gotti

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Gora
Goiti
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Arriba
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi'Ta geo Ergoindik gotti ez dakit ze mendi zuten hor, bado hor 'e zerbatte. Hor ibiltzen... Noiz-nahi ibil... Noiz-nahi joten zin. 'Ta saardoteiyak hasten zinin...
- Geldittu gabe!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Hombre! Jesus! "Ezauna baldin bazen, torri torri gotti! Kafesne pixka 't hartuta jongo zazte!" "bai, nik prisa 'ut ta!" " bai, zea prisa! Ez 'zu dembo asko ingo!" Eta geo tertuliyan bi ordu iual pasa! Bizimodu garbiya! Pobria, biño bizimodu garbiya harrapatzen nun nik hura! Bai. Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Han 'ta bertan 'de bai zenbaitan.
- 'Ta bertan 'de bai, hemen 'e. Hemen 'de ura bagenun 'ta.
- Bihorrakin 'o, marmitak bete urakin atzea 'ta gotti, urik ez baizen.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bestela bate ikasi gabe gelditzen yitzan.
- Geok bota genun bai, itxia hura. Kamiyua in ber zen billa haikentzat eta. Bai, bai.
- Kamiyua zein: karretera bea 'o gotti joten den pixta hoi?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGurutze ayeka jonta berriz estrataz jon... Jon berrin, itten giñan, Xixtiyoko zea, e... Zalaiyan gotti iyo, Gurutzeko kamiyoa. Gurutzeko kamiyotikan kamiyoz joten giñan, uan beziñ biria, kamiyua, ez zon, zakarra zen, kazkarra holokua zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Belarra 're bai.
- Zertik iyotzen zen gotti? metak eukita?
- Belarra... Da... Guk gaiña oso lan neketsua itten genun 'ta nik gehiyena kostatzen zina
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNombatte kompentzi haundiya in zuten kampun, e... Zea, eremu haundiyagukin, eta hiru urtetan 'o hola bakarik in zuten. 'Ta hoi zen, zea, baina bezela, egurrin joten zen gotti, o alambrin, eta baliyo zun zerbeza itteko. Bai. Eta... hori, kampotikan... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusieta han pasa alambria. Eta lurretikan landaria jaiotzen zenin, e... Ilarra, 'o, baina bezela zen eta joten zen zean gotti, e... Alambrin gotti. Eta altura haundiya hartzen zun, ba lau bat metro igual. Eta geo, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAlambre hoi bi ayekatatikan eskatzen zin eta errenka hua dena betti jeixten zen, e... Gotti jontako aiyen hura dena, be lorikin, lore hori bat itten zun, peajosua, eta geo eskuz billu ber izaten zen hura, eta hua 're bai, hua auzo lanin itten genun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Joteko bai erki.
- Miño bettiko, gotti iyo (...) zu malda hua. O...! Biño sekula gouan eukitzen du "bai atrasatua!" Bazin (...), biño galdetu: "'ta zertik?" Zuk oain bizikleta bazenu...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi 'ta bai, ongi egiya, momentun biño... Betik gotti...
- 'Ta lengo bizikleta oaingun bezalakuk...
- 'Ta ordun, gaiñea Pikabeneko arboleiya kusi, izautu al zenun zuk? ¡Una preciosidad!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi"Atta, dena zorriz betia torri naz 'ta...", "E'yaiyela ordun gotti jon" 'ta gue amak arropa guziyak hartu 'ta balde batin sartu ziñen suan jarri 'ta denak han bukatu zin zorriyak.
- Jo! Nola torko zin haik!
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiSe termino. 'Ta geo hankin atera zitzaidan zea bat, 'ta ne attak saten nau: "San Juan itturrira jongo gattun hi. Holako denbotan Lesakan peiyak ttun 'ta geo peira torko gattun". Ze bidajetan jon giñan oiñez e? Portuberritik atera, gotti, Aranatzen barrena... dena oiñez e!Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta mendiyan, zea, Migel difuntu harekin, attonakin, Teexa 'ta ni, 'ta bertako mutilla zein bat 'o izango zun zerbatte, jesus, Olatxeko piñoia hortan beti-gotti (Endara errekako goiko zea hortan) ezkurra 'ta gaztaiña biltzea zerriyantzako.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Ba! Malda hartan gotti ibillko giñan gu. Tur-tur-tur...
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiZezenan pare-parin dena hola (zarrautzita)'ta beno...! Denak bero-bero iñak saardukin 'ta! Hartu 'ta ben hora ezin gotti atereik! Bai! Garmendin barrikotiak urtian bi izaten zin.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Astensoreik eta ez zen izango? Eskaillerak gotti!
- Ez! Ez zen astensoreik! Bueno...
- 'Ta urte askuan aittu ziñan esneketan?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Nondik barrena tortzen ziñazten?
- Oi! Txikierditik? Ugaldetxon barrena. Handik atera 'ta goitik betti 'ta geo gotti.
- Martxa errin!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Poxpoliñak?
- Poxpoliñak 'e bai 'ta mutillak 'e bai. Biño zea, dantzak itten zittuztenak. Bat hartu 'ta hola gotti jarrita.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Kamiyoz ze? Ugaldetxoño jon da?
- Bai.
- 'Ta geo Txipitotik gotti?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Handikan gotti.
- 'Ta ez al da hor zeatikan, Zolotiarretikan 'o biria motzaguik ez al da hor?
- Ni behintzat e'nitzan hara sartzen, kamiyoz joten nitzan ni, joten giñan:
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Ordun in gabia izango zen bai trena.
- Gotti-gotti. Bai, hala izango zen. Gotti, 'ta zean Artikutzen ba 'men tzin labiak 'o, erretzeko labiak han 'men tzin. Arditurrin haik geo in zittuzten miño...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusialdaba jotzen genun... hor 'ta beste... Muguruzanin 'ta bueno! Muguruzanin 'e aldaba gaitza zun atiak eta elizan aiñako hola zea bat bada hor eskalletan gotti iyota petrilla gisako bat? Haren atzin gorde gu 'ta gauza berdiña hairi 're 'ta "¿Quién es? Zein da?"Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Hemendikan, hemen sartu zin.
- Ugaldetxotik gotti den...
- Ez, hemen, hemen, goitikan. Bai. 'Ta...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiSaarra jota han geldittu zin eta bestik siestatikan jeiki biño lenotikan ate nahi genittun handikan... Bai erki kosta 're! Eta klaro, malda pixka 't bazen gotti, lembizi jo genun malda gutxina zen lekura eta errueda muittu genittunin, sagarrai ya azala kendua,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiestuxio eta hori dena bai. Eta geo zea, arropakin 'e pues lentxio san zattuten bezela, kontu haundiya atetzen zen. Urtetako nola izaten zen igandetakua, behintzat, soiñ perkala 'ta hoi jenealin simplegua izaten zen gerritikan betti buelua eta gerritikan gotti pixka 't entaillatua,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta Emita 're hartu zuten ba, ez? Torri zinin?
- Bai, biño han Arritxuitan zin lembiziko soldaduk. Ya handik gotti ez zen.
- A...!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai.
- 'Ta han zea zen, ez?
- (...) maldatan gotti betti elurra zenin 'ta!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusigue amak eta saten zuten: hola bagoiak bat gotti 'ta bestia betti nola... zea, Igeldoko funikularra estilua 'ro hola. Gue ama 'ta gaztetan nola.
- Gotzen zin haik.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Papelerak mordoska ba bai. Ez dakit zemba izango zittun totalin, biño, mordoska 't bai. Mordoska 't, mordoska 't.
- Ehuntik gotti 'ta bai, ez?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusierdiya jarri gurdiyaiy 'ta gotti kartzen genun 'ta hura bota lurrea. Berriz atzea jon, beste erdiya gurdiyan jarri 'ta gotti ekarri, 'ta bota zenun hua, harrei gañin jarri. Gurdiya ondo jartzen zenun denbuan, etxea. Etxea torri, illunakin igual tortzen giñan, in ber izaten zin metak, illunduta igual.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusimarmitetan esnia jarri, astua preparatu 'ta ama haik saltzea 'ta gu itxeko lanak itten: bazkaiya jarri, azinda gobernatu, berriz azpiyak atera, mazka ebaki 'ta eman, 'ta kitto. Segi hor. 'Ta gotti jon, ohiyak iñ, itxia txukundu, denak.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ez. Beno, batzuk jango zuten, biño geo hok hasi zien Santestebana 'ro ez dakit noa zea kartzen zuten, gordian bezela, iriña. Batzuk joten zin hara 'ta bestik bire erdira 'ta hok joten zin gotti 'ta geo arreba hil zena bire erdira uste 'ut. 'O ez dakit. Hola moldatzen zin. Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiez dakala umatzeik!" "A, ez? Mekaunlaletxe! Hurrungo iandin tortzen denin nena! Eon eon pixka batin." Hurrungo iandin Txikierdira laundu zin ba gotti 'ta hor onduan jarri giñen hizketan 'ta nik: "Zer da, txerrikumik haunditzen ai al dia 'ro?" Nik hoixe: "Txerrikumik ze mouz dijuzte?Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta zuek Errenteira nondik jeixten ziñazten? Oaingo kamiyutik 'o...
- Bai. Oango kamiyotik. Oango kamiyo hortatik gotti betti.
- Bai, e?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Behintzat garaia hartan guetzako ez zen izaten ez oillaxko erreik eta ez ezerre. Zardin-zarrak gotti 'ta... Zardin zar bat, gu lanin aitzen giñan baserriyan, 'ta zardin-zar bat bi puska inta ogi muttur batin gaiñian, bi puska inta 'ta hola bizitzen giñan. 'Ta bueno, len 'e san dut kaltzetinIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHoi familiyantzako txarra zen. 'Ta ama jon zen esniakin, ama jon zen janztea gotti hobeto sateko, jaitxiyak zin denak, marmitatan jarriya zeon esnia 'ta ama jon zen gotti. 'Ta etorri zitzaian tentaziyo bat etorri zitzaian: "Ostras, lau marmita hotatik..." Txantxilla badakizu zer den, litro t'erdiko txantxilla 'ro zea litroku hoik?Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Beti?
-Bai, bai txaola, haik txaola zuten han, kruze kruzin. Oan nola atetzen da taka, hemendik jonta tak kruzea. Han eskailleak gotti iyo 'ta bada ba taerna bat.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Xabalen azpiyan zeona hura zuena zen?
- Bai. Eta nik betik gottiko:8508] pasua banekin erki, 'ta ni pasillotik xiau....! Sartu nitzan hara, saardoteitik atera 'ta ni itxea ogiyik gabe! Biño dembo askoa e!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiTa baita eaman zun Don Benardona, itxea. 'Ta san ziyon hautsiyik ez zula, biño golpe gaixtua zula, eta man ziyon botika eta geldik eoteko. Ahoz gotti:8350]. Zortzi eunin. Eta sendatu 're! Sendatu, botikak hartu, 'ta zortzi eunin geldik eondu zen Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusihan 'e launak izango 'ttun 'ta, han eon hizketan!" Eta azkenin, hala itten genun. Txampaiñetik Bordaira malda gotti iyo, eta Bordain batin lau 'ro bost neska.
- Zuen eraretxokuk?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Auzoko guziyak?
- Ez, gu hiru auzo! Errotakuk, gu, Bordaikuk hiruak seuru! Gotti batzutan Bordaiño jonta, bestetan gue itxea torrita. Txampaiñea torrita.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiAierdi 're eskola ondu horta torrita, bestela, gotti jonta. Eta beste batin bagenun Zulatxipin itturriya. Ederra! Eta ura fresko freskua eoten zen, 'ta bero baldin bazon, jon 'ta genun kostumbria, han, zea zen, zea bat, e...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta belaunan gaiña miñ hartu nun. 'Ta geoztik beti beste ayekatik, beste ayekatik ibiltzen giñan. 'Ta paraja txarra zen. 'Ta ayuntamientoa joteko 're aurrealdia denin halaxe zen. Oso gaizki. Eta ayuntamientun gotti joteko, eskaillerak ez oain bezela! Nolako eskaillerak!Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta nolatan geldittu zen atta?
- Oi! Attak near itten zun ni ikusi niñunin. Ni tortzen nitzan, besteik ez zen tortzen!
- Biño nola ez zen zuekin iyo gotti?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHala abitu giñan, honontz torri giñan Aixtigaiñan barrenetik, gotti birexior bat bada oain zikiñak hartua do. Handik goitti gue sardiyan azpira 'ta handik buelta manta Atxalta aldea 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Eskaillea batzuk gotti iyota
-Bai 'ta Bizkaitarrak 'o hola zin zerbatte, zea zin lengo, gue hizkera beimpin difentexiuk 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusirau! hartu 'ta rau gotti, hortxe, hobe genun goitti bota 'ta bultzaka ai niyon hortxe paketi 'ta harrei bultza niyoneko bazterrinIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Jon zin, bi urte igual hara alletzen, 'ta hara jo tope jotin, betik gotti tximiniya ateko zun, markatuko zun 'ta mineruk segi han hark agintzen zun bezela.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Eun batin kalatu zela san niyon 'ta, burniy harei heldu beti, bai ezta (...)
- Esta bien!
-Hirurigeita hamabost metro zen tximiniya betik gotti
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBenjamiñek saten zun: " Gizonakin iñon arrastoik ez 'ta gizona hilla! Nomatte toki txarrin jo 'ta handik gotti zenbat zen, bi metro zango zittun gehinez e' buruan gaintik goitti! 'Ta jo 'ta plaxt.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGeo hoimbeste hauntz barrena jonta...
- Karo.
- Kampoko zeaik ez 'ta, tximeniya pasa arte 'ta, tximiniyan betti gotti 'ta bentiladorikin 'ta, mangak jarrita 'ta...
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusizeara Sorondoa. Sorondotik gotti, zeara, Otraitzea. Otraitzetik Aizeaiñea, 'ta Aizeaindik Arlepoa 'ta handik Uzpura 'ta handik Okillira 'ta Berdabiyoa 'ta, Ailuxeta:10939] aldea 'ta... Larrezabalea 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'ta handik ka battut nik hiru lau kopa 'ro.(...) berrogeitik gotti joten giñan jendia (...)Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHaik gottikun sango zuten bazkaiya don 'ta: "Ze jan ber zute?"
Honek galdetu (...).
"Tripa betetzeko mokua, tripa betetzeko mokua".
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Bai gauzak be maneju
- Goizin aski goiz, goizin bostak aldin o' pillun pillun pillun pillun pillun pillun pillun betik gotti!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Haren onduan jarri nun Xabin anaiy hoi gotti handik ez joteko ardiyak.Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusizea ardiyak betik gotti alde haingatik
- Eskapo
- Bai eskapo in ziyoten ar alde in! ikatzen baizin guardi zar hoikin!
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusiBestia Xeundo iyo gotti zean gotti errotako malda bado gora harrei billa izan baizin (...) harriya botzen ziyoten jotzeko moun guriak... gor itten zun gue Xeundok muti kozkorrak!Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi'ta goikuak zea geo bi ixkintan zea bi gizonek hartu lokarriya zea ikatzakin o' busti zea ikatz lokarriya 'ta erdi erditik altxatu gotti 'ta tat utzi 'ta marka uzten zun harekElizondo Lekuona, Domingo