eju

Forma mugatua: 
Ejua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Deiadar, oihu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Llamada, grito
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Pues harrobiyan tartetik. Harrobiko langillik 'e han aitze 'izkigun ejuka. Zea, ordun lana itten zen harrobiyan e! Bagoiyak Hermoso saten ziyoten batek ibiltzen zittun bagoia harriz kargatu 'ta "hermoso" norbattek eskribittu bagoiyak.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta gue... Hor pasatzin beti gue itxian eju, amai eju ingo ziyon 'ta biyek tertuliya iñ 'ta kafia 'ro zerbatte mango ziyon 'ta hoi bai, e, denei zerbatte eman! Hua kostumbre ona zen, e!
- Bai. Len gaiña gehiyo itten zen bixita 'ta!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEliza 'ro heldu zela, arrantzalik 'o nombatte Auxkeneko 'ro inguru hartan ben itxetik ate 'ta heldu zela, 'ta haik hasi 'izka nombatte ejuka, neska gaztia kusita, 'ta izutu! 'Ta hola itten 'men zun. Dar-dar geo izena jarri 'men ziyoten, Dorotea dar-dar. Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiZea... Adiñeko person batzuk, gutxi ioten zin, biño, 'ta gizonezkuk 'o baldin bazin igual ejuka 'ta, 'ta monjak: "ez ziztela berriz 'e aldi horta jon, zuzte elizan beste aldea han ibil zizte jostatzen!". Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiMonja jon zen hango nexka, neonek garbittu 'ta jantzi 'ta itten nun. Lanak ittea joten nitzan kozinan ikastetik. Eta... Elizan, han geunden 'ta ez nitzan kontuatzen. "Joxepa!" eju in zin. "Ui Maittere!" Jesus, haik musuk man zizkin! Monja jon izandu baizen.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Behiñ muittu zenin, muittu zen.
- Hombre, ne besutan billiya zen. "Akortzen al za, ipurdiya garbittu 'ta nola jazten nizun nik?" "Akortuko ez naz ba! Horrengatik eju in zattut!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Auro... Bai, ez. Aseuratzin, aseuratzin. Geo itxe ondoaiño jon mutillakin 'ta atta zai leiyotik. Harrek ejua: "Joxepa, barrena!" Hala, "aiyo".
- Ordun ez zun uzten kombersaziyo asko...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eskapo ez dakit, biño leiyotik gaiñea atera, luzerotik eta ejuka 'ta sumatu zuten, erdi mozkorra 'ro jona, eamana. 'Ta ikusi zutenian korrika hura harrapatzea jonak. Leiyo... Handik salto ingo zun pentsamentuan 'o. Nik hoi aztua nakan, hoi san zunin akortu naz.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta mezak nola maten zin?
- Mezak latiñez eta aldariay... Aldaria... Maten zun apaizak meza, biñon jendiri atzia manta. Eta geo sermoiyak izaten zin pulpittotik, eta zembat eta eju haundiyuok atera eta
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta amona jon zen ba konfesatzea eta bikaiyua Don Eujenio (Uranga) 'ro zen eta gorraille pixka 't amonak, eta amonak san ziyon nomaitte altoxio hitz itteko, eta harrek zean... Este... Konfesionayu barrendikan "Ze? Elizan ejuka hasi ber al deu?" erantzuna.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta ni ne artin pentsatzen "pulpittoa iyotzen zaztenin eju errak atetzen 'ttuzute gu izutu arte!" Bai. Eta zea izaten zin aurrin, aldarin beko eskailleran onduan banko batzuk 'ta atzin beste batzuk gizasemintzako. 'Ta ihesi itteko beldurrakin 'o ez dakit zer,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Handik betti zen. Gu Zabalea torri 'ta geo zeatu 'ta... Goitikan eju itten ziuten: "¡Alto! ¿Quién vive ahí?" 'Ta "España" 'ta ordun aurrea. 'Ta segi.
- Ba reketik honea...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai! Kuadrilla bueltan jarri, patata zuitzen, 'ta arrosaiyua errezatu. Zeak itten zigun, jesuita batek errezatzen ziun. Deskuidun ixillik kontestatzen banun, eju erra ingo zun, altatzeko 'ta zea. Erdara dena, bakizu. Hola.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGeo afaldutzen 'e joten bagiñan tarteka hara jon 'ta afaldu, geo bertan jokun ai 'ta gabeko hamarretan zea ejua 'ta builla itxea zaldiyan biyek!
- (...)
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi 'Ta... hemen, hor denin artua itten zen, 'ta artua ongi billua izaten zen, miño haik paeta zoyak bezela pasatzen. Halako intxaurretako koxka harta jon 'ta hiru lau mutikozkor ta fiit! Txistuka 'ta: "Ee!" Ejua. Jesus, martxa erra bai haik. Geo hain biltruta giñen gu. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Reketik bueltan zittuztela. Viva España ejua iñez Errandoneku hortan hasi 'ta manifestaziyua bezela kalin ibilli bueltaka... Hoi da, eta bueno... ! In zittuzten bi eunin, 'ta hirugarrengun bikaiyua jon 'ta komandantzira 'ta san 'men zuten, bueno, Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiAndria gaizua erotuta geldittu zen azkenin ama, e! Berez ez zen oso zea, biño. Harrek itten zun, Goñin itxean aurrea torri, klaro, ordun Goñi 'ta, bazin hemen kabezillak Oiyartzungo reketin jabik eta... Atian aurrin jarri 'ta ejuka, biño nahi zittun guziyak saten zizkan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-'Ta: "¡Aquí ya hay algo!¡Aquí ya hay algo!" Ejuka. 'Ta hara denak korrika 'ta han, hantxe harrapatu kubiertak.
-Denak Erramun?
-Han zin haik denak.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBai, hantxe ai giñan zelaiyin artajorran 'ta ejuka goiy hartatikan. 'Ta: "Ee!" 'Ta gue attak eantzun: "Ee!"
"Zuzte hortik itxea auro, gerra etorri dela 'ta!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKriston ejuakin beste bertso bat bota 'ta. 'Ta hala, bestia ez oneko. Attona jon kampoa biño, atzea torri seittun 'ta berriz 'e: "Bueno Doloex zu 're denuntziatu ingo zattut ez bazu ixten 'ta itxi hau!"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdu batian joan giñala ari al zera ejuka? horrek berandu pitarrarekin nola genduan epoka.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta Etxetxikiko ataiyan pasa zenin, karo, lengusu propiyuk, eta gue ahizpa 'ta koñadua, birian gaiñin kuartua 'ta "Aio izeba!" eju iñ. "Ui, hoi Txomin zen!" 'Ta Txomin zen, hoixe, handikan ordu erdi...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGaraiy batian zeak izanduak, nozpaitte embalsen batzuk 'o ez dakit zer zin, kanale zarrak eta tunelak, zeak 'ta... Han gebiltzan 'ta goitikan ejuka (...)Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi 'Ta etorri zin, gizajua etorri, izautzen baizin ahuntz harrek! Hemen ibiltzen zen ahuntza 'ta torri zin 'ta tak, heldu 'yot koillaretik, katia (...) 'ta goitik ejukaZabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Garaiy haitan estaua. Gu Gastañe xarra joteko zai eoten giñan ya astelenetan patzen zun ba! 'Ta harrek: "Ieup mutillak!" Eju itten zunian: "Torri!".Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiSan niyon: "Zertik ez duk eju in ordia!?" Ni zean ibiltzen bainitzan, zea kusten, sekadora, zean pasatzen baitzin paperak, sekadoran batetik bestea mantetan.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi"- Buenos botijos, botijos baratos!" ejua 'ta bulla 'ta, botijo denak harrek, ikurriñak kolakin izaten zin, 'ta denak ikurriñak josiyak! botijo 'ta zea guziyak , be saltzeko zittun tresna guziyak!Harreguy Agirrezabala, Xabier