sos

Forma mugatua: 
Sosa
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Txanpon, diru
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Moneda, dinero
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiOhiyin eoki 'ta bozinak joka hasitzen zen zea, kamionak 'ta martxa. Sos batzuk atetzetik pozik!
- 'Ta garbittu 'ta 're in ber izaten al zenuten arraiya?
- Bai. ongi jarri behintzat kajatan. Txukun txukun jarri itten genun. Kaja haik...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zu, zuegatik bazen, 'ta aukera euki bazenun...
- Gaur aiña jakin izan banun, bai. Gaur aiña jakin izan banu bai. Biño ordun lanea 're ate ber zaten zen 'ta. Haurtzain 'ro hasi nitzen 'ta sos batzuk kartzetik.

Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, sos batzuk irabaztetik pozik! Artajorra 'ta.
- Artajorra... Patu... Zea kobratzen?
- Bai, bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bi sos 'o etzekiñet ze patuko genun 'ta...
- Hoi bai ez dakitela patzen genun 'o... patze al genun ba?
- Klaro!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Paketik galdu zin 'ta denak...
- Kulpa guk.
- Guk jorraa pilla bat iñak 'ta sosik gabe geldittu 'ta ixil-ixilik eon behar,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Eta iñoiz jaten baldin bagenun naranjak, hoa 're berdin, gutxitan jaten genittun. Gogoratzen naz izebak eta osabak eta nola aitzen zin batek sos bat eta, bestik bi sos 'ta, "naranja kilo bat eosi ber dugu" 'ta... Naranjak zeak, naturalak, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGorrixkak, e... More kolorikin hola, kampotik eta barrutik. Biñon ona jateko! Axala mehe miakin. Bai. Biñon hora izaten zen, beno, e... Salan olak zirrittukin 'ta aber ba han billatzen 'te zuten sosen bat 'o falta 'ta, bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta ze itten zenittuzten, eosi, Bertso paperak?
- Paperak, hoixe! Dembo batin besa motz bat... Gue gazte dembon kalea tortzen zen 'ta, (mesamotzin) papera jarri 'ta bi sosin zea...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiSei sos izaten zen ordun. Eta karo, meza izaten zen... Bolara batin bostetakua, geo seita pasa zuten eta lendabiziko mezeiño tortzen giñan 'ta geo hamarretan izaten zen azkenekua. Eta ehun txapa maten 'izkiguten,Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusine suegrak kontestatu 'men ziyon: "Ze nahi 'zu zurian jartzia 'o zer?". Efektibamente: bankuk kiebra jo eta sosik gabe gellittu zin. Eta geo ordun, béak eosi zuten tokiyan jarri zuten taberna 'ta zezena izaten zen ordun, oaiñ artifizialetik denak, eta han hasi zin bizitzen.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiordun iñork 'e ez zun e! diaiyoikan. Gabe jaso ber izaten zen gurasuai, itxea ezkontzen zen bat 'ta itxian itten zenakin bizi, 'ta hola. Sos askoik gabe. Kartilla beti 'ta dirua... 'o zerriya kumen batzuk saltzen zinin 'ta zokor bat saltzen zinin, 'ta zorrak patu. Hola. Hola bizitzen zin.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi 'ta ordun artajorra 'ta ibiltzen zin eta gue itxea asko joten zin 'ta... horren ama Xaturnina, sekulan... oaindik 'e begitan zakanet. Zazpi urte nittun, oaiñ larogeita kontuk satea nijua, beno, gehiyo gañea... Eta ama neria haik... zelaira jon ber haikin 'ta bi sos man 'ta:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Zuk kontu haurrai" 'ta haur kontzen:9456] ni geldittu nitzan 'ta bittarti hartan amona hoi ailletu zen 'ta ijito bat eskea, ordun gehiyo ibiltzen zen eskian, 'ta nik ez dakit ba, bi sos haik amak manak izaki 'ta haik hartu 'ta man niyon ijitu harrei 'ta amona horrek ze esan zin...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ordun.
- Biño gu 're... Ni 're ez pentsa jersiak itten, da denian saiatzen nitzan. Sos batzuk atetze.
- Karo.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Gizasemiak 'e sos batzuk gehixio hartzen zian 'ta abar da, 'ta hola moldatzen giñan. Hantxe, pasiatzen ibilli 'ta 're ez zen. Zintzo ibillita. 'Ta dirui zintzo eutsita! Ya te digo. Hala da. Hala zen garaiy hartan. Zorrik behiñ ez. Zorrik behiñ ez, biño saiyatuta. Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ikasteko 'ta dirungatik 'e jongo ziñazten, ba, ez? Kampoa!
- Ba... Sos batzuk... Ordun gutxi patzen zen, biño sos batzuk iraaztetik bai.
- 'Ta ezkondu 'ta geo 're bai?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Baserriyan azienda asko zittuztenak eta, itxian zuten lana, biño gaiñekun, jenealin lanea ate ber izaten zen sosa izateko. Aziendakin 'e dirua atetzen zen, e, biño... Asteroko jornala bezela ez baita hura.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Miño patu 'ta ingo zizuten ez?
- Bai, bai. Bai, debalde e'nitzan jongo. E'nun itxian sosik nik.
- Bai miño... izaunak zilako 'ro...
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Handik Maraitik eosiya zen bizikleta. Esnikin biltzen zen, esneketan 'ta beti sosa pixka 't 'o, trampa pixka 't ingo zun ura pixka 't botata 'ro komei 'ta harrek bizikletantzat aurretu in zun 'ta amak eosi. Hola bai, emakumia! Ordun 'e...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGen postua kubritzen genunin, hara jon 'ta handik sosak atetzea. Handik sosak atetzea.
- Bestela ez zen ailletzen. Sueldo bajuk.
- Bestela, bestela, gurasuak 'e... E!
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi Sosak atea bai, biño ordun podeiyoz. Ordun podeiyoz. Zortzi ordu iñ, 'ta geo berriro (...ra) jon 'ta, handik hemendik... Bai jauna!
- 'Ta ez ziñazten aspertzen?
- Aspertu!
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusiEz hiruroeita hamalau urtekin hil zen atta 'ta nik berrogeita hiru urte nittun ordun. Ez, berroei urte. 'Ta berroeita hirutan ezkondu. 'Ta bitartin ez nun izandu ezkontzeik izandu 're! Eske eske... Ez nun... Iraazten nun guziya etxian itxian entreatzen nun, sosik ez ziten ematen iñondikan 'e! La ospa, eske...Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Ayuntamentua (...)
- Biño sos batzuk ematen ziuten 'ta! Sosa dena ber zen. Gue itxian 'e denak ttikiyak eta denak zerbatte ber zen 'ta nik 'e baserritako ibilli guztiy hoitatik sos batzuk atetzen nittun 'ta segi! Dena, korri batea 'ta korri honea dena oiñez.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Jo!
- Bai, bai, bai. Ayuntamentoko sosak, hoik, netzako izaten zin. 'Ta geo ayuntamentuk, zea, ura kobratzaillia.(...) ibilli zen (...) bat, zuk ez zenun izautu.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-A, bena ez zena., zuena ez zena 'e...?
-Ez, ez! Bena, bena! Biño nola gu, horregatik harrapatzen ziguten fruta hoik beak. Oan dena usteldu itten da, biño ordun jolin... Handik heldu zen sosa 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Sosa biltzeko...
-Olaitzolan bertan hiru lau pare eoten zin. 'Ta hain guernuk eta... Biño ordun hua zen 'ta
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyo batea ardukin heldu baziñan litroko bi sos 'o litroko sosa 'ro... Dena, dena kontrola!
-Naparrutik e!
-Naparrutik.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiturtuluxak saten geniyon bestik, hoik ardiyan hankan zea koxkor batzuk. Haikin denakin jostatzen, eta ordun sos batzuk izaten genittun, banakaka batzuk 'o, 'ta haik jokatzen genittun. 'Ta iabazten zunak denak eamaten zittun.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ez.
- Ordun astia hontan pobre? Erra marka!
- Asti hontan sosik gabe.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiZertik ez, ba? Zertik ez ba? Zintzua zen, ez zun sos bat gastatuko kampun! Harek. 'Ta beti errealuk kartzen amai 'ro nei, 'ro... On puska 'ta! Ai...! Hua hil zenin, gue amak haik karraxiyak! Hobenak galdu zin e! Ordun 'e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai extremeñua, andaluza... hor kantidadia baizen Errenteian. Oaiñ, derecho cocina 'ta oaiñ gehinak bakotxak ben itxiak ttuzte, ya hemengo iñak dozte, ya nekin lana in duten emakumik. Asko e'iñet ikusi ez, miño... 'Ta beste batzuk in zittuzten sos Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi 'Ta beste batzuk in zittuzten sos batzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEz da! Dembu haitan kostosua 're izaten zen 'ta biajik galantak eta.
-Biño sosa kusi!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Sosa pixka 't kusi! Sosa pixka 't kusi! Itten zen...
-Oan arrisku erra e Erramun!
-Bai, bai. Erra, arrisku erra bai. Arrisku erra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun pixka 't gehixio jantzi 'ta. Traje txar bat 'e bai 'ta. Hola 'zaten zen.
-Ordun, 'zaten zen komuniyua inta trajia 'ta geo baldin bazenun sosik garizumakua.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOaiñ ez da itten deus 'e. Illeik iñorrek jaso ez aurten 'e! Ezta eaman 'e!
-Ez, e?
-'Ta arkume larruik 'e ez. Ordun arkume larruakin sos batzuk. Arkumikin sos batzuk.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiIlliakin 'e sos batzuk. Ardi zarrak 'e saltzen genittun. Batzuk hazitzen genittun 'ta. Ardi zarrak 'e tiro ona. 'Ta hola beti diro pixar bat hartzen aitzen giñan haikin. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Salegiko Andrex 'ta hik etzin bate jon.'Men geldittu zin hoik, sos batzuk 'manzkaten 'ta, hola.
-Jon in ber zen hara e?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta sosa, ez genun asko iabazten jornala biño. Gaur ez do bat 'e, gaur bat 'e, bat 'e ez. Galdu gaiñea itten du gaur baserriyan.
-Hoi da.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGarbitzen batzen dute 'ta. Dena segakin garbiyo 'ta nola sango zaittut sosa atetzea. Gaur gaiñea, gaur okiyo bizi da jendia, gaur ongi jaten da. 'Ta famili asko jaitan behintzat kampoa atetzen da bazkaltzea. Garai batin ez zen e! Zembat baserritar da ezkondu 'ta...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Zenbat garai hartan zenbat baliyo zun o' gotzen al za?
- Pf... ni idea! Bi sos o', auskalo! Eztakit bi sos behintzat bai
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Zango zin zeaik etzutenak e'?

-E?
- Sosak bukatu 'ta oandik eaten seitzen zutenak izango zin.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Zai eongo zin haik!
- Bai, han eongo zin zai. Puska 'atin eon berko zuten! Ba holaxe ibiltzen giñan, e! Holaxe. Sosa ate ber bazen zerbatte in berra zen boltxiyoko benikan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Hementxe bizittu giñan, trancas y barrancas. Bai. Bai, gen kalbaiyuk pasa genittun bai gaztetan. Mixeiyak 're bai gosia 'ta. Geo jakiña gu, amak ez zun iñundikan sosikan. Ezta iñondikan 'e. 'Ta geo gaiñea.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta in ziyoten gaiñea beak zittuzten sos pizarrak libretan denak kendu zizkaten. Ez zerukuk 'ta ez lurrekuk. 'Ta ez jateko 'ta ez ezer 'e. Gu ordun zeara joten giñan jatea "Servicio social".Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Barbeiyan kunplitzen bazunu uzten zizun
- Bai, bai, 'ta han besti haitan atetzen nittun sosak hoik netzako zin.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiMiño barbeiko sosan enittu kusten. Hoik enun beiñe kusi.
- Jo...
- Ezkondu nitzanin amak hogei milla pezta man zin 'ta ne itxeko dotia hoi izandu da.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Beti sosa ate nun. Miño asko e' ? Miño ez zea gutxi landaria erruz! Erruz, saldu nun. Dena ugari-ugari ate zen, mekaguen dio.Isasa Iartzabal, Jexux