Erakusleak Oiartzunen

Singularra

 

  HAU HORI HURA
  Batua Oiartzun Batua Oiartzun Batua Oiartzun
NOR (absolutiboa) Hau Hau Hori Hoi Hura Hua, Hoa, Hora, Hura
NORK (ergatiboa) Honek Honek Horrek Horrek Hark Harrek, Harek
NORI (datiboa) Honi Honei Horri Horrei Hari Harrei, Harei
NOREN (genitiboa) Honen Honen Horren Horren Haren Harren, Ha(r)en
NON (inesiboa) Honetan Hontan Horretan Hortan Hartan Hartan
NONGO (leku-genitiboa) Honetako Hontako Horretako Hortako Hartako Hartako
NORA (adlatiboa) Honetara Honta Horretara Horta Hartara Harta
NONDIK (ablatiboa) Honetatik Hontatik Horretatik Hortatik Hartatik Hartatik
ZERTAZ (instrumentala) Honetaz Hontaz Horretaz Hortaz Hartaz Ha(r)etaz, Hartaz
NOREKIN (soziatiboa) Honekin Honekin Horrekin Horrekin Harekin Harrekin, Ha(r)ekin
NORENTZAT (destinatiboa) Honentzat Honentzat Horrentzat Horrentzat Harentzat Harrentzat, Harentzat
NORAKO (destinatiboa) Honetarako Hontako Horretarako Hortako Hartarako Hartako
NORENGATIK / ZERGATIK (motibatiboa) Honegatik Honengatik(an) Horregatik Horr(e/a)tik(an), horrengatik(an) Harengatik / hargatik Harrengatik(an), ...
NORENGAN (inesiboa) Honengan Honengan Horrengan Horrengan Harengan Ha(r)engan
NORENGANA (adlatiboa) Honengana Honena Horrengana Horrena Harengana Haena, Harrena
NORENGANDIK (ablatiboa) Honengandik Honendik Horrengandik Horrendik Harengandik Harendik
Plurala
  Batua Oiartzun Batua Oiartzun Batua Oiartzun
NOR (absolutiboa) Hauek Hok Horiek Hoik Haiek Haik
NORK (ergatiboa) Hauek Hok Horiek Hoik (Hoyek) Haiek Haik, Haiek
NORI (datiboa) Hauei Habei Horiei Hoiri Haiei Hairi
NOREN Hauen Hon Horien Hoiken, Hoin Haien Hain
NON (inesiboa) Hauetan Hotan Horietan Hoitan Haietan Haitan
NONGO (leku-genitiboa) Hauetako Hotako Horietako Hoitako Haietako Haitako
NORA (adlatiboa) Hauetara Hota Horietara Hoita Haietara Haita
NONDIK (ablatiboa) Hauetatik Hotatik Horietatik Hoitatik Haietatik Haiti, Haitatik
ZERTAZ (instrumentala) Hauetaz Hotaz Horiez , Horietaz Hoitaz Haiez Haitaz
NOREKIN (soziatiboa) Hauekin Hokin Horiekin Hoikin Haiekin Haikin
NORENTZAT (destinatiboa) Hauentzat Hokentzat Horientzat Hointzat, Hoientzat Haientzat Haikentzat, haintzat
NORAKO (destinatiboa) Hauetarako Hotako Horietarako Hoitako Haietarako Haitako
NORENGATIK / ZERGATIK (motibatiboa) Hauengatik Hokengatik(an) Horiengandik Hoikengatik(an) Haiengandik Haingatik(an), Haikengatik(an)
NORENGAN (inesiboa) Hauengan Hokengan Horiengan Hoikengan Haiengan Haikengan
NORENGANA (adlatiboa) Hauengana Hokena Horiengana Hoikena Haiengana Haina, Haikena, Haingana
NORENGANDIK (ablatiboa) Hauengandik Hoken(gan)dik, Hootatik Horiengandik Hoitatik, Hoikengandik Haiengandik Haitatik, Haikengandik