orduko (1)

Forma mugatua: 
ordukoa
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
orduko
garai hartako
Aldaerak: 
ordoko
Gazteleraz: 
de entonces
de aquel tiempo
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Gaztiak! Gu orduko edadia baganakaun ingo genuke holako apustua.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai. Lana derrior, derrior.
- Eta lanea joten zin emakumik? Orduko zue erarekuk Errentira Pekiñea ta bai ez?
- Bai, asko asko. 'Ta ni, ni biñon zerbatt zarraguk 'e bai. Hor Pekiñea 'ta manta fabrika
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Orduko gurasuk haurrai gor ittia nahi 'zaten zun, e!
- Hortan 'e difentzi erra bada!
- E? Ordun! Ui, Uaiñ! Nei gaur geo fusilatu ziten! Saten dut.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ez al zuten geyegi izango? Orduko behiyak eta ordun...
- Malda hoitan bai, nahiko lanak!
- La ospa!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Zuek?
- Bai, bai, jesus! Ez zen holako... Gaurko gaztiak probatu ber luteke pixka bat orduko bizitza zer zen, jesus! Amakiñ bat arropa bai zea... 'o bes ahizpa batena igual, 'ta bestiri txikittu,
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Esniaiy botata. Bero bero berua hura. Katarruantzako ona 'men zela. Ordun... Orduko ohitturak.
- Bai, oain dela gutxi arte 're zarrak eta badakate bai, ohittura hoi.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusijartzeko eta estratak, klaro, animaliyak eta orduko gurdiyak erruedak oso mihak zittuten eta klaro, estrata itten zuten beti zabiztela bajatu. E... Estrata generalin ordukuk bajuok izaten zin 'ta ondoko lurra altuo. Ordun kroskara ailletzin, nik, enitzan atrebitzen jartziaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Ba... Gue orduko beharra zen, oliyua, azukria eta e... Hortikan arroza 're bai. Arroza eta ogiriña 'ta holako zea, gauza. Geo hortikan, bai, hortikan aparte, pues beste behar batzuk bazenittun, biñon gehiyena hoi. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiurtetan 'ta haundiya hamar urtetan. Hamar urtetan itteko dotriña nik ya dena ikasiya nun eta geo gu ailletu giñanin in zuten hamaikea pasa, 'ta bakizu, urte bete gehiyun, bate aitze baldin baza, 'ta dotriña... Orduko karrera hura zen! Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusibanazu bost duro 'ro, hamar duro 'ro..." Orduko garaiy hoitako bakizu, dirua zen (... behintzat)! "'Ta zer, nik harrekin bizi ber dut? Beti zuri eskaka ai ber dut dirua besteik ez duzula 'ta?" "Beno, nahi zun bezela, nik emate 'izutenakin bizi ber 'zu!" "Pues ez za nekin biziko ba!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHua joteko 're meza erdi bukatuan 'o apaizaiy san 'ta " Benga, segi segi". Hola ibilliyak gea gu. Geo hasi giñan bizikletan 'ta orduan Adoraziyoa joten giñan bizikletak elizan barrenin sartu 'ta segi. Biño orduko kontuak dia hoik!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bestela saarduk bazun indarra, e! Bai. 'Ta orduko lana ikaarri zen. Dena baldeka itten zen. Bakizu, garaiy haitan ez baizen ez bombik . Deus ez. Dena baldeka. Bete 'ta dena, dena, dena.
- Ze itten zen tolaretatik baldetan jaso...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Moda! Orduko moda!
-Bai e! Eon pixkat e!
-Hoi zakua izango zen 'o abarka?
-Hau abarka. Hau miño oandik, toki geixio man zea...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Izutu itten naz, e! Orduko rekuerdua hain txarra dakat sartua! Eta kendu itten ttut telebisiyuk eta radiyuk eta denak! Eske zarrakua gaitza itten naute! Orduko momentuk, guk ordun oso gaizki pasa genun! Gezki, gezki, gezki!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Jode! Orduko hemezortzi milloikin Oiartzun erdiya eosiko zen!
- Aixa!
- E?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Ordun nik uste 'ut, orduko zea zen dotriña. Hoa beimpin ikasi ber zenun.
-Bueno! Oan, oan dena aztu! Nei beimpin aztu zitt dotriña, biño...
-Kumuniyo haundiya iñ ezkio... Bat morroi
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai, lana.
-Orduko zea hoa zen.
-Bai, 'ta gaiñea arratsin. Ni eoten naz pentsatzen 'ta arratsin juntatu 'ta beno, denantzat lana izaten zen arratsin 'e.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBa ez da ba libre. 'Ta denuntziatua zaude".
'Ta denuntziatu. Ordun, muntak haundiyak iruitzen biño orduko nahikuk. Zerbaitte...
-Hamar pezta 'ro...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Haitakuk azkenekuk jarriyak dia, zea... Bersuk baia "hamazazpi urtetan nik nuen segida, neska gazte guztiak neroni begira, lurrik ikuttu gabe, gorputzari jira, orduko harrokeriyak asentatu dira." Hoik dia hain anai batek handik jarriyak, Ameriketatikan. Sei berso dia hoikArbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiLurrik ikuittu gabe
gorputzari jira
orduko harrotasunak
aplakatu dira.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Bueno Oiyartzungo potajiai botatakua bai, bai.
Egunaren izena ez dakit nola zan
baina siñalagarri partidu bat bazan
pillotan jokatzeko Oiyartzungo plazan
nahi dut orduko nere gertaera esan
hurrenguan beste bat eskarmenta dezan (bis)
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Sorondo azpikaldeko biri hoiy aurrea pista hoi itten, orduko bi pezta hoi patzen ziuten 'ta hoiy bolsiyoko izaten genun.
- Hoi 're herri lanin? Herri lanin in zen biri hoi 're?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta biria itteko, orduko bi pezta jai goizetan jonta. Jode, san 'yozu oango muttilaiy joteko bi pezta iraaztea!
- Ba, orduko dirua!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Orduko dirua zen, e! Bai, bai, bai. Ordun 'e lana in ber zela 'ta hoixen do, biño... Gaizkitxo tortzen zen! Orduko bi pezta hua boltxiyoako, jolin!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiMiño orduko lana bo oso diferente!Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta han lehiyuan utzi nun. Geo hua bueltakun heldu nitzela, Txikierdiko attona difuntuak, Luix Mai. 'Ta Luix semia zen eta attonak ordukoz, oango bi pezta orduko zembat izango da oangua?Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ordun hasi giñan bizikletan. 'Ta orduan Adoraziyoa joten giñan 'ta bizikeltan elizan barrenian sartu 'ta segi. Biño ordoko kontuak dia hoik! Haik galdu zien denak! Biño han ez zen gaiñekun ezer itteik!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHola jarri zea... makil bat hola ziarka 'ta elkarri hola eskua man gaintik 'ta harrei kontu 'ta tiraka 'ta. Kauen... Huaxe zen ordoko jostaketako zea.Lardi Landa, Joxe Luix