nombatte

Kategoria gramatikala: 
Lexikoa
Batuan: 
Badirudi, antza denez
Aldaerak: 
nonbatte, numatte, nunbatte, nomatte
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Parece ser que
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Haraiño eaman 'ta ez zen itto, e?
- Ez zen itto, ez!
- Nombatte burua goiyan biltzen zun beti! Haraiño eaman zun... biziyik ate zuten,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta nik nombatte near itten nun, esateko zembat zen, 'ta nik neo... Patuko niyola 'ta: "¡Nada, nada, nada. No tiene que pagar usted nada! Y estar tranquila! Otra vez también ya le traeré yo la ropa." San zin. "Sí, ¿Ya me traeras? Si me traes te limpio y te plancho como siempre".Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiEliza 'ro heldu zela, arrantzalik 'o nombatte Auxkeneko 'ro inguru hartan ben itxetik ate 'ta heldu zela, 'ta haik hasi 'izka nombatte ejuka, neska gaztia kusita, 'ta izutu! 'Ta hola itten 'men zun. Dar-dar geo izena jarri 'men ziyoten, Dorotea dar-dar. Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ai ba!
- Beti izandu zun ama difuntak eosi zun behiñ ba, txokor ttiki bat eun batin, nombatte merke xamar iruttu 'ta. Belarra bai baigenun terrenun, zea errentan genun itxia, biñon,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusibiziyik itxea karri 'ta geo biziyik itxian iuki genun saldu genun arte. Saldu 're ezin zenun eun batetik bestea in 'ta! 'Ta gaiña esnia kentzen geniyon. Umatu berri zen nombatte, 'ta esnia 're itxeko aiña kentzen geniyon behintzat. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Esan niyon nola in zin, 'ta aleiya, ze patu ber niyon. 'Ta patuko niyola! Nik zeangatik in nula, usaiya, izerdi usaiya kentze... Kenduta itxiya zola ustez hola biñon, holakin biño, nombatte ixkiñan bat harrapatu zula, 'ta... Nola txikittu zin zerriyak. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta batek alde in zun Fraintzira, eskapo in zun Trabajadore batek.
- Soldado batek ihesi.
- Soldao batek eskapo in zun 'ta geo nombatte pasoik ez 'o, ikaatu 'ro komei,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiVitoira jun 'ta zortzi eun 'o pasik zittun 'ta nombatte han kristona ikasiya izango zen! 'Ta ni seittun jon ofizina 'ta: "kontua nei!" 'Ta: "Kontua zeba?" 'ta: "hola 'ta hola" "Jo, Rufino, ez zeatu! " 'Ta "ez zeatu! Ni ez naz horren bazterrin aiko, e! Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiGeo ya ordun hasitzen giñan ba... Problemakin 'ta hoi denakin. Ordun eun batin diktatu asko itten genun, e.... Monjak letu, Sor Maria Helenak eta guk diktatu. Eta nombatte ni aspertua nozen eta san nun: "ba! Ingo dut, hiru zeak, este... Hiru..." e...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHasieran esan zattutena, zazpi urte 'o zortzi urte gehiyo, nei zirikatzen ziten 'ta... Ni nombatte harrotuko nitzan 'ta hantxe, txori kabiya billatzea, 'ta ikusten baldin bazuten gurason batek 'o saten ziyoten: Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bazkaltzea 're itxea tortzen giñan, e! Eta hala, pues nik betzi urte arteiño. Biño betzi urtetan osaba bat bagenun apaiza, eta harren desiua zen nombatte denai estudiyuk matekua, eta anai zarrena apaiz, hua ni biño leno jona zen seminaiyoa etaBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusibularra ematen ai zen harrek hartzeko. Nombatte txarra iruitzen horitza matia haurrai 'o. Hoi geo zeatu zen, eta esniak beste erremeiyoik ez zon, ¡no había estos polvos que hay ahora y demás! Keba, nada! Eta nik zeakua nun, abendukua zarrenaBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiPues, era una chica monísima. Esto... Maitxo. Horrek hemezortzi bat urte 'ro hola zittun. 'Ta nombatte handik pasaeran, zer zun, botoi bat jartzia nahi, zerbatte alkandora batei, eta jarriko ziyola, biño itxoitteko! ¡Pues a raíz de eso ya echo el balazo! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiharek ahal zittun bezela bestentzat ailletuko ez bazen 'e! Eta nombatte kombentun, arratsin jaikitzen zin a ciertas horas, ben errezuk ittea! Eta kuarto hortan 'e ordu jakiñetan argiya pixten haik! Eta Munaunditik ekusi itten parez pare. 'Ta que era una contraseña.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- 'Ta beak gaiñekua eakutsi nola itten zun? Kastellanoz?
- Berak eakutsi in ber zun eta nombatte ze itten zitzaiyon, eakusteko zailla 'ta dikzionaiyotik aixo zeatu, kopiatu euskara.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiBerroeita hamar biño gehiyo izango zin han behintzat, eta nombatte gaizki in zuten, zean... Gu giñan beko plantan. 'Ta goiyan jarri zuten makina bat, trapuakin aitzen giñan, trapua beeixten 'ta botoiyak kentzen 'ta hola. 'Ta jarri zuten makina bat zea, papera... Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiBeno... Trapua puskatzeko kortadora 'ro ez dakit nola saten yoten horrei. Eta holako bat. 'Ta harren moimentukin nombatte in zen muittu 'ta tetxua eroi bi ayeketa. Hola! 'Ta beko pisora. Beno, erdiko pisora. Lembiziko bizitzan giñan 'ta hautsi 'ta.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Lertu in ziyon!
- Berogiya 'men zeon 'ta lertu nombatte. 'Ta bertan dena puskatua geldittu.
- 'Ta abisua ailletu zen.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta uste 'ut... Ez al zun zeak, (Nuiñizek) hala saten, Borrondi erreka zela. Nombatte erreka harrapatua zun 'ta "Borrondi erreka duk, e!" Batei san ziyon, behintzat.
- 'Ta zuek nola saten 'yozute?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, ama de llaves... Ordun kartzela eamateko mouko inoxentia! Zin jende ona izandua 'o oso aberatsa, biño semen batek (...) desfalkon bat iña. Nombatte firman bat eskatu 'yo amai, y ya parece que se hundieron.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi-Itxian lana zonin 'ta...
-Nombatte igaul enkargura biali. Holako tokita jon 'ta ordun ez zen telefonoik. Kompaziyo batea borda, eozeiñek: "Mangoit zea bi errialeko bat 'ta jon hai bordara!" Pozik bi errialengatik zea... Ordun ze uste zu! Eskola akortzen zigula gui? Bi errial!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi"O...! Yo no sé, primero tiene que pasar Oiarzun, y luego de allá adelante tienen que ir a Pasajes". Pasaira jon nahi zuten nombatte.
- Bai, Naparrotikan Donosti aldea jon zin.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiArreba askotan joten bai zen, zea nombatte Kastronea 'ro izaten zun zea, lanbata ta igandetan 'ta lana.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Beldur erra bai! ze hoi in zun bezela posible zizun barrena
- Bai, bai , bai bai, bai bai. separatistas geo karta oandik hor iangout numatte. Hoi enaz akortzen
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta ni akortzen naz ni numatte mutiko gaixtua nitzan, numatte muti kozkorra gaixtua!
- A bai e?
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Karo, joten giñan 'ta ez genakigun.... Karo, iñok ez zekin zertik sartzen zin.'Ta nonbatte eun batin ai 'men zen kartzelako jefetakon bat pes libruk pasatzen 'o ikusten 'o ze denuntzi zuten 'ta hola. Gue Joxe Leon atzetik... Harrek ez baizun tontotik ille bat.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiEz ondo pa oan papeleran ondo bai jo u.
- Ondo irabazten zenun? soldata 'ta
- Oañ bai numatte hor. Oan numatte hor bai, miño leno ez, leno jaitan itten ez gendunian lana soldata bajua zen e!
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Ongi ikasi zenun ordun, josten?
- Pixkat, bai, numatte hor, ongi ez noski zea hor
- Itxekua itteko.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiHairi numatte gotzen baziyoten goizeko latan jeiki 'ta holako tokita enkargua jon ber zun, biali ber zutela, morroiya. 'Ta segi! 'Ta eze sateik ez!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusibueltan heldu zela 'ro hor ikusi 'men zun bastante urruti ni bizi nitzan baserriya eta ordun pentsatu 'men zun: "Ba hoi ez zun nahi nomatte nekin... Nik beai launtzia". Eta bueno, behintzat hartatikan... Hara, hombeste urtian ne senarra!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiA ze kanzer sartu zen hua hor! 'ta ordun numatte lantei aukerik etzen, mendiya o' bestela mina 'ta. Errentiyan papela hoixe.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai e?
- Lañuk itten itten barrenin, numatte kia, kia atetzen ziyon. Auskuko ze azido zin haik! Hamairu klase 'ro bazin aziduk. Bat bateko 'ta bestia besteko 'ta arloria 're beixten bai zuten, arloria.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Artua geo pandeira man ber 'zaten zen hombesteko bat, biño gerra demboan artuaiy ez ziyoten haimbeste kaso itten nomatte, ez.
- Zu gotzen za, zea, errotak itxi 'ta...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- "En pie camaradas nanana delante (...) de la juventud".
- Pues nik hai... hor ikasi niñen, zuekin. Porke guri monjetan ez zigutenen, haik ez yunen ematen ez falanjia... Ez porke haik nomatte politika uzten zitenen alde batea
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'Ta nomatte jon itten ba,gue atta 're hara ,zea, nola baizun ama hangua, zea naparra, zea, Aranokua 'ta jon itten 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bittorio , nola billatu zunun andria zuk han paraja hartan hura ? " 'ta, "Gizona, gizona, goiz batin ikarrizko haizia zen 'ta zapela (...) bota nomatte 'ta martxa haiziak hartuta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'san zun non e', beltzak din lekua bempin nomatte 'san zun.Han iñor ez atetzeko gañea e, barkun gañea , iñor ez atetzeko!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBenjamiñek saten zun: " Gizonakin iñon arrastoik ez 'ta gizona hilla! Nomatte toki txarrin jo 'ta handik gotti zenbat zen, bi metro zango zittun gehinez e' buruan gaintik goitti! 'Ta jo 'ta plaxt.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBestia berriz, len san dugun fakultatibo xar horren semia tximiniak tragau zun. Tximeniya zakarrez betia, holakukin aitzen zena ze. Ordun hasiya! hamabost eun gehinez e' ! mutil gaztia. Apaatukin nomatte hark kostumbreik ez, mañik etaPagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Gio gizon horren hezurrak atetzeko nomatte permiso 'at in zuten hezurra atetzeko, 'ta andria karriazi 'men zuten.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta nomatte gizonak ierri ziyon zerbatte. 'Ta non gora hartuko zun intzun bera hartu. Hemen Txikerditik bertan do baserriy hoi Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiEta hemendik falanjia bazijuazten 'ta nomatte sango zun "Hoi da" 'ta hor baatzan bertan bi tiro eaman 'ta hor hil zuten gizon hoi.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta harren semia eta andri horren semia gio apaiz in zien biyek. 'Ta gio bazkaiya nomatte zuten apaiz asko Trabalekun.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta harek Martiñei san yo nomatte,"Hi hola 'ta hola nik harei san ziot 'ta harek emangozkiu kontuk"Harreguy Agirrezabala, Xabier