xamar

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Samar
Nahiko
Aski
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Bastante
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiGarbittu zean, jaboiya eman, 'ta kuela... Zuek ez dakizute zer den kuela!" Hola barrika bat bezela, 'ta han arropa jarri 'ta arropa garbiyena onduan zolua in 'ta bi trapo jarri. Bi, beno, trapo bat jarri haundi xamar bat 'ta, Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- 'Ta zu gustora joten ziñen?
- Maixtra ona zen.
- Ui...! Ni bai. Ni denako pronto nitzan holakua. Saltxera xamarra.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ordun... Sei 'o zazpi urte 'o hola hasitzen zin eskolan jenealin. Beste batzuk, berriz, gurasuk zea xamarrak baldin bazin, beranduo igual 'ta. Umik auro hartu ber baitu! Bai.
- 'Ta zembat urte arte?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ai ba!
- Beti izandu zun ama difuntak eosi zun behiñ ba, txokor ttiki bat eun batin, nombatte merke xamar iruttu 'ta. Belarra bai baigenun terrenun, zea errentan genun itxia, biñon,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Oan, hoi berriz dena zea... pixteko zail xamarra do.
- Zailla, bai.
- Bai, mantentzia da zeana... mantendu ezkio bai, miñon galtzen ai dena, berriz, zailla.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Kabiyakin ze itten zen? Kendu?
- Kendu! Eta... Hola haundi xamarrak baldin bazin, zozua 'ro billiarrua 'ro holokua, hazi 're bai itxian. T'a ordun zozua 'ta billiarrua 'ta txoriya 'ta jan itten zen, e!
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz zuten oso gustukua, biño gosia baldin bazuten, jaten zuten hura 're. E... Zakar xamarra gelditzen da. Eta... Ba hori, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gizonan amakin?
- Ez. Gizonan ama hil zen gazteik xamarrik.
- 'Ta zein zen ba?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- 'Ta hoa ze itten zen, ereiñi noiz itten zen nobiembrin?
- Bai, ereiñi tokiya on xamarrian, zelaiy on xamarrian 'ta geo harrek ez zun deus behar. Lurra jana izan deilla, bera erra itteko. Geo be garaiyian ebaki, sekatu 'ta geo ibiltzen zin
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta zu arraskan aitzen ziñan lanin?
- Bai, ni fregaderan. 'Ta bestia señorita xamarra zen 'ta hura mostrador.
- Hura cara al público.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiNi berriz, gazte xamar hasi nitzan lanian. Saardotegira joten nitzan, Adurizenea, 'ta oaiñ jaiakin no handikan miñon gañekun han 'ta itxian 'ta.
- Zenbat urtekin jon ziñan Adurizenea?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Zoluak haundi xamarrak 'e bai. 'Ta bada trozo batin han, Larrainzarko zoluak saten yote han goian, (Aiñasorotik) gora jon 'ta hola dena zeatua, hundittua o.
- Zean bezela, oain leno aittu gan zean bezala, San Juan (...) dena rra! joten zen haunzko zeaño...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Solchaga hoi zen, militarra zen. (Grado) haundi xamarrekua zen. Jenerala, General Solchaga. Zin Donostikuk, biño udaran horrea tortzen zin Pepita Elizegin pisu horta. Udara tortzen tzin horrea.'Ta hor gertatu zin gerra sortu zenin. Bai. Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'Ta zuk eskatzen baldin bazenun haundi xamarra, trik trak! Urratu ingo zizun! Itxian bankete bat 'o jartzeko ber baldin bazenun, ematen ez!
- Oriñalak, hua mango zun!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Hormioiyan tipoa!
- Joe! Ho denak lertu odoletan! Pikotxa 'ta zeakin 'ta pikotxakin golpia oker xamar ematen bazen, zapa, pikotxa hautxi! 'Ta metro kontun adokiñin ongi atetzen giñala.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiegun haik hain txarrak pasatzen genittun, biñon geoko hobekiyo gelditzen giñala. Nik uste dut horrek laundu itten zigula. Oan askotan, 'o gehiyenetan persona miñez donin kampoa eamaten da eta han hiltzen da 'ta zu zerbattegatikan urruti xamar baldin bazaude itxetikanEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai.
- Bai?
- Bai. Geo ba, ez genun traba haundiyik man ez. Zea xamar, biyurri xamar ibilli giñan.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta geo horren attakin jende guziya parrandero xamarra izan ber zun harrek. Eta batin guriai bakarri utzi 'ta alde iña 'ta, beti alde iña 'ta jendiak: "Jarriy hai hi bakarrik hie kontura! Jarriy hai bakarrik hie kontura!" 'Ta hala ama bizi zen azpiyan tokiya libre 'ta han jarri.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta onak izandu 'te zin 'o?
-Bai! Atzetik hasi 'ta aurrenak. Bai ongi xamar, ez Oriyokin 'ta hoikin kompatu...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta ordun asko gastatuko zen behi larrua!
-Bai... 'Ta ordun zuk ez zu kusten, garai haitan jendia baserritarra fuerte xamarra baldin bazen beiya beak hiltzen zittuzten itxeko... Ez oan bezela karniziya 'ta zea, dena okela 'ta holakua 'zaten zen. 'Ta halaxe.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta geo alkandorak 'ta bazin, 'o blusak 'o zer zin?
-Brusak 'e bazin 'ta alkandorak 'e bai 'da... Jertse xarren batzuk 'e bai ta... Ba!
-Baserritan ez al zin brusa luxe xamar batzukin ibiltzen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Karo.
-Pobre xamarra baldin bazen... Beak jan 'ta geo dirua ate ber zuten numbaitikan e! Bai hor txerriya, igual txerriyak umik zetu 'ta feira igual joten zin, Oiartzun kalea, astelenero feriya izaten zen 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta bizikleta garai hartan baliyoko zuten?
-Bizikleta zarrak, zarrak! Ez berriyak... Berriyak baliyo zuten milla pezta 'ro 'ta! Bostehun pezta patzeko, on xamarrak biño...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai alkarrei laundu. Alkarrei laundu. Zu ai baldin baziñan hemen, 'ta famili ttiki xamarra baldin baziñan 'ta iziñin; torko zizun pues jende indarra. Kompaziyo batea lanik gabe zon semik 'o... torri 'ta haik esku bat botako zizuten. 'Ta geo otordua 'ro maten baziñun pues kitto.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBeno, 'ta itxea torri nitzan 'ta ez nun gau guziyan loik in. 'Ta hurrengo goizin jon nitzan lanea, Irunen ai giñan 'ta Xeundo Kamiyokua, beandu xamar jon nitzan gaiñea. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta, biño hoi ze izaten zen hemenguk beste aldeiño joten zin? 'O txandak zittuzten?
-Ez. Kompaziyo batea, hartuko zittuzten Berakuk Frantziyan, 'o frantzesak urruti xamartik iul karko zittuzten Bera aldea.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiEta zein zin gehiyo hola jauntxuk tortzen zinak?
- Haundiyak hola gaiñekun... Gutxi! Hirubat famili 'ro hola zin, hola. Abetsak xamarrak. Eta haik launtzen zuten ahal zuten guziya, bai!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, andre gazti hura.
- Andre gazti hura. Hor Artxabaltatik honuntzaxio karobiya bada, karobi zahar bat. 'Ta harrek badu, bixera haundi xamarra du lehorra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bilera? Pos...Urtiak... Jakiñak... Arrasaldin hasiko zen bostak aldin 'o hola. Soiñua jotzen 'ta.
- Bostak aldin. 'Ta geo? Geldittu?
- Geldittu? Ilundu 'ta auro xamar. Ongi, ongi.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta harrek, zea zen gaztetan bat bestia beti biño pixkat 't biyurrixio izaten dia...
-Bai.
-Atei xamarra. Bai. 'Ta hala Askostiko Iñaxio 'ta arron launak zin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta hi gehixko eana eongo 'itzan 'ta hoi... 'o bestela gosiak ahuleiya 'zango yun zerbaitte hik!"
"Bai, zea 'zango nin! Zea apai-merienda erra in genin 'ta nik ez nin deusen premiyik 'ta nik ez dakat..."
Izutu 're ez baizen itten, biyurri xamarra baizen bea 're.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hoik pixkan bat perseitzen 'men zittun. Bai. 'Ta saten zun zea: gau batin Portuberrin taberna, taberna pixarra 'ta. Han, 'ta beandu xamar arte 'ro 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bai, bai, bai, salduko 'izut, salduko 'izut!"
Dirua 're justo xamarra eamana, biño zun arte patu ber zun, patuko zun hua 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta zuk silla kontu astuari!"
'Ta "Bai, bai!". Muturretik buelta man sokakin 'ta nik eutsi astuari 'ta astua 're erne xamar han 'e bertan astuak izaki 'ta usaia aitzen harrek.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta batin baguzen. Goitik beitti Eskolamendiko lepua (?)dik beitti jonta. Eskolamenditik beitti baguzen arratsin 'ta banaka xamar guzen 'ta aurrin hua. Hara iyotzen baizen Eskolamendira Pepe hura txakurrakin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHua hola sango dugu uda partin 'o hola egualdi lasai xamarrak zin dembun 'o itten genittun arropak eantzi. Galtzontzilluk utzi 'ta gaiñekuk eantzi. Hankatakuk 'e bai. Ez zen xixtema erra e. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEta hola gazte samarrak eta hola lotu aixa xamarrak harrapatzen zineko lotu 'ta hain arrimoa bestik han eukitzeko biñoIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea aldea. Nola da hua? Bau harrek Burnaiztiko honentxoko lepu harrek beste izen bat: Azeilepo. Axeilepo. Axeilepoko azpiy hortan jarri genittun leku (...) xamarrin jarri genittun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Mmm" hola ahope xamarrin. Iyo in ber geo 'ta goitti 'ta. 'Ta hala in genun hango ittekua 'ta heldu giñan betik goitti ezin harrek ezin. Petxuk ez ziyon launtzen, ezin zun. San zin 'ya ez zen beste xendan bat bueltaka 'ro hola zea.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNi ez 'ta aitta 're ez. 'Ta aitta jon zen demboan zea fuerte xamar hasi 'zkan attai. 'Ta zea ordukoz gue aittak urte sailla baizun, hiruroita goitti urtiak 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta bete-betian haik ra-ra-ra-ra-ra. 'Ta beko kurba martxa pixka 't eamaten baigenun. 'Ta beko kurba pasa in genun dembuan 'o ixkiñ xamarrea atea. 'Ta hasi naz goitti 'ta goitti, eziñ 'ta eskapo iñ goitik beitti! Anda dio!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiErria, hauts iña! Hautsa, hautsa, hautsa nola gelditzen da hautsa kompleto? Biño ez zea hua zen lekun bakarrin e! Dena hua! Hua busti, humedade haundi xamarra 'ta numbatte bustiy hartan 'ta dena! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta edadetuk 'e bai batzuk haundi xamarrak bazin. Haik erki joten zin, biño bestik gazti haik ezin seittu. 'Ta Burnaizira alletu 'ta polliki-polliki, polliki-polliki puxka 'atea maldara ate ber izaten da han 'ta. Ate genun, goiko gaiñea ate genittun.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea billur xamarra genun txoferra. Bai 'ta hala, zea in genun. Torri zen kamiona, rurururu. 'Ta izautu genun, seiña itten ziun. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiJarri (...) puska hura gaiñin 'ta jarri nittun gaiñin 'ta goitik beitti. 'Ta erdi parin beitti, auro xamar heldu giñan bai. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNorbaitt 'e hola zerbaitt 'e zea xamar hasi 'ta, beimpin 'ta guardiziilak biali, hemendik biali. Biali in 'men zutela guarziila. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea txulo xamarra izaki numbaitte. 'Ta...
-Seuru, 'o dena momentun jan, dena bean jabe.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiRa! Sartu nitzen, motua ixil xamarra zen hura, oso haundiy hura. Ra! Sartu nitzen 'ta argiya kusi nun erdiya biño pixka 't honuntxexio zerbait hola muimentua in zula.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHarrek han deskargatzen zittun denak. 'Ta geo hua bamba bamba bota 'ta urtitan ai zinak. 'Ta eamaten ez, nombaitte preziyua ttiki xamarra 'o.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGoizin torri 'men zen tenore xamar. 'Ta hasi 'men zen be lanin sukaldin 'ta prepatu 'ta harrei jarri han zeak be emplastuk eta ahal zittunak jarri.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta behiyan larrua beimpin 'ta hua karri 'ta hain attona, attona zea zuten haik sestero 'ta antxoxo xamarra, Rafael zar hora.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHonontz pixka 't torri giñanin ikusi Epeletik itxetik ate 'ta hiru gizasme alkandora zuiyakin 'ta hola, goiya zui xamarrakin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gue Flaxida hau 're hizketa zea xamarra zun, klaro xamar hitzeitten zuna. Biño ben kontuk, itxeko kontuk, 'ta hau 'ta bestia 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihirurogeita beatzi urte
alde xamar dabiltzala
hark eantzun zin errespuesta
neretzat franko itzela
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'ta belaxe hil! Hil belaxe. Bai 'ta geo euskalduna, zea frantsez euskalduna, 'ta geo fanfarroi xamarra 'men tzen,Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo attortu zun: "Bai, lo hartuko nun, seuski".
Kotxia torri, deskargatu, bi pranko saten you txoku horrei, be xamarrin hor.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-A...
-'Ta bestia Antonio Korta. Errentikua. Motx bat. Euskaaz zail xamarra itten zun. Biño arront:8422] gizon ona zen. "Geldittu arte ez aldetu!" saten zun.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Geo bajua zen, toki bajua 'ta. Neguan 'e ongi xamar pasatzen zin ardiyak hor. Geo kamiyua in zuten 'ta! Ardi biria asko izortu horrek, berriz. Moztu! Mendiya moztu 'ta.
-Karo.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Horko azienda etxeko lan pixarra, lur mutturra aratu, 'ro iauli 'ro. Poz pixka 't. Batzuk, batzuk e! Baserri politt xamarrak zinak. Santander zen hortan polittena.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Kia zerrek itten zuna, makinan oliyuk?
-Ez, ez. Tirua titzin, kalea(?) beltzeko kia. 'Ta hua pixkan pixkan pixkan atetzen da. Tximiniya paretxo xamarrin baldin bau auro joten da biño, zembait lekutan abantze haundiya baldin bada.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta biajin jongo zen ba zakurra? 'Ta hoi zea bakarra...
-Biajia bai. Hogeita hamar bat metro 'ro. Biño zea samarra zen.
-Estua 'ro?
-Trakets xamarra txiniya 'ta.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Ez, ate giñan, ate giñan. Biño juxtu xamar. 'Ta geo ya atetzeko jon zin ur hua atetzen. Bomba submarinukin ate genun ura. 'Ta berriz 'e ate genittun, geo 're ate zen mineal pilla bat. Geouo 're.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Joe...
-Aitxulein direziyun 'o hola zen zakur hua eroiya. Aitxuleiko eskoi xamarrea, eskoi xamarrea.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta fabrikak izandu dia biño papelera bezelatxo, fabrika haundiyak: Pekin, Esmalteiya hoik denak, denak gailleteiya, alkolera denak jornal zea xamar, bajo xamarrakin. Luzuriaga zen hor garai batin jornala.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi"Amona, ez dakit, gaur motel xamar dabil! Zea be in berrak eta denak in ttu kafesniak hartu eta denak in dittu goizian" Biño oyin geldittu gabia zen e!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta han honen jaiyotetxian harren jertsia, bero, dembo berua zen 'ta jertsia ahaztu. 'Ta hola, manga motzak eta hola zea xamar.
-Honeaiñokuk e!
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'O ongi lotua eoten zen?
-Neonek prepatzen nun nik hua! Pastakin 'ta ongi. 'Ta karga ttikiya baldin bazun igual gañin jarri hola koska batetik, 'ta segi! Biño asko xamar baldin bazun, izorrai. Atzetik isatsetik heldu 'ta erdi arrastaka. Kauen!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, biño, ez biño baserritar ilustratu xamarra. Bai, numbaitte zerbaitte ilustratu xamarra izango zen. 'Ta geo bea aitta hangua Zabala 'ta ama hemengua, berriz, zeakua, bueno garaiy hartakua, Zuaznabarkua. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiGu eliza joten giñan, 'ta hango martxa hartu hango jendik martxa hartu 'ta gu berriz e' jon 'ta ttontto xamar 'taElizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiGio edade haundi xamarra 'ta hua bukatu zen hil zen 'ta geo harren failikua Oiartzunen biziki 'ta jakiña eskola pixka 't ikasi zutenak ematea eskola matea. Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Izane zuen baserriya hola, mendiyan urruti xamar eonta, meikua behartzian 'ta nola moldatzen ziñaten? Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiIn genun go gizonai gustatzen ziyon aziendak onak ibiltzia, 'ta baserritan batzutan flako xamarrak eta "Hoi kendu in ber dit eta kendu in ber dit!" eta "-Hiltzeko eta - Hitzeko ez ziok oandik hoi pronto"Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHola flako xamarrak o' harrapatzen bazittun hoi kartzen baziun han jarri 'ta hillabete pare bat o' gizendu 'ta hola.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusibaten bat hiltzen bazen, hola izaun samarra, tortzen zin berrogeita hamar bat pesame! 'Ta hai denak partittu 'ta bueno denak... Partittu ez, denak itxe bereko izaten zin 'ta aixa joten giñan 'ta biño milla lekutatikan. Bai, bai, telefonuk lan asko man ziun gui. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Berriz bolaa hua 're pasatzen zen 'ta berriz 'e atzea leengo birea. Geo asko samar tira zuten, tira ikarriya 'ta asko samar karri zuten. Hasi zin eamaten 'ta jendia 're ber 'ta jendia billu in ber 'ta geo eozein ez zuen jon nahi izaten batzuk eta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEta zea zun gainkaldin kunetak aska haundi samarra 'ta azpiyakin lurra jota geldittua. 'Ta sana atzeko rueda 'ta jakiña dxiii!
-Airin.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta baliente'ro zea samarra 'men zen, bestik itten ez zutenak haik in ber zaten 'men zittun 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiArpegiya 're hautsak emanda kolore zuri gorria, lastima dauzka ezpain gainetan haundi samar bigotiak.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Hantxe ai giñen 'ta kentze 'izkiguten erramu 'ta erramuburua 'ta. Kalin, beti kaletarrak oso, beldurrak gu. Kobarde samarrak 'o giñan 'ta ez giñan enfrentatzen haikin. 'Ta eozin gauza ...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ez honek etzun
- Lizarrako Maitxo? Oan hil berri samarra da, beno lengo urtin hila
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiMakiña 'at urtian eskoba 'at zarpazustu samarra zununin erki itxia zuitzen zela! Aski usai onekua bai! Orduko paeta zarrak astintzen zin !Pagadizabal Artola, Frantxiska