ixkiñ

Forma mugatua: 
Ixkiña
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Izkin, bazter, kantoi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Esquina
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Esan niyon nola in zin, 'ta aleiya, ze patu ber niyon. 'Ta patuko niyola! Nik zeangatik in nula, usaiya, izerdi usaiya kentze... Kenduta itxiya zola ustez hola biñon, holakin biño, nombatte ixkiñan bat harrapatu zula, 'ta... Nola txikittu zin zerriyak. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiMantxa guziya deseitten zen 'ta usai bat! Oain dena lejitan itten da, biño...
- Belartan zabalduta?
- Bai, bai, bai., bai.'Ta gue itxia hain poliki baito, birian ixkiñin do
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ai, ze erremeiyo, bai! Ama santa bat genun 'ta dena konformatzen zen holakua. Amakiña batek ongi in ziyon harek e... Birian ixkiñin dago etxia, Martinmotzene, oaiñ eroiy ez bada.
- Ez, oaiñik ez dut uste.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiEta... birexur bat izaten zen, birexur batin jon ber izaten genun, eta... Zinkazko baldiakin eta egunin askotan. Eta... Hantxe betetzen baldin bagenun, zea, betetzen baldin bagenun baldia itturriyan, nik behintzat, ixkiñeko lurra juaz kartzen nun 'ta erdiya birian galtzen nun. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta kaletik 'e joten al ziñazten baserrita launtzea?
- Baserri baserrita ez dakit joten zen, biño hemen kale ixkiñin baserriyak zittuztenaiy bai. Laguntzea ibiltzen zian. Bai, biltzen zian. E... Zea... Este... hosta ittia zela,
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiillar biltzia zela, tontorra kentzia zela, artajorra zela... 'ta bueno, hemen kale ixkiñin bai, franko ibiltzen zian hola, zea.
- 'Ta geo ze ingo zuten, pixar bat man 'o bertan otordu iñ 'o...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiAltzatxikiko Maitxo 'ta... Bagiñan kuadrillatxo bat... Jesus! Hombesteko takoiyakin! Haik dantzak Altziberko plazan! 'Ta Albixturreko ixkiña beitu 'ta: "Ba, oaindik ez zionen kampantorreko argiya pixtua" Amezkilla jotzin argiya pixten zuten.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiEta, " Frantxiska, gaur guk biyek nolazpatte apartatu ber dugu kuadrillatik" Klaro, jon giñan zazpi laun 'o, sei 'ro, ez dakit zembat gan. "bai, bai" "Beno, gu Anttoni 'ta biyek zea, habitzea guz" 'ta mutilla han zea Santo Kriston Elizako ixkiña hartan.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai. Biño uste nun, diskuttuta alrebes jarriyak zittuztela!
- Bazterrian... Beno, hau da zea. 'Ta erdiyan hoi, horren zea bezela eta... Erdiyan geo ixkiñetan du... Nola esango nuke... Honea, kampoa zea bat, harri bat.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusiaprobetxatu itten zuten. Eta geo norbattek iziñ ikusiya zulako 'ro, nausitako batei abisua maten baldin baziyoten, ordun deiya izaten zuten kuarteletikan. 'Ta han joten zin gizajuk presaka 'ta kezkatuk. Eta guen terrenun beko ixkiñin erreka, haundiya ez zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta goiz batin hor hautsi zaiyo Joxepai silla hori eta Antonenea jon 'ta erosi du berriya, eta nik... Hautsiya hautsi 'ta beri hala utziya zakan Joxepak, biñon nik ze in nun, berriz montatu eta han utzi dut ixkiñ batin silla hoi. 'Ta neska hoi sartu zen 'ta, "Ui Joxepa, silla berriya 'ta.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta ne lana... Ne, ne preokupaziyo guziya hemezortzi urtekin... Horrengatikan saten 'ute "hemezortzi urtekin umiak dia 'ta hemezortzi urtekin..". Bai, bai, umiak dia, biño gue garaiyin 'e umiak giñan hemezortzi urtekin, e?! Eta ni goatzen naz oandikan zeiñ ixkiñetanAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiAte, kaletik ate, 'o elizatik ate 'ta Antoneneko horta, handik bai, Antoneneko harta bai. Handik bueltan, bueltan, bueltan zea, esto... Kastroneko itturriko ixkin hartatik buelta Kontseju ixkiñin barrena, zeara Aita Mendiburun azpikaldea. 'O bestela bai, Aita Mendiburun azpira 'o bestela goitik.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiA hoi da! Elizan oaintxe ya ez dia urte asko apaizak bazin goitik beitti kompaziyo batea erdiko pasillo hartan 'o ixkiñetik. Zu elizan eseita zeunden 'ta harren parea ailletzin tak zutik jarri. Oan, oan ezta kasoik e!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño haik nunguk zin, Endarakuk?
-Endarrekakuk, Endarrekakuk bai. Handik ate 'ta Domikon barrena zoku hoi dena kusi 'ta handik Lesaka ailleka sartu. Geo Lesakako ixkiñ hoi dena hartu 'ta handik zean barrena, esto bai... Auzoberri 'ta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordun, ordun pixkat muittu zen. Errentiyan, bueno! Iztieta hoi, bueno! Iztieta hoi geoztik iña da 'ta... Ni hasi nitzan Errentiyan, nola da... Nola du ofizina seuruna 'ro Iparbusek? 'Ta geo auzko ixkiñin Banco Santander? Bloki hartan!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai...
-Haretxen parin beste aldian.
-Han eoten zin?
-Kamiyo ixkiñin bai. 'Ta han erreleua hantxe kambituko zen orduitan 'o... gau 'ta eun e!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi 'Ta gue itxia kañonazuk ez zun harrapatzen San Markotik, porke sagardiya nola genun, hola in ber 'men zun kañonazuk, hola 'ta geo hola, 'ta gure itxia ez zun harrapatzen! Bat inguratu zitzaigun, oillotegiko birexurreko ixkiña hartan, 'ta... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Pixa kali hortan.
- Elizako, elizako ateko ixkiñ hartan.
- A...!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiBeinberriko zolotikan geo Zaldingo ixkiña atetzen zin, bi jorraatan hara ate 'ta geo ya hor behera bai, erki tortzen zin, biño! 'Ta holaxe ibiltzen giñan. Mendi zar hauetan.
- 'Ta eurra, berriz, nola izaten zen? Zuen terrenutan zenuten eurra? 'O herri lurrak...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Ezkerreta 're bazin han 'e arbolak. Ur ixkiñin bazin arbolak. Uain honezkeo denak...
- Bai.
- Sefini! Guk ingo duguna laister!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta ara! Inxtanteko beak zea dena kustin torri 'ta berriz putzun ra sartu 'ta ttittitti. Hua ez zun urak eamaten, hua erdi ziarka jarriya biño hua beti ixkiñea atea guena. Atetzen zen 'ta jabin ondoa jon 'ta hua konforme. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAhal zen bezela harrapatuta fuertexkonak 'o. 'Ta sokak man, bi soka 'ro. Geo isastik beste batzuk 'ta heldu 'ta. Jende gutxi kaitzen ba ixkiñ hortan 'e, karoiyan ixkiñin 'ta. Bestik hairi bai heldu, personai beai 'ta han.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHor aitzen zin 'ta. Beste bagenittun, ez dait zembat zin, zortzi 'ro betzi 'ro gue zalaiyan haunzko ixkiñin gordiak.
-Oain oilluak din txaolin haunzko...
-Haunzko, zerrauran kampoko aillekatik hantxe gordiak, zakarra bazon han 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta bete-betian haik ra-ra-ra-ra-ra. 'Ta beko kurba martxa pixka 't eamaten baigenun. 'Ta beko kurba pasa in genun dembuan 'o ixkiñ xamarrea atea. 'Ta hasi naz goitti 'ta goitti, eziñ 'ta eskapo iñ goitik beitti! Anda dio!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKantoi zorrotzak eta sartu itten. Dio, bizkarrin! Makillakin hartu ixkiñetik biño leku txarrin makilla 're ber 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKotxia guk zembat bier kargatu genun ez dait nik hoixe. Hor Ramon Vizcainon zea bat eondu zen, fabrika itteko 'ro.
-Plazuleta.
-Bai. Haundiya gaiñea. 'Ta han ixkiñ hartan kargatzen genun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHarrek 'e launduko ziula. 'Ta bueno, hala, han geunden. 'Ta pixka 't goixio, harren goiko ixkiñin, zea zabaldiy harren goiko ixkiñin genun jarriya 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hor baiyeu zerbaitte 'ro norbaitte 'ro. 'Ta hala, mantso-mantso tta-tta-tta-tta, segunda jarri 'ta heldu nitzen. 'Ta lurrin gizonak hantxe intzanta zean, ixkiñin kunetan. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiIxkiñin mordoxka 't. 'Ta bat izautu nun, bozina jo niyon pi-pi-pit! 'Ta hala ni aurrea. 'Ta geo hala san zin harrek, gizon harrekIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBiri hua biño hobik zin, kanale ixkiñetik eunez behintzat.
-Karo, karo!
-'ta hola.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Ah zeata bizi zina?
- Patruzi 'ta bizi zina. Itzautuko zenun itxi hora zuk?
- Bai, miño izena enekin
- Souta zea errekan ixkiñ ixkiñan.
- Bai
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi'Ta lehiyotik in zian neska hoiyek denak zea harta atea ixkiñ harta.
-A! 'Ta geo eziñ.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Minatan?
-Minakua han Errentiyan bazen han kamiyo ixkiñin, laminaziyuk eta bazin 'ta han.
-Kaputxinotan Errentiyan
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo Kastronia 'ta geo san zaittut geo gue itxea. Ixkiñ hortan, gue itxeko ixkiñ hortan eondu zen, zea Kontsejuerrekako tarti hortan. Aurrena Xalbadora izautu nun, ez aurrena famaziya izandu zen. Nik ez nun, ez naz akortzen farmaziyakin asko.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Eurrezko kakuk iñak izaten ttun aotzak ta bi ixkiñetan bi, hiru jartzeko hiru jarrita lau jarri ber 'ta lau geyeiElizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiBeste, beste ixkiñan jarri 'ta. Hoi gauza, ordukoz lotsa ematen zian libretakin ibilli biarra.
-'Ta zer zen libreta hoi? Zertako zen?
-Libreta hoi ba ze enkarguk hartzen zenittun apuntatzeko.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Ez. Nik 'e aspaldiyan ez. Biño han izautu nun nik. Geo zittun harrek lau ixkiñetan lau zulo. Dena hola irikiyak, propiyo josita jarriyak. Miño haitatik hola harrotu. Lau ixkiñetatik harrotutzen genun hua. Etxeberria Olaziregi, Joxepa