ongi

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Ondo
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Bien
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Hoi ba! Jendiak, jendik bazekiyen gaiña, e! Arreglatzen zela ongi. Askok saten zuten: "bai, arreglatuko 'zute!" Saten geniyon: "segun nola don beste ayekatik" Eta "Beitu beitu nola don!" "A! bueno, eskatu zuek, plantxa-plantxa iñ, 'ta ekarri! Eta moldatuko dugu."Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Tablakin. Eta ederki gelditzen zin. 'Ta bestetan osoik goitik betti. Joskurakin forma mana, 'ta forma harrekin buelua mana, ongi gelditzen zin.
- Hoi da.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiOhiyin eoki 'ta bozinak joka hasitzen zen zea, kamionak 'ta martxa. Sos batzuk atetzetik pozik!
- 'Ta garbittu 'ta 're in ber izaten al zenuten arraiya?
- Bai. ongi jarri behintzat kajatan. Txukun txukun jarri itten genun. Kaja haik...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zuk uara ba al dakizu zerrei saten zaiyon?
- Guara:8724]? Bai! Arropa garbittu, berriz jabonatu dena, ongi, asko 'ta kuelak izaten zin. Hola, hiru hankako zurezko ontzi batzuk. 'Ta han sartu 'ta hara ura irakin 'ta hara bota.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ai, ze erremeiyo, bai! Ama santa bat genun 'ta dena konformatzen zen holakua. Amakiña batek ongi in ziyon harek e... Birian ixkiñin dago etxia, Martinmotzene, oaiñ eroiy ez bada.
- Ez, oaiñik ez dut uste.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta han bai 'men da ongi beitu ezkio, gizona be zaman fiura. Ni beira beira ion izandu naz, e! 'Ta bada holako zea bat, dibujo bat.
- Halako traza.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Trabaza eur bat. Horrek jakingo 'u ongi! Harrek aba izaten du, eur horren puntan 'ta harrekin kazka, kazka, kazka, kazka, kazka, kazka... Haserretzen giñanin, elkarri desapiyuk eta! Disfrutatu itten genun lanin guk! Hoi jesus!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiapopilukin 'ta lana itten genun, biñon, 'ta jateko 'ta 're asko ber baizen. Mutillak 'e apopiluk, apopiluk harrobitik tortzen zineko bazkaiya jarri 'ta, itten... 'Ta geo, kalea jun 'ta udaan, udaan tortzen zin jendintzat kalin, arropa garbitzen genun. Bai, aski ongi bai!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ordun eakutsi 're ongi ingo zun?
- Jo! Ez zun behiñ 'e jotzen. Muttikuk jotzen zittun miño neskaik ez. Keba. Euna faltatzen bazenun, oi...! Santen zun, ez faltatzeko, e! Bestela ez zila gehiyo ametittuko.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ordun denan berri jakingo zenun!
- Hoixen. Biño ixillik iuki!
- Denana ixillik euki ber! Ongi iamateko!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zea, Txurtxi 'ta... Ixiar Gartxitenekun gizona.
- Artixta gaitza yunen hura, oso ongi toreatzen zinen, bai.
- Artixta gaitza yunen hua 're.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Desfilia. 'Ta ongi (itte 'unen hua) e! Politt askua! San Inazio eunin.
- Oiyartzun guziyan bueltaka.
- 'Ta be maindire zuiyakin.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Oso polittak itten zinen.
- Bordatu oso ongi itten zun Carmenek e, jolin! Oso, bai oso... Benitak 'e bai e?
- A baita 're.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiatetzen ziñen seittun neska! Bai erdaraz, bai euskeraz, ta-ta-ta, durutan gaiñea dena: hamar duro 'o errieletan 're baita 're. O! Ni errialekin... ne gizonak atetzen ttin ongi durotan 'ta zeatan... miño nik...Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Hoi da, zailla da.
- Eske ezin zu eaman ongi konbersaziyua.
- Ezin zu.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Baltasar. Palankaiya hua zen, begi bakarra. Begiya ez dakit nola galdua zun, begi bakarra zen.
- Harrekin ongi beituko zun?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Estrata batin! Toki askotan kabitzen ez 'ta (buztun) bat gaintikan 'ta...
- Miño ongi prepatua dena (patineko) aitzurra 'ta pikotxa beakin hartuak, zolua betetzeko, kamiona geatzen bazen betetzeko. Jata urratu 'ta itteko.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- A, ongi prepatua?
- Ondo prepatuk hoik. Honek pioyak denak hartu beakin batin 'ta denak anda dios (orrua 'ta marrua gue itxea).
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi"ba! Hola laburruo ingo nau" biñon hiru relotan 'o in nun ongi, biñon handikan betti Madiriz, Madiriz, Madiriz... dena! Bueno, beste kastigo bat!
- 'Ta ze izan zen kastigua?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta... Ogiyana 're akordatzen naz ongi, eta letxekondensada ez genula izaten 're bai. Binon gaiñekun ez dakit hoi zergatik izaten zen. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusioillua 'ro oillaskua hiltzen baldin bazen 'e, hiltzen baldin bazen 'e, harren estiak 'e aprobetxatu itten genittun. Itten genittun guaize batekin ereki, eta garbittu ongi ongi eta haik aprobetxatu itten genittun.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Geo ez zun jarko! Geo Saastibarrrenek zun gauzik onena zen heiya. Heiya bai ongi iña! 'Ta hora... Ni jaiyo biño lenotik iña zen. Nik hala izautu nun. Zen,e... Batetikan heiya haundiya, itxia zen guziya, burun buru, atia 'ta lehiyukin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusikampoko person batzuk torri zizkaten, e... Eakustea nola iñ ber zuten, eta gen beste bizitzakuk oso ongi, ze in zuten, oso ongi jarri zuten. E... Eremu haundiya zuten, biñon sartu zittuten meta ziriya 'o haundiyoko eztakak, eta eztaka hairi in ziyoten zolua (tatulukin) Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHolandes hoik, txuri beltx hoik eta, geo hasi zin sartzen. Biñon... Lembiziyan, lembiziyan, ez dakit ongi saten zattuten, e... Ba... Berrogeita sei 'ta geoxio 'ta behi betroi 'ta holakua zen gehiyena. Geo...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikuside alta categoría era en un, en una época. Y sin ningún contra tiempo y muy bien, gracias a Dios, oso ongi. Geo ate zen lege bat, norbattek bazun poderia, Alcalá-Zamoran norbatt ote zen, que era el presidente de la república, norbatt ote zen kursillu haik muittu zittuna.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi 'ta bai, ongi egiya, momentun biño... Betik gotti...
- 'Ta lengo bizikleta oaingun bezalakuk...
- 'Ta ordun, gaiñea Pikabeneko arboleiya kusi, izautu al zenun zuk? ¡Una preciosidad!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiAtea, Klausurakuk zin eta ahal zuten bezela, gue amak 'e be arropak eamango zittun, ahal zunak, 'ta ez dakit ongi izango zittun, nola izango zittun haimbeste urtian kombentun zonak, eta bea eta beste napar bat. (...)Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEta milizianu hoitakuk eon ber zuten Zelatxon. 'Ta Zelatxon, bizilaunak, oso ongi tortzen giñanak, eta gaiñea parientik zin gutxi 'o gehiyo. Eta haik: "pues hay que liquidar..." A, ordun nik anaiya seminarista, eta san 'men zuten: "pues hay..."Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiZeatu, beltza! No. ¡Se pasó hambre! Ordun baserriyan txokorra 'o hiltzen zenun, zertik guk zea, lengusua, beno, aman lengusu, lengusu lengusua 're ez zen, urrutiyokua zen, biño ongi tortzen giñan 'ta harrek jakiya prepaatzen zun, biño harrei bultzatzeko 're...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Karo, biño harrek euskeraz...
- Hoi egiya da, hoi egiya da. Zertik itxin iñ litteken hua bialtzia ongi harrapatzen dut, biño gurasua dantzan jartzia...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Akortzen naz Liherrei 'ta hoiri en un boleo les metí el sistema métrico yo... Gue zarrena 'ta hemen zea zutela 'ta nik "kusko 'zu hau nola zeatuko zattuten!" 'Ta jarri eskela 'ta en seguida se dieron cuenta. Hau... Antipatia 'yolako, e? Ez dakitt oaiñ 'e ingo littuken ongi.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Oaiñ oso toki dotoria da, e?
- Biño geo hemen ongi.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Seminaiyua 're salida...
- Ordun asko joten zen zeara. Eta... Chica, no me acuerdo de momento, biño ongi aterik badia. Honoko zea hauk beák... Aristizabal hoik beák 'e ofizinan, behintzat zeatuk,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusibi izango dia. No, uno ebanista y el otro es el que está. Eta ongi kolokatuk.
- Egoera aldatu zenin 'e diro gehixio ikusi zuten gurasuk...
- Bai, bai.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- beitu, ni oso ongi arkitzen dut hartu-emana maisuk eta gurasuk izatia, biño haurran aurrin laiñezik ez eman. Autoridadeik maisuaiy ez kendu. Autoridadia kentzen bayozu, estás hundido.
- Autoridadia ber da.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'Ta geo nola baizuten taberna 'ta ne suegrak oso ongi zekiyen kozinan, eta hara hasi zin joten euna pasatzea 'ta taberna horta, 'ta han konfiantza in zuten eta ne gizona 'ta be... bi anaiak sartu zittuzten Vasco-Navarrin. 'Ta Ittuitikan oiñe... Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Itxekuk bezela. Hoimeste urtian... Bestia 're Selpuukua zen, Selpuuko semia 'ta mutil zarra yunen 'ta itxian ez zela ongi 'ta hua 're gue etxea torri 'ta (bire) geitza zuten. Hoi denak... 'ta beste bat 'e... geo hasertuta itxea torri, Altxi, zuk ez zenun izautu,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEta ne gizon difuntuk hartu zepillua dena garbittu, garbiya jantzi 'ta bueno... holako ixtoiak!
- 'Ta klaro, gerra zu ongi gotuko za. Hogei urte...?
- Hogei urte, gerran. Ni dena gotzen naz gerra.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Hor zen bakallo fabrika bai. Hor larogei 'ta geyo launek itten genun guk lana. Martxa geitza eondu zen hor bai. Ongi (zon), aldian zen 'ta...
- Bai. 'Ta noiz itxi 'ro in zuten hoi?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, 'ta zarrenak ya igual ttikiyak zaintzeko mouan ya?
- A bai, hok ya lana itten zuten hok e! Honea torri zinin, biyek. Esmalteiyan itten zuten, 'ta hau geo jon zen, ez zun fabrikan ongi hartzen 'ta neskame jon zen,
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'Ta hola. Geo behintzat hor ongi: potajia bazun ne koñaduk, illarra itten zun, baserriya baizun. Eta hua, gu haren amparun ongi eta hua 're gue amparun ongi. Hala saten zin ne koñaduk Portuberrikuk: Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Zuek 'e ongi izango zazte, miño zuekin 'e erki bizi da Inuzentzio" 'ta "Bai, guk ahaleiñak itten ttugu bera ongi izatetik". 'Ta geo...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...Inuzentzio" 'ta "Bai, guk ahalegiñak itten ttugu bera ongi izatetik". 'Ta geo hau itxia itteko terrenua eosi nun lemizi, 'ta geo koñaduk in zin, miño nik jarrita dirua. Nik dirua... ne gizona hil zenin txon... gue gizona denatan zen saiatzen... zuk ez dakizu txondarra zer den.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiBeira jarriyak denak lapurtzeko 'ta e'zuten 'ta... Gerran taberna ezin zen izan biño... Taberna ez gen... ez zen itxi sekulan. 'O baten batek nahi baldin bazun botil bat ardo eamateko 'o... Batzuk mutillak izaten zin itxetikan dirua bialtzen ziyotena eta ongi bizi zinak trabajadori haitan 'e.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Nik beti jendikin beti ongi eaman dut. Gaizki eamanta ze itten 'zu? 'Ta ahal duna laundu. Nik saten ñet, nik esatia ez duk eroki miño... nik amakiñ bat torri 'ta... hor oaiñ itsutu dela aittu dut; andre andaluz ttiki bat... kriston palizak emate 'izkionen gizonak.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Apopilo sartu. Batzuk ez zuten hartutzen 'ta asko zen zu, ben kontura txabolak in 'ta beno. Asko... extremeño hoik lembizitikan oso ongi ez zin bizittu e! Jesus!
- Haik 'e benak pasik?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi"Bueno, bueno ongi do. Oso ongi do". Bo! Jesus, jesus. Miño zenbat, zenbat...
- Hoi komeiyak!
- 'Ta dena oiñez.
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiGarbi-garbiyak eta ongi plantxatuk eta alkandora xuirixka bat eta, jesus, ez oaingo asko bezela. Senar-emaztik ongi eamaten zuten hoik e? Matte zun andriak hoi, e? Jesus! Hau joten zenin noski, ohiyea joten zenin... Hau beandu joten, bukatzin ó jongo zen,Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusibeandu jongo zen itxea 'ta... Andria gaixua hantxe ohiyin bero-berua 'ta honei hankak ezin berotuik noski. Gaixua! Harrek maitte 'men zun andria 're: "Nei hankak ezin berotuik han zon gaixu hura!". Matte... Elkar ongi eamaten zuten. O! Jesus!Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Bai eta... Joñe! Ongi hitz eiñ 'o 'ta asko eskatu gabe neurri batin hau 're bai 'ta geo hartzen baldin bazattu kariñua geo etorri itte 'izkizu, klientelak itten 'ttuzu. Guk oaiñ hemen azken aldea gelditzeko aurrin, Superamara Errenteiyan jarri bitarteko tarti hortan... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Itxian 'ta geo Modistanin. Ollokenin zen... Oso ongi josten zuna, Joxepa Inaxi.
- 'Ta geo jostea juten nitzan eta geo akademira Donostira 're bai 'ta pixka 't idea pixka 'tzuk geo karo utzinun 'ta... Aztu zin, oa ez nittuzke ingo biño...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Biño ongi ikasiko zenun zuk erropa (...)
- Itten nittun batzuk zea bainika inkustraziyukin dena, beste batzuk puntillakin, bestik. Juego guziya... Nik esaten dut, "nik oaiñ hartuko al nuke pazintzi hoi dena itteko?"
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Dembo askuan? Ez, ez. Dembo askuan ez. Dembo pixkat, biño eskarmentatzeko moun.
- Karo.
- Beste 'ateko zeiñei mana jakiñ ongi.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, hoi bai. Gauzak ongi ate ezkio... Ez dut saten, biño holoko gauz hoik ez baitia behiñ 'e ongi atetzen. Hoik ez dute gauza onik pentsatzen gaiñea. Oaiñ 'e, oaiñ 'e nahiko lanakin ibiltzen dia hoik 'e! Badakite hoik nahikua, nahikua badakite.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai. Gerra denbun soldaduak itxetatikan 'ta rekisatuta bidian salduta 'ta banittun nik hartuak maindire batzuk 'ta bai, banittun 'ta denak ongi etorri zian. Gañekun, oain bezelako...
- Bai ordun: maindirik eta erropa batzuk?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Hoik ez dute ongi pentsatuko 'ro?
- Aspertu itten dia numaitt! Berrizaliak.
- 'Ta zuek ez al ziñazten aspertzen? Hainbeste urte elkarrekin?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Klaro, baezpare.
- Baezpadare.
- 'Ta ongi ate zen?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bai, apustua irabazten bazuten ongi, miño...
- Bai, orduan erremeiatzen zittuzten, ez bazittuzten iraazten (...)
- 'Ta zeñekin aitzen 'te zin haik apustun? Zein zin gehiyo harrijasotzallik 'ta izaunak? Gotzen za zu?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta ongi, ongi... Kampokuk ongi hartzen al zin?
- Bai...! Bai, bai, bai, bai.
- Bai? Ez al zin harrika bialtzen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusihartuko zun? 'O ez?
- Denetik, denetik. Denetik. Ordun 'e uan bezela. Biño oso difentia bizimodua. Oso difeentia. Ordun 'e gaztia ongi. Sasoi zen bittarte. Zartu ezkio izorrai!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Jan ongi itten zen ordun, e! Su ekonomikak eta guek guan hasi zin, e. Lurreko
suan, eltziak eta aurrian jarrita akortzen naz ni, juxtu juxtun, e! Ekonomika bazen auro han.
- 'Ta nola itten zen...?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Geo, arropa 're, labadorik eta hola ez. Kuelak. Antigualeko, zurezko zea batzuk izaten zin. Haik izaten zin jaboittu, jaboitu ongi ongi ongi jabondu 'ta kuela harta bota. 'Ta geo ura irakin 'ta bi 'ro hiru baldeka pixkaka-pixkaka-pixkaka. Hango arkakusuk erki akatuko zin ba,Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zea... Ozentziyoko ermita izautuko zenun zuk? 'Ta zutik izautu zenun?
- E?
- Ongi zolik?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi Oi, itxia halakoz betia. Biño ongi, ongi itten geniyon, ze erremeiyo!
- In berko.
- 'Ta beák 'e konfintza hartu zuten 'ta zerbatte (...) 'ro...
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta Altzibar hartuxia izango zuten, etxe gehiyotan eongo zin!
- Bai, bai. Toki gehiyotan sartuko zin ametittu ezkio, bai. Ongi iñ ezkio. Guk ongi itten geniyon 'ta. Saardua eanez 'ta hantxe eoten zin. Geo ni gazte gazte... Hogei urte nittun nik eta,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibeste ahizpak 'e asko gehiyo ez 'ta... Ongi itten, beldurra genun 'ta!
- Karo. Hairi kontra eozeiñek itten ziyon!
- Hombre!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Gauza izugarriya da gerra, e! Ongi izena dun bezelakua da! Bu! Berriz ez nuke ikusi nahi, behintzat nik! Ezta halako gerrik, ez zit iruitzen. Biño gue amak eta izaten zittuzten, hola karlista gerrak eta haik 'e ikusiyak zin ba. Ordun politika izango zen, batzuk karlistak eta geo 're bazin, batzuk nazionalistak eta bestik komunistak eta...Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi Biño ez, denei ongi iñ... Fuera, fuera!
- Itxian ez zenuten...
- Ez, ez, ez. Ez genun itxian iñor 'e dea zunik.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiJan ezkeo potajia, ongi iña!
- Bai. Bai. 'Ta hua beti pronto amak!
- Amak hoixe!
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Biño, izango ¡ttuzu ongi pasatako zeak, e! Hanako Urkabea joten ziñaztenin ongi pasako zenuten!
- Ume koxkorrak, pues jostatu.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Harren brasa denin 'ta geo tarteka ber bazen asko, ikatza bota 'ta...
- Ongi garbittu, bestela erropa zikindu!
- Ez. Plantxa garbiya ioten zen gaiñetik.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez, ez, egiya sate 'ut. Politika biño aurrerokua zen jateko xox batzuk irabazten aitzia txoakeitan biño! 'Ta gue attai ez zitzaiyon gustatzen politikik. Lana in ber zunak denakin eon ber zula ongi saten zun harrek. Denakin ongi. 'Ta politikan sartu gabe 'ta denakin ongi.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Ui, txandaka!
- Ongi! Joe, aukera ordun.
- Jesus, Maria 'ta Jose!
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Haik bazekiten. Neonek igual saten niyon beaiy ze in nun. 'Ta ongi in nula saten ziten. Erki in nula, mezi zunai iñ in ber zitzaiola in ber zena.
- Hairi 're tokatuko ziyoten?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi'ta ordun haik karri zutela gurutzi hura, aleiya, gurutze... zerbaitt señale ber zela 'ta gurutzia jarri. Haik jarriya zela. Ez zuten lendabiziko biajin jarko miño geo. Miño hormioiy pixkatekin 'ta ongi jarriya zen e gurutzia.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Garai haitako...
- Bai. Ongi jarriya, oso. Hola... zeak bai...
- 'Ta zu etza gotzen ermita? Paetak bai, miño ermita ez?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLesakakin, bintzat, haundiya. Geo hango jendik hain ongi hartzen zigun! Eta... Ni neone 're geo e... hasi nitzanin atetzen billerara 'ta hoi, oso gustora joten nitzan Lesakako festata. Eta lenotikan, pes hori, Xixtiyoko bi anai zittuten kamioiyak... Eta... Jo, akordatu bakotxin,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta ongi josiyak!
- Baita 're! Joiñe! Ez, ez, arte haundiya zun izebak. 'Ta geo hola txaketa panazkuk sueltun ere bai, kazadorak eta... Asko itten zittun gauzak.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiEta geo oillasko hoitatikan urtian hiru kapoitako zikitu itten genittun. E... Zea nausiyaiy iamateko pare bat gehiyo 'ro itten genun, e... Zikitu 'ta ondorin igual batzuk e... Ongi ez zin sendatzen edo eta hortako beti bat gehiyo.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Asko, asko, asko. Geo pes hori, hori pasatzen zigun, zea... Este... Ordun ongi jazten zinak eta ongi agertzen zin hairi atentziyo gehiyo maten geniyon 'ta gaiña atentziyua eamateko gutxiyo zin eta ordun asko zea itten zin, destakatzen zin.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiharrei 'ta "Hemen ez Embil ttiki. Ze mouz zion ama, amona?" "Ongi" 'ta "Kalin ikustin berriz 'e Abe Maria Purisima san, biñon hemen ez dun esan berrik, lasai". Bai, joten zen esku batin bastoiyaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusifrutakin itten zigutena artuakin 'e iñ itten ziguten. Guk gen ustez ongi ongi artoburua biltzen genun, biñon haik torri eta pasako zuten, eta artoburua billatzen zittuten, eta itten zuten artoburu hoixek izatetikan (masa hostua) bertan erre. 'Ta sutzen zutenin 'ta brasa 'taEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigue attonak eta hoik, berriz, blusa. Blusa. Geo 're, ne garaiyin 'e blusa... Feira tortzen zen personak eta oandikan bastante blusa ikusten zen, biño gutxiyo. Eta nomattea joteko erabat txaketa. Noizpattekuk, igual ez ziyoten eskumuturrea 're ailletuko, noizpatte ongi zittutenak,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAlgara pilla bat in zun 'ta pakia in zun Joxepak! Biñon bai, ongi pasatzen genun. Biñon josten ikasi 're bai, e? Joxepakin ibillitakuk josten ikasita geldittu giñan, bai.
- 'Ta zembat biltzen ziñazten hor?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hormioiyan tipoa!
- Joe! Ho denak lertu odoletan! Pikotxa 'ta zeakin 'ta pikotxakin golpia oker xamar ematen bazen, zapa, pikotxa hautxi! 'Ta metro kontun adokiñin ongi atetzen giñala.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHogeita hamairu kortxo uste 'ut sartzen zila. Joe! ebiya itten zunin, kortxua beratzen zen ta ordun ongi, biño gortzen zen demboan, mekauenlaputa, ipurdiko errak bai miñ erra! Kortxua gortzen zenin, ta ta ta ta! Joe! Gorriyak ikusi dittugu guk 'e! Jo!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Itxian ongi! 'Ta geo launtzen 'ta torriko zin launak 'o auzuak 'o... Ikustea? Atsolorra 'ro zu gotzen al za?Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiBiñon hora ya haurra izandu 'ta handikan egun batzuta 'ro. Bai. Hantxen, denak bildu elkarrekin, 'ta ben haurrakin 'ta, 'ta hantxen ongi pasatzea. Atsolorra.
- Emakumik bakarra (...)?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz nun residentziyan bezelako bakardadeik billatu, ez zen han bezelako luzatasunik eta izandu... Beno, hori dena ongi gertatu zelako 're bai, biñon hala 're prepatu giñan zerbai gaizki atetzen baldin bazen seittun hara joteko. Dena ongi ate zen 'ta oso esperientzi politta.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Nik pelukeiya izandu dut beti errespeto haundiyakin. Haundiya, e!
- Totala ber da, ez? Norbeak itten dun lana in ber da ongi iña, ez?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiUandikan 'e amona asko be garaiyan ez zutenak kotizatu 'ta ez dutenak zeatzen... Eske asko! Pelukeira etorri eta etorri maiz, e! Etorri maiz! Gustatzen ziyoten ateratzia 'ta zea 'ta... Eta pentsa 'zaztu zertaiño, entierro bat baldin bazen 'e, entiorra joteko pues goizian ongiAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Illia beti izandu da importantia.
- Bai. Garbitasunan zea 'ta emakumik asko gustatzen zaigu ongi zeatzia, e!
- Bai, bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Karo oaiñ garbittu itten dia, biño...
- Oaiñ arropa berriya itten bazu igandeko 'ro ongi altxa, e? Biño ez gaur... Gaur eosi 'ta bihar 'e igual jon harrekin lanea 'ro zeara 'o... 'Ta gaur eun...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta ordun ongi bizi zin, biño lengo rangun ez. Eta haik joten zin astero, ben buelta itten zuten, ahizpa bat bazuten militarrakin espostua Donostin 'ta haina joten zin.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, banun baimena inspektorana. Zergatik nik estudiatu nun tokiyan, hangua zen 'ta inspektora hoi y de ahi, le conocía y me dio permiso "sé tu formación y te voy a dejar". Biño ordun delitua zen neskak eta mutillak elkarrekin... Ongi separatuk 'ta... Negun torri izandu zin neiBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, bai. Ongi moldatzen giñan. Esnia, esne pranko atetzen genun 'ta garaiy haitan esne puska 't atetzen 'e ongi defenditzen zen.
- Sesiyun aitzeko 're demboik ez genun izaten ordun.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Denin ai ber izaten nun.
- Ongi elejittu zun Enrikek. Ya ikasiya hokiyo.
- Hombre! Klaro. Bai, bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Igeltseruk?
- Han obran eta aitzeko. Geo haik guri "Zuzte hara, arront ongi eongo zazte, zuzte hara, zuzte hara!" 'Ta Bordazpiko Joxe 'ro harrek inondik 'e jon nahi zun 'ta hara jon giñan.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Biño haikin erdaraz aittu berko zenuten?
- Ez, harek euskaraz ongi ikasi zun, e!
- Alabak euskaraz ongi ikasi zun, e!
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Alabak 'e ongi ikasi zun euskaraz.
- Oso ongi. 'Ta oaiñikan 'e... Oaiñik 'e...
- Eskolan (...) erdaraz.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Amak erdaraz.
- Ama maixtrak erdaraz. Maixtra erdalduna, biiño harek Biasoko umikin 'ta hoikin beti ibiltzen 'ta euskaraz ongi ikasi zun. Bai, zuena 're bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Etxian maixtra, ongi!
- Bai, bai. Itxian, harrekin.
- 'Ta zu hamabi urte arte aittu ziñan hemen Karrikan, 'o nola?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Beno, bai. Biño, hemen alde inta 're beste tokira... Frantsesa ordun asko joten zin hemendik, e! Desestore. Desertatu itten zin. Batak bestia eamanazi. "Ba, ni ongi no, ongi no... Torriy hai!" 'Ta hala, bat gehiyo 'ta segi! Harrek beste 'at eaman 'ta.Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta ongi joko zun soiñua?
- Hoixen.
- 'Ta non ikasi 'te zun, 'o? 'O...
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi 'Ta itten dia kuellotikan zipiztu, alkandorak itten dia zipiztu kuellun azpitikan 'ta amak esan zin: "Kuello horri buelta manta jarriko bazenuke, alkandor hoiy oandikan ongi daka anaiyak eta." "Bueno ama, jarriko 'ut". Bai, jarri nun, biño berriz ze in zen, demboakin zipiztu!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Idea errak izaten zenittun.
- Bai nik ideak bai, nik ideak atetzen zizkin, egiya sango dut gaiñea, miño ez kaltetako, familiyaiy ongi itteko bezela atetzen zitzaian miño garai hartan ez zen...
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiXanisteban euna da 'ta ikusiko zu ze ongi pasako dugun". Hor ate ttut hiru fuenteka arrozkonletxe maiyan gaiñea! Ate battut atea ttut! Amak esan zin: "Hoi? Arrozkonletxe hau nondik atea da? Nondik egin duzu? Jakin leike?", ne artin: "Adios, zepo erra harrapatu 'it oaintxe! Ai ama! Ze pasatu ber 'te du?",Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- U y hoi da. Geo 're nik ongi jartzeko. Eta ama nongua san 'zu?
- Lazkaokua.
- Lazkaokua. 'Ta nolatan...
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Geo ya jendia izautu, jendia eskutan hartu, jendia ya... Geo gustoa. Ba, jendikin oso gustoa, urtien, azken urtiak oso ongi pasa 'ttut egiya sateko.
- Bai, e?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, bai. Ez, ni Oiyartzungo jendikin ongi. Ongi ongi, bai bai. 'Ta jubilatuta 're seittu dut urte askuan 'ta pena man zin, pena man zin... Dena ber da, ez? Biño ez zen dirua, baizik pena man zin deskonetatzia jendikin, herriko jende guziyakin.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- (...) Ongi, ongi. Ni mendiyan, ongi.
- 'Ta perretxiko... Ordun perretxiko klasik 'e izautuko 'ttuzu.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta zea, zuk hoi ongi dakizkizu biriak. Mendi biriak 'ta herri biriak eta...
- Bai, hemenguk bai. Oiyartzunguk bai. Oiyartzunguk bai. Bai, bai, hoik bai, ez da problemikan. Lokepasake hemengo lengo herri bire zarrak asko galdu in dia 'ta oaiñ pistak
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Nahi dena ezin iñ oaiñ! 'Ta beno, oaindikan pranko ongi no.
- Bai, bai.
- Botikik ez dut deus 'e hartzen oaiñik.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Hillaetin pezta 'ro, hillaetin 'ta... Joten giñan 'ta be esplikaziyua itten 'ta gu berriz, esplikaziyua alde iñ nahi handikan 'ta. "Hi txikito, Jangoikua non duk?" " Leku guzitan!" "'Ta zuen txerri tokiyan 'e ba al duk?" "Ez, guk ez dugu zerri tokiyik!". "Beno, ongi ziok!"Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Hazita geo 're
- Hazita geo 're bai.
- Bata bestiy oso ongi izaten giñan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiNi Eraiñea aurten 'ta zu Penai, izenak txarrak dia hoik! Biyek 'e biño aurten proba in ber det!". Attonak beti... Attona horkua nekin arron ongi izaten zen! Lengo attona, Napar ttikiya 'ro saten ziyoten. "'Ta ni aurten Eraiñea!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiSoldauk ze ingo zuten ba! Jartzen ziyen 'ta handik eun batzuta berriz 'e igual tortzen zin. 'Ta eun batin ez dakit bi oillo 'ro jartzen ai zela gue ama oandik ongi erre gabiak eta zea 'ta soldaduak hor torri dia korrika! Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi 'Ta... hemen, hor denin artua itten zen, 'ta artua ongi billua izaten zen, miño haik paeta zoyak bezela pasatzen. Halako intxaurretako koxka harta jon 'ta hiru lau mutikozkor ta fiit! Txistuka 'ta: "Ee!" Ejua. Jesus, martxa erra bai haik. Geo hain biltruta giñen gu. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez.
-Hanako joko luzia 'ta.
-Ez, ez, ez hua
-Hoi ezzu izautu zuk...
-Gaiñea lurra arron] txarra zen. Oan lurra ongi do, biño ordun kriston zuluak 'ta bai baizin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Muñeko bat in, galtzak bota zar batzuk jantzi 'ta bete galtzak zeak... Geo alkandora 're ongi bete. 'Ta buruan lepoko paiñulua jarri, zapel bat 'ta bale! Auro, auro prepatzen genun guk zea, Olentzero.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai espaiñiyan ibiltzen zin hoik.
-Bai e?
-Bai, ordun ez estranjira berbada, biño hemen bai. Hemen denin espaiñiyan. Ui, JoxeMitxelenak 'e ziklokrossak battu bi 'ro iaziyak 'ta Arbelaitzek 'e bai 'ta bueltak 'e bai iaziyak 'ta ongi biltzen zin hoik.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta onak izandu 'te zin 'o?
-Bai! Atzetik hasi 'ta aurrenak. Bai ongi xamar, ez Oriyokin 'ta hoikin kompatu...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai ongi estutu arte. Lertu arte estutua.
-Ahal bazen traje batekin.
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Baldin bazun ongi kontentu!
-Bai, bai.
-'Talo asko jango zen...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiTa geo, pues, karretera hoi itten ai zela zen gosetia, izango zen el año treinta y nueve, bai, treinta y nuevetik hasi 'ta cuarenta y uno, cuarenta y dos... Berriz hemen jana ongi berriz 'e hasi zelako, ogiya libre, ogiya nahikua hasi zeneko izango zin el año zincuenta.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Lertu gabe geldittu, bai. 'Ta fusilatuk 'ta hola gotze al za zu?
-Ni afusillatu hoi, arront ongi nitzan. Bueno hoixe, ezdakit zenbat urte izango nittun ba nik.
-Lau?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A... 'Ta gaiñekun ongi patua 'te zon?
-Ordun ez. Garai haitan ez zen, garai haitan... Euneko lau pezta 'ro ez dakit zer izaten zen jornala 'ta gutxi. Geo familiya zunak, umik zittunak puntuk eta subsiliyuk eta... Hoikin, pixkamat arreglatuko zin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai! gu ordun txalaparta 'ta zea zer zen e'genekigun, emakumia!
- Eta txikitzeko... beiyai jaten emateko... ongi txikittu berko zen ez?
- Bai, bai. Bastante, bastante.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ardozkuk?
-Ardozkuk bai, hoik kartze' zittuzten mandukin.
-Manduakin?
-Zortzi, betzi mando alkarrei eatsita segi! Osea dena pastakin 'ta ongi jarriya 'ta bakotxak karko zittun hiru zaku 'ro.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ui!
-Laundu ziyotelako?
-Hua 'zango zen. Ez dakit nik launtzagatik 'o auzuan ongi joten zilako 'ro zertik 'zango zen! Biño hoi 'zango zen oittura halaxe, 'ta halaxe segi! 'Ta oaiñe izango da e! Oaiñe 'zango da... Ez da hoi bukatu oandik!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea frigorifikua ez zen garaiyan 'ta haragiya 'ta nola konserbatzen zen? Haimbeste haragi, animali bat...
-Gazi-kutxan jarri, gatzakin! 'Ta toki... zean iual lurrin zulua inta sotun kompaziyo batea zolua inta sartu. 'Ta ongi tapatu geo!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOngi zinak baldin bazin, haik ingo zuten pues berbara... Oan gaiña jatetxe 're ez zen 'ta nombatte ingo zuten jesus! Biño jenelin itxian.
-Itxian...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo beltzak 'e bai, osea, beiñe zuittu gabik eta geo ayuntamientuk maten zun letxera, zuitzeko gratis. 'Ta makina 're bai. Hola ts-ts-ts. 'Ta halaxe pixkat zuittu. Zuk ate zu kontua ordun laundu itten zun ayuntamientuk itxiak ongi zui eotia. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta harrek autik ate zittun bezela kontestu! Aski rapido bai! 'Ta geo san zin, bizkarrin jota ez zaittu ahaztu e! 'Ta nik beai 're, nik beai ostiko man niyon! Ongi ikasten den gauza ez da beiñ 'e azten! Izorrai! Ai zak nauna!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eta otorduk 'ta.. Otordu onak 'ta itten 'te zin? Bueno hoi itxe bakoitxan arabera izango zen.
-Hoi bai itxe bakotxan posibilidadia. Ongi zinak ongi mango zuten 'ta juxtun zinak juxtun. Oan bezela den, normala.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBueno oan, jar zattiz pentsatzen ongi 'ta oango reuniyuk eta oango zeak, politikangatik da!
-Bai herriko gauzan beangatik.
-Ba hoixe! Herriko gauzak biño geiyo politika! Ingo ttuzte hoik 'e! Holako mendi garbittu ber da, holako gauzak 'e ingo ttuzte biño beti politikako geiyo!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEkaiñin. Moztu, bi urtetik 'o hola mozten zen 'ta dena hola tipo hontako adarra. Hua sekatu ongi. Eta geo ardi, jarri sotun hola sarde bat lurrin sartuta sardia 'ta harrei lotu, adarrak joten zin hola bi ailleketa, taka.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta kantatu 'ta 're itten zenun?
-Jolin! Ba ongi kantatu! 'Ta saten zaittut ba panderua jotzen ikasi nun ardi kontun. 'Ta kantai 're zein aittuko nun nik kantai... Auskalo zein aittuko nun... Radiyun, orduko bazin bai radiyuk, radiyuk bazin orduko. Radiyotik 'o bakarran bat.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zerri...
-Zerriya, zerriya izena, zerriya bai ongi jarriya! La ospa! Kauen la ostra! 'Ta dena, dena bire txarretik, bire xiorra, dena bire xiorra. 'Ta bire xiorretik ate ezkio larria. 'Ta larre. Holaxe dena!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Haik iña dena ongi iña zon 'ta!
- Bai, biño, jo...! Errak iñ zittuzten, e!
- Errak, bai!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- 'Ta Donostiyan ba hor tokatzen zen eunetan bixita izaten zen. 'Ta Luixa 'ta biyek ilbiltzen giñan. Luixa bolara hartan ez dakit, ez zola ongi 'ro komei, ni behintzat, karo, kalea jon ber izaten genun agiri baten bila. Leno san dutena, Arizmendineko komandantziya 'ta.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, kasi hamazazpi. Julion, bueno, hamasei t'erdi.
- Gotu ongi ingo zazte?
- E?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Gotu ongi ingo zazte?
- Ni bai! Nik rekuerdo erra dut!
- Je! Nik'e battut errak hanguk! Jesus...!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiZe hoik, Maijoxepa hoi 'ta. "¡Necesitamos" "¡Pues comprar!" eta, buelta manta jon zen 'ta, geo tenientik: "¡esque ya ve usted lo que nos hacen, y no tengo derecho de enfadarme!" Erderaz e! Ongi itten zun. Eunero Donostira joten zena 'ta hola zen 'ta. "Esque nos quitan todo y ¿Qué va ser esto?Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiikurriña oso gauza sagradua da 'ta ez da sekula hanka azpiyan ibili ber, oso ongi in zu!" Ui...! Hura poza neria!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusidembatin zeiñ zen? Hura amerikana batzuk, geo Ameriketa zea jon zin. Haikena zen denda hora. 'Ta denda hura bat, geo bestia Fermiñene. Fermiñene saten ziyoten. Hua ttikiya zen, denda ttikiya, biñon oso denda, ongi prepatua. Denetik bazen beti!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, bai.
- Biyek soziyo?
- Biyek soziyo. Biyek soziyo aitzen zin 'ta, ongi kompontzen zin beti,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta nola jokatzen zen haikin?
- Bota 'ta, hartu 'ta, buelta man 'ta, gaiñea jartzen bagenittun, ongi, 'ta azpira jartzen bagenittun gaizki!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-'Ta len bai, len dena batea mozten zenittuzten 'ta kamiona tortzen zen billa.
-Bai, bai, billa bai. 'Ta ongi patu. 'Ta oañ ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A bai,bai bai...
-Haik hartaxeko dia, hartako dia haik!
-Animaliyana izaten zen?
-Bai, han jarri batzuk ahal zunak 'o ongi zenak 'o gurdiyan. 'Ta beste batzuk berriz astuan xextutan. Ja! Ahal zen bezela.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiDena eskaillean, eskaillean dena. Horrengatik itten dute gazta ya urte guziyan. Arkumik urte guziyan 'zaten da. Horretxegatik.
-Beak erki kalkulatua.
-Ez zea! Aski ongi bai. 'Ta geo kontrolak eta betenaiyuk eta bu... hoi... hor atzetik zea haundiya do.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiNik ama nun ne iual-iuala. Hare denakin ongi izaten zena. Auzuakin 'ta joten zin guziyakin 'ta denakin ongi (...). Bai, beste ahizpak 'e hala genittun, e! Haik hillak 'ttut, beste bi ahizpa bagenittun.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiAmonak zorriya, ahal zuna jartzen 'ta haik 'e jakiña premiya 'ta premiyakin haik 'e estimatu. Jan 'ta ean 'ta ongi 'man 'men ziyon zeak, amona horrek soldau hairi. 'Ta hua zeatu zun dembuan san 'men ziyon soldau batek bestiri:Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAtaira 'karri 'ta ataiyan jarri pillan 'ta su 'man 'men ziyoten 'ta ke gaitza ate 'men zuten goitti nausiyak 'kusteko beko bestik 'kusteko. Kia goitti 'ta: "Bueno baguaz 'ta attona, 'o amona horrek haik gixajuk ongi, ongi zuzte"Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun, ordun biltzeko garaiyin itten zen hostua moztu eta burua utzi. Burua atera, garbittu eta hura jaso. Kampun baldin bazen ongi ongi tapatuta, 'ta ahal baldin bazen itxe barruan. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiE... Baita 're pixka 't bustiya zerbattekin eman laike. Bai. Biñon hortako bustiyan batin nasteko, kontatu zattuten bezela, erramolatxai nasteko oso ongi tortzen zen hoi. Bai.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Geo ya soldaduk eta jon zinin, militarrakin difentzi izugarriya, e! Bueno...! Errespeto bat eta... Denai tratatzen ziguten oso ongi 'ta gaiña beák zuten hura emateko 'ta... Jesus...! Reketetikan militarrea? Txuritikan beltzea hambesteko difentziya!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bilera? Pos...Urtiak... Jakiñak... Arrasaldin hasiko zen bostak aldin 'o hola. Soiñua jotzen 'ta.
- Bostak aldin. 'Ta geo? Geldittu?
- Geldittu? Ilundu 'ta auro xamar. Ongi, ongi.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ba...! Dezente ya gue dembutako jantziyak eta zea, aurreatuk zin. Ongi jazten giñan. Aste Santuko trajia 'ta, bestela, berriz, soiñeko plisatuk eta, bai, dotoria izaten zen ordun 'e!
- Illia 're bai, aski erki orraztua!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Zer zin txambrak?
- Txambra izaten zen, blusak saten 'youna. Gaiñetik, 'ta geo jertse bat hotz zenin. Bai, ordun ongi jazten zin, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai! Arront ongi zakaten itxia. Oso ederki!
- 'Ta zer zakaten, baiñera antzeko zerbatte, 'hola? 'O...
- Baiñera ez, (kuela) baten gisa, zea baten gisa, baiñera ez zen.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta han itten genun hura, 'ta saten geniyoten. "biño zueri ze enredo maten in zuten?" ta " Gui enredoik batez, zuek ongi ibilli bai, 'ta kitto!" Saten ziuten beti. Mauxirik eta Jakobak eta. Akortuko za Maurixi 'ta...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi'Ta hua kobratu 'ta han arrantxua pixkat itten 'men zuten 'ta guk kusi genun. 'Ta arratsin heldu 'men zen. Jan 'ta eanta ongi heldu 'men zen, ez 'men zon eana 're. Ber zen, ber zen trantxo 'men zen 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gaiña zen zintzua! Harei gustatzen zitzaiyon ongi jaztia. Traje errak 'ta korbata 'ta...
- Zea huaxe...
- Bai, hill ezkio e, san izandu zin batek: "zuen anaiya dotoria zenuten!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiBueno haikin jon ber zula ba 'ta. Biño erdaaz 'e ongi zekin harrek 'ta. Biño ezetz! Harrek familiya itxian zekala! 'Ta gosiak eta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLapitza da barra bat. 'Ta harren gaintik jon ber zu e! Handik hutseitten bazu, adios! Honaaiño. 'Ta han geintikan. 'Ta karga bizkarrin baldin bazen bastante ongi, urak hankai utzi itten karga, ez kentzen biño. Hutsikan bueltakun 'ta hanka zuk jarri 'ta eaman itten zun, eaman.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Rebuelta 'ta geo goiyin bestia biño beku hartan haik aurrin hartu 'ta jakiña bire txar hartan kusi 're ez ongi itten 'ta! Haik jira zin (...) bestik zuzenin jon aurrea, hiru haik 'ta han geldittu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Denan arte ez dugu ateko ba?"
"'Ta ateko yeu"
-Euna argittua izango zen Erramun?
-E, bai ongi! 'Ta zea soka lepuan zittuztenak kendu, batzuri.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Kustea, eosteko. Eosteko kustea.
-A eosteko kustea!
-'Ta eosteko tortzen zenak itten zun ongi kusi, ongi kusi. Buelta mango ziyon, denai, ber zittunai. Kusi.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Tripotx odolak, barrenak, barrenak garbittu 'ta lana zaten baitu, garbittu 'ta ongi prepatu beri haik etaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta lotu 'ta ongi ongi jarri nittun 'ta abitu naz goitik beitti neri haikin. 'Ta karga 'ta geo bi alkarrekin, ez hau itten haik!
Haik hau ez baizuten itten, bestela ingo zuten, bana izan ezko. Banaka biño...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusigaztia zelako, gaztina izaki 'ta neskame eon, 'ta horrek, Lexaka saten yogunan ama Maria horrek, horrek erdaraz ongi zakiyen, ne izeba horrek. Hoi ne attan arreba zen. Erdaraz ongi zakiyen. 'Ta ordun bakizu: jartzen zuten dizionayua Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiHola tipu hortakua. Biño gorra e, gor-gorra! 'Ta hola izaten zin tamaiñu hontan hola, 'ta hola zabalin.
-Ongi pleatuak izango zin haik!
-Ongi aski bai! 'Ta zea lotuak eta geo bizkarrin txarrak.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta zer da ordia hoi? Hoi zer da?"
'Ta geldittu, ni geldittu, ni nitzen aurrena 'ta geldittu nitzen 'ta bestik 'e. Jon 'ta denak beira. 'Ta hantxe. Ongi beitu ezko kia botzen zun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiUrin earrin zon, erdiya urin 'ta beste erdiya lehorrin zon. 'Ta urin zea hartan botzen zun kia. Pixar pixar bat botzen zun.
-Hor geo, zuk nik biño ongiyo dakizu biño, ipurtargiyak 'e itten zun argiya.
-Bai. Bai, ipurtargiya ttikiya izaten da biño hua, holko, hola gorri-gorriya, haragi puska 't bezela.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBai 'ta ongi al da hau? Berriz 'e bai 'ta denak bestik nei parrez. 'Ta nik benga hondarra harrapatu nun erreka xixtor hartan bexio hon 'ta erreka haundixio jon 'ta hondar hartan 'ta urin benga! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ez ba! Ez ba! 'Ta hara bai berreunda, berreunda hogeita bi 'ro zerbaitte bazin, bai. Hoi nei, nei patzen zinak baki aski ongi! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, ba. Bai ba. Geo pioiyai man ber izaten zen ben jornala, laroei duro 'ro segun ze biaje itten zen, hua. 'Ta puxka 't gehixio kargatzen zen geo. Hala izaten zen, ongi ate izko.
-Ongi ate ezko bai.
-Ongi ate ezko bai.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Karo.
-Arropana, arropa busti 'ta ongi sekatu gabia 'ro hola 'zaten zun zoko usai bat.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo ni Fraintzira jon nitzen. Fraintzira jon nitzen 'ta hantxe pasa (?) Aita Santua hil zen 'ta ongi torri zen netzat.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOillo 'ta txerri 'ta holako animali mordoxka 't izaten zen 'ta. Hantxe beti lana sortzen zen. Hantxe ongi aitzen giñan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHangua berriz broka beti, beti, beti ongi.
-Temple onaguk.
-Temple onaguk. 'Ta hoitikan 'e erruz.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta morroiyai sana hua pasten zenin tortzeko "Halako lekutan izago nak ni. 'Ta hara jon hai jakittea". Ongi pasa dela 'ro zerbait pasa dela 'o. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZerbait pasa ezko beak hanka 'ro ingo zun auskalo. 'Ta hala 'ta "A bueno". Hala 'ta kamionai, pasa 'men zen, ongi pasa 'men zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta "Zer da ukerrik ba al da?"
'Ta: "Ez, ez, ongi pasa dela, ongi pasa dela".
'Ta bai itxe bat, baserri bat hola pixka 't beixio, baserri, baserri erra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Harrek negoziatzen zun bestiri negoziyua utzi 'ta bea 're ongi.
-Bai, bai, bai. Hoik 'e batzuk saten zuten hor Lesakarrak 'ta Beratarrak 're bai 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bai, bai hor lasai jon zinttezke!" 'Ta guk zeatu giñan, apartatu giñan bueno bai "Segi segi ongi!" 'Ta geoztik kusi 'ta beti gizonak ongi!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBeti ongi aitzen zen: "Joño, ze kaixo Erramun 'ta zerbaitte hartuko al zu?" 'ta: "Ez".
"Mesede erra in zeniten ordun, bestela nondik jon enekila ibilli ber nun! 'Ta mesede erra"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo haik 'e beimpin, jende zurra izaten da holakuoi gaiñea askotan. Hoik jende zurra.
-Kontuk ongi ateriak Erramun!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai. 'Ta ordun 'e ibiltzen giñan kontrabandun 'ta.
-Dena itteko dembua izaten al zenun?
-Bai, eun batin ongi gouan dakat.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hankataku 'o seurua olakin 'ta ongi al zenuten?
-Bai, bai, bai, bai. Hankatakua ona. Oan batzutan minala zaillena, zaillena ixui loiya pixka 't ebiya baldin bazen.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBamba 'ta geo goiyan, goiyan 'e jarriya zekan, zea ongi jarriya zun. Burnizko zubiya zen bakizu. 'Ta han goiko, han 'e aramzoiy hoitakua eurrakin 'o jarriya. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Jenelin gizasmia, jenelin.
-Bai, nola, nola heldu zen. Batzuk ongi tortzen ez igual 'ta beste batzuk goik ez igual 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bueno, hoi ba, san du ba. Harrek igual karko zun gizona kampokua. 'Ta geo ongi antolatzen ez suhiyakin 'ta, hanka igul. Oain pasatzen dia hoik, 'ta ordun 'e bai. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGoiko itxi hortakua andria. 'Ta bai 'ta andri hora 'ta hemengo ama ez ongi tortzen elkarrekin. Atta hemengua, biño ama, ama ukerro zetu, ama gortu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ordun auzokua aldian behin 'ro ongi izaten bada beimpin askotan gombitu itten da bazkaltzea. 'Ta ni 're azkenekua zea, familiyan. Saill hortan.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bitan haundina zein ote gera
hanketan perrak jarrita"
Horrengatik gotu zitela. Biño, kontatu ezin dut.
-Lasai, geo gotzen zanin bota 'ta nik jarko dut ongi geo.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Eoziñ.
-'Ta bertsotan ongi aitzen zinak, Balentin bea erki aitzen zen, Balentin.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiharta gio laun bat 'o beste hartu pioitako 'ro 'ta benga 'ta pranko ongi ai 'men zen 'ta hala.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihalakuk itteko lekua 'ta han.' Ta nausiya euskalduna 'men zen 'ta han ikararri ongi 'tortzen 'men zin 'ta han omen zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAtta 'ta amakin ez ongi eamaten! Hemengo gurasukin. Ez ongi eamatek harrek, 'ta haik atea 'ta jon, in 'men zin, Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Geo bajua zen, toki bajua 'ta. Neguan 'e ongi xamar pasatzen zin ardiyak hor. Geo kamiyua in zuten 'ta! Ardi biria asko izortu horrek, berriz. Moztu! Mendiya moztu 'ta.
-Karo.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHan berriz, deus 'ez, mazka ttiki-ttiki-ttikiya. 'Ta han ardiyak ongi. Biño, ardiyak hok ongi maten 'men dute hemenguk han.
-Ordun hemenguk dia gorragoa jarriyak
-Gorrago, gorrago. Askoz 'e gorragua hemengua.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiOrdun goizin sartu 'ta eguerdiarte. Bai.
-'Ta azkeneko zokua 're izautzen zu zuk
-Bai ongi, ongi gañea. Gio neurketan 'ta, holako katxarruk ibiltzen bizkarri makiñat aldiz
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiZarra 'men zen hala saten zuten. mIño ona e!
-Miño zuk e ongi launduko zeniyon 'ta , argiyak eta ongi
-Argiyak eta
- Ongi karo, sekretayo ona harrek!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Harriya txikittu ongi, iriña bezela
-Txikittu, bai e?
- Gio azidun bittartez altxatzen zen, 'ta paletak ibiltzen tzin bueltaka. Haik harru hura apar hoa botzen zuten bazterrea, ta hua zen mineala.Harriya azpitik joten zen . Oso polita zen beitzeko 're.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi(...)aski ongi! Han Olaundittu allekan hilzen hoa. Arditturrittik hara kilometro 'ta geyo do.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo! Karo eske batzutan ongi, biño ...
-Sondeua 're.
-Gutxi gora beherakua izango da.
-Bertan ez zen izaten sondeoik eta
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Gue osabak saten zun: " Oan ongi ai zazte! Guk tximeniya o' zea minak guk ereki 'ta , oan ongi ai zazte! " 'Ta dio oan e' nahiko beruk badia hor. Bero 're.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hola da, hola da. Oan, hau 're sango zaittut, eliza jon sasoikua persona gaur entierro 'ta gaztiak asko joten dia. Ez dut ongi harrapatzen ez ziñatzia.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Zea ez ittia? Bai errespetungatik.
-Hoi gutxinin in ber litzake. Ez dut ongi harrapatzen oan gazte bat o zetzia biño jesus! Erare pixka 'tekuk 'e gaur eliza jon 'ta gutxinin demostratu eliza jon dela ez? Nik hoi, hala pentsatzen dut.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGarbitzen batzen dute 'ta. Dena segakin garbiyo 'ta nola sango zaittut sosa atetzea. Gaur gaiñea, gaur okiyo bizi da jendia, gaur ongi jaten da. 'Ta famili asko jaitan behintzat kampoa atetzen da bazkaltzea. Garai batin ez zen e! Zembat baserritar da ezkondu 'ta...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiGaiñekun plato kombinatua plater haundi batin. Nahikua jatekua e! Bai, ongi ongi. 'Ta Pinlandian 'e bai. Salmon humau. Pinlandian. Geo hemengo mayonesa bezela hango mejunje bat ona!Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bestela...
-Zaldiyak ezin xuxen jun hua.
-Zaldiya zuzen joten bazen ongi, biño bestela...
-Hoixe! Hola
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Honezkeo elkar ongi izautzen zazte zuek e'? koñatak?
- Ba, sekula izautze al da ba? ehun a ehun ki ehun anea gatz o' eztakit zenbat jan ber dila sateute alkar izautzeko 'ta,
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Oañ dena telebisiyoko kontuak eta internetekuak eta hola erraminta hoik dakizkiye ongi.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiEta eman ziyoten: zakurra, kizkurra, muturra 'ta lapurra. Oaiñ hor do meritua beak nola kantatzen zun zea hartan. Nik leheno bastante ongi itten nun, biño oan ez.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Ongi ikasi zenun ordun, josten?
- Pixkat, bai, numatte hor, ongi ez noski zea hor
- Itxekua itteko.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Hoixetikan o' eztakit zertikan miño behintzat ongi gelditzen zin oso hola flakai 'ta. Gañekun...Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Haikin ongi! Ategorrietakuk!
- Bai.
- 'Ta Ategorrietakuk zer zin (abetxixiuk) 'o hola? 'O zuek bezelakuk?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusieta ongi ongi ongi ensaiatu, ensaiota asko joten giñan 'ta geo bi o' hiru bozata jarri 'ta oso oso earki ibiltzen giñan.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Karri zenittun! Karo, zuk parajik ongi izautzen gaiña!
- Hoi ba!
- Karo.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Mekayuen dio! Ordun ongi izautuko 'ttuzu zoku hoik.
- Zoku haik eta hemen honuntzo... Bai, gu izandu ga hortan 'e bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Erki, ordun ongi.
- Abisua.
- 'Ta zu ez ziñan paketikin?
- Ni launeta paketin billa nijun.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Aizaiñen
- Hua gotzen za zu?
- Goatuko ez na ba! Dantzan han ikasi nun nik eta! Amak aitzen banau! "Sekula ez du ongi ikasi 'ta!" sango 'u. Aizaiñen.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ongi eoten zen nekin amona. Dembo batian artajorran hua, eun guziya artajorran igual pasten zun! Garaiy haitan bakizu dena artua itten zen! Amona eun guziyan igual artajorran aitzen zen.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Kampuan, soldauxka erra pasa genun guk e!
-Ongi?
-Ongi! Lana in ber genula guk gehiyo, zulukuk biño gehiyo, zuloa joten zianak
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Ez, Garbuno 'ta Paua. 'Ta 'men zila aldexko alkarrekin ongi eamateko. Hasertu ingo zila aleiya aldian zilako. Joe! Oan baia tarti hortan pillerra! Ze, ze, e! Hoixek bakarra izango zin ordun itxiak 'o! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, zarrenetakuk.
-Bai... Aldexko 'men zila. Jo!
-Ongi izateko...
-Bai. 'Ta Paua 're, dena harriz 'ta iña da 'ta Palaziyo 'ta... Jesus! Hoik, hoik, hoik lanak dia iñak hor e!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ze hamalau peztakin 'o?
-Hamalau peztakin bai!
-Ordun ongi garesti nahi zizun saldu!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta zea ailleka, Pikoketa ailleka Gurutzekuntzat. Denak partittuk, zonak.
-'Ta miño hoik izango zin herri-lurratakuk?
-Herri lurratakuk bai. Partikularrak ongi zin, beana zutena!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'O ongi lotua eoten zen?
-Neonek prepatzen nun nik hua! Pastakin 'ta ongi. 'Ta karga ttikiya baldin bazun igual gañin jarri hola koska batetik, 'ta segi! Biño asko xamar baldin bazun, izorrai. Atzetik isatsetik heldu 'ta erdi arrastaka. Kauen!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai eskola zan bazun kolokatuko zen ongi hau, ordun, Hoixe!
- Bai
- Bankoko zea bat e' Larrazabalea joten zena bazen 'ta berak esan etzun ba eskola izan baldin bazun
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Fabrikan e' kastillanua ne ayudantia kastillanua nun han zea asturiano bat eta harrekin eta beste batekin kastillanoz 'ta pixkat ikasi 'ta hola ibiltzen nitzan. Ongi beiñe ez.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Miño dependitzeko moun hitzeitten nun zea kastillanoz e', dependitzeko. Oañ ongi ongi ez
- Jaio ziñazten tokiyan jaiotzeko, e?
- Bai, bai
- Merito earra
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta guk nola ikasiko genun ba? Ezin giñun ikasi erdaaz. 'Ta geo erdaaz, hemen holaxe zetu 'ta hasi 'ta zea. Uaiñ 'e ongi ez! Zea, hola, kontinuamente gauzak enteintzeko 'ta zea.
-Uaiñ 'e fallo haundiyak itten ttugu.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta, ze
- A... ez zu aittu? Ongi zaintzen zattula, ongi kuidatzen zattula. hala al da?
- Bai bai kuidatu paltik eztugu izaten
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai. Bai, klaro bea hangua zen 'ta ez zekiyen ya frantzesa 're, ya dena aztua. Han berriz 'e ikasi zun biño. 'Ta han beste hiru urte in zittun 'ta han ongi saten zun beak e. Bai, kartzelan barrenin biño lanin 'ta.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Nei san zin, " Hi, Hik ingo al yuke gue kontuk'? " eta Sa san niyon "Bueno nik ez dakit kontuik sekula eztut in miño bueno hasiko naz eta iya ongi ematen baldin badut, zuek esango nazute" 'taHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-(...) hala itten da.
-Bai, bai, biño san nahi nuke, bai, bueno.
-Biño ongi itten da.
-Bai, hala sate 'ute.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Hoixe.
-Aber ikasten dugun guk 'e ongi hitzeitten!
-Bai, ikasiko zute zuek!
-Bestela erdi kastillanoz 'ta aitzen ga.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Miño hoik 'e guk han beste deretxo dakate 'ta.
-Karo, 'ta han ongi baleozteke elike torko.
-Ez, nik uste bakotxak be herriyan nahiyo dugula.
-Hoixen, hoixen!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Gauza batzutako ongi.
- 'Ta leno jexten e' jetxi fuerte 'ta tiraka 'ta tiraka 'ta.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Atta panderua jotzen aitzen zen?
-Baita 're! Baita 're! Baita 're! Bai.
-Mutikozkorretan.
-Horrek ongi itten zun, ongi itten zun horrek 'e! Ongi itten zun horrek 'e, jo...
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiHorrek 'e numbaitt ikasi ziñan ba e!
-Artzai, mendiyan bakarrik.
-Atta gaiñea ongi dantzatzen da e! E?
-Dantzaiya izandu da beti, ez?
Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-Gue aitta hil zutenian, nik zortzin bat urte 'ro hola. Bai, gerra demboako kontua zen 'ta zortzin bat urte. Bai.
-Ongi akordatuko zea zu ordun!
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta gio kanpoko jendia 're sartu da barrenea, ongi doMendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHan patu in ber zu, patzeko non do dirua? Ez do diroik. Leno ternera bat e itxian, ua! ez do ongi hil ingo diu, zeatu ba hilta aprobetxatu in berkou.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiNik oan berriro san nun miño hoi nola? leno 'ta behiya 're ongi heziya baldin bazen, ordun auzuak auzuak itten zin dirua bota konpaziyo batea,Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Ongi moldatzen giñan, ordun bata bestiai laundu asko itten zen.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta gio jakiña, itxian urtutzen genun, 'ta eztiya itten genun lurrezko eltzian sartu eztiya 'ta oso ongi eoten zen e! Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiGarai batin e' bazin gauzan ongi koserbatzeko, ezer e' bota gabe, sanua! 'ta geo paperakin, tapa izaten zun eltziak lurrezkuk biño beti esnasiya, 'ta papera jarri gañin 'ta geo lotu.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Non e, barriñua jartzen nun urakin eosteko eosi 're ongi iñezkio difentzi erreko gelditzen dia olkiyak. Nahiz prejitzeko olkiya 'ta nahiz eosita jateko beste bat.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Ondo atea ziñazten
- Bai, bai hor lan asko in genun guk, oso ongi 'ta ez jendia 're oso gustoa 'ta dena aprobetxatzen zen.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta san zun, gusatu itten ba harateiko lana gizonai, 'ta "Hemen jarrita bertatik berta itxetik berta lana, ez 'te genuke zeozer ingo?" 'ta ez ongi urte batzuk jakiña kargan jabe in giñan 'ta Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusipixkat kapatu ber zen 'ta dena biño ez
- Saldu ezkeo...
- Bai, lana ongi 'ta geo biyen arte lana in genun kanpokoik gabe, horrek e' asko bai, gio jarri zen.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Zorroztu in berko zian labana
- Bai zozrroztu 'ta harriyak bazittun 'ta beak prepatzen zittun kutxilluk miño, ongi e! ongi!
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiEz zea ne gizona zelako biño, ez ez ongi ikasiya zun erramita. 'Ta bai zazpi urte Irunen e' pasa zittun karnizeiyan e' karnizei batin ofiziyukin e' , Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta hola aitzen zen guria saten e, bueno, miño ez guria zelako, miño ez ongi ikasiya zen. harateiyan lanin aitzeko.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiBai ongi prepatutak zauden. Bazeukaten 'ta! Han jaitan bertan hartzen zittuzten diruak eta astain. Han sardoteiya. Jana ematen zuten. Billera 'ta jendia juntatzen zen! Bff...Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiDena saldu nun humbeste landare! Hiru lau urtian dena, dena saldu nun! miño landare erruz e! kiston pilla!
- Joe, Ongi ate zizun !
- Bai enitzan gaizki ate!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Geo ongi aklaratu.
-Bai.
-Aklaratzeko ura nahikua bazeon. Erki korritzen zun urak eta.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Bai, baiño orduan hoi ongi errespetatuko zen seguraski e!
-E?
-Ongi errespetatuko zen.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Garbitzeko 're?
-Ez, ez tragatzeko urik. Zeba... Kauen, hoi hoi...
-'Ta kale onduan bizi zinak ongi, biño menditik jetsi ber zutenak? Komulgatu arte ordu pilla'erra pasako zittuzten!
Lardi Landa, Joxe Luix