Nobio-kontuak

Neska-laguntzea

Arto tartetik harrika

Transkribapena

- Kontatzen zun: "Jo komeiy errak ikusi genittiñen nondik eskapo iñ ez dakiula. Batzuk goiko birian zai 'ta gu Santuseneko biri hartatik barrena Gaztaiñea 'ta arto tartin gordiak eta harrika... Amakin bat kontu kontatzen zittuzten jostea tortzen zinin.
- 'Ta harrika aixa hasten zen, e?
- Asko zen ohittura. Ohittura haundiya zen, arto tartetan gorde eta zea... Karo, eunez... 'Ta non zin eunez ez azaltzeko haitara? Arratsin bakarrin?
- Karo, erki! Harta denakin aukera.
- Arratsaldin bestikin juerga biziyan ibilli 'ta gero haiyek itxea bakarrea launtzeko. Ai, biño kontatzen zittun Pepita horrek txiste batzuk! 'Ta kontatzeko zun graziya!
- Bai, bada jendia graziya duna!
- Graziya zun. Oi, kontatzen zittun, beno!
- Eta gaiñekun ez al zen zea izaten, Oiyartzungo neskak kampokukin... Kampoko mutillakin hasi ezkio, o alrebes 'o, ez al zen pikik eta izaten?
- Zer izan?
- Pikiak eta ez al zin izaten? Oiyartzungo mutillak kompaziyo batea ez al zin hasertzen?
- Bai, baiño ze haserratu?
- Bai.
- Pues bai, beák haiyekin joteko lenoztikan ibilliyak edo tratua baldin bazuten, saite 'izut, arto tartetan gordetzen zian 'ta "bai, heldu 'ttuk, heldu 'ttuk" eta harrek eaman geo. Bestikin baldin bazijuzten. Hoiy zea haundiya zen e hemen, e!
- Ohittura.
- Ohittura haundiya harrika matia.
- Geo harrikalaiyak deitzen ziguten.
- "Oiyartzuna jon hai, jon hai! Geo harrika emango 'ttek".
- Oaiñ 'e bai al da?
- Oaiñ? Ez! No. Oain beste modura da. Eta gaiña ordun 'e arrimatzeko 're illumatxin edo horrela beldurrak eonez ikusteko jendiak zeiñ zeiñekin ibiltzen zen. Gaurko eunin normalmente biltzen dia gaztiak neska 'ta mutil! Eta normala da!
- Karo.
- Ez gu bezela, ibilliko pozikan, eta illumbatxa ailletu arte zai mutilleta, mutillakin zeatzeko. Beldurrak "jendia beira eongo 'uk eta...". Gaurko eunin normal ibiltzen dia gaztiak neska 'ta
mutill! Geo eskolan ere hala ibiltzen dia 'ta ez zaiyote haiyei ezer iruitzen. Eta ez da behar gaiña iruipenikan.
- Bai, bai, denak pertsonak.
- Normala. Gaztetasunak dittun graziyak eta gauzak dia.
Nor Sagardia Olano, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-035
Pasartea 0:25:40 - 0:28:40 (3' 00'')
Laburpena Astelehenetan igandeko gorabeherak kontatzen ziren jostundegian. Neska batzuek ibilitako komeriak: mutil batzuk etxera laguntzeko zain eta beraiek beste mutil batzuekin dantzan. Garai hartan normala zen arto tartean gorde eta harrika hastea; hortik datorkigu harrikalari ospea oiartzuarrei.

Txikierdin dantzan

Transkribapena

- Kamiyoz.
- Kamiyoz? A bai?
- Bai. Kamiyoz jon 'ta kamiyoz torri.
- Kamiyoz ze? Ugaldetxoño jon da?
- Bai.
- 'Ta geo Txipitotik gotti?
- Handikan gotti.
- 'Ta ez al da hor zeatikan, Zolotiarretikan 'o biria motzaguik ez al da hor?
- Ni behintzat e'nitzan hara sartzen, kamiyoz joten nitzan ni, joten giñan:
nekin zinak 'e bai kamiyoz joten zin.
- Zer zenittun launak?
- Launak.
- Zein zenittun launak?
- Oi jesus! Aztu 'izkit oaiñ zein nittun. Batzuk gonadunak eta bestik galtzadunak eta.
- Bitatik?
- Ui, txandaka!
- Ongi! Joe, aukera ordun.
- Jesus, Maria 'ta Jose!
- Oain bezela kuadrillak eta izaten al zin len 'de? Laun taldik 'ta izaten ziñazten?
- Bueno, denetik izaten giñan.
- 'Ta mutillak 'ta neskak batea?
- Bai. Batzuk, 'ta beste batzuk berriz aparte 'ta... Oaingo estiloa ordun 'e. Zuek nola ibiltzen zazte?
- Ba gu... Ahal dugun bezela. Hoi ez da asko kanbitu ordun.
- E?
- Hoi ez dela asko kanbitu. 'Ta dantza? Zea, agarraua uzte al tzizuten?
- Ez, nik ez. Utzi? Ui, agarrau 're ibiltzen zin, ni e'naz beñe ibilli miño... ni al suelto.
- A bai? Bakarrik?
- Bakarrik ni.
- Miño eskatuko zizuten ba dantzan?
- Ui, eskatuko ez zigun ba.
- 'Ta ze, kalabazak maten zenittun o?
- Ui, (...) "ez dut posible gañekun behintzat" "Ezin dut, miñ hartzen dut hankin 'o zean"
- Aitzakiya beti. Lotsatiya izango ziñan igual 'ta.
- Hoixen ba. Lotsatiya nitzan 'ta.
- Nahiz ta sardotegiyan lanin 'ta aittu...
- Bai. Lotsatiya baldin bada bat, hua lotsatiya izango da. Ni hala nitzan behintzat. Oaiñ, gañekun gustatzen zin nei 're mutil gaztiakin 'ta zea, saardoteiyan, 'ta broma 'ta ixtoiyak 'ta hoi denak, 'ta hoi denakin pues ni kontentu eoten nitzan, broma pasata 're.
- Nobiyua 're bazenun.
- E?
- Nobiyua 're bazenun.
- Bai.
- A bazenun nobiyua?
- Noizpatte bazen, ez dakit noiz 'de hasi giñan miño... Noiz hasi giñan Anttoni? Ni e'naz gotzen noiz hasi giñan.
- Denbo asko ibili ziñazten.
Nor Zalakain Irastortza, Roxario
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-021
Pasartea 0:24:40 - 0:27:10 (2' 30'')
Laburpena Txikierdiko bilerara bidez joaten ziren, lagunekin. Dantza agarratuan ibiltzen ziren, baina Rosariok nahiago zuen sueltoan. Dantza eskatzen bazioten beti izaten zuen aitzakiaren bat ez egiteko, lotsatia izaki.

Nobio kontuak

Transkribapena

- Eta ordun mutillak itten zun dantza eskatu.
- Hoixen, hasiko giñan lau neska 'o sei 'o korrun dantzan 'ta beste hambeste mutill eongo zin 'ta "faborez" 'ta gustukuk baldin bagenittun, bai, 'ta hala denak ordun dantzan.
Gustukuk ez bazin, "ez" 'ta martxa. Muturrezur errakin bai!
- Eta zea, e... Behin dantza eskatu, eta horrekin ez zen ezer promesik, ez? Izango?
- Ez. Ez, ez, ez, ez.
- Hurrena nahi bazen beste batekin.
- Geo etxea laundu gustatzen ziyona baldin bazen 'ta, 'o neskak ametitzen baldin baziyon 'ta. Nobiyuk in 'ta hola. Ezkontzak eta. Gauza garbiya zen demboa batin, e! Politta zen.
Biño oaiñ kambitu da dena.
- Eta itxekui noiz saten zen, ya? Noiz... Noiz ya konsideratzen zen nobiyua zela 'ro? Auro? 'O dembo mordoska batea?
- Auro... Bai, ez. Aseuratzin, aseuratzin. Geo itxe ondoaiño jon mutillakin 'ta atta zai leiyotik. Harrek ejua: "Joxepa, barrena!" Hala, "aiyo".
- Ordun ez zun uzten kombersaziyo asko...
- U...! Gue atta zorrotza zen, hua zen... Oaiñ ez da halakoik, e!
- Eta...
- Ordun illuntzeko itxea. Biño gaur illuntzen kampoa ateatzen da jendia.
- Aldrebes.
- Bai.
- Eta mutilla... Nobiyua bakarra 'ta izango zin!
- E?
- Uain bezela ez zen izango! Len, Lendabiziko nobiyua ya harrekin ezkondu?
- Segun! Gustukua baldin bazenun bai.
- Kambitu 're itten zen.
- Bai, bai, bai. Haserretu 'ta bestikin 'ta. Nei, nei ez zin tokatu izandu biño askok bai.
- Eta... zea, nobiyo batekin biño gehiyokin ibilli zen neskak fama txarra iual eukiko,
hartuko zun? 'O ez?
- Denetik, denetik. Denetik. Ordun 'e uan bezela. Biño oso difentia bizimodua. Oso difeentia. Ordun 'e gaztia ongi. Sasoi zen bittarte. Zartu ezkio izorrai!
- 'Ta Joxepa, zea, nahi zenuten mutilla gustatu zizuten mutilla 'ta hartzen zenuten? 'O familikuk nahiyo izaten zun bat 'o bestia hartzia 'ro...
- Ez, nei ez ziten familiyan galezi izandu. Ez, ez, ni batekin enamoratu nitzen, 'ta harrekin 'ta hua hil zen 'ta kitto.
- Nungua zen?
- E... Arandangua.
- Arandangua. Han ezkondu ziñazten?
- Bai, Guarda.
- Guarda al zen?
Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-019
Pasartea 0:17:10 - 0:20:10 (3' 00'')
Laburpena Mutilek eskatzen zuten dantza. Dantzak ez zuen konpromisorik adierazten; gauza garbia izaten zen. Senargai edo andregai bat baino gehiago izaten ziren; ez zegoen hain gaizki ikusia.

Bileratik etxerako bidea

Transkribapena

- 'Ta noiz hasten ziñazten billerea 'ta? Ze garaikin hasten ziñazten billerea joten 'ta?
- Ba! Batzuk goiz 'ta bestik berrriz, beranduxio 'ta.
- Zu nola hasi ziñen? Gotze al za? Lendabiziko aldiz billera jon ziñanin?
- Zembat, billera jon nitzanin zembat urte izango nittun ba... Hamalau bat urte 'ro.
- Bai, e?
- Bai, izango nittun seuraski. Guk atta zintzua genun (...) 'ta gaiña goiz itxea!
- Xixto itten zun harrek?
- Biño harrei eskapo itten geniyon!
- Eskapo...
- Aiy hai! Itxea jon 'ta sermoiyin! Ai hai! 'Ta kuartoa jon 'ta izorrai!
- 'Ta ze ordutan... Billera ze ordutatik ze orduta izaten zen?
- Bilera? Pos...Urtiak... Jakiñak... Arrasaldin hasiko zen bostak aldin 'o hola. Soiñua jotzen 'ta.
- Bostak aldin. 'Ta geo? Geldittu?
- Geldittu? Ilundu 'ta auro xamar. Ongi, ongi.
- Geo ez zenuten bire asko itxea...
- Uan gabez dia fiestak, e! Toki gehiyenetan. Biño ordun hala izaten zin.
- Geo itxea ez zenuten bire asko! Oinez juteko!
- Bertan!
- Bertan!
- Bertan guk!
- 'Ta mutillak launtzen al zizuten?
- Haik pozik! Utzi ezkeo.
- Ez al zeniyon uzten?
- E?
- Ez uzten mutillai?
- Nahi genunik ez, behintzat. Aukeran... Aukera faltia ez zen 'zaten ordun!
Edadi haitan! Ezkontzik 'e ez gotzen gaiña.
- 'Ta geo gizona izango zena, 'ta billeran izautu al zenun?
- E?
- Nobiyua nola in zenun?
- Nobiyua ez. Be arreban itxea. Be arreba zen ne koñata, ne anaiyakin ezkondua. 'Ta hara joten nitzan ni 'ta hua 're bai 'ta hara! (...)
- 'Ta zer zazte, bi senide beste bi senidekin? Hara!
- Denak hillak. 'Ta pizkorrena neone. Saltsako...
- 'Ta nongua zen gizona?
- E?
- Aranangua zen?
- Bai. Bai.
- A...! Horregatik zu hara ezkondu!
- Bai.
- 'Ta ezkondu 'ta han bai al zin senide gehiyo zu ezkondu ziñanin?
- Bai.
Nor Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-017
Pasartea 0:41:40 - 0:44:00 (2' 20'')
Laburpena Hamalau urterekin-edo hasi ziren bilerara joaten. Aitak, erretiratzeko, txistu egiten zien. Mutilak beti prest egoten ziren etxera laguntzeko, baina berak nobioa arrebaren bitartez egin zuen, bi ahizpak bi anaiarekin ezkondu baitziren.

Ezkontzeko gustagarria izan behar

Transkribapena

- Eta ezkontzeko ze itten zen gurasui permisua eskatu 'o hoi nola izaten zen Inaxi?
- Hoi? Guk ez genun permisuik eskatu. Gurasuk esaten zuten, (beurek) esaten ziguten, elkarrekin hasi 'ta in giñanian, ba ezkontzeko kontuak eta hasi giñan esaten
"pentsatu zein hartzen zuten elkarrekin e? Geo ez torri hemen kontukin, asike, pentsatu ondo. Ez bazu nahi gustagarriya elkarrekin ez seittu, ez duzula nahi ta kitto" san ziuten 'ta hortan fan dia, gu hola fan giñen 'ta guriak 'e hola fan zien. Hala zan.
- Axertatu in zenuten ordun?
- Ui klaro, ze ingo zu ba? Oaiñ gauza hori okerrago doa. Separaziyua esate'utenez, separatzen eozein.
- Hoik ez dute ongi pentsatuko 'ro?
- Aspertu itten dia numaitt! Berrizaliak.
- 'Ta zuek ez al ziñazten aspertzen? Hainbeste urte elkarrekin?
- Ez, gu ez giñan aspertu. Gu ez giñan aspertu. Gu hantxe seittu genun elkarrekin.
- Gora berak izango dia miño...
- Bai izaten zien momentuak, eunan batin o' bestin igual erdi muturka antzin, miño geo atzea aixkiattu.
- Berko!
- Berko, hoixe.
- 'Eta Maldaburura ezkondu ziñanin, zer zin? Ez zen zue gizona...
Nor Irastortza Artola, Inaxi
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-015
Pasartea 0:32:10 - 0:33:40 (1' 30'')
Laburpena Gurasoei bikotearen berri nola ematen zitzaien. Gurasoek zer esaten zieten: ez baziren gustagarriak ez segitzeko. Orain gauza hori okerrago doala, agudo aspertzen direla.

"Casamentera"

Transkribapena

- Biño gariy hartan... Biño gaur bezelakua ez zen ordun. Ordun beste era batea, ez dakit. Bengantza 're...
- Beno pes, hura zen gure ambientia, hura zen gure edukaziyua, hura zen gure jokabiria, pes...
Hartan!
- Bai, biño... Beti bagiñan bat biño bestia...
- A, bai!
- Harroxiuk eta komei! Eta...
- Hombre! Hoi beti izandu da!
- Ittten zittuzten, biño gaiñekun...
- Ba!
- Bai, 'ta geo len 're emakumik aixua aiko zin gaur eun ez, biño len emakumiri beti...
- Hombre, mendeko!
- Beti errespetu haundiya. Ni jostetikan etorri izandu nitzan. Añaitarteko Jexus Mari 'ta... E... Zein zen? Fernandokin ez, Pedro 'ta... Ezta 're! Fernandokin! Hola jostetik itxea 'ta hola "guazen!" 'ta beko iya ne itxeaiño laundu 'ta "aiyo" 'ta "aiyo" 'ta martxa itxea 'ta.
- Bai.
- Tan campante.
- Beste...
- Ibiltzen giñan 'e, ez 'zu oaiñ bezelako... Zeik ez zen, ez zen! Oso difentia zen! Errespetatu itten ziñan. Ni zukin 'ta zu nekin.
- Errespeto gehiyo bata bestikin!
- Bai, errespeto gehiyokin! Sekulan ez arrimatu, ez heldu aldi bat, ez...
- Kenduta... (...) batzuk kenduta, gaiñekuk...
- Deus ez! Nei... Ni behintzat... Ni behintzat hola bizittu izandu nitzan.
- Bai, gaiñekuk 'e bai.
- 'Ta gaiñekuk 'e estilo beretxua ordun. Txikierdin soiñua bukatu zai korrika neskak harrapatzea! Eun argiz atrebitzen ez 'ta illumpetan neskai launtzea 'ta jo! Ioten zin.
- Hoi 're...
- Geo batzuk bueltan igual tortzen zin 'ta afaldu 'o 'ta "bai, holakukin jon nak, 'ta harekin jon nak eta..."
- Zuk erki aitzen zenittun.
- Hombre! Aitzen zin. Biño ez zen zea txarrekoik. Intentziyo txarrakin ez zen joten ordun. Jon 'ta laundu 'ta...
- Holaxen hasiko zin gaiña relaziyuk, ez?
- A klaro!
- Klaro! Hortaxe, holaxe, hola, holaxe... Dena hola zin.
- Hoi Altzatxikiko Anttonina... Beno, Jainkotarra, Jainkuk... Nola dia hor? Zuk izautzen 'ttuzu, Jainkunak deitzen 'yotenak? Pes hoin atta 'ta ama... Ama Altzatxikikua zen 'ta gu giñan ahizpak bezela launak! Bo! Eta Iñaxiotaz gustatzen ba!
'Ta Inaxio bea 're gustatzen zen, biño ez ziyon launtzen 'ta! Pazkutan! Hor dut erretratua karteran oaiñik nik, e! Zea, Lezoa, beno, Lezoa... Han erretratua ate genun, ordun dut karteran erretratua, eakutsiko zattuztet ze politta!
Eta, " Frantxiska, gaur guk biyek nolazpatte apartatu ber dugu kuadrillatik" Klaro, jon giñan zazpi laun 'o, sei 'ro, ez dakit zembat gan. "bai, bai" "Beno, gu Anttoni 'ta biyek zea, habitzea guz" 'ta mutilla han zea Santo Kriston Elizako ixkiña hartan.
- Zai?
- Zai. Hura 're ez zen atrebitzen 'ta! Ni Anttoniri "Guazeman! Gaur engantxatu ber ñeu hoi 'ta!" Torri zen 'ta o... Anttonina kontentu! Ni Iyurritako ondoa alletu 'ta zapatak kentzen!
Orpuan hombesteko babak iñak! Hankutsik! Zapatak eskuan nittula! Beno, etxeko galtzerdiyakin! Handikan aurrea hasi zin Anttoni 'ta biyek jaitan geo launtzen 'ta hortikan in zin nobiyuk! Hautsi zuten barrera hura! Yo la intermediaria!
- Eskerrak zui aittu!
- Ezkondu zin 'ta yasta!
- Ez, oso oso...
- Batzutan ber izaten zen, ez? Hirugarren bat....
- Bai, bai, bai, bai, bai.
- Atrebitzen ez zinantzako.
- Ezin.
- Karo! Gu biyek komplize iñak. Karo, hambeste neskan tartea ez zen atrebitzen 'ta bina bai! 'Ta san (...) "Benga Anttoni, guazeman! Guk gaur aurretik jon ber ñeu!" 'Ta geoztikan nobiyuk.
Altzibartikan launtzen ziyon 'ta hasi zin 'ta ezkondu zin 'ta familiya izandu zuten 'ta yasta.
Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:41:50 - 0:45:40 (3' 50'')
Laburpena Neska eta mutilen artean errespetu handia zegoen. Frantxixkak koadrilako biri elkartzen lagundu zien, lehenengo pausoa emateko lotsatu egiten zirelako.

Kontakatiluak

Transkribapena

- Ez ez, gu... Ez dut esaten... Gaiña ordun ez zen zaten gaur bezela 're...
- Urruti itten zen ordun gue itxia 're! Klaro, dena hola zen 'ta!
- Karo! 'Ta geo zuk zea... Anttoniokin, bueno nobiyua iñ 'ta seittuko zenun Txikierdin lanin! Ez?
- Bai, ezkondu arte!
- Ezkondu arte?
- Bai, seittun. Ezkondu 'ta geo 're hasi nitzan, biño seittun geldittu nitzan 'ta... Akabo!
- A, zea... Haurdun!
- Bai. Seittun 'ta... Hogeita batin... Nola zen? Hogeita batin betzi hillabete ezkondu giñala eta hogeita biyan jaiyo! Bai!
- Jose Inazio!
- Lendabizikua! 'Ta geo pilla erra torri dia!
- Bai!
- Atzetik!
- Bai, gouan dakat eta barriyun noski, lengua izango zela 'ta ez dakit zer 'ta geo san zizkiten!
- Ba!
- Ordun bakizu!
- A...!
- Barriyua 're ttikiya zen ordun! 'Ta denak kontrolatzen zin!
- Bai, 'ta...
- Ttikiya! Oaiñ kambituko zigu erki! Hoik betetzen dinin, biño....
- Oaiñ 'e holako hobio zion jendia!
- Bai, bestintzako! Biño etxeko... Etxeko gauzak... Klaro, oaintxe enteinttu baitut! Klaro!
- Bai, hombre! Geo san ziten: " Bai, bazin hor hola 'ta hola bazinak eta" ez dakit ze!
- Deneko izaten da jendia, e?
- Eske geo herritan hoi pasatzen da. Nola denak izautzen gan 'ta... Kotilleua!
- Horregatik esaten zattut ba geo... Ttikiya 'ta denan berri badakizu 'ta... Geo bat biño bestia listagua izaten da 'ta eaman itten du kontua! Denak ez dia...
- Bai, batzuk... Bai... Gehiyo errepaatzen dia ondokungatik... Beste batzuk, berriz,...
- Bai, biño ordun oso diferentia baitzen ordun! Oaiñ, oaiñ ya gutxiyo da!
- 'Ta Garmendi, Garmendi garaiy hartan baserri... Bueno oaiñ 'e hala da 'ta,
baserri haundiya izango zen.
- Bai oaiñ hambestekua!
- Beti!
- Beti.
- Beti! Biño san nahi nuke... Oiyartzunen...
- Nik beti saten dut, alperrik zembat eondu zen han! Entradaz atzi hua! Dena hutsa!
- Beno hutsa... Be serbiziyua itten zun!
- Bai, belarra sartu 'ta!
- Belarra 'ta artuak eta illarrak eta... Kosetxak!
- Geo honuntz bazin gambara!
- Bai!
- Eoten giñan tokiyan zin gambarak! Biño, e... Pasilluz...
Entradaz haunzkaldekua hua goraiño teillatu hutsa zen! Hutsa!
- Bai, tolaria!
- Tolaria 'men zen han! 'Ta geo ate zuten. Biño zuek izautu gabia, tolari hua han!
- Bai! Ez genun izautu guk hua!
- Zuek 'e martxan ez zenuten izautu?
- Antoniok hala saten zun, behintzat, ez zutela izautu 'ta seuaski attak 'e ez 'men zula
izautuko hua saten zun harek!
- Ez, ez, 'ta...
- Zen eurrez, eurrezkua! Hor do nomatte Ugaldetxon 'o pabelloiyan hor dakate udalak sartua!
Horrek jakingo 'u!
- 'Ta ordun Xabaleko... Xabalen bihan zen saardoteiya zuena zela...
- Bai, biño aldatu zin! Guk izandu genun urte mordoska batin!
- Zuek rentan bezela 'o izango zenuten!
- Gaztiak giñala!
- Errentan bezela 'o hola!
- Maitxo, Regina... Luisa neskame izaten zen... Ni 're eoten nitzan... Karmen ez, Karmen neska kozkorretan Errotaberrin eondu zen haur kontun 'ro hola. 'Ta geo ez dakit ze pasa zen! Geo gaztiak giñan 'ta...
- Geo saldu ingo zen, geo saldu, biño iñ, iñ ez zen bertan ingo?
- Keba! Garmendin!
- Garmendin iñ 'ta hara emango zuten!
- Klaro!
- Biño Garmendin Tolaria ez bazon...
- Bai, bai!
- Bai...!
- Tolaria bazen, biño hor ate zen hua ez zakiten! Goiyan!
- A...! Ordun bi 'o bazin!
- Paetan kontran eurrakin intako tolare bat!
Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:19:40 - 0:22:55 (3' 15'')
Laburpena Maitxok ezkondu eta gero utzi zuen Txikierdiko lana, azkar gelditu baitzen haurdun. Auzoan argudioa egon omen zen, alegia, ezkondu aurretik geratu zela haurdun. Garmendira ezkondu zen, senarraren baserrira. Baserri handia zen: bi tolare zituen. Xabaleko sagardotegia Garmendikoek eduki zuten.

Urrutiko maitasuna

Transkribapena

- Jesus! Senidik bezela giñan! 'Ta Preziso netaz enamoratua zon 'ta nik saten niyon: " dantzan nahi 'zun guziya, biño zuk bakizu nik nobiyua 'utela 'ta nekin ez za nobiyua izango, alperrik ai za!" 'Ta Adurizeiño launtzen ziguten, (...) 'ta biyei.
'Ta Adurizenetik buelta 'ta gu itxea! Jesus!
- 'Ta zu, nobiyukin 'ta... Hoa oaiñik saiatzen zen?
- Klaro, Bilbon hua!
- Hura Bizkaiyan nun nobiyua ordun 'ta!
- Bizkaikua!
- Klaro hua nulako ez nitzan itxian gelditzen e!
- Bizkaikua al zenun zuk nobiyua?
- Galdakanokua, ez?
- Ez, Billaro!
- A bai, Billarokua!
- Leno san zattut, pa! Gerra nola...
- A....
- (Hartatik hara)
- Pascual 'o hua zun anaiya honen... Honen gizonak...
- 'Ta geo bea torri zen Donostira soldado. Kompaiñiya horrea Loiolara! 'Ta anaiya Pascual horrek san 'men ziyon: "Vete al caserio que te atenderán muy bien y ya verás como te cuida aquella abuela" 'Ta hua gure itxea!
- 'Ta hua honea torri! 'Ta hor izautu!
- Saludatuta torri zen. 'Ta akortzen naz gue Karmen: "Frantxiska, soldado bat do ataiyan" 'ta "oaiñ 'e ba al 'ttiñeu!" san niyon 'ta nola heldu zen saludatzea 'ta "bueno bueno".
Gue amak seittun bueno man ziyon zerbatte merinda 'ta zea 'ta jon zen kuartelea 'ta geo handikan tortzen zen 'ta handik hara...
- Bai, handikan...
- Handik hara iñ giñan 'ta handikan hara ezkondu giñan! Atzo urtiak hill zela! Berroeita hamasei!
- Hara! Atzo al zin?
- Bai, gaurko eunakin entierro!
- 'Ta ordun... Hua ze in zen soldao hemen iondu zenin ya hemen geldittu zen zuekin ezkonduta?
- Ez, ez, ez, ez, ez! Bere... Hora aber!
- Horregatik! Hoa han!
- Geo bukatu zunin jongo zen hua be...
- Be itxea! Hoixen!
- Be itxea 'ta geo handikan!
- 'Ta nola ikusi 'ta itten ziñazten?
- Pes ahal zenin! Dirua zunin tortzeko... Ordun 'e...
- Gutzako juxtua...
- Amai laundu ber 'ta... Kartaz! Kartak asko!
- Kartakin!
- Karo!
- Ordun karta itten zen...
- Oaiñ ez zen... Oaiñ ez da len bezela 'ta... Oain telefonoik eta! Biño "fuimos fieles!"
- Bai, bai, pretendintik 'ta denak eta zeak....
- Hasi 'ta buka!
- 'Ta zembat urtian hola?
- Urtiak? Bai, pes... Sei bai!
- Sei bai hola, e?
- Guk bi urte!
- Bai, e? Auro!
- Ordun ezkondu ziñazten?
Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:16:00 - 0:18:50 (2' 50'')
Laburpena Frantxiskak bazuen senargaia, baina, hala ere, pretendienteak ere izaten zituen. Mutila bizkaitarra zen eta eskutitzen bidez izaten zuten elkarren berri.

Nobio kontuak

Transkribapena

- Denak korrika!
- Gue itxian behintzat bai!
- Denak e, denak!
- Denak han dantzan kusten zenittun, biño zu lanin!
- A klaro! Guk lanin eon ber genun!
- Ez, gu... Ni dantza asko iña naz!
- Imbiriya pasako zenun?
- Ez!
- Ez?
- Ez nitzan ohittua 'ta!
- Karo, hoi 're bai!
- Atetzen ez nitzan ohittu. Beti itxian... Netzako zen hua, ambiente bat bezela!
- Hoi da, hoi da. 'Ta Antonio zen zue gizona?
- Bai.
- Anaiya?
- Bai.
- 'Ta hua ze eoten zen tabernin? 'O...
- Hua juten zen behiyak eta gobernatu 'ta in 'ta geo joten zen hua. Afai-meinda inta.
'Ta geo ne osaba nola eoten zen beti jaitan han... Osaba 'ta Urdaintturrikuk eta be launak lanteikuk... Eta jokun aitzen zin. Eta hua hantxe, haikin batin jokun aitzen zen. Han hua! 'Ta hola, tartia harrapatzen bagenun mostradorin 'o hizketan 'ta.
- Hantxerik hasi ziñazten.
- Geo tarteka tarteka igual zerbatt baldin bazen 'o... Batin akortzen naiz jun giñala zeara, e... Donostira tamborrada.
Bai. Hua 're (jokaera) in genun guk! Istuiztik atera 'ta Astiarraiño jun giñan!
- Jesus!
- Oinez! Hoi klaro! Ez zen beste ezer! Biyek! Han trambia 'o, trambia uste 'ut izaten zela...
- Bai,
- Trambia hartu 'ta Donostira. 'Ta han tamborrada hamabitan 'o hasten zen 'ta nik lengusun... Ne aman lengusu propiyuk zin Donostiyan, Mirakrutzen bizitzen zinak, oaiñ hillak dia.
'Ta nik han lo itteko. Hango tamborradak eta denak bukatu zinin, ni han geldittu 'ta nik ez dakit ze ordu izango zin hua handik alde itteko... Ordu ba... Gehiyo igual! Ez dakit!
- Hoixe!
- 'Ta hua damba-damba itxea! Oiñez!
- Hua bakarrik?
- Hombre! Donostitikan!
- Biño orduko zer ziñazten ya noyikuk? 'O...
- Bai, ya bai, ya orduako... Ya... Handik ez dakit urte betea 'o hola ezkondu ginan.
- Formalizatu.
- Bai, bai.
- Formalizatu gabe izingo zen biyek taran -taran hor barrena ibilli, ez? Oaiñ... San nahi 'ut seittutik mutil bat izautzen 'zu 'ta beria harrekin joten za zinea 'o...
- A bai...
- Biño len zea gehiyo berko zen...
- Ez....
- Gezki saka 'ta ez hasteko jendia, ez? 'O ze?
- Ordun horrembesteiñeko al zen ba?
- Ez.
- Ordun, ordun zen zea txarra... e.... Zuk kompaziyo batea dantzan ibiltzen ziñan, ni ez nitzen ibiltzen, biño guk kusi itten genittun. Han ibilli dia 'ta "beno guazen zerbatt hartzea"! 'ta dena mutillak patzen zun. Sekulan emakumik ez! Ordun hoi zen!
- Bai, bai
- Merinda 'o itten bazuten mutillak.
- Biño, neska atrebitze al zen satea "guazen gu biyek zerbatt hartzea!"
- Ez, mutillak esango zun!
- Hoi mutillak sango zun.
- Ez, mutillak esango zun!
- 'Ta dantza eskatu?
- Bo... Eoziñek!
- Bai?
- Goua zunak! Altziba....
- Neskak 'e bai?
- Bai, bai bai!
Nor Gaztañaga Etxeberria, Maitxo; Iragorri Iriarte, Frantxiska
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-009
Pasartea 0:12:40 - 0:15:30 (2' 50'')
Laburpena Askok bileran egiten zuten nobioa, baina Maitxok Txikierdin lanean ari zela ezagutu zuen Antonio, bere senarra izango zena. Behin Donostiara joan ziren danborrada ikustera. Garai hartan, mutilak ordaintzen zuen dena.