkribapena

- patatakin 'o zerbattekin, behintzat, beste eltzia bete zun horrek.
- (...)
- Holaxe ibiltzen giñan garaiy haitan gu. Altztxikikuk beti 'ta beste bizitzakuk 'e bai, e!
Leno san 'izutena, zea arropa biltzea zuzenin 'ta beste bizitzakuk 'e beti han. 'Ta batin san ziten, Erramunek, Erramun mutil zar bat zen garaiy haitan han, Erramun 'ta san zin... Ez dakit zerbatte san zin 'ta nik martxa! Alde in!
'Ta beti haikin ibiltzen nitzana 'ta hurrungo eunin 'e hua ikusten nun 'ta ni gordeka 'ta beste aldin barrena 'ta nik katua bainun akatua! Haina.
- Haina!
- Zea euzkitan... Harkaitzak zin ordun han Altztxikin 'ta harkaitzan etzanta dola ni makillakin jun 'ta ta gerriyan 'ta kasuelidadia, katoik ez 'men da akatzen.
Jo, 'ta seko katua geldittu zin! 'Ta harrek errita mateko beldurrakin ni behiñ 'e arrimatzen ez 'ta, batin arreba... Arrebaiy galdetu 'men ziyon: "Joxek zer du nekin? Ez du... Ni ikusi orduko alde iñ itten 'ik korrika!" "Ba, ezin kasoik, zea..."
Nor Zabaleta Labandibar, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-075
Pasartea 0:19:30 - 0:20:45 (1' 15'')
Laburpena Behin, bizilagunen katua akabatu zuen deskuidatuta, eta, gero, errieta egiteko beldurrarekin, eskapoka ibili zen. "Kasualidadea! katua ez men da akatzen... ja ta seko geldittu zin!".

Jostatzen eta ehizean

Transkribapena

- Jostailluk itten genittunak, goenek. E... Zea, este... Zankak. E... Arbola adarran kakuakin, kakua zuten arbola adarrak guenak moztu eta guenak, guenak itten genittun zankak. Bai. Eta jartzen genittun alderantziz, eta haiken gaiñin ibiltzen giñan, bai.
'Ta geo nik baita 're, geo ya... Izebak eta ezkondu zinin 'ta haiken zapatik eta ez nunin, itten nittun alpargatari hiltze batekin egur puska bat josi, takoiyak. Eta han ibiltzen nitzan neriakin hankak ukertuta, biño iruitzen... Gustora! Gustora, bai!
- Imajinaziyuk ze itten dun!
- Imajinaziyua bai. Eta geo ba... Hori, igandetan 'ta auzokukin 'ta ibiltzen baldin bagiñan ba... Ordun 'e jostatzen gutxi. 'O txori kabitan, eta nola nitzan ni gaztina eta ttikina adar e...
Mehe batin baldin bazon txori kabiya, nei bialtzen ziten. Gurason batek ikusi 'ta errita maten ziyoten arte. Ez han ibiltzeko nei. Zirikatu itten ziten, klaro! Beák ni biñon...
Hasieran esan zattutena, zazpi urte 'o zortzi urte gehiyo, nei zirikatzen ziten 'ta... Ni nombatte harrotuko nitzan 'ta hantxe, txori kabiya billatzea, 'ta ikusten baldin bazuten gurason batek 'o saten ziyoten:
"biñon, zuek juiziyo pixka bat ber 'ta hortikan eroi 'ta miña hartuko baldin baluteke, baldin baluke, ze ingo zenuteke?" 'Ta, biño bueno. Beste... Ni bintzat, haikin ibiltzen nitzan 'ta ni izugarriya...
- Konten!
- Hombre! Ni biño zazpi 'o zortzi urte... Neska zea... Zarraguk, eta mutillak berdiñ! Haikin, beákin eamaten zitelako ni oso kontentu!
- Kabiyakin ze itten zen? Kendu?
- Kendu! Eta... Hola haundi xamarrak baldin bazin, zozua 'ro billiarrua 'ro holokua, hazi 're bai itxian. T'a ordun zozua 'ta billiarrua 'ta txoriya 'ta jan itten zen, e!
Bai, bai bai. Bai. E... Zea, e... Lumatu 'ta lan pilla bat zun, biño ya ohittu, ohittuta geunden eta jan itten zen.
Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-028
Pasartea 0:35:30 - 0:38:10 (2' 40'')
Laburpena Zuhaitz adarrekin zankak egiten zituzten. Auzokoak biltzen zirenean, habietan ibiltzen ziren. Zozo eta birigarroei habia kendu eta hazteko hartzen zituzten. Garai batean horrelako hegazti asko jaten zen. Zankak egiten zituzten adarrekin. Auzokoak biltzen zirenean txori habi bila bidaltzen zuten. Habia kendu egiten zen. Garai hartan, zozoa eta birigarroa jan egiten ziren.

Jostaketak

Transkribapena

- Bai aski gezki pasa! 'Ta jostatu pilla bat itten genun! Jostatzen giñan, ibiltzen giñan txingoka, e... Kaniketan 'e bat eta... Jo! Kanika kristalezko bat konsegitzetikan zer ez 'te genun itten! Gehiyenak lurrezkuk 'o, lurrezkuk ez, e...
Buztiñezkuk izaten zin 'ta fuerte jotzen baldin bazeniyon hautsi itten zin. 'Ta kristalezko bat izatetikan... Jesus...! Bueno! Eta... Geo gordeketan 'e bai, eliz inguru hortan zimiteyo zarra esaten yoten hoi 'ta, soka saltun 're pila bat, nik abillidade haundiya nun zea, e...
Saltoka, e... Alturan soka pasatzeko. Bai. Eta klaro, gonakin izaten giñan 'ta geo komeiya! Jartzen genittun eskuak lurrian 'ta hankak gora 'ta hankan muturrakin soka billatzen bagenun bajatzen genun 'ta pasa beste aldea. Eta goian eoten zin monjetan e...
Zea... Adiñeko person batzuk, gutxi ioten zin, biño, 'ta gizonezkuk 'o baldin bazin igual ejuka 'ta, 'ta monjak: "ez ziztela berriz 'e aldi horta jon, zuzte elizan beste aldea han ibil zizte jostatzen!".
Eta bai, nik billatzen baldin banun hankan muturrakin soka, aixa pasatzen nun, biño klaro, ttikiya nitzan 'ta kosta itten zin, biño... E... Hanka bernia, hankan aurria, azala dena harrotua soka, soka pasatzikin, pasatzen. Bai.
- Nola izaten zen ba?
- Soka alturaketan, bai, saloka 're ibiltzen giñan, biño geo baita 're ibiltzen giñan alturaketan. 'Ta klaro soka lurretik altxatzen hasi eta gora 'ta gora 'ta gora zuk altxatzia 'o...
Pasatzia posible zenun arte. 'Ta klaro, gora ailletzen zenin 'ta tiruo soka 'ta klaro, len san zattutena hankan muturrakin billatzen baldin banun seuru pasatzen nula, biñon azala dena harrotua 'ta zembaitan larrutu igual.
- Gomakin itten duguna guk, biño zuek sokakin.
- Biñon sokakin, klaro! Bai, bai, bai. Kontentu aski bai, biño hala 're aski kontentu, e!
- 'Ta ze ibiltzen ziñazten, neskak elkarrekin 'ta mutillak beste ayekatik?
- Ez, ez, ez.
- Denak batea?
- Ez, mutillikan ez, e! Zortzi urte arte ibiltzen zin...
Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-028
Pasartea 0:23:00 - 0:25:50 (2' 50'')
Laburpena Jostatu pila bat egiten ziren: txingoka, kanikatan, gordeketan... Hilerri zaharrean ibiltzen ziren. Sokarekin jolas bat baino gehiago zituzten. Hankak larrutu arte ibiltzen ziren.

Altzibarko bilera

Transkribapena

- Jostatzen asko ikasi gabik giñan! Lanin, gustoa gaiña!
- Jostatzen ez za gotzen, Joxepa, zertan ibiltzen ziñazten?
- Bai, ibiltzen giñan gu, iandetan 'ta, soka saltun 'ta. Geo billerak eta izaten zin.
Altzibarren billera haundiya itten zen. Eta... San Pedrotan Altziberren fiestak, eta gaiñekun billera izaten zen, e! Filarmonika jotzaillik... Han dantzaiyak izaten zin errak, neska 'ta mutil, 'ta hala! Jon 'ta neskak hasi lehendabizi 'ta faborez mutillak 'ta bai 'e, gustuko
baldin bazin bai, 'ta bestela ez! Anda!
- Biño beti mutillak eskatu!
- Mutillak faboria eskatu neskai, bai.
- Neskak ezin al zun eskatu dantzik?
- Beste aldea izaten zen ordun behintzat. Oaiñ ez dakit ze itten 'uten, biño...
- Oaiñ, oaiñ iñorrek ez du dantzik itten!
- Biño filarmonika jotzaille errak 'e bazin ordun. Bai. Bat Altziberko Irundarrenekua zen. Manuel. Aspaldi hilla da. Soiñu jotzaille erra zen. 'Ta beste bat Arkale, hemen bada Arkale, mutil bat.
- Bai.
- Horren atta. Harrek Albixturrenekotik, biyek txandan aitzen zin. 'Ta jendia hola, e! Lezotik jendia kantidadia tortzen zen Altziberra. Lezoarrek 'e bazin Oiyartzungukin ezkonduk.
- 'Ta ongi, ongi... Kampokuk ongi hartzen al zin?
- Bai...! Bai, bai, bai, bai.
- Bai? Ez al zin harrika bialtzen?
- Harrika? Fama bau Oiyartzunek! Harrikelaiyana!
- Horrengatik galdetzen zattut.
- Politta zen Altziberko billera, e! Jesus! Famosua! Geo Santiyotan Iturriotzen.
Xanixtebanetan Oiyartzunen. Xanixtebanetako fiestak Oiyartzunen, tres de agosto hasi, 'ta hiru 'ro lau eun izaten zin. Bai, bai, fiestak 'e ordun jartzen zin, e! Musika 're kartzen zuten ordun.
- 'Ta ze... Ze fest... Ze gehiyo izaten zen musikatik aparte festatan? Gotze al za?
- Zortzikukuk 'ta, makil dantzak eta. Haik 'e dantza polittak zin oso. Horrek honezkio ikusi 'ttu bai! Makil dantzak eta, e! Oso polittak, bai. Biño izaten zin barriyo guziyak. Santiyotan Iturriotzen, San Pedrotan Altzibarren, Karrikan Ama Birjiñetan uste 'ut izaten zela.
Aztu 're in nau, biño. Denetan, barriyo guzitan, behintzat, txandan txandan.
- 'Ta zuek denata joten ziñazten?
- Posible baldin bagenun, bai.
- Gurutzea 'ta Ergoina 'ta re bai?
- Bai, bai. Bai, Ergoina gutxitan ni. Behiñ 'o jon izandu nitzan. Han taberna batin Bialden 'o, lengusuk nittun, 'ta lanea! Fiestetako partez. Haik 'e hil zin 'ta... Ni hazitako geldittua hemen.
Denan tartetik.
- Karo, denan berri mateko zuk e!
- Amakiña ikusi ber izaten da bizitzeko!
- Bai. Haimbeste urtian gaiña.
Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-019
Pasartea 0:13:50 - 0:17:10 (3' 20'')
Laburpena Jostatzeko denbora gutxi izaten zuten; igandeetan ibiltzen ziren. Edade batetik aurrera, berriz, Altzibarko bilerara joaten ziren. Mutilak neskei dantza-eske aritzen ziren. Filarmonika-jotzaileak balkoitik aritzen ziren jotzen. Lezoko jende asko etortzen zen; ez zituzten harrika bidaltzen. Auzoetako festak ere baziren garai haietan. Musika eta dantza gogoan ditu: zortzikoak, makila-dantza...

Uretan

Transkribapena

- Txampaiñe ingurukuk ordun, Bitorrenguk 'ta Bordaikuk 'ta hoi denak 'ta Pautxiki... Ordun denak...
- Bai.
- Auzoko guziyak?
- Ez, gu hiru auzo! Errotakuk, gu, Bordaikuk hiruak seuru! Gotti batzutan Bordaiño jonta, bestetan gue itxea torrita. Txampaiñea torrita.
Aierdi 're eskola ondu horta torrita, bestela, gotti jonta. Eta beste batin bagenun Zulatxipin itturriya. Ederra! Eta ura fresko freskua eoten zen, 'ta bero baldin bazon, jon 'ta genun kostumbria, han, zea zen, zea bat, e...
- Aska bat?
- Aska haundi bat! 'Ta han sartu 'ta ibiltzia. Haimbeste balde, haimbeste ur izaki ingurun 'ta haraiño jon ber!
- Erreka onduan!
- Han, ura frexkuo zela 'ta hara jonak! 'Ta itxian bazterrin ibaiya! 'Ta gen soin zarrak jantzi, apartak jantzi 'ta putzun han biltzen giñan denak! Eta hala 're batzutan:
"Oi! hau epela 'uk! Guazen Zulatxipiko itturrira!" Zulatxipiko itturrira denak!
- Udako bero berua!
- Udako bero berua! Primeran ibiltzen giñan.
- Karo.
- Primeran! Eta gue jostaketak denak hoixek zin. Holaxe.
- Eta uretan, zea...
Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-014
Pasartea 0:21:00 - 0:22:30 (1' 30'')
Laburpena

Kaxilda Ergoiengo Txanpañekoa da eta inguruko etxeetako haurrak biltzen ziren jostatzeko. Zulatxipiko askan sartuta ibiltzen ziren, iturriko ura errekakoa baino freskoagoa izaki. Soin zaharrak eta alpargatak jantzi eta errekan ibiltzen ziren.

Jostaketak: marru-marruka eta jokoan

Transkribapena

- Nola da hoi?
- Marru-marruka, korrika! Punta batetik bestea, eta han, gue Txampaiñeko aurrin, gainkaldin bi trena biria zen, Arditturrira, 'ta pareta.
- Bai.
- Eta marru-marruka hasten giñanin, joten giñan bueltan barrena, paretan gaiñin barna, eta eskapo ittetik, paretatik salto itten genun betti.
Eta gue lengusua, hemen hil zena, eroi 'ta bizkarrin miñ hartu! San ziyon, han zon... Gizon bat bazen eskolan ordun, 'ta harrek san ziyon: "te voy a coger en el coche," kotxia bai baizun "te voy a coger el coche y voy a llevarte al médico"
Ta baita eaman zun Don Benardona, itxea. 'Ta san ziyon hautsiyik ez zula, biño golpe gaixtua zula, eta man ziyon botika eta geldik eoteko. Ahoz gotti[ahoz gotti:8350]. Zortzi eunin. Eta sendatu 're! Sendatu, botikak hartu, 'ta zortzi eunin geldik eondu zen
'ta harren bizkarra primeran geldittu zen atzea. Biño hartu zun golpe bat! Paretan harriya gaiñea jon zitzaiyon, e! Béak betti eroi zenin, harriya gaiñea!
- A...!
- Hori ba! Biño emakumii ze gotuko, 'ta paretan gaiñea iyotzia, eskapo itteko! Marru-marruka. Eta marru-marruka hoi korrika asko ibilli berra! Bat 'o bestia harrapatzeko. Eta saten ziyon zea, Paotxikikua zen bestia. Oiañ hanka, hankik gabe do.
Hori 're joten zen jostatzea. Ta horrek esaten zun: "hemen baton bat elbarritu ber yeu, e!" Eta nik esaten niyoten: "elbarritzeko ez dugu jostatu ber, e! Formalidadikin, bestela hemen norbatt hiltzen bada, ze in ber dugu!" Nik saten nun.
"Eta hara bestia! Hiltzia aittatzen al dun? Miñez eotia nombatte hor, hiltzia okerro dun!" Horrek, hankik gabeku horrek. Eta saten genun: "bueno, bukatuko al dugu?" " 'ta bukatzen badugu ze ingo dugu?" 'ta " Oi! Bordaira 'ro, Bordatxikira 'ro, nombattea jon 'ta,
han 'e launak izango 'ttun 'ta, han eon hizketan!" Eta azkenin, hala itten genun. Txampaiñetik Bordaira malda gotti iyo, eta Bordain batin lau 'ro bost neska.
- Zuen eraretxokuk?
- Bai, denak eraretxokuk, 'ta denak hara jon 'ta han denak jokun. Jokun sotun. Jokun aitzen giñan.
- Kartakin?
- Kartakin. Eta hantxe pasatzen genun demboa. Biñon, nola ibiltzen giñan! Biño beti hanka... Oaiñ, hankik gabeku honek hala san izaten zun: "gu parregarriyak gattun ayeka batetik bestea jostatzea! Tokiyik ez bagenu bezela!
- Biño, launa ber! Batzuk aspertzin...
- Bai, ba. Saten geniyon: "Oi, saten ez duk, Bordain, 'o Bordatxikin norbatte harrapatuko 'ttugula launak eta jongo gala!" "Bai, bai, nik san dut, nik san dut. Nik san dut hoi."
"Aleiya, zuk esan 'zu!"
- Eta geo béak, béak hoi san! Parregarri!"
- Geo béak hoi san! 'Ta guk saten geniyon: "Oaiñ ze san nahi duk horrekin?
Leno béak, heorrek esan 'ta, ze san nahi duk? Ze nahi duk, paetan gaintik salto in?"
- Ordun konturatuko zen, 'ta!
- Eta holaxe aitzen giñan!
- Zein juntatzen ziñazten...
Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-014
Pasartea 0:17:00 - 0:21:00 (4' 00'')
Laburpena Jostaketak: Marru-marruka, korrika, lehengusu batek min hartu zuen paretatik salto eginda. Bata bestearen etxera ere joaten ziren, eta han hizketan edo jokoan ibiltzen ziren.

Jostaketak: ttabak eta tortoloxak

Transkribapena

- Jostaketak?
- Jostaketak, bai.
- Hasten giñan tabatan. Lau 'ro juntatzen giñan, 'ta ttabak, bakizu, geo,
turtuluxak saten geniyon bestik, hoik ardiyan hankan zea koxkor batzuk. Haikin denakin jostatzen, eta ordun sos batzuk izaten genittun, banakaka batzuk 'o, 'ta haik jokatzen genittun. 'Ta iabazten zunak denak eamaten zittun.
- 'Ta nola jokatzen zen haikin?
- Bota 'ta, hartu 'ta, buelta man 'ta, gaiñea jartzen bagenittun, ongi, 'ta azpira jartzen bagenittun gaizki!
- A...! Ordun gehinak...
- 'Ta ordun bai, gaiñea gehina, eta hor ibiltzen giñan, kontentu aitzen giñan! Arront kontentu! Biño galtzen genunin, bagenun bat, near itten zuna! Aixiana, hua nearrez, saten geniyon:
"Ixabel, zertik itten dun near?" "Oi! Partidua galdu dutelako!" Saten geniyon: "Erri... Bost zentimongatik near in! Geo 're bost zentimo harrapatuko 'ttun! Jokatuko dugu berriz 'ta iabaziko 'zu!" 'Ta hasten giñan, 'ta berriz 'e, 'ta hua beti galdu itten!
- Hara!
- Saten zun: " Ez dut gehiyo jokatuko! Zuek bakarrak iñ!" 'Ta gu bakarrak utzi, 'ta guk ez galtzen! 'Ta geo saten zun: "biño zuek ez 'zute behiñ 'e galtzen!
Beti iabazi, 'ta beti iabazi!" Saten geniyon: "Ui, hoi suertia, zuk 'e suertia... Zaude pazientziyakin! Hara jarri berriz, jarri!" 'Ta jartzen zen 'ta: "hara oaiñ 'e! Atzea galdu! Berriz 'e!" Saten geniyon: "bueno, nearrik ez in, e! Bestela denak geldittuko ga nearrez!"
Hala gelditzen giñan, 'ta aspertzen zenin, saten zun: "oaintxe ne begiyak aspertu dia nearrez, 'ta ez naz gehiyo ibilko!" Hortxe gelditzen giñan. Gen jostaketak hoik zin. Geo marru-marruka...
Nor Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-014
Pasartea 0:14:50 - 0:17:00 (2' 10'')
Laburpena Jostaketak: ttabak eta tortoloxak. Ardiaren hezurrekin eginak ziren. Sos batzuk izaten zituzten eta haiexek jokatzen zituzten. Beren lagun batek negar egiten zuen beti galdu egiten zuelako.

Haurtzaroa

Transkribapena

-Gu irai itten bai.
-Irai itten hemen ikaste' al zenuten?
-Nik hemen ikasi nun putzu hontan, lau urtekin.
-Bai, e? 'Ta presa 'ta zer zen ur geiyo hemen?
-Bai... Orujo bat biño haundiyuo presa. Hako harriy horren gaintik itten nun betti, San Blas, bua! 'Ta... Ergoin hor ibiltzen zen irai itten.
-'Ta presa inta 'o in gabe?
-In gabe, in gabe! Ur ikarriya zen, ura ikarriya zen!
-In gabe, e? Bai, e? Haimbeste ura...
-Oan dena zakarrez bete da! Hako arbol haitaiño ya! Oan ya zikindu da 'ta, geo 'ta geiyo zikiña geiyo!
-'Ta jostatzen ze ibiltzen ziñazten kuadrillan 'o... Ze itten ziñazten auzoko guziyak juntatu jostatzea? 'O, 'o... dembua 're ez zenun jostatzeko hartuko, lana itten zen geiyo? Nola izaten zen?
-Bueno... Jostatzeko dembua, ez dait ba nik... Iande arrasaldin. Udan baldin bazen, bizikleta hartu 'ta numbattea 'o... Gaiñekun hortxe pelotan 'o. 'O mendira 'ro.
-'Ta fruta lapurriyan 'ta hola ibilko ziñazten, ez?
-A baita 're!
-Hoi 're bai?
-Jolin! Hua zen zea cuarentaiunako goseti hartan... Seika hartu batzuk 'ta, zakurrakin atzetik. Jo... Ze gambiyua!
-Fruta asko 're ez zen eongo sobran? 'O lurrin hondatzen ai zinak?
-Ezta zuaitzin utzi 're!
-Zuittu aurretik jan!
-Jo... Ordun eozin baserritar gereziya 'ro fruta hartu, fruta mordoskat otarrin 'o 'ta Errentira saltzea 'ta joe! Xoxa!
-A, bena ez zena., zuena ez zena 'e...?
-Ez, ez! Bena, bena! Biño nola gu, horregatik harrapatzen ziguten fruta hoik beak. Oan dena usteldu itten da, biño ordun jolin... Handik heldu zen sosa 'ta!
-Karo... Ahal zen tokitik len?
-Bai...
Nor Lardi Landa, Joxe Luix
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-002
Pasartea 0:48:51 - 0:50:57 (2' 06'')
Laburpena Haurtzaroko kontuak: errekan igeri, fruta-lapurrerian. Erreka nolakoa zen.