izandu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Izan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Ser
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiIzugarrizko karta zelebria 'ta par itteko moukua izan ber zun. Aber haik bakarrak zin aintzen zutenak mundu hontan! Jesukristo 're balsin ibilli zela, Amabirjiñakin ezkondu zela 'ta familiya 're izandu zula! Jo! Ze erreplika 'ta ze zeak ibilli zin ordun! Josus!Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ai ba!
- Beti izandu zun ama difuntak eosi zun behiñ ba, txokor ttiki bat eun batin, nombatte merke xamar iruttu 'ta. Belarra bai baigenun terrenun, zea errentan genun itxia, biñon,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ez, umia izandua zun orduko!
- Hara! Bueno gutxinin!
- Gutxinin hoixe! Zea, bueltaka, bueltaka zebillela soka... Zeak... Este...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Arraiya, bai!
- 'Ta ze fabrika 'ro zen, ze izena 'ro daka? Nik ez nakan aittua.
- Hua zen... Arrandeiya! Arrandeiya, leno Errota izandutako tokiya zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai! Guk gizonak bezela lana! Ez ga eozein izandu, ez! O...!
- Berko sasoya euki!
- Osasuna zer 'te da, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Nik ba al dakizu ze izandu nun? maixtra ona. Kastillana zen maixtra. Pamplonako alaba. Hua zen maixtra, e! Jo, harrek eakutsi zin nei! Biñon eun bat faltatzen bazenun, itxea abisua, ez eunik galtzeko! Nei. Dena hartutzen nuna.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'ta sekula ez zin faltatu izandu 'ta geozko kampun utzi.
- Oaiñ igual emango littuteke, biño ordun denak holaxe eukiko zenittuzten 'ta!
- Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEz gaittun beratzak izandu ez! Amak beti enkargu bat ematen zin: "urin sartu gabe, hotz do 'ta!" 'ta bai, ni itxetik ura orduko aztua! Bai, ez zen... Osasuna zer 'te da! Jesus!
-Ez zenun katarroik izango!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiGaiñekun, afiziyua 'ta pazintziya 're ber da! Nik ez nun umeik sekula jo izandu! Ona esan in ber du! Nik maixtra ona izandu nun, neonek egiya san. Harek 'e sekula ez zun jotzen umeik.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Han gue atta 're han ibilliya zen 'ta, asko. 'Ta geo beste batzuk tortzen zin, Goiyerri aldetik eta. Ne ahizpa batek nobiyua hala in izandu zun. Oaiñ biyek hillak dia, biño jatorra zen, Zeamakua. Eta hara torri 'ta jartzen zin,Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. Bai. Gue itxia, Martinmotzene, handik bertan zen, 'ta noixik behiñ tortzen zin hara. 'Ta ne ahizpa batek, zarrenak, hala in izandu zun nobiyua. Gizona jatorra zen, biyek hillak dia oaiñ, biño .
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez. Neonek. Semeik ez nun izandu, alabak. Bat bizi. Bestia hil zen 'ta, gazteik hil zen gaixua. Hola.
- 'Ta noiz, zembat urtekin hasten zen eskola Joxepa?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Muti kozkortan 'ta neska kozkortan 'ta.
- Bai, pozik. Haurtzai 'ro. Neone 're hasi izandu nitzan 'ta!
- Karo, 'ta horregatik saten maixtrak zui seitzeko.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, ordun pobrik denak eta. Ni neone izandu nitzan, ez da egoki esatia, biño dena hartzen nuna. Nik ahizpak eta banittun, biño haik nei eskribizitzen ziten beti. Nobiyui kartak in ber bazizkaten 're, nei eskribittu, 'ta hain izenin.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta han bai 'men da ongi beitu ezkio, gizona be zaman fiura. Ni beira beira ion izandu naz, e! 'Ta bada holako zea bat, dibujo bat.
- Halako traza.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiDesapiyua behintzat! Jo ez giñun behiñ 'e izandu, biño... Gaiña billeratik eta goiz jon ber zen, e! Zai. Ni akortzen naz, Iturriozko fiesta batzutan, Santiyotan... Iturrioztik, jakiña, beanduxio! Tortzeko 're biria 'ta... Torri 'ta atia itxiya attak!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zea 're galdetu nahi nizun... e... zuek familiyan maixtra asko izandu zazte!
- Bai. Maestrak? Martxeli... Martxeli 'ta Xixili, biek maestrak dia. Maestra... herriyak jarri zittuztelako; eskola, dotriña erakusteko 'ta. Lembizi eondu zen Martxeli 'ta geo Xixili.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai. Horren ama, ne maixtra 're hua izandu zen, 'ta izebakin ikasi nittun ikasi nittunak eta hoik 'e bai, denak.
- 'Ta nolatan atrebittu 'te zin eakustea 'ta?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Kuadrillakuk ttun. Ai ama! ¡Aquellos tiempos! Miño urte polittak izandu ttun. Hombre! Bageninen gauz txarrak 'e: orduk eta ez dakit zer eta lana in berra 'ta. Eskolatik ateta lanea jon ber umik eta ez dakit zer 'ta bakit zer, Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiikusten bazenun eroitzea zijula 'o zerbatte, denak elkarrei laguntzen.
- 'O baten etxea jon eta amai 'ta ezer iñorrei esan gabe eta hua alde itten du ez (...): "Hemen do". Beti izandu da: atiak zabalik, etxez-etxe ez?
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Garai haitan diputaziyuk in zittun hoik. Haiyen eskutikan behintzat. Haiyen eskutikan.
- Ordun zuek beti izandu zuten hor eskola?
- Hoik in zian ni muti kozkorra nintzala in zian.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hoik zean jaiyuk izandu 'ttuk, zean, este... Ameriketan.
- A bai?
- Bai, bai. Biajedenobios hara jon baizin hoik.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi'Ta kolokatzen zea aittu yun Gallastegi, Luzio. Luzio aittu yun hua jartzen.
- Ez hua Ergoiengo zeak jarri zin, Artolak. Ximonenekuk.
- Miño Luzio ibilli izandu yun, Luzio 're, problemak izandu ziteken,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusihasi berriya hartan e'yun ondo ibiltzen 'ta Luzio 're hara ailletu izandu 'uk, nekin jonta gaiñea.
- Ximonenekua, Ximonenekua behintzat bai hor.
- Ximonenekua 'ta behintzat aittu ttun hor tokiyak (...) saltuk ematen
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hok ez, hok hiruak ez zin jon bate. Hiruak mutilzarrak geatu.
- Hiruak mutilzarrak geldittu dia. Bai miño, saiatu igual in zin?
- Ez, ni jon izandu na neskata.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hi? Bai...
- E'ttit jorraa askoik izandu miño, in izandu ttit nik. 'Ta denak ondo zeatu gaiñea, ondo kuidatu, ondo hola paillakatuez jon 'ta gaiñtik ikuttu gabe. Matte-matte in 'ta...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- (...) Artixta izandu.
- Artixta ni? Joe!
- Geo hola geatu itzanin.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ez al ziñazten hasertzen Irundarrekin? Harrika 'ro ez al ziñazten...? Nik aittu izandu dut Irundarrai harrika 'ta ibiltzen zila.
- Harrika? Ez, ez...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hemen norbaittengatik san izandu dute.
- Garai batin Altzibarren... Errentiarrak jon 'ta...
- Si pero... eso antes si...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Aspaldikua da zea hoi.
- Aspaldikua da bai, hoi.
- Gue denbun ez da holakoik izandu.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusimiño nik suertia izan nin bai. Itxea entreatu ordu 'ta sekula ezer izandu gabe. Ez.
- Guk toki frankotan bai. Guk paketik sartzen genittun. (Xouta) Beste sagardotegiya hoi zer zen? Denin sartzen genittun.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ardi-larruakin jon izandu ttuk batian. Txipiberrin zen haik. Ardi-larruak, hemendik Frantziara pasa izandu tteu.
- Bai e?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, bizkartan nik ardi-larruak eaman izandu ttit, zeaño, San Antoneño.
- Bai, bai.
- Miño gaiñekun, gehina, karri?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiBueno, gaiñekun e... Oso kontentu ibilli izandu naz ni oso gustora eskolan, e... Hango launakin jostatu 're asko itten genun eta bai, e... Erabat esateko, oso gustora, kontentu. Izaten zin, izaten genittun gen kastiguk, gen zeak, esan nahi nuke... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiKastigatzen ziguten, miño kastigatzen ziguten zerbatt itten genulako! Ni goguan geldittu izandu dut egun batin pizarran in ber genun zea, e... Hiru 'ro lau artin lana eta genun bat falta, komonea 'ro jon zelako. Eta nik esan nun: " ¡Ba, si no viene que se fastidie!" eta monjak entzun. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta jarri ziguten lembiziko pisutikan azkeneko bittartin guri eskailleratan kastigo eta geo beák zazpi monja zin eta zazpiyak guen ondotikan pasa eta kapillara errezatzea. Eta netzako kastigoik gorrena hora izandu zen. Denak han ikustia han kastigatua. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta ni beti izandu naz oso beldurtiya illunduta, eta beti zea hoi izaten nun "jo, gaur nombattea jon ber 'te dut illunduta geo 'ro..." beldurra 'o... Zalantza hoi bai, beldurra, nik uste 'ut beldurra gehiyena. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta geo ondorin 'e izandu zin, biño momentu hartan ni eskolan nabizela 'ta hoik akortzen naz gehiyo, beste batzuk igual, biño ez naz hoitaz hambeste akortzen. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibiño bai, segidan. Bai, neria bintzat, hala izandu zen.
- Gaiñekun burutik pasten al da, seittuko nuke ikasten 'o...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBeldurra gaiña, nik uste 'ut ez jakiñagatikan 'o ordun beldur haundiya ziyon perretxikuk jatiri. 'Ta ni gustora ibiltzen nitzan billatzen, biño geo jateko ez. Beti izandu dut, 'ta uan bertan'e bai, nei perretxikuk goroldiyo gustua 'ro billatzen yot. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta... Oan suabizantia ibiltzen dugu, biñon ordun 're oso usai goxua gelditzen ziyon gauan utzi belarretan 'ta. Bai.
- Noizpatte kontatu izandu zu norbattek...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiMuxika e... Dena granada puskaz betia. Biñon hala´re urte batzutan eman itten zittun muxikak. Bai. Pes hori izandu 'men zen, kaleko jendia ahal zun tokira joten 'men zen eta Sastiarrenin 'e, e... Asko eondu 'men zin. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta artazuriketa ze itten... E... Zuk artozuriketa aittu izandu 'zu? 'O... Zuen artin 'ta?
- Bai, bai, bai.
- Itten zenuten zuek?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAittatu zattuten bezela, oso zaila izandu da beti eta e... San zattuten bezela, lur batzutan hokiyo maten zun bestetan biño. Biñon, nik uste dut, e... Ereinketa hoik eta lan luzi hoik eta... E... Baita 're utzitzen jon zila erraxtasunagatikan.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta utzi in zen hura, biñon, e... Eman zun be... Zea, be bolara eman zun horrek, biño oso motxa izandu zen, hiru bat urte 'ro hola. Eta esan zattuten urti hoin ingurun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusinahitanahiyez beste bat erdalduna erdaraz zakina hartu ber zuten. Eta hortan arrazoiy izandu dute ben hizkuntzaiy atzea utzi eta erdara aurrera hartzia, aurrena hartzia. Sentidu hortan, e!
- Gezki pasa 'utelako.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Klaro. Askok eta askok. Besteren beharra izandu dute herritik kampora jon ber bazuten.
- Bai, bai, iozeiñ jestiyo...
- Igual da. Eo gauzak antolatzea edo eozer zea. Ez jakin. Ez jakiñak.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Hoik ayuntamentun pues izandu zen, gerra ondorin izandu zen epoka ba kastellanuaiy hill edo alde iñ edo egiñ eta ba hori jartzia tokatu zen hori herriko gorabera guziyan jakintsua zen. Herriko bizitzan guztiyan jabe 'ta bea jarri zen sekretaiyo.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiIzandu zun dembora sekretaiyo eondu zena Fidelan anaiya. Inaxio.
- 'Ta Fidela zer zen?
- Inaxio Zalakain.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez. Baiño ben artin bazien nahikuk. Nahikuk ben artin. Ta herriya pues hoiyen... Hoiyen mendin bezela. 'Ta denuntziyak eta jesus! Eziñ ikusiyak haundiyak izandu zin gerra denboran. Eziñ ikusi haundiyak. 'Ta ondorin 'e... Bai, nahiko. Famili artian 'ta eziñ ikusiyak eta...Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Hoik beti afiziyo gaitza zuten, kanturako 'ta txistukin 'ta... Puf! Hoik iñ izandu dute leno 're, ez dakit kontatu izandu zattuten. Zea attak... Hor Feliziano, oaiñ... Don Felizianekuk guk santa enteintzen dugu... Hangua eo Belderreiñenekua, ez dakit seuru bitakua zen, zeintakua zen.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiKontrabandun joten zen mendiz mendi. Eta iriñaz zea 're bai, arto iriñan billa 're bai. Gu geok jon izandu... Ni izebakin jon izandu naz trenin zeara, Endarlazara. 'Ta han jende franko tokatu genun Lezotikan jonak iriñan billa taluk itteko. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ameriketan izandu 'ta "joe, ze ikusi 'uk Ameriketan?" 'Ta. "kriston imbentuk battuk Ameriketan" 'Ta: "zeba?" 'Ta: "Makina punta 'atin txerri biziya sartu, 'ta bestetik dena txistorra inta atetze 'uk!" Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Biño...
- Karrikan 'ta ibilli giñan demboan, euskara libre zen demboa izandu zen! Euskaraz 'e libre zen.
- Republikan garaian ez?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Biño, sorgiñan hoi... Nik atta difunturi hoi aittu izandu niyola. Hoi kontua nik ez dakitela, hoa Olalden amakin ibiltzen zen demboan atta, eta Kamiyoku hortan arto tartin kriston bihor sailla 'ta ze kriston soiñuk eta, 'ta geo zeatu 'ta deus ez. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiBueno ni jaiotzeko anaiya bazenittun osaba 'ta izeba neska zarrak eta haik ilusiyo osuakin Txaparrea ekarri. Hua hor 'ta ama ya geldittu zen nekin bakarrakin, biño geo hala 're bost izandu giñan eta bost urtetik seira eskola hasten zen. 'Ta ordun Tolareberrira.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Handik bukatu 'ta izango zen, nola zen? A, ne kontura ya erabaki nun eskola jartzia. Eta Ualdetxon jarri nun eskola partikularra, biño legalizatua. Eta han jendia izandu nun... Hasta decir basta! Zertik lepotik goraiño kaitzen ez! Geo itxea torrita, berriz...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi"¡Menos mal de buena me libre!" Uaiñ, tampoco komparatu 're ez, hamabost eun, nik laroeitik gora izan izandu 'ttut, e! 'Ta kartillatik hasi 'ta hasta donde llegues.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- San izandu zin, erdi tonto erdi pizkor hoitako batek: "zu maestra izateko bai atrasatua zala!" 'ta ne artin: "bazekit neonek 'e nik", 'ta "zer ba?" "Zuk oain bizikleta bazenu, yi....!" "A, 'ta bueltakun karko al nazu zuk yi....!" Se calló! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiguziyak, arratsa izaki, 'ta jartzen jakiñ ez 'ta ahal genun bezela nola ibilli izandu giñan. Geo kontu hoik kendu zin, geo kendu zin, esto... Las fajitas y ze hoik, ohiyal hoik eta ordun pixa usai errak bai! Zertik haurra tarrarrarrarrarrra in 'ta zuk hartu hua 'ta gu (...)Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Altziberren itten zun kontua aittu nun, biño ni in gabe libratu nitzan. In gabe libra... Biño garaiya izandu zela uste 'ut, akaso ne aurretik zen hoi e! Cuando estuvo en lo suyo suyo. Biño nik ez nun behiñ 'e Cara al Sol... Francon erretratua eskolan bai, hoi bai.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiZertik gehiyen gehiyena izandu zen gorrotungatik, eta... Nik ez dakit ba, imbiriya 'o... Ze izandu zen! Zertik hoi izugarriya izandu zen Oiyartzunen, e! Larraburun bertan hamairu haurren atta hil zuten, e! ¡Fusilarle!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiGeo torri 'men zen béa, e! Pero ez dut uste hizketako gogo haundiik izandu zunik familiyak.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Gue itxian 'e oilluk eta ne baserriyan 'ta karo, han milizianuk izandu zin. Esto... Hartu 'ta eaman itten 'men zittuzten 'ta, haik itxeko ber! Eta eunin... Gue osabai hor gotu 'men ziyon, denak billu 'ta kutxa batin sartu. 'Ta gambaran zeatu, gorde. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Txipikua. Hoi izandu zen fletxazua y nada más, atada ya!
- Fletxazo?
- Han ya han geldittu nitzan. Nada, sin disfrutar más.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiNik gue ama dijuntak gaixua! ¡Pobre! Zea genittun, adjetivos posesivos. Eta suyo, suya... "Ama, suya zer da?" 'Ta "suiya zea ezkondu eta ze..." Hoi beti... Hara, ez 'yot iñorrei san izandu, biño zer zakin?¡ Si solamente sabía firmar la pobre! Si solamente sabía firmar! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiAldare guzitan jartzen in ordun eta segundak, kompaziyo batea iñ izandu dia hirukuk. Hiru meza maten zila bakit. Gue difuntuntzat. Zea, entierroko meza 'ta era berin 'ta geo hairi maten...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Nik ez dut hemen iñoiz ikusi.
- Donostin bai. Donostin kusi izandu 'ut nik, zaldiyakin. Santa Katalinaiño gaiñea. 'Ta Santa Katalinaiño launtzen zun jendik eta ya han despeitzen zen duelua. Eta ya funebrik...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'Ta familiyan matte 'me 'ute! Oseake suertia izandu zun harrek 'e gaixuak be gaiñin.
- Bai.
- Felixitas. Biño akortzen naz... Oaiñ 'e akortuko 'ia zean, hartu (...) hola 'ta
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Lan ittia umikin gauz politta da. Gorra izandua pena maten nau, biño berrin arkittua 're bai. Porque han sido... Aurrea ate dia, e? Kusi bazenittun, bat ez ikasi 'ta zeatuak... No. Aurrea ate den jendia da 'ta poxa maten nau 'ta...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Hura zen; biarrena. 'Ta geo Inaziok: horrek sei urte pasa zittun gerran.
- Bai, san izandu digu gui.
- Geo hoi... horren eaman ber zuten... hemezortzi urte komplittu gabe eaman zitenen
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigerra gue Inazio. Sekulan Oiyartzundik ate gabia, pusill bat ikusi gabia 'ta... hala eaman zuten. Sei urte pasa zittun. 'Ta Manuelek suertia izandu zun; ya gerra bukatu zen 'ta Lesakan in ziñen soldauxka. Lesakan bazen konpañiya, bakizu gerra ondorinPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta beñe ez zitzaidan suertu nei jotzia. 'Ta nik granada bat... San Inaziyo euna, eliza jon 'ta handik atera 'ta tropak sartu zin elizan meza entzuten, oaiñ miño fede... ez dakit nola den hori. Eta ikusi ziten nomatte zeatik, San Markotikan, San Markon frente geitza izandu zenPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Eosi 'ta entreatu, in ber izaten zun. Bai. Hoi hola da: ez zunak eosi 'ta entreatu. Amakin batek bai. Hoi izandu zen gerra ondoko mixeia: zunak 'e... berrogei patata... beno, askotan illarrik ez 'zu erdiyik 'e itten zelayin, 'ta berrogeita hamar kilo entreatu ber ttuzuPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'ta oliyua kendu harrei 'ta antxoa lata hua jakitako 'ta geo oliyu harrekin gañeko gauzak iñ. 'Ta bizimodua hoi izandu zen, geo ondotik.
- Gerra bea 're gorra, miño geo ondorena 're gorra... hainbeste urtian.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusihan nitzala gizona hil zin, akzidente batin hil zen 'ta hemezortzi urte. 'Ta ordun, gaur e 'nittitekenen bialiko miño libratu ber izandu nun lau hillate miño lehenuo itxia ne umikin, 'ta eskerrik asko ne kuñadu gizajua, beñe ez zin aztuko...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ez, aurrekotik. Beti izandu 'men zen. Ne attan attak 'ta amak eta... bai.
- 'Ta Tornolako taberna bakarra izango zen?
- Bai, huaxe. Ergoinen 'e bakarra zen Bialde. Bakarra izaten zen, 'ta geo zen Tolare.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiGue amak amakiña 'at kozina in ziñen. Jana 'ta geo Arditturrira torri izandu zin... Goizutatik 'e han kiebra jo zula 'o... Eta Olatxen bizi ttunen hogei 'ta geyo laun, beak... 'Ta hoik jaitan, jaiero gue itxiin, berindua prepatzen ziyon gue amak. 'Ta hola...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...hogei 'ta geyo laun, beak... 'Ta hoik jaitan, jaiero gue itxiin, berindua prepatzen ziyon gue amak. Eta hola... Gue amak jana asko jartzen zun. 'Ta hola.
- 'Ta zue gizona izandu zena 're torko zen? Ez, hua apopillua zen.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Hua apopilua zen. Hua geo, gerra ya bukatua zen hua torri zeneko, bai.
- Miño ordun, dantza ze izandu zen, gerra arte?
- Gerran, ya gerran. Ordun ez zon... porke trabajadoria 'ta ze naspilla izaten zela uste 'zu?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEmakumik irabaziya dulako eta esaten du: "Hor kompon! Ni neriakin biziko nak". Bai, hola da. Hola da.
- Kanbiyu hoi izandu da.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiaspaldi hillak dia. Atsua yunen, zea, pizpurriña hutsa. Hiru anai... lau anai zin noski eta nei asko seitzen batek eta, gu famili haundiya izandu ga beti, eta "miño horrekin ezkontzen baa umia besteik etzula izango 'ta" gue attak hoi aittu, ez zun nahi:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEta oaiñ 'de beti eskumiñak bialtzen nau, torko dela eunan batin, eta saten zun: "Ne arrebak..." han zola deittu ziyon arrebak eta "Ba al dakizu zeñekin non hizketan?" sango ziyon "Ne attan andregaia izandukin!" 'ta hura...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Gaur arrebakin zailtza", "Gaur arrebakin? Gaur... hau alaba, alaba" 'ta haik harrittuta, gaztia ematen baizun gue giz... eta hala gozela lau mutil sartzen dia tabernan eta hoitik ne aixkidea izandu hoi. 'Ta gue attak bazakiyen eta: "Ez al yozu kaso in ber?" 'taPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Denak. Hamabost urtiin hamaika seme-alaba izandu nittun. Bai. Denak batin jaio 'ta denak batin hazi. Hala saten zinen mutil zar batek: "Hoik oaiñ denak batin jaio miño geo denak batin haziko 'izkizu" 'ta "Hala izango da".Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...guekin haziyak dia. Nik hoik denak jaiotzen ikusi ttiñet Okillin. Bertan bizi baig...
- A, ordun hoiken amonak launtzen zizun zui.
- Amonakin izandu nittun, bai. Horren aman amak. Atso gor bat zen miño ona,
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- 'Ta hoi nola izaten zen: zea... zu 'ta bea, bakarrikan?
- Bai, bai. 'O gizona 'o han baldin bazun... gizona, nik gizona, ne partun beti han izandu da, ne gizona. Pero... oain nik saten ñet Gurutzen bizi den alaba hoi in nunin
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Nola izaten da Arroxa... hor... ordun zea... lendabizikukin zeaguo... ezjakiñaguo, miño geo ikasten jongo da eta erraxaguo itten al dia 'o ez du zeikusiyik?
- Ez, ez, ez. Denak difentik dia. Partu guziyak denak difentiak. Nik izandu nuna arraxena;
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiodola galdu nun hori, partoik erraxena. Bai. Eta zaillena hamargarrena izandu nun. Ez, ez. Denak difentik dia, parto guziyak.
- Denak difente. Ez du...?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ez, ez, ez. Ez du ezer esan nahi horrek. Netzako behintzat torri zin bezela hartu.
- Eta denak Okillin jaiuk dia?
- Ez, Mari Carmen hau 'ta Eustaqui Portuberrin izandu nittun ¿Sabes porqué? Que...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusihara jotia bat ber nun geo kuidatzeko 'ta gue itxian ezin zutelako... no sé porqué... 'ta in niñuten horrea karri 'ta hor izandu nittun bi, gaiñeku denak han.
- 'Ta Portuberrin zeiñekin izan zenittun? Meikukin?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ez, oaiñ ez dakat... Guk beti Mariana, Iragorrina... 'ta hola, beti in ttugu. Hemen gaiñekun berriyik ez da deus izandu. Lengo estaziyua do topuna 'ta...
- 'Ta zu torri gioztik iña al da autopista?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Haik kasoik in gabe! Beti ze izandu da: Arragua goiya 'ta bia?
- Bia. Oaiñ, oaiñ... leno hoi zelaiya bakarra zen, miño oaiñ barriada iña do, goiya hori, barriada iña do. Arrizabalo du izena horrek, Arrizabalo.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Ba! Nik e'nun sekula pentsatu izandu solteretan miño bizimodu hobia botako nunik ezkonduta", "Aizan! Nik ezkonduta bizimodu hobia bota niñen", "A bai?" Hemezortzi urtekin ezkondu zen. "Bai?" 'ta "Bai". Geo, nik san niyon: "'Ta horren gazteik solteran geldittu ziñan 'taAndalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi"Ui, zea, nik uste nun ba zea solteretan bizimodu hobia botako zea... hobia botako zela ezkonduta miño", "Nik ezkonduta bizimodu hobia bota niñen". 'Ta hoi san zin, zazpi izandu zittula 'ta beste zazpi izango zin beldurrakin.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiHorrek jakingo 'u!
- 'Ta ordun Xabaleko... Xabalen bihan zen saardoteiya zuena zela...
- Bai, biño aldatu zin! Guk izandu genun urte mordoska batin!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ez, ez, haize golpik dia. Ez da atia, ez da atia!
- Gue bizitza holaxe izandu da.
- Lana 'ta lana.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Harroxiuk eta komei! Eta...
- Hombre! Hoi beti izandu da!
- Ittten zittuzten, biño gaiñekun...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Beti errespetu haundiya. Ni jostetikan etorri izandu nitzan. Añaitarteko Jexus Mari 'ta... E... Zein zen? Fernandokin ez, Pedro 'ta... Ezta 're! Fernandokin! Hola jostetik itxea 'ta hola "guazen!" 'ta beko iya ne itxeaiño laundu 'ta "aiyo" 'ta "aiyo" 'ta martxa itxea 'ta.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, errespeto gehiyokin! Sekulan ez arrimatu, ez heldu aldi bat, ez...
- Kenduta... (...) batzuk kenduta, gaiñekuk...
- Deus ez! Nei... Ni behintzat... Ni behintzat hola bizittu izandu nitzan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiAltzibartikan launtzen ziyon 'ta hasi zin 'ta ezkondu zin 'ta familiya izandu zuten 'ta yasta.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ondo ate zen, bai. 'Ta bigarrengua 're Errenteiyan bazen pratikantia Don Jose, Don Jose izena zuna, praktikantia zen. 'Ta bigarrena harekin. Hirugarrena; hemen Oiyartzunen bazen zea Oñatibia, oain berriro haitakua hil da, hil 'men da. Oñatibia, harekin izandu nun.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusihaurra izandu eta behintzat berrogei egunin itxetik ate gabe, berrogei eunea ordun kalea 'o... ordun atetzen giñan.
- Eta bataiyatu noiz itten zen haurra?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta haita?
- Haita joanta. Batak "hik hoimbeste" 'o elkarrei eskeintzen diruak eta gauzak. Ni e'naiz beñe fan, e'nitzen joan izandu. Miño hoik buf! fama haundiya zuten.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiMonja jon zen hango nexka, neonek garbittu 'ta jantzi 'ta itten nun. Lanak ittea joten nitzan kozinan ikastetik. Eta... Elizan, han geunden 'ta ez nitzan kontuatzen. "Joxepa!" eju in zin. "Ui Maittere!" Jesus, haik musuk man zizkin! Monja jon izandu baizen.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiJon ber zula, 'ta ez zula 'ta ibilli zen, 'ta geo behiñ alde in zun 'ta izandu berriya da.
- 'Ta han do? Erroman do?
- Bai. Erroman do.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Gurutzea 'ta Ergoina 'ta re bai?
- Bai, bai. Bai, Ergoina gutxitan ni. Behiñ 'o jon izandu nitzan. Han taberna batin Bialden 'o, lengusuk nittun, 'ta lanea! Fiestetako partez. Haik 'e hil zin 'ta... Ni hazitako geldittua hemen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Kambitu 're itten zen.
- Bai, bai, bai. Haserretu 'ta bestikin 'ta. Nei, nei ez zin tokatu izandu biño askok bai.
- Eta... zea, nobiyo batekin biño gehiyokin ibilli zen neskak fama txarra iual eukiko,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, nei ez ziten familiyan galezi izandu. Ez, ez, ni batekin enamoratu nitzen, 'ta harrekin 'ta hua hil zen 'ta kitto.
- Nungua zen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Uaiñ ez dakit seitzen bau 're. Uaiñ apaizik 'e ez da 'ta. Oiyartzunen 'e bi bakarrak dia, Bikaiyua 'ta beste bat.
- 'Ta zuk aittu izandu al 'zu, han Santa Kruz apaiza ibilli zela 'ta?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez. Pues bai, gue dembun 'e izandu zin istoiyak, biño ez giñan sartzen gu politikan. Bazin bai, familiyak haserretu 'ta itten zinak! Batzuk nazionalistak, bestik komunistak... Bestik gorriyak... O...! Txarra da politika, e! Zembat familitan haserrik 'e! behiñe ez zin gustatu... Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ama 'ta gotzen zin, karlista garaikuk eta?
- Esan itten zun, ez béak ez, ez zin metittuk izango hoik, ez dut uste, keba... Nei 're ez zit gustatu izandu sekula, e! Gue denbutan 're bazin e, Nazionalistak eta PNV 'ta, gorriyak eta...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusimatte izaten niñun harek. 'Ta andria 're... Enteinttu 're, aitzen zen be lenguajin biño... Oso ona zun e. Familik ez zuten biño biyek hil zin. Landestan bizitzen zin. Behin, behin izandu nitzan, hara 're jon niyun ba ni! Oso, oso, oso emakume ona zen gaiña!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- In zuten 'ta! Han 'e suertia!
- Bai.
- Nik mixeiya besteik ez dut ikusi, e! Suerte txarrekua izandu naz.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Dena, dena tristia. Anaiya 're frentian hil zen. Telegrama ailletu zen 'ta nik hartu ber izandu nun, 'o nei tokatu zin hura hartzia 're. Txar guziya netzat!
- 'Ta anaiya ze in zuten Maitxo, zea, e... Reketik emanezi...
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta noiz arte eondu zin haik?
- Nik amai 'ta aittua han izaten ziala 'ta guk ikusi izandu ttugu, biño... Beste... Geo denak jon in zian pixkan pixkan.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Zikintzen zenian 'o. Ahal zen bezela garbittu. Ez batzuk bezala... geo saten zuten maindirik eta juntatu 'ta gobara ittea. 'Ta hura iosi 'ta itten zuten, biño, gue itxian ez.
- 'Ta zuk ikusi izandu 'zu, nola san 'zu? Gobara?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Gobara saten zuten. Eta zeak, barrikak bezela... Aittu izandu 'ut nola saten ziyoten 'ta halako uan ez dakit ze jarri 'ta, ura berua bota 'ta, betik zirrittotatik atera 'ta ez dakit nola in 'ta. Biño gue itxian ez, gue itxian itturriya ereki 'ta han.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Kontuz kontuz brasa sartu 'ta...
- Uango aldian orduan... Atraso haundiya izandu zen, biño (ez, ez) guk plantx hura geo 're ibiltzen genun.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Nik uste 't gue itxian beti izandu zela. Urik gabe ez giñan gu, urakin.
- Erki. Erki kambitu dia gauzak!
- Bai.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Lurrin 'e in izandu dugu, 'ta zea, belarretan miño gañekun zintzilik, bai, zintzilik. Pintzákin.
- 'Ta gobara 'ro gotzen al za zu?
- Goara? Bai zea kubutan 'ta... nik baserritan 'ta ikusten nun bezela ez genun guk itxian itten.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiAklaratzen nittun 'ta itxea eaman 'ta zabaldu haik 'ta bueno, txuri-txuriyak atetzen zin denak. Holaxen bizittu izandu na, urte askuan ni. Bai, hara, kontu polittak battuzute...Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Bueno... bai. Gutxi gorabera. Jaiotzen zinin saten ziten, muttiko bat 'o nexka bat 'o karri zutela 'ta kuartoa joten nitzan 'ta ordun han eoten nitzan neria haikin 'ta, ni kontentu "launak karri izkite" 'ta hola. Gue bizimodua holaxe izandu da.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Hola bizittu izandu ga. Oain berriz, xintxo-xintxo hementxen.
- Lehen 'de txintxo ibilko ziñan?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiGeo hua 're faltatu zen, norbattek hua 're bota 'ta auskalo ze in zun. Burnizkua zen, gurutze bat. Urrutitik ikusten zen gaiñea, bai. 'Ta hua, gue Inaxiok esaten zun, hor frailik 'o alletu izandu zila 'ta fraili haik nunbaitik bazuten han ermitan zea sustraiaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusieta taluk erre 'ta geo han jartzen zittun ttentte. 'Ta brasa harren berotasunakin itten zin krux-kruxk itten zutela jarri, azala harrotuta. Haik bai, haik gustatzen zin nei! Biñon gaiñekun ni iñoiz ez naz izandu talo zalia. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi Lur azpitik heldu zen ura eta... Geo ya jendia hasi zenin 'ta zon hiru zolo, zolota hartua. Hirutan garbittu ber izaten zen. Biño zen hotz hotza ura! Jela bezelakua. Geoztikan urte askotan jon izandu ga, biñon... Hoi beti akordatzen nau. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Aittu ni ai naz esan 'ta esan e! 'Ta esango 'ute "jendia hoi... ze ai da hoi erua hoi hor san 'ta san, esplikaziyuk hoiri ematen". Hoi, egiya da e! Zertikan denak bizi izandu gea, zean, nik han, nere etxian, hoinbesteko familiya, oaindik aurrerapenik gabeko zea,Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiOnak!" Bai... jarri 'ta geo... tsiu! Ezta akortu 're zea pagatzia, noizpatteko 'atin itten bazizuten! Miño ordun ez zen diruik, ez zen dirurik.
- 'Ta nei san izandu naute, ez zakatenak eta, trajiri buelta eman 'de bai.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiasko iñ izandu dia horrela, jesus!
- Hoi zuek itten zenuten 'o hoi ya itxian itten zen?
- Ez, ez. Eskatu balitteke etxian ingo zuten, miño gaiñekun...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez?
- Bai, bai. 'Ta plantxa zeak egurrana. Egur ikatza ibiltzen genun. Baporia... Ikusi izanduko 'ttuzu.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta haik ekonomikan gaiñin berotzen zin?
- Bai. Bai.
- Bai, ikusi izandu 'ttut, biño
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ordun emakumin galtzik ez. Gizonanak bai. Gizonanak erruz galtzak. Asko bai. 'Ta alkandora, alkandorak 'e erruz. Bueno, hemen betenaiyua oan bizi den hortan bizitzen zin markesa. Markes de Rixkal bizitzen zen eta harentzako zembat alkandora josi izandu genittun!Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiZembat zarpa josi izandu... Markes (...) hor Auztiko rebuelta hor 'ta aon itxi hori jarriya dago bistan. Leno piñoteiya zen, baiño piñua dena kendu dute 'ta baserri 'o palaziyu hoiy bistan dago hemendikan zuazela.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Oaiñ ingo genuke!
- Ze lege mixerable! Oaiñ ez ziyoten kasoik itten askoik, gaztiak! Eske gauza asko oso aldrebesak izandu dia, e!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiEta eamaten genittun Aramburuko Anttonina zikitzea. 'Ta harrek zikitzen zittun, kostillan tartetikan ebaki ttiki bat itten ziyon eta zea, zikitu, berriz josten zittun, eta berriz bueltan. Eta ni ailletu izandu naz bi bider, bea miñez ohiyin, eta ohiyin zon lekuan oillaskuk zikitu zin. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Nik erdara, erdara itten nun launakin 'ta kale aldi hortan. Gaiñekun etxian, 'ta auzokukin 'ta ez. Eta geo, e... Len esan zattutena, apaizak eta 're, apaiza batzuk eta 're kalin erdaraz in, ni itxeko 'ta izeba 'ta kali aldi hortako neskamia izandua naz pixka bat eta ben itxetan ez.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigorriya 'ta horiya eta Frantziskotarrena zen, berriz, marroiya eta haik eamaten zuten San Frantziskon zea, irudiya. Eta geo eginkizunak 'e diferentik genittun. Guk gudaritxuk giñala len aittatu izandu zattuen bezela, gariya iñ, 'ta entreatu 'ta in ber izaten genun etaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiizandu zun baloria... Harrek elizan ez 'men zun eskandaloik eman, biñon geo nolako galtzerdiyakin jon zen bai.
- Karo 'ta ezer ez zakalakun 'o...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihonea bizitzea torri eta oandikan jon izandu naz hemendikan izaunan arriua ikustea. Erregalua eamanez san zattuen bezela eta arriua ikustea, bai. Geo ya ez, e? Oan...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiSahiets batea orraztu 'ta zinta haundi batekin lazua. Eta zinta kuadratua 're urte batzuk izandu genittun, zinta kuadratuk ibiltzen genittula 're. Zuiya 'o rosa 'ro... Eta biñon, gehiyena trentzak.
- Ta muttikuk?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Biñon ttikiya ziñalako bakarrik ez, len takoiy asko?
- Takoiya asko ibiltzen zen eta klaro nik ttikiyan komplejua 're eukik nun igual, biñon berez 'e bai. Berez 'e takoiya haundi zalia izandu nitzan beti.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHankatako hotza da. Geo baita 're ibiltzen genittun albarkan materiala bera, biño zapata gomazkuk. Zapatan itxura zuten, biño dena goma, albarka bezela 'ta haik azpitikan auro zulatzen zin, 'ta ni neone 're ibilli naz, ibilli izandu naz haitakuk xulatu, galtzerdiya xulatu 'taEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibate zeikan gabe, bueltikan gabe. Izandu zen, moda hoi 're izautu nun nik. Eta geo hasi zin zira trasparente batzuk pixiklasak esaten geniyon. Trasparente batzuk bai, eta oso kalidade txarrekuk zin, biñon be gorro 'ta guzi izaten zin. Beno, ez... Kaputxa ez, txanoik ez, zapela.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, sorgiña.
- Dios! Zein zen hoa? Etxabiguren. Karri 'ta barrenin zolua in, 'ta beste itturriya 're barrenin hartu. Geo nik hola, disputan hasi 'ta san izandu niyon zea batei, lanin ibiltzen zen
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusikastillano batei: "¡Un manantial no, dos! ¡Hay dos manantiales ahí adentro, e! ¡Y ya sé yo donde hay más grande que esos dos!" Itturriya! Bai baita, gehiyo atetzen dena hor itturriya badela!
- Nik ian izandu dut, aski ona bai ura!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Aztua. Geo gotu zin. " Nik erra san ziot horrei itxeik ez zela errota, Errotaberrikua!" Joe! Bai, bi errota ikusi izandu 'ttut nik han lanin.
- Bai, e?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiIzandu zin Ameriketan 'ta torri in zin. Hoik ne aman garaiyin 'ta zuten jostundiya. Merzedes 'ta Juanita. Eta geo honea torri zin eta berriz urte batzutan hemen eondu zin eta bueltatu zin berriz Ameriketa. Hoi ne aman garaikuk. Eta ne garaituk, berriz, hoi, Aldaiya,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Lanteitik ate 'ta Errenteiko ayuntamentuntzat, zeak, aittu izandu ga gu, guaintiak mantakin horrek 'ta hoikin 'ta. Zeiñentzako ez zekitenak. Kalle Biteiko trambia dena guk ate, tranbi biria guk ate genun zeatik hasi...Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Gu erori izandu giñala betzi! Matxaiñeneku hortan! Kauen... Ordun 'e izaten zela...
- Bai, halako biria 're.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiZaarrak entreatu! Ni ibilli izandu nitzan...
- 'Ta geo berriyak errealo?
- Ni ibilli izandu nitzala kubiertan barrena, kortxua jarrita. Kortxukin barrena jarrita.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Altziberra, Altziberra. Txikierdira 're gero hasi zen jendia. Biñon Altziberrek fama haundiya izandu zun. Manuelek oso ondo jotzen zun soiñua.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- TTunttuna jotzen zuten, biño ez zen iñor izaten. Izandu zen bolara batian edo horrela ttunttuna jotzen zuten Killikupin. Joxe Mendizabal eta tamborrerua Juanito Arozenan atta nola zen? Xantu saten ziyoten. Xantu. Hori eta geo besten bat 'e bai. Ez na goatzen bestia zeiñ zen.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Semia beste batekin (...)
- Hoixe bai. Ezkondu 're bai. Apaizak ezkontzen zittula 're san izandu dute. Ezkondu, ezkondu 're baton batzuk apaizan bittartez. Ezkontza sortu.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Batzun batzutan bai. Gutxik kontatuk izango zin, biño bai. Izanduk bai.
- Hoi gehiyo izango zen famili onekuk eta hola, ez?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai. Ya preoiya in zunin edo preoiyak. Hiru preoiy itten zin. Elizatikan esaten zin ezkontzen dia holako 'ta halako 'ta holako 'ta hiru jaitan edo esaten zin preoiyak. Que... Hoik ohitturak izandu dia! Ene!Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta hoi zertako zen ba? Baten batek...
- Anuntziatzeko! 'Ta deskuidun pegan bat baldin bazun bai andriak, neskakin edo mutillakin honekin ibillli da, honekin hola izandu du edo zean bat baldin bazen, pues zeatzeko.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez dakit. Hoimbesteiñeko zeikan ez dakit.
- 'Ta zea, haurra... Karo, len haurrak itxian denak.
- Nik denak itxian izandu nittun. Denak. Praktikantikin. Todos.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Generalin bai meikuk. Jeneralin bai. Gehiyenetan noski, medikua. Oiñatibia xarra 'ta, Don Regino 'ta... Gero praktikantia etorri zen, gure demboran. Praktikantiakin askok itxian izandu zittun. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ni ez naz gotzen hori. Aittua bai, aittu: "Bai, atsolorra..." Oaiñ bildu 'ta haurra izandu 'ta ondorin ba ingurukuk han zelebratzen. Haur horren etorrera. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez dakit.
- Nik aittu izandu dut kanpun ez 'te zuten itten.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi"Jo, holakok hura arriua eaman zun!" 'ta. Bai. Biñon hoi ni akortzen nazelikan hola izandu da.
- 'Ta hoi ezkontza aurretik izaten zen?
- Ezkontza aurretikan bai, bai. Eta hori, posible zen guziya.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBiñon hora ya haurra izandu 'ta handikan egun batzuta 'ro. Bai. Hantxen, denak bildu elkarrekin, 'ta ben haurrakin 'ta, 'ta hantxen ongi pasatzea. Atsolorra.
- Emakumik bakarra (...)?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai, bai. Bai.
- 'Ta zuk euki zenittunin kompaziyo batea, atsolorra ez zen, biño auzokuk 'ta bai...
- Bai, bai, bai, bai. Bai, bai. Bai. Ni honea torri nitzanin 'ta lau haurrak izandu nittunin,
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Noiz hasi zen ospitaletan 'ta zea itten? Ya haurra eukitzeko ospitaleta joten 'ta?
- Bueno, nik... Lenotikan hoi ezin zattut esan. Nik... E... Berrogeita hiru urte da zarrena izandu nittula, izandu nula, eta ya orduko residentzira. Bai. Eta hiru residentziyan izandu nittun
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusinik eta laugarrena itxian. Eta oso esperientzi politta izandu zen. Behartua bezela... Ne burua behartu bezela in nun, kezka pixka 'tekin laugarrena izateko, biñon haurrak... Beste hiru haur utzi ber nittulako. Biñon geo oso esperientzi politta izandu zen. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz nun residentziyan bezelako bakardadeik billatu, ez zen han bezelako luzatasunik eta izandu... Beno, hori dena ongi gertatu zelako 're bai, biñon hala 're prepatu giñan zerbai gaizki atetzen baldin bazen seittun hara joteko. Dena ongi ate zen 'ta oso esperientzi politta.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigiñan alkarrekin zaintzen 'ta hola, eta harren itxian eondu nitzan. Eta oso ondo. Oi! Gaiña izandu zen... Erakutsi ziten Barzelona, bueno, Monserratea... Eta denak, denak!
- Karo, 'ta etxekuntzat 'e, ze karo amantzako gorra ingo zen!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai. Nik pelukeiya izandu dut beti errespeto haundiyakin. Haundiya, e!
- Totala ber da, ez? Norbeak itten dun lana in ber da ongi iña, ez?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Dudik gabe. Ahal den hobekina. Eta sate 'izut, izandu da jendia Errentitikan nik pelukeiya hemen ereki nunin, Errentitikan pelukeiyan aitzen nitzantikan etorri 'ta uan geldittu dia. Berrogei urtian etorri dia pelukeira Errentitikan, biñon... Eta Donostitikan. Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiNik Errenteiyan ikasi nun, erderaz esango dut: Ver, oir y callar. "¿Tú sabes lo que es esto?" Esan ziten. Ez dakit esango nun baietz 'o ixillik geldittu nitzan... Seuraski ixillikan, ez nitzan atrebittuko esatia ni sí ni no. Eta nik hoi izandu dut beti.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusihillaetikan etortzen zena. Eta nik suertia izandu nun horrengatikan, garaiy hartan oso ondo etorri zen ni Errenteiyan oso izauna nitzan ordun pelukeiya e... Ni izandu nitzana Biyok hoi ona zen, eta jende asko han izautu nun, eta han itxitzea 'ta ezkondu in zelako 'ta jendia etorriAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi"Maria, illia moztea heldu naz 'ta illia moztu ber dugu" Ez dakizu ze penakin moztu zun harrek illia. Penakin, e! Nik 'e bai, e! Pena ematen zin. Biño penakin moztu zun illia. Biño halaberra izandu zun. Moztu in ber zun. Eta hua bezela askoi illia, traka traka illia moztutzen.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiizandu da pixka bat ematea, goxatzia. Biño goxatu in ber 'zu!
- Karo!
- Eske da, e da! Ez du maten!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusipatata hor do 'ta hartu 'ta man ber 'zu! Ez, ez. Personakin ai zea! Klaro! Nik beti horreiy, horreiy beti izandu 'yot halako gauz bat.
- Bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Illia beti izandu da importantia.
- Bai. Garbitasunan zea 'ta emakumik asko gustatzen zaigu ongi zeatzia, e!
- Bai, bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiUgaldetxon beti kamiyua pasatzeko eta oso peligrosua izaten zen. Joseba Garrokua? Motuk jo 'ta bota zun, hor zea, esto... Eskolako Xeberoneko tarti hortatikan ateratzen eta... Miño, eta beti izandu da barriyua hola. 'Ta ordun izatia gauz bat 'zu, miño berrogei urte pasatu dia Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Eta non do? Eta ez dute ikusten? Nik esan izandu yotet, hor konzejal zoztenai eta: "Aizu, hemen zer?" 'ta "Bai, ingo da, ingo da" Miño berdin gaude, 'ta bada garaia e.
- Urte asko.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- 'Ta ordun geo gue umik izandu zuten suerte haundiya Txipitok... In zuten Txipito, txipito in zuten. Txipito in zen en el año sesenta... Akaso lentxiotik. Cincuentainueve... Hor zarbatte iñ zuten. Eta umiri jostatzea joten utzitzen ziyoten.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Zekin gelditzen za?
- Zekin geldittuko nazen? Ba... Ez dakit ba! Haurtzarua, haurtzarokua 're bai. Haurtzarua nik itxian... Beno, ez zen oso zea izandu, oso... Alaitsua ez zen izandu. Amonakin...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAmona ordoko adiñekua zen 'ta ez zen oso... Ona izandu zen, biñon oso alaiya ez. Biñon nik oroitzapen ona dauzkit, hoi, haurtzarokuk. Kale aldin... Ni asko muittu nitzan Oiyartzungo plazara, hor plaza inguruko giru hoi, eta bai, eskola garaiya 're bai, 'ta geo besteEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibizitzakukin hasi nitzanin Donostira joten, 'ta han beste giro bat ikusi nun 'ta... Hoi oso politta izandu zen,oso politta, bai. Eta gaiña netzako... Ez dakit... Nekatzako fundamentala izandu zena 're bai. Bai, nik han ikusi 'ta... Ikusi nuna 'ta persona haitatik hartu nuna baliyogarriyaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiizandu da. Oso baliyogarriya, bai. Geo kale aldin hortan 'e asko muitzen nitzan, pues hori, apaiz 'o... Bai, gu biño e... Gehixio zakiten personakin, ez? Ordun horrek... Hoi netzako oso aberasgarriya izandu da. Bai, bai. Oso, oso, oso gustora. Hoi gehiyena. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Lengun saten zenun, ama izatia 're bai.
- A bai! Hoi bai! Hoi denetan bai. Denetan bai. Netzako izandu den importantina, importantia, oso importantia netzako izandu da pues hori, ama izatia, lau seme-alaba izatia eta garaiy
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihoi 're netzako oso-oso importantia izandu da. Lau seme-alaba izandu 'ta haik hazitzen ai nitzan garaiy hura e... Nola sango zattut ba nik? Bai, oso pozgarriya! Sentitzen nitzan oso importantia haik hazitzen ai nitzalako. Eta geo haik hazi 'ta ondorin, oan, pues kontentu Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAski zintzuk haik 'e. Eta hoi da, importantina hoi. Eta san nahi nuke, politta gaztetako... Hoi bai. Eta ordun e... Ne urti hoitan hartu nuna netzako asko baliyo izandu du.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ordun justizi gaitza zen.
- Bai, bai. Nik aittu izandu dut, behintzat bat enterratu dute 'ta entierrua patu gabe euki 'ta bikaiyuak harren anaiyaiy 'ro san 'yo: "Aittu, hola 'ta hola zuek entierrua patu gabe
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, ama de llaves... Ordun kartzela eamateko mouko inoxentia! Zin jende ona izandua 'o oso aberatsa, biño semen batek (...) desfalkon bat iña. Nombatte firman bat eskatu 'yo amai, y ya parece que se hundieron.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Kontentu bestelakua harrapatu genunin armaiyun sobra 'ro... Iruittu ziguna! Oi, oi, oi, ze bizitza! Hoi aldaketa!
- Oso diferentia izandu dugu! Oso oso! Zuriya 'ta beltza bezela kambitu da hau dena!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, banun baimena inspektorana. Zergatik nik estudiatu nun tokiyan, hangua zen 'ta inspektora hoi y de ahi, le conocía y me dio permiso "sé tu formación y te voy a dejar". Biño ordun delitua zen neskak eta mutillak elkarrekin... Ongi separatuk 'ta... Negun torri izandu zin neiBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusieta nik bukatu nunin, hau esperun eoki! La tuntuna de mí, en lugar de ir a viajar por ahí, le dije: " ya te voy a criar yo" eta nik haziyak, launduk, behintzat. Lotako béak hartzen zittun, biño gaiñekun ez zun kuidaduik haurranik euki izandu honek. Bi haurrak nik zeatu dizkat. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Baserri haundiya izandu da beti Borrondi? 'O azienda asko 'ro...
- Ez. Beti sei behi 'o (..) hola izaten genittun. Ez, haundiya ez.
- Kozkorra.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, bai. Bolada 't izandu genun Txikierdin dantzan ibilli 'ta bertan afaltzen genuna. 'Ta patzen genun sei duro 'ta hamar errial. Bai. Afaiya. 'Ta... Kafia hartuta hoi. Zerbait plato jan 'ta geo postria 'ta hola. Hamar errial. 'Ta kuadrilla juntatzen giñan dezentia 'ta beste batzukLekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- E?
- Beldarraiñenak zein? Hanako alkatia izandu zena 'ta...
- Gerra dembun alkatia 'ta apaiza bestia Don Jose Krutx. Hua Fraintzira jon zen.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- A bai. Zea Manolon...
- Ez dakit (...) biño badia.
- Donostin famatuna gaiña beti izandu da. Bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Goizutako partekua da hoi 'ta bazen zerbatte, bai hor 'e minak 'e bazin, planuak... Hemen leno trena izandua zen, konpaziyo batea, Karrikan pasatzen zen, 'ta trena Xorro... guk ez genun izautu, gue gurasuak bai e, Zorrolaño. 'Ta geo Zorrolatikan goiko Arritxuita planua,Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- A bai, bai.
- Hain arreba.
- Aittu izandu niyon bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Biño ze ibilli ziñan, hemen, Irun, barrena 'ta 'o...
- Ez, ez, hemen kampun, kampoa. Geo nik suertia izandu nun, nik teniente baten asistente jarri niñun. Suertia izandu nun. Librexio.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta Txikierdin 'e bai 'ta. Geo Gurutzen... Duda itte 'ut, ez dakit itten zen, igual han 'e ingo zen. Kate aldetik jendia tortzen baizen. Han bertan itten zen billera. Katian.
- Bai, hanguk izandu dute joera honea 'ta guk 'e bai hara.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi'Ta taluk itteko beti ni izaten nitzan. Ordun erki ikasiya no ni talo itten. 'Ta hola ogi redondo batzuk... Hoa ez zenun izautu izandu. Ez, ogi redondo bat izaten zen. 'Ta hua ezin zen jan. 'Ta gue attona difuntu horrek, gu nexka koxkorrak giñan, 'ta maten zigun soro bateaIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, Zamoan nola. 'Ta hoi biño politto da hamaika urtetan, sinistatuko al nazu? Hamaika urtetan nik ez nun ez blusik eta ez ezer 'e jazteko 'ta ni izandu nitzan oillanda bat. Nik egiya sango zattut. Ni tortzen nitzan Egualdetxoa eskola... Egiya berdaderua da hoi,Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta hau gaiña izandu da gizona Adoración Nocturna. Gue neskak hemen baleudeke sango luke: "Ama, zertik ai za kontu hoik saten?" San ez zute ba denak esateko! Adoración Nocturna badakizu zer den? Ez? Garaiy batin izaten zen arratsin jon elizara 'ta lurrian ez dakit ze ibiltzenIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Lapatza ne itxea tortzen zen.
- Lapaza...
- Lapaza, haurrak harrekin izandu nittun nik, bi 'ro hiru 'ro...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Gustoa, bai, bai. Guk hoi denak in 'ttugu.
- 'Ta noiz arte izandu 'te zen han Prailenin zea, billera? Noiz arte itten 'te zen...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Pilla 'rra.
- Deneta.
- Eta beti ze iñ izandu da, etxe saarrakin? 'O kampotik ekarrita 'o...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- (...)
- 'Ta askotan iñ izandu al 'ttuzute holako pruebak?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- 'Ta askotan iñ izandu al 'ttuzute pruebak?
- Bai bai, hoixe!
- Hau honekin nasi 'ta bestia bestikin nasi 'ta...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Len saten zen garbitasuna faltaatik izandu zela, biño oaiñ ez dela horregatik izaten.
- Ni eunero dutxatu...
- Ez da horreatik izango. Keba.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Gu 're beti. Beti maixterrak izandu giñan.
- Hoi da!
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai beti maixterrak izandu giñan gu. Gu bizi guzian... bai, herri guziya zen ya maixterra ordun. Aberas... zeak... ya... maixterra ez zena ya jauntxu batzuk zin, eske... Len esan duguna, Zabala hoik, herri guziya ya dena ben mende zakaten, baserritar guziyak ben errenta patzen, kalin 'e... Joxixinia bakizu zein den ez, hoi 're...Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusigeo denda, komestil bat 'ta geo kajaorrosa. 'Ta geo kajaorros hortikan pasa zen berrira. 'Ta geo azpikaldian itxia. Bi sarrera zittun, bat azpikaldea 'ta bestia goiko aiyekatikan. 'Ta azpikaldian linterneiya 're izandu zen. Bai.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Gaur kotxin hara 'ta honea ibiltzen za, biño ordun... Ordun zaillagua zen. Hola izandu zen, bai, hola izandu zen. 'Ta geo hortxe jaiyo giñan denak, 'ta hortxe jaiyo, hortxe hazi, hortxe bizi... 'Ta geo Zamateta bota zutenin, orduntxe aldatu giñan. Bai. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Sei. Bi anai 'ta lau arreba. Zazpi izandu, bat bost urtekin hil zen. 'Ta beste guztiyak biziik gaude oandikan.
- 'Ta zu zer za? Zarrena 'ro gaztina 'ro...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiEz hiruroeita hamalau urtekin hil zen atta 'ta nik berrogeita hiru urte nittun ordun. Ez, berroei urte. 'Ta berroeita hirutan ezkondu. 'Ta bitartin ez nun izandu ezkontzeik izandu 're! Eske eske... Ez nun... Iraazten nun guziya etxian itxian entreatzen nun, sosik ez ziten ematen iñondikan 'e! La ospa, eske...Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, andreaiya izandu nun nik hoeita zortzi urtetan, biño ez nun seitzek izandu! Eske ez nun segidikan, ez nun bizitzeko...
- Ez zenakan?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Ya, karo.
- Eskutan ibillitako jende guziya deskonetatzen za 'ta zabaltzen zattu 'ta, ya relaziyo guztiyak mozten 'ttuzu... Hoixe izandu zen netzako...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, hoi gorrena.
- Gorrena bai. Hoiy izandu zen gorrena.
- Karo eunero hor zea jendikin...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, 'ta eskerrak mendira joten ziñala, bestela aspertu ingo ziñan zu seuruna!
- Bai, bai, bai, bai, bai. Ne desaogua mendiya izandu da. Ni... Gaiña nik ez dakit gaurko, nik ez dakit estresak eta izaten dia zeak... Beste ze esaten 'yozute horrei... Gaurko izaten dia gaurko gaitz...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, bai. Hoi bai. Mendiyak sendatzen nau nei, e? Han ibilli rak raka raka raka gustoa 'ta disfrutatu han 'ta, nei osasuna izandu da, egiya sango zattut. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Geo gu biyek, Aurora 'ta ni guk pasa izandu 'ttugu zaldiyan hamabost eun. Zaldiyan hantxe, belarretan lo iñez. 'Ta primeran biyek eta handik Eskasea joten giñan, 'ta Eskasen ordun zea zon Maria 'ro, Migel 'ta Maria zin porteruk eta hara jon, han bazkaldu, han, han itten genun... Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Oso zean zonin konstrukziyua, langillik 'ta 're bai.
- Biño Espaiñiyan desmadre bat izandu da, e itxia itten. Frantzia, Alemania, Inglaterra hiruak elkartuta biño itxe gehiyo itten ai zin hemen bakarrikan. 'Ta eske itxurik gabe!
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Biño eskandalo bat izandu da hau! Eskandalo bat! 'Ta tristia netzako izandu da, tristia ez? Beák aberastu dila pobrin kontura! Pobrik honeaiño utzi, e, pobrik lepotik utzi denak 'ta... Nik eskutan pasa 'ut kontratista, eskutan 'ta nik badakit zembat milloi iñ 'ttuzten, zembat milloiyHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiikatza hartzeko izauna 'ta han sartu. 'Ta geo haik abisatu, zeai, atta 'ta amai nola zen zea, mutilla hain itxian Donostiyan 'ta. Geo, geo presentatzeko berriz 'e hota, 'ta hota presentatu. 'Ta kastigoik ez zun izandu, beno, ez zen haren kulpa 're 'ta! Ba! Holaxe pestak kusiyak!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Zortzi urtekin, bestek astuan gañin jarrita.
-'Ta harrapatu izandu zattuzte zui?
-Bein bai, 'ta hai marruak. 'Ta kastillanoz tutik jakiñ ez 'ta. Haik saten zutena enteintzen ez 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta onak izandu 'te zin 'o?
-Bai! Atzetik hasi 'ta aurrenak. Bai ongi xamar, ez Oriyokin 'ta hoikin kompatu...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez dakizu.
- Gerra hasi zen treinta y seisen eta bukatu treinta y nueven in zen 'ta, geo izandu zen, pues, buelta hoi, nik ez dakit ba... Akaso hillaete pasako zen, akaso bi, biño ni ez naz akortzen.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, ze san ber zenun?
-Bai, kolpe haundina pasa zenin. Hortik aurrekuk eztakit nik.
-'Ta gerra... gerra izandu zen bittartin zu gotze' al za hola bunbak 'o dixparuk 'o ze muimento eondu zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyo batea pezta bat baliyo baldin bazun, ez zuten pezta patuko, errial bat 'o... Beái iruitzen ziyon bat.
- 'Ta hoi ze izandu zen, gerra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Hoixe. Hor izandu zin errotak itxiyak, 'ta hara eaman berrak, itxian harrapatzen bazizuten kriston munta ta kendu!...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Miño eskola 're asko zin len, ez?
-Hua... Ergoinen beintzat hua bakarrik zen.
-Ayerdi. Miño geo Babilonian 'ta eskolak 'ta izanduk ez al dia?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ze, ze izandu zen bum?
-Jakiña! Ordun muittu zen dirua 'ta... Su ekonomika. "Hik jarri al duk ? Bai. 'Ta zembat kosta 'ik? Humbeste! Mekauen nik 'e jarri ber dit!" Holaxe dena...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hor zea izandu zen ordun... 'Ta zea e...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... zuk aittu izandu... Nik Uztapidei 'o aittu izandu yot Iurrittako, gutxi zila bi harriko errotak.'Ta Iurrittakua hala zela.
-Hoixe ez dakit. Bi harrikuk, bi harriyan tartin txikitzen zuten, denak 'zango zuten bi harri. Hoi harriyan zean...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Noiztik noizea izandu 'te zen?
-Zea kontrabandua? Kontrabandu hoi?
-Bai. Ze urtetatik ze urteta 'ro da, geina 'ro? 'O beti izandu da 'o?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Beti izandu da kontrabandua 'ta oaiñ 'e, oaiñ 'e kontrabanduk seittuko du. Seun zekin, droga 'ro urria 'ro... Biño oan bizkarrin 'ta hola ez. Kamionatan 'ta kotxetan 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta izango 'ia kalekuk baserrira ezkondu 'ta geo baserrira oittu berrak izanduk, ez?
-Bai, biño gutxi. rar... konta ala. Beti baserrikuk baserrikukin geiyo. 'Ta kalekua kalekukin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiDena holaxe izandu da! 'Ta esneketan 'e bai! Esneketan 'e hartu esne pizar bat goizekua 'ta illunarrekua 'ta hurrengo goizin hartu 'ta topoa. 'Ta topun hatu 'ta Donostira saltzea e! Bi marmita koxkorrekin. Harrek euneko zea handikan ateko zun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta geo... Nei ez zin deittu 'zandu. 'Ta geo hor juzgaun barrena 'ta juiziyuk 'ta izandu zittun. Odolkiyak geo nola ate zizkan harrei! Baita mezi 're!
-Txermoniyak bueltan!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek geo juiziyuk eta izandu zittuzten. 'Ta geo denak kontran atea, han genebillenai deittu. Nei ez ziten deittu. 'Ta nik deittu ez 'ta seittun sango niyon nik e! Hauxe in nun! Zeba? Ni bein hartua bainitzan odolkiyak harrekin. Zea! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEpelek? Epelek 'e bai gauza asko Epelek, Epelek gauzik geina daki ardiyana, mendiyana, kontrabanduna, bueno kontrabanduna bai zeak 'e Erramunek 'e harrek aiña kontrabandun 'billiya da bea 'ta bea gaiñea nausitakua izandua 'ta hoi 're bai. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Karrikatik Naparrura eaman zittuzten. 'Ta nei itxetik hartu 'ta eamanazi ziten alkatia hartzea!
- Zuri?
- Hantxe jon ber izandu nun!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiNi Pasaian izandu nitzan biño...
- Harrapatuko zuten biria.
- "¡Yo de Pasajes no sé nada. Allá, allá allá ya le enseñaran!". 'Ta hartan.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBo...! Haik, haik izugarriyak izandu zin! Bueno...! Geo gaiña gu geldittu giñan gaiña kuarto batekin denak, 'ta beák hartu zizkiguten kuarto denak, eta balakin zulatuta jarri gaiña! Ni akortzen naz, gu ttikiyak, karo, zazpi urte 'ta... Bestik, ni zaharrena! Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Guk reketik izandu genittun errak! Gue attak zea, baratzeko tipulak, oan tipula jaten dugu guk biño, ordun zeiñek?
- Ordun iñorrek ez!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiPamplonan soldado zoztenak, tropa hartu 'ta honea pasa zutenak. Eta... Bueno pes, herrira 'ta ne koñadua, geo ne koñadua izandu zena, pes Etxetxikin, karo, gaiña itten zun bero bat, izugarriya! 'Ta ura eaten, iñok ezin ase urakin soldaduk, e!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiIbiltzen giñan soldado tartin 'ta rekete artin... Biño soldaduk zin ordun 'ta difentzi eerrako komportamentua! Jesus...! Militarrak, bakizu, beti izandu dia hola! 'Ta bai han 'e, e! Edukaziyo batekin 'ta... Gaiña beák 'e janak eta oso goxuak eta onak itten zittuzten 'ta...Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta detentziyuk ze izandu zin, sartu zinitikan, 'o geo gehiyo izandu zin, 'o....
- Bai, sartu zinetikan 'e bai. Bai porke... Donostiya hartu 'ta biño leno, gue Joxe Leon detenittua zon. 'Ta Luixa baita 're. 'Ta ordun gue Luixa 'ta Itu... Ergoinen nola zea... Ostatua nola da hoi?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Noiz arte 'ro izandu 'te zen?
- E?
- Kamposantu berriya iñ arte? Zurkun onduan don kamposantu hoi iñ arte?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- E?
- Aspaldiko kontuk dila hoik!
- Ui...! Aspaldikuk dia! Kamposatua hor aspaldikua da! (bideo mozketa) Zertikan zembat jende hiltzen zen ordun 'e. Gaiña izandu zen temporada bat Tifusa izandu zena.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Eta haik ez al zuten fama txarra 'ro hartu?
- Ez! Fama txarra ez, hura, hura ofendittu zutelako ya... Apaizan legia!
- Bai, hoi da. Biño agarraua dantzatu zuten gaztiak ez al zin gaizki ikusiyak izandu?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Altzibarren muimento haundiya izandu da beti!
- Bai!
- Auzua bakarra izateko, ez?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Beti izandu da Altziber haundiyaua! Denatan haundina Altziber zela saten zen, saten zuten. Geo goiko kalin barrena 'ta, Karrika 're iya dena bat bezala jotzen zuten 'ta, geo Ergoin 'e bertan gelditzen zen 'ta.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Anbulatoyua. Guk han ikasi geniñen obrak iñ bittartin hemen.
- Orduko... bestia... Eske lenbizi izandu zen hor, monjan eskola, oaiñ liburutegiya don lekua hortan, 'ta geo pasa zuten gora.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiGeo Bilbauko frentik izandu zin txarrak. Lemonan hil zin eun batin... Bi oiyartzuar, kompaiñi berekuk. Bai, Donoxtina... Zuk aittua izango zu Donoxtina zein den? Donoxtina? Bai...! Hor nola afusilatu zittuztela 'ta... Karrikako biri hortan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta berandu itxian sartu gu! 'Ta bai izandu 're gue itxea, bai izandu gue itxea! Luixa 'ta, hoik zartxio zin, ahizpa 'ta. Geo... Lukas soldado ya, 'ta Antonio. Gue amak: "jesus...! Agertu al zazte? Hemen torri dia zuek non zazten galdezka!"
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai. Gue aldian pasa izandu zen. Baserri bat erre zen.
- 'Ta geo hoi nola... Seguruik izaten al zen? 'O nola itten zen hoi geo? Auzolanin dirua bildu 'ro?
- Ordun ez zen... Bai, bai, erriana eskian ibiltzen zin. (...) Aramburu erre zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta gaiña zen zintzua! Harei gustatzen zitzaiyon ongi jaztia. Traje errak 'ta korbata 'ta...
- Zea huaxe...
- Bai, hill ezkio e, san izandu zin batek: "zuen anaiya dotoria zenuten!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez za gotzen?
- Errespetua... hortako ber zen muy carlista, muy franquista galezitzeko kalin 'ta hola, ez.
- Ez zun iñork... gue inguruan behintzat iñork ez zun izandu holako... 'ta nik e ez
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusinun izandu iñone. 'Ta sate 'ut ba, geo ikasi geniñen guk 'e kastillanua ikasi genun pizarra reketikin 'ta... 'Ta geo nik 'e asko in nun bakaillo fabrikan... larogeitikan hiru bakarrak giñan euskaldunak. Denak kastillanuk.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiBai 'ta geoztikan gizon hura kusten dut nik eta harrek san 'e in ditt behin biño gehiyotan: "Biño zuek ze suerte izandu zenuten?" Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi" 'Ta suertia? Hoixe izandu genun suertia".
"Biño beti bestik eta galtzen zuten 'ta zuek aleik ez. Zuek nondik tortzen ziñazten?"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño, ez. Guardiziilak ate 'ta guk galdu izandu ttugu, zea kafik. Zean, Erdesootik aurreo jonta Pillotaku hortan bada borda 'at 'ta hantxen onduan, paketik galdu genittun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan bazen zea bat. Len san duten zabaldiy hartan hua eskabadorak in izandu zun dembo askun hala eon zen. 'Ta han zen kaxota ttiki bat telefonua 'ro argiya 'ro zerbaitte entxufik'o han zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai seuru.
-'Ta ni izandu nitzala 'ta nik motua ibiltzen nula 'ta hola ba harrek 'e ez zula motua asko ibiltzen 'ta deklaziyuk 'ta inta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta halaxen 'ta gui lapurtu, huaxe lapurtu ziuten. Gaiñekun ez diute sekulan deus lapurtu izandu! Huaxe!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, gaiñekun, gaiñekun gui ez ziuten... Zea haitxek, kafi haitxek galdu izandu genittun.
-Hamabi zea haik?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hamabi paketi haik. 'Ta geo kamiona kargatu genun zea hoi, asuntu hoi. Gaiñekun pill errak ibilli izandu ttut 'ta nahiko suertia izandu!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo handik ate 'ta dirua patrikan 'o ahal nun lekuan sartu 'ta halaxen torri nitzen bai! Biño ez, gehiyo ez nittun hor sartu izandu! Ez!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai tokatu izandu diu, behin biño gehiyotan tokatu izandu diu gui arratsin atia kan, kan, kan, kan 'ta ate 'ta kan, kan, kan, kan berriz 'e 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusigue atta difuntuk minan 'ta asko aittua 'ta deittu izandu baizuten behin biño gehiyotan mina holako lekutan, mina aber ze posturan 'te zen 'o nola zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo ezin ailletu 'ta jon gabe geldittu. Biño, bronka maten ziuzten, biño nei ez zin sekula man izandu. 'Ta zerbaitte eaman in ber luxi hoiri. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hoi nola izaten zen 'ta. Geo harrek bat harrapatu izandu zun attak, nombaitte paeta zolun nombaitte. Zea kobrezko kartutxo azala. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEta ailletu izandu ga erosi eta eamatia elizara. Itxekua dena galduta. Gariya oso delikadua da. Lan luzitikan aparte, delikadua da. Eskuz in bertako lana. Hasi, ereiñi 'ta jaso arte.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hua bersotan plazan 'e atetzen zen hoa.
- Hua bersotan plazan pito baliyo ez zuna ordin. Atea izandu da, biño ...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Xoteonin goiz batin par errak in izandu genittula! Seitako mezatik torri 'ta, gu kafia hartu Anixetanin 'ta Xoteonea torri 'ta, Uztapide difuntua, Baxerri, 'ta Tomas, zea Xailpuru 'o, Balentin... Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHoi ‘re aittu izan dut norbattei atea 'ta. Hoimbeste... Ez gala, sorgiñik ez dela, badela biño hoimbeste milla bagattuk! atea 'ta. 'Ta béa hartu 'ta beste tokira eamaten! Hartu 'ta... Bai, hoi 're aittu izandu dut.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusinobiyo on bat billatzen dedan
hor izandu naiz festetan.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiBeraz neskatxa, gazte denboran
gogoik ez zan izandu
ez konbenientzi handirik ere
erdi negarrez esan du
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHala azkenin guriak torri ber izandu 'men zun. Bai, miño arront leku ona harrapatu 'men zun 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiño ordun ez. Ordun kampo... Kastilla herritik etortzen zin 'ta haik jaun 'ta jabe. Gure hizkuntza fuera! Hoi tristia da, e? Tristia da. Izandu zen hori 're, gen garaiya. Porke hemen... Gaurko eunin hemen beste konturik ez dago, eskola gazteiyak.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiZembat holako izandu da gerra ondorin 'ta! Bo! Tristia. Gaurko egunin ez, gaurko egunin denak ikasketak itten 'ttuzte gazteiyak.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiBost izanduk 'men zin. Biño ttikitan 'o nolazpatte, bat zazpi urtetan 'e bai 'ta. Dembu haitan meikuk 'e halako fuldamentokuk 'ta.
-Bai, gehiyo, haur gehiyo hiltzen zin.
-Haurra asko hiltzen zen. Aiyeran 'e bai 'ta. Hola...
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIñaxio Aduriz difunturi aittu izandu niyon "Dembatin asteik ez yun izaten haurran entierroik gabekoik. 'Ta gau ez zekit azkenekua noiz izandu zen. Hoi oso ajustatu ziten nolazpatte".Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zuek iñ izandu al tzute sar..., tolareik o´ Olalden bai al da, bai al zen tolareik?Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Martinmotzenenzen hemen `ta Peunen `ta. Guk urtiak iñ ez dugula! Xoteonin zun guriak, bai. Han bai.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Gosia 're bai?
-Gosia ez! Hua gerran aurretik zin haik, kontu haik. Gosia geogo izandu zen, gio. Gerra bukatu 'ta geo 'ro... Gerra ai zula 're oandik ogiya 'ta bazen. Geo kuarenta 'ta kuarenta y uno 'ta
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiKilo 'at igual, 'o gehiyo 'ro. Paperin rara bildu zun "Tori". Hoaxe izandu zen hango jornal guziya.
-Gibel puska 't.
-Gibel puxka huaxe! 'Ta (...) gibela 'ro!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEtxe hortako alaba alabetatik okerrik ez da izandu, hobe zenduen zure burua esamiñatu bazendu.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta hemen, hemengo zea ardiya beti raza bera izandu al da 'o? Zuk bai al dakizu hemengo raza den 'o nombaitik karriya den 'o?
-Ez. Hemengua sasi-ardiya hemengua.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Biño zean bai ez kofradian 'o?
-Ergoingua da hau. Kofraiya bai. Kofraiya, gu Portuberrin izandu genun kofraiya urte askuan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIzuarri epoka txarra izandu zen hor Errentiyan 'ta. Horrako Bazen Garaiko(?) gizon hua 're ordun hil zuten 'ta. Ondo onduan hartan zon numbaitt 'e apopilo.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Erki kalkulatu.
-Kalkulatu! Ikarriya holako apatukin itten zen, bueltaka han ibiltzen zun gañin eltzia bezelako 'at. Antigualekua e' militarrana izandua 'ro
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta zuk erki jakin!
-Ezta ierri 're!
-Izutu 're igual in zen.
-Geo txakur bat eroi izandu zen han. Olaundittoko azpiko tximini batetik beitti.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiPilla erra atea 're urte batzutan. Uheldia 're izandu genun dembu hartan. Han aittu giñan dembuan. Urez bete in ziun.
-Barrenin ziñaztela?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHairi 're bostehun peztako 'at jarri ziyotela 'ta poza errakin izautu izandu nun. Biño urte asko deus 'e gabe.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, oan ya ...
-Gaur ez da, ezta pentsatu 're gaiñea! Nik gue aitta zenai aittu izandu yot: "Kaletarrakin borrokan ez hasi hoik malizi asko izaten ttek 'ta!"
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'Ta gaiñekun geo baserriyan len pentsua 're itxian bertan itten zen ez? Hanako paoxa 'ta (...)?
-A, bai, bai, bai. Artua 're asko botzen zen 'ta pentsua, pentsua beti ibilli izandu da errejilloiya, asko ibiltzen zen. 'Ta hola.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Marma, marmazarreko txabola ba al dakizu noun don? Urdara goazela? Oandik han 'men do lengo urtin izandu zien hok. ba handik ekartzen genun iatzia. Haren ondotik, tokitan do!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta gio izandu da saltxero bat , ne moun. Saltxero bat. Honek jitu ez du etxeik ez da, itxe barrenin lanin.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta kosta ziyoten ikaragarri. Hoi Oianlekun ez dakit nondikan , haitza izango zen hoi. 'Ta arrastaka karri izandua 'ta hoi akortzen naz. Bertsuak 'e badia.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Attai 'ta amai aittu 'zandu, Irundarrene beti taberna'ta denda martxa haundiya izandua Donostira behiyakin gauzan billa. Gurdiya 'ta behiyakin Donostiyan almazena'ro denan arte zutena. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'Ta fabrikak izandu dia biño papelera bezelatxo, fabrika haundiyak: Pekin, Esmalteiya hoik denak, denak gailleteiya, alkolera denak jornal zea xamar, bajo xamarrakin. Luzuriaga zen hor garai batin jornala.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiHarrek ez zun nahi atetzia: "Ez motel itxian 'e lana itten duk eta ez yazela ate!" Geo ez nun urrikiyik izandu.
-Bai biño, gaztetan beti. Gaiñea ondokuk gehiyago itten bazattu.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez, miño izanduko nintzana gaurkuai hainbeste laundu baldin baziten seguraski bai.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHemen 'e itxiak izandu zien: Mendin, Mendin dena txikittuta utzi zuten. Eta hor bestia Larria 'o hor inguru hortako baserriy hoik, hoik 'e bai. Eta hola.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiKinta, treintaiseiskua zen bat. Eta treintaisesen hasi zen. 'Ta seittuan soldado jon ber izandu zun. Eta bestia treintaitreskua zen 'ta hoa 're bai. Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta baserri haundiya izandu al da Arane? Ez haundiya ez, lurrak ondo bai etxe inguruan 'ta lur onak eta miño haundiya ez.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Harrikalai fama 're badugu ba? Hoi zertikan 'te zen?
-Ez dakitt, harrikalaiyan fama beti izandu du Oiartzunek. Biño nik ez dut sekula ikusi harrika hola maten.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta zuk izautu zen, eondua izandu za bertsolaiyakin 'ta 'o?
-Ez.
-Eon? Ez, eon ez.
-Aittu beri hairi?
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Ui, hemen Kamposantuko onduan Kinkirriñenetarrak, hoik Etxetxikiko lengusu propiyua zin. Lenguso propiyuk. 'Ta hura... Be lagun batei... Sorteua itten zuten zeiñek zeiñ hill 'ta Kinkirriñenekuk Txomin zun izena... Harrei be demboan izandu zun launik haundina tokatu. Beko plazan zean sorteua 'ro tiro hilta.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Harrapatu ez zuten sekulan iñ?
- Ez, behiñ ez.
- 'Ta zuei 're ez?
- Ezta behiñ 'e! Behiñ ez. Hor ez ziguten gui harrapatu izandu. Ez.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiZeako... Han, ez dakit zu iyo zan Artikuzko embalsia itteko harrobi bat in izandua do...
- Ez dakit non den hua.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGaraiy batian zeak izanduak, nozpaitte embalsen batzuk 'o ez dakit zer zin, kanale zarrak eta tunelak, zeak 'ta... Han gebiltzan 'ta goitikan ejuka (...)Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Mekayuen dio! Ordun ongi izautuko 'ttuzu zoku hoik.
- Zoku haik eta hemen honuntzo... Bai, gu izandu ga hortan 'e bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hua ibiltzen, baserroita 'ta meikua ibiltzen zen?
-Bai. Hua ibiltzen zen jenealin. Harrek hagiña kendu izandu zin nei.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- U! Auskalo noizkua den hau! Hau, gue amonai nik aittu izandu yot, hau garai batian hor haunzko aldin, trenbide haunzko aldin, hor baia paeta zarrak eta oain 'ta, hor moruk ibiltzen 'men zila, moruk lan itten 'men zutela.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Ikusten den zea hoi da, trenbidia izandua?
- Ikusten den zea hoi da trenbidia izandua, hortikan zeara Zorrolaiño, 'ta geo hortik planua zeara Zaldingo hegiya horta, geo handik zehar-zehar-zehar berriz Zaldiñen barrena zeara sartzen da...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiMaestra 'ta partikular jarri zun. Ni ez nitzan behiñ 'e jon izandu. Gue anai difuntua jun zen. 'Ta gue anai difuntuk maestrak beak biño gehiyo jakin. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bittartin ez zenun euki holako?
-Sekulan zea bajikan 'e hartu izandu noski. Enaz akortzen behintzat behiñ e.
-Joe! Horrekin eon berko zenun?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta bobina hua zon holako tornillo bat zula bueltan 'ta galtzetik helduta harrei bueltaka dola. Eiziarku hoi salbatu izandu nun. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hoikin Leunen 'o nun ibilliya izandua. Zea minetan.
-A!
-Bai 'ta geo beti nei saten zin:
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBiño ikusi izandu nittun nik e hemen halakuk. Biño...
-Handik karriyak?
-Bai. Han ibiltzen zinian.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiZea (...) 'ta handikan. Arraura gabe tramo zea hortatik joten nitzan. (...).
-Hola izandu zen gue nobiyazgua. Geo esposatu giñan Aranon.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Askoik ez. Tirua bai galanki! Tirua bai. Pakun, pakun! Holako tiro alu bat. Pakun! Holako tirua! Tiro bat! Zeateiyan izandu ga gu. Goi harta jon, iatze lekoa 'ta ordun Galtzaberriko... Ordun hemen zentralin 'ta (...) Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Karo.
- Hondatu in izandu ziun batin zakun zolako. Zakun barrengaldian sotuan, biño hal 'e dena lizundu in zen.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Nei dantzako ez dut afiziyoik izandu behiñ'e.
-Geo urtian behin izaten zian fiestak Santiyutan. 'Ta Santiyutan anaiyak faten zaizkiun, Madriden 'da lanian aitzen zian.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Basuan, guez gu ez gea beiñe basuan aittu izandu miño han bai basuan basuan 'ta jendia aitzen zenIrastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta enitzan asko faten ez. 'Ta oan dela lau bos bat urte San Rokiatan bai fan izandu giñan miño hemen beste honen laun bat honekin lanian aittu batekin, zea kotxian.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo Kastronia 'ta geo san zaittut geo gue itxea. Ixkiñ hortan, gue itxeko ixkiñ hortan eondu zen, zea Kontsejuerrekako tarti hortan. Aurrena Xalbadora izautu nun, ez aurrena famaziya izandu zen. Nik ez nun, ez naz akortzen farmaziyakin asko.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Geo biktimas del terrorismo oan reibindikatzen dute oandikan 'e. Guk ixil-xilikan eon ber. Biktimas del terrorismo, bai izandu giñan gu 're bai biktimas del terrorismo 'ta hoi ez dute kondenatzen. Bestiri san kondenatzeko!Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiHoi guan ne artin 'ta zuen aitta ze izandu. Hemen, bo! Zea korreajia jarri, falanjin korreajia alkandora urdiñakin, instrukziyuk ematen zeai gaztiai 'ta guk ixilik eon ber oandikan e! Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta geo han gerra dembuan han 'e zeak eon zin tropak eon zin han 'e. Zertikan Pikabea beak 'e alde in ber izandu zun hemendikan. 'Ta geo harrek 'e, jakiña momentu hartan numbaitte ez zun izango 'ta!Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- eta oandik ettut kusi azkeneku hoik asko 'men daude iñak hala san ziaten. Miño ni azkeneko izandu nitzanian lengo itxe xarrak erosi 'ta arreglatu 'ta Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ah polizia zen
- Polizia zen, miño polizia zea denan jefia Manzanas 'ta aurreneko hilla hura izandu zen E.T.A- k hil zuna.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiBai karta amenaza bat e' izandu nun, bai. Nik gutxi gora bera sospetxatzen nun zein izango zen miño ospas! Ezin zu esan, klaro, ezin zu esan.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiHaik e' gizajuk bat gazte bat zen 'da nearrez, andria, haurra izandu bezperan 'ta beak gordiak zoztenak eta nearrez. Mendiyan pasa zen, zotinka eh! nearrez pasa zen gizaju hura 'taHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiMiño barbeiko sosan enittu kusten. Hoik enun beiñe kusi.
- Jo...
- Ezkondu nitzanin amak hogei milla pezta man zin 'ta ne itxeko dotia hoi izandu da.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Zerbatt txarran zean igual, kandela erre 'ta beti holakuk izandu zin haik persona haik. Amona bea hala izaten 'men zen.
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi-Beldarrain hoik, hoik 'e Beldarraindar hoik 'e oiyartzuarrak zin, Donostiyan bizi zin. Beldarrain alkatia izandua zen Oiyartzunen, Beldarrain. 'Ta anaiya apaiza zun 'ta geo horko terrenuk eta hoik 'e benak zin.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Hoi, horko zea, motorra hasierakua zea izandu zen netzako Luxiano Arkale, Luxiano Arkale, attona ez dakit izautzen zun.
-Zer zen Arkale 'ta hoiken...?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Atta, pintoria?
-Pintoria. Geo Leibar. Don Julio Barrutieta. Hoik, hoik izandu zin.
-Don Julio Barrutieta zein meikua?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiPresentatu 're bai aiyuntamientoa 'ta. Hemen aiyuntamientuk izandu zen. Ordun, behintzat, lan fuertia in zuten. Zea, Lezotikan 'o Orbegozo fundiziyua. Honea karri nahi zuten.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai.
-Miño leno, klaro igandero. Joxe Mendizabal 'ta jotzen. Ez dait arrasaldetik ez al zin aitzen, aiko zin. Aztua dakat.
-Nik, nei norbaittek aittatu izandua.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Ez, ez, ez.
-Ez. Ez dakit behiñ 'e torri zen.
-Ez, ez, ez. Aitzia bai bazela 'ta.
-Txikierdira bai.
-Txikierdira behin torri izandu nitzan.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Nik ez dakit ba non zen 'e! Gu ez, guk Irunea ez genun.
-Geo Bentetan 're izaten zen pixkatian. Hara 're jon izandu giñan. Bentetan izaten zen.
-Gu hemen. Oiyartzunen bertan. 'Ta Errentira.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Ezin dut esan, gue bizimodua, zea txarra izandua... Gurasuk falta, hoixen.
- Arraztaluan 'o... Gaiñekun...
- Bai. Gu 're bai, arraztalun.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Ya. Ni akor, Pikabeneko palaziyua akortzen naz ni. Amakiña 't izu pasa izandu dugu guk hor zea eskolatik.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Añarbe?
- Añarbetikan e' aittu izandu ga
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Oan hil dela abistu ziguten lehengusua guria.
-Hara!
-Hil zela. Izandu zin lehengo urtian. Lehengo urtian al zen 'o aurreokun?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-A! Lenoztik ez zenuten harremanik eta?
-Bai, bai. Izebak izandu zin. Osaba-izebak izandu zin.
-Atta 'ta ama etorri zian oan dela berroeita hamar bat urte 'o hola.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Gazteik hilla izango zen anaiya gaiñea, ez?
-Ez dakit. Torri izandu zen honea. Ne padrinua zen 'ta akortzen naz nola torri izandu zen. 'Ta ze karri zin nei harrek? Zapatak eta holako amabirjin politt bat.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Geo, beste aizpa bat ez al zenuten haikin jon 'ta torri izandua 'o?
-Bai, hemen torri zen bai.
-Bai, uste 'ut hora miñez torri zen.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Nik 'e aittu izandu dut.
-Nik 'e ez dakit egiya den hoi 're. Biño nola den saten dute 'ta.
-Batzui pasako ziyoten.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiZe taberna zen dembatin Ergoinen? Tolare izandu da beti! Bai, Bialde 're bai! Bialde izan zen, bai.
-Bialde 're aspaldikua da.
-Bai, bai. Bialde 're izandu zen. Bialde 're izandu zen. Biño gaiñeko guziyak.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-'Ta Tolaren denda 'ta ze izandu zen beti?
-Kambitua.
-Tolaren denda beti izandu zen, ez?
-Beti. Beti. Beti denda, beti denda.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Tolaren beti man izandu da jaten? 'O len bakarra eraiya zen 'o?
-Tolaren beti izandu al da jateko tokiya?
-Bai, bai, bai, bai. Beti, beti, beti.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiGisadua, 'ta holako gauzak bai, haragi xerra 'ta hoik beti izandu zin. Beti, beti, beti 'zaten dia bai. Beti. Bai, zea, lezoarrak ordun, 'ta geo 're bai. Lezoarrak bazin kuadrilla bat komedore ttikiya, komedore xarra.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiHorrek 'e numbaitt ikasi ziñan ba e!
-Artzai, mendiyan bakarrik.
-Atta gaiñea ongi dantzatzen da e! E?
-Dantzaiya izandu da beti, ez?
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-'Ta ze itten, ze itten zenittuzten odolkiyak? Ze atetzen zen gehiyo? Txerriya hilta.
-Txoixuk 'e in izandu genittun bikañak 'ta, odolkiyak 'ta. Ni erotu nahiyan.
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusiBai. Erki da e! Betzi apaiz juntatu zittuzten senirianak.
-'Ta hoi noiz izandu zen, Joxepa?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi- Enun izandu deusen okerrik, garbittuta jon zen.

Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Senide asko al ziñaten?
- Gu sei
- Bastante.
- Bai, zazpi izandu 'ta bat hilla.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Txandaka.
- Txandaka. Bertzen zenin o' familiya itteki o' izandu 'ta ttikiya 'ta ezin zun kanpun o' zea 'ta ordun auzuakuak bertatik berta baldin bazen launtzea joten zen. Horra.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai, bai, bai. Pareja billatzeko modua hoi izaten zen. Bai. Holaxe. Zuek noa joten zazte 'o noa joten ziñazten?
-Ni Oialumea jon izandu naz.
-A Oialuma bai?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Bai. Oialuma jaiyero jun izandu naz ni, biño bueno oso gaxtetan.
-Oso gaztetan?
-Gero tabernazuloek irabazi yoe 'ta ezer ez.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiHor bertan prepatu, jantzi 'ta espostea jon giñan. 'Ta ordun nei Eskostikuk jarri ziten, Maitxo beti Ama bezela izandu nun, Maitxo zaharrai. Ni jongo nitzala madrina 'taAndalurria Urrutia, Anttoni