orduko (2)

Kategoria gramatikala: 
Adizlaguna
Batuan: 
Ordurako
Aldaerak: 
ordoko
ordurako
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Para entonces
Para aquel momento
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiEta ez dakit zein zin, "Berandu ze izan ber du?" Santiyotako fiestak, Iturriotzen izaten zen. Handik tortzen 'e demboa 'ta! Torri ordoko atia itxiya! 'Ta ama saten barrendik: "ereki 'yozu, ez da berandu 'ta! Ez da berandu, oaindik eun argi do 'ta ereki 'yozu!"
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, umia izandua zun orduko!
- Hara! Bueno gutxinin!
- Gutxinin hoixe! Zea, bueltaka, bueltaka zebillela soka... Zeak... Este...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHaik ayuntamentuk patzen zittun, asko ez biño behintzat, orduko dirua zen.
- Bai, miño haik dotriña 're ingo zuten miñon...
- Bai iskribitzen 'ta dena erakusten zuten. Berak zekitena.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, biño geo berriz 'e seittu zun berriz.
- Bai, biño geo ya ni eskolan hasteko, ya doktriña 'ta hoi den guk hemen eskolan ematen genun, hemen ez. Orduko ya, gu, ni juten nitzanin. Orduko bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hamar milla pezta asko zen orduko!
- Hamar milla pezta zeiñek zittun?
- Biño ba! Idea hala 'ut zerbatte, e! Hamar milla pezta ingurua 'o ote zin!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Su bajua. Ekonomika zuna zea, hua lujo haundiya zen, ekonimika zuna, jolin! Nik gue itxian jarri nunin 're soldauxka 'ta geo jarri nun, sua. 'Ta orduko banittun zea, hogeita lau urte. Zea, su bajukin aitzen giñala 'ta geo neonek jarri nun sua itxianMitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Amonak pena ikaarriya zula sua kendua, su bajua kendua. Ekonomika jarri genunin: "Ne su gaixua" saten zun, hua beti su onduan han eoten eta: "Ne su gaixua" saten zun harrek. Zarra zen orduko, harrek bazittun larogeita ez dakit zenbat, bost-sei urte bazittun. Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Kalea?
- Kalea. Oiyartzungo... Kalea, oan zea Don Manuel bi... Len biblioteka don leku hortan zozten monja Merzedariak eta... Haik eukitzen zittuten orduko e...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEta geo e... Zea, urtian behin tortze 'izkigun superiorak urte guziyan intako lana haik baloratzen ziguten eta... Orduko itten genun eskola dena garbittu. Urte guztiyan guk garbitzen genun eskola, biño superiorak torri ber zuten egunero, oi... Egun hartako itten genun,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNahiko apurua pasa nun, zertikan eskolatik atetzen nitzanin nik enkarguk eamaten nittun itxea eta ni handikan kastigua hura ordua biño lenotikan altxatu zin superiorak, biño orduko Antoneneko denda itxiya! Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'ta hoita Oiyartzundikan emakume asko joten zin eta ordukoz 'e oso gutxi, biño bazin amak haurrak hazitzen ai zila fabrikan lana itten zutenak. Gutxi, e! Oso gutxi kontatzeko gaiñe, biño bazin e... Fabrikan zabiztela ezkonduk eta ez zea haur bat eta bi, bost 'o, lau 'o bost 'o...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusieta artua klaro, orduko haundittua izaten zen azkeneko jorrako eta artua ez jateko behiyai jartzen genizkan muturrekuk. Saria 'o, sarezkuk izaten zin, 'ta haitakoik ez baldin bazen, 'o hautsiya 'ro tokatzen baldin bazen, igual zako... Hua jartzen geniyon.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNik latik emango ez zina nahi nun. Eta orduko ya sortu zen Pelargon pero esta ha sido tan buena tan buena me dijo este... Rodriguez Pikabea: "no tengas ninguna... tendrás que gastar, pero la niña saldra muy bien. Pelargon poto politta naranja koloria,Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- 'Ta geo 're bazenuten monja bat...
- ¡Oi, calla calla! Ez genuke bukatuko, e! ¡Yo no sé lo que va salir ahí, e! Orduko beste mundun eongo naz, 'ta... Parra ingo 'ut handik! Este...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai. Zorriyak... nik kusi nun mutil bat, (berez 'e zea zikiñ xamarrak zittuzten) 'ta ne gizon difuntuak, orduko gerra, klaro, gerra bukatu... Koxme zun izena 'ta, e... san zin: "Ekarri nazu alkandoa 'at" 'ta "Ze in ber 'zu",Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Biño orduko zer ziñazten ya noyikuk? 'O...
- Bai, ya bai, ya orduako... Ya... Handik ez dakit urte betea 'o hola ezkondu ginan.
- Formalizatu.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ezkondu nitzanin soiñeko beltza nun. Lana 'ro, lanilla 'ro hola, ona, oso ona. Hola perla batzuk adornua 'ta... Ba! Ordukoz nahiko dotoria.
- 'Ta gizona?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Korbata 'ta guzi joten zin. Orduko prepatzen giñan.
- 'Ta geo, ze izaten, e... Ezkondu aurretik pregoiyak 'o ze izaten zin Joxepa?
- Ezkondu aurretik bai!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eta ordun attak iriyakin ze itten zun? Minetatik hartu eta trena arte 'ro jetsi?
- Hemen, minetatikan hartu eta trenea eaman 'ta ez dakit ze patu... gutxi, miño orduko dirua. Dirua zerbatte, familiya atetzeko aurrea.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- A, guk ura aldian genun 'ta! Je! Bai, orduko bai, Altziberren 'ta hoitan bai, biño... Geo itxian 'e bai, biño... Ya gu hazi 'ta geo.
- Beandu. 'Ta han Arandanen bai al zenuten? Han 'e berdintsu!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai, han eskolan ibilli zina gehinak frango bagenakigun, asko ez, oaiñ din eskolantzako kompaatzeko ez, biño ordukoz bai. Ordukoz bai.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHola, ba itxeko amonak 'o amak 'o, gue kasun amonak merinda eamaten zun zelaira. 'Ta orduko, ni akortzen nazelatikan merindatzeko ogiya izaten genun guk, ogiyakin merienda hura. E... Gazta 'o, atun garaiyin 'e bai, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibat zela 'ta ez zela 'ta, pixkan, pixkan attutzen jon da. Oain azkeneko elizan gaiñin barrena itten dute. Biño len oso politta izaten zen. Eta ilusiyo gaitza gaiña denak e! Eta orduko 're bai, arropa berriyak eta zeiñ biño zeiñ dotorio 'ta... Biño...Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Behiyak san 'zu, biño bihorra 'ta 're izango zin. Zuek bihorra bazenuten.
- Baita 're. Guk bihorra bagenun. Beltx-beltxa, oso bihor politta. Ni akordatzen nazeneko, pixka 't zartua zen, orduko lan asko iña. Lembizi esneketan eta geo bai han itxian bertan,
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz genun guk zea han inguruko auzokukin 'ta 're ez. Eta kalin 'e erareko jendikin ez. Biñon gaiñekun erdara asko. Orduko erdalduna bazen hemen honea lanea torritako jendia. Zertikan honeaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'ta komulgatzea. 'Ta apaizak ez ziyon komuniyoik eman. Eta Aldakako itxeko andri hoi atera zen elizatikan han ezer 'e eskandaloik gabe, biñon geo apaizari erakutsi ziyon hura galtzerdiyakin zola. Bai. Orduko hura San Juangua zen berez, eta orduko harrekEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Beltza. Baita 're... E... Len san zattuten bezela, arropa josteko garaiyin, kontua atetzen zuten bezela, baita 're ni konturatzen nitzan, konturatutzen nitzan asko ze kalidadeko arropa itten zuten orduko. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Muttikuk motxa. Motxa bai. Eta askok zea, burua rapatua 'ta kupetan gaiñin mordoxka 't luzexio. Bai, bai. Orduko motza.
- Eta noiz hasten zen moiñua 'ta itten?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Jesus! Jugada errak bat bestiri. Bueno! Bai orduko, orduko urtetan 'e aurrea 'ta... Bai, itten genizkian zirikaldi batzuk. Itten genizkan alkarri, bai. Bai, biño bueltan entzun 'e bai erra! Silla bajuk nahi izaten genittun josten aitzeko...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiorduko rebajak eta hasiyak zin, eta hoi asko aprobetxatzen zun eta guri 're abisatzen zigun zerbatte in ber baldin bagenun, bai, erosi ber baldin bagenun, ze garaitan eongo zen 'ta beakin jon 'ta itteko 'ta... 'Ta behintzat Joxepa bea askotan joten zen.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Jaiyotza itxian izaten zen, bai. Eta ni... Ya ne garaiko 'ta hola ya meikuk, meikukin. Denak ez dakit, biñon ya orduko, behintzat, bazin meikuk Oiyartzunen. Oiñatibia Bernardo, eta Don Regino Alzarain. Eta ya Oiñatibia, behintzat, asko ibiltzen zena zen. Biñon baita emakumik 'e.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Noiz hasi zen ospitaletan 'ta zea itten? Ya haurra eukitzeko ospitaleta joten 'ta?
- Bueno, nik... Lenotikan hoi ezin zattut esan. Nik... E... Berrogeita hiru urte da zarrena izandu nittula, izandu nula, eta ya orduko residentzira. Bai. Eta hiru residentziyan izandu nittun
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Orduko ya...
- 'Ta bakarrikan jon ziñan?
- Bai, hemendikan bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Beti hemendik ate gabe giñan 'ta nola sango 'ut ba.
- Biño zu orduko eskolan, Donostiyan ibilliya izango ziñan.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Eta leno Artikuzkuk ni hemendik gotzen naz, nola tortzen zin, karterua saten ziyoten. Zaldi gañin 'ta tortzen zin. Hola...
- Orduko zer zun ya Donostiyak hartua?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusitaluak ttentteka 'ta buelta bueltaka bueltaka... "Holako ordutak etorko gea gu merindatzea, e!" 'Ta nik orduko denak prepatuta jarri. Taluk denak prepatuta jarri. Nik iñ biño aixua jatzen zittuzten haik. Biño razionamentua bezela, e! Ez nahikua 'ta gutxiyoikan e! Denai... Ez, ez, ezta pentsatu 're!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ez, zea!
- Eunan bertan ez, biño hurrungo eunin bai!
- Beno. Bestela saarduk bazun indarra, e! Bai. 'Ta orduko...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusihaimbesteko gauzak eskatzen zittun 'ta ya utzi in genun. Utzi in genun 'ta ya geo gaiña jendia orduko hasi zen ya telefonua jartzen, batek eta bestik eta hasi zen telefonua jartzen 'ta geo hortaz aparte, in ber zaten genun urtero urtero guk itxez itxez, telefonoko listak guk partitzen genittun.Harregi Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Eta orduko eskola utziya 'o bi gauzak itten zenittuzten?
- Bai, utziya. Ez genun nahi orduko utzi! 'Ta oaiñ eskola ttikiyakin geldittu ga. Beno, sumar 'ta restar 'ta multiplikar. 'Ta... uaiñ 'e... Uaiñ 'e txokor bat saldu ber baldin bada, bihatzak kontatuz ez ga diskuitzen, e!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiJo, 'ta seko katua geldittu zin! 'Ta harrek errita mateko beldurrakin ni behiñ 'e arrimatzen ez 'ta, batin arreba... Arrebaiy galdetu 'men ziyon: "Joxek zer du nekin? Ez du... Ni ikusi orduko alde iñ itten 'ik korrika!" "Ba, ezin kasoik, zea..."Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta orduko ya Arikutza Donostiko zeak eosiya 'ta, ez?
-Bo... Auskalo zembat urte 'zango din hua eosiyik...
-Orduko ya iña karretera?
-Ba... Karretera orduko iña.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Nola? Kotxikin...
-A! Orduko ya kotxikin?
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño ya hoi, goittiko hura ya galdua zen orduko.
-'Ta harrobiyan langille asko al zin, zu aittu ziñanin?
- Ez dait ba nik hamaost bat laun 'o deneta 'ro.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Orduko ya autobusa...
-'Ta zu ya ttikitatik gotzen za autobusa bazela Errentira?
-Bai, bai, bai.
-Bai. Besti hoik biño...
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKarruk 'e zea... ruedak burnizkuk, ez oan bezela ruedak gomazkuk. Ttra... bultza, batek tira 'ta bestik bultza. Hustu 'ta holaxe...
-'Ta orduko bazin Oiartzungo kostruktorik eta?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Han ez, han arrasaldia jai izaten zen, lamatin. Ordukoz... Geo hangu... hangua zetu zenin hemen hasi zin.
-Hemen gaiñekun lamat osua?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zer zen eakutsi zizun bea?
-E?
-Bikaiyua bea oandikan...! Zuk kumuniyua in zununin 'ta... eakutsi zizun bea!
-Ez...! Harren anaiya, harren anaiya, hua orduko hilla zen!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Oan bota itten da biño len kompondu dena!
-Jesus! Oan... Orduko berriyak biño hobiok bai bota! Seuru.
-'Ta zeik? Barkilleroik 'o heladeroik 'o fiestatan 'o?
-Tortzen zen helado. 'Ta barkilluk.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHarrek intentziyo guziyakin. Zea iatzia Arditturriko zea hortan oan rellenua intaku hortan zun iatze lekua 'ta dena orduko, san nai nuke euna zea goizin iual hasi 'ta hamar ordu sartu 'ro sei sartu 'ro zortzi sartu astian beti sueldo bera! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta kantatu 'ta 're itten zenun?
-Jolin! Ba ongi kantatu! 'Ta saten zaittut ba panderua jotzen ikasi nun ardi kontun. 'Ta kantai 're zein aittuko nun nik kantai... Auskalo zein aittuko nun... Radiyun, orduko bazin bai radiyuk, radiyuk bazin orduko. Radiyotik 'o bakarran bat.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo birian eamaten zenun tensiyua, beldurra, guardiziilana. Hoa zen, hoa zen ukerna e! Jotia 'ta tortzia zea normalin? Pf! Biño beti beldurka. Rebueltara orduko ailletuko: "Mekauen rebuelta pasatzin hortxe iual ttuk!". 'Ta beti holaxe beldurka. 'Ta hola...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi"umik, jon itxea, itxea jon, itxea jon" 'ta san niyon: "hau duk pesta! Itxian permisoik maten ez honea torri 'ta itxea joteko! Ze pasatzen da ba? Zertik jon ber dugu itxea?" 'Ta "bai, bai, zea" orduko sartuak zin, Goikoetxeko Arraskularrea reketik eta tiroka 'ta hasiyak!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Uan biño automobill gutxiyo ibiltzen zen ordun. Karreteran.
- Ni akortzen naz, ni... Istrukziyuk nola ibiltzen zin ondo. Orduko ya, zea, urte batzuk, zea, bazen gerra bukatua 'ta. Biño hau dena betia, e! Dena!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Orduko bai!
- Orduko bai!
- Gue osaba Juan Mai, Katalintxoko Juan Mai, honek izautuko zun.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Anbulatoyua. Guk han ikasi geniñen obrak iñ bittartin hemen.
- Orduko... bestia... Eske lenbizi izandu zen hor, monjan eskola, oaiñ liburutegiya don lekua hortan, 'ta geo pasa zuten gora.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi'Ta gio ni itxian, orduko mutilkozkorra, pranko haziya nintzen 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAtta orduko zeatua, euriya ai zun zar zar zar zar! 'Ta guardasolakin ni 'ta aitta 're bai. Biyek guardasol banakin. 'Ta zalaiyan barrena jon giñan 'ta guekin poliziko hoitakon bat guekin batin 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiNi ez 'ta aitta 're ez. 'Ta aitta jon zen demboan zea fuerte xamar hasi 'zkan attai. 'Ta zea ordukoz gue aittak urte sailla baizun, hiruroita goitti urtiak 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"'Ta bai, hor baldin baia honea orduko aixa kargatu 'ta alde ingo 'ik!"
Seundotan kargatzen baikenun. 'Ta hala dak, kotxia torri zen, hostua jarriya genun.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHartzen zuten.
-Orduko hartzen al zittuzten fitxak eta. Hasiyak al zin?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHolako komeiyak. Zortzi urte, biño orduko...
-Zu gotu ingo za.
-Akortzen naz gauza hoik denaz ni.
-Bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Urak lerzi, uelditan. Goitik karritakua urak eta izuarriya bazen ordun hor. Oaiñ lertuko balitz berriz, pasako litzake haundiyua. Orduko lau biño gehiyo eongo da estella oan.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Orduko bazen papelera?
-Bai hoi zarra dela usteut.
-'Ta gio alargunai 'ro zerbatte geldittu 'ro itten 'te ziyoten?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Bai, hogeita sei urte pasatzeko
-Bai ez?
- Bai itxi zenin atea e! itxi zenin atea
- 'Ta zer zunun orduko ya erretirua jartzekua o'
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Bai, bai. Orduko jarriyak izango zin noski, urakin. Biño geo 're mina beti zikiña da.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta holoko lanak izaten zin.
-Ez zen telebisiyuik ordun.
-Ez, egiya, ez genun telebisiyua...
-'Ta orduko 're beiñ 'e ez aita gure bat errezatu gabe.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'Ta Mendiolan 'ta hola. Hango montadorik eta. Geo gu alemanira jon giñanin. Geo makina horrei in ziyoten reforma bat hemen. Alemaniyan orduko iña zuten. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- bueno, pues orduko itxi hoik iñak zin eta hamabosmilla pezeta orduan, hamabosmilla pezeta zien itxi hoik. 'Ta nik hartu in nahi ta honek esketzia in tzin.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-'Ta orduko makina hoik hasiyak zien 'ta nik berrogeita hamabost bat nittun inguru hortan hasiko zin. Nik burniya dakat hemen e!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Igandetan.
-Igandetan. Biño orduko ya ez zen soiñuik?
-Ez ordurako soiñoik ez zen. Ordurako Anastasio 're, Anastasio 're andregaiyakin hasiya. Geo ezkondu zen mutill hura Urumeara. Bai 'ta, biño hil zen aspaldi bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiKarta biali ziaten hemendikan 'ta komandantiai presentatu niyon 'ta, ordun gerra bukatu zen orduko eta (...) 'ta gio itxea torri nitzan.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Meikua, bai. Hasiera batin, jakiña herriyan hoik zakaten pixka 't ez? 'Ta hoik jendia biltzeko indar pixka 't 'ta. Geo Oñatibia, Oñatibia 're ez dakit orduko torriya zen.Harregi Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Bai, jolin hoi 're tristia da ba!
-Denai iual ez.
-Orduko hemen humbeste jateko.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Milla pezta...
-Milla pezta. 'Ta orduko guetzako asko. Justu-justu jatekua haimbeste itten genun 'ta.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiMakiña 'at urtian eskoba 'at zarpazustu samarra zununin erki itxia zuitzen zela! Aski usai onekua bai! Orduko paeta zarrak astintzen zin !Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Oiartzunen, bai Oiartzuna torri giñan bizitzea, bajatuak giñan ni bajatua nitzan orduko
- A bai?
- Iturriotza
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiBeste, beste ixkiñan jarri 'ta. Hoi gauza, ordukoz lotsa ematen zian libretakin ibilli biarra.
-'Ta zer zen libreta hoi? Zertako zen?
-Libreta hoi ba ze enkarguk hartzen zenittun apuntatzeko.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta han lehiyuan utzi nun. Geo hua bueltakun heldu nitzela, Txikierdiko attona difuntuak, Luix Mai. 'Ta Luix semia zen eta attonak ordukoz, oango bi pezta orduko zembat izango da oangua?Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiMilla pezta bai! U, bi pezta patuko ziala! 'Ta nik eman ez! Ordukoz ate zu kontua e, neska kozkorra! Biño, ala bi pezta mango zila 'ta nik eman ez.
-Hoixe! Zembateko ilusioa...
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta hola behintzat. 'Ta gu ordoko haikin dantzan 'ta hasiyak giñan, biñon gutxi, oandikan igande gutxi zen zea... Oan ne gizona dena joten zigula dantzan ittea eskatzea 'ta. Eta behintzat, dantzara torri zen 'ta lembiziko aldiz galdetu zin, apirillan hirua 'ro hola zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAmona ordoko adiñekua zen 'ta ez zen oso... Ona izandu zen, biñon oso alaiya ez. Biñon nik oroitzapen ona dauzkit, hoi, haurtzarokuk. Kale aldin... Ni asko muittu nitzan Oiyartzungo plazara, hor plaza inguruko giru hoi, eta bai, eskola garaiya 're bai, 'ta geo besteEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiizaten zen argiya 're garaiy hartan, iya batez. Eta kandela argiyakin 'o haik kompondu 'ta komei. Biño ni Txikierditik itxea beandu joten, beandu joten. Sukaldin sartu ordoko errita goiyan bian. 'Ta gaintik xinistatuko al nazu? Arropak kompondu! Y por castigo, sin cenar a la cama.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Ordoko (...)
- Bai, gaizki sana da, biño san niyon: "Sei 'zazu porkulo hartzea nehi baldin bazu! Ni zuk emantakukin ez naz biziko 'ta! Zuk milloiyak eta milloiyak besteik ez 'ttuzu 'ta zuk nei maten
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Nola izautu? Guk... Nik orduan gerran herittuta zean ibiltzen nitzan, beno, ordoko hasiya nitzan... Hau izautu nuneko Donostira torri zen... Lendaiziko eondu nitzan Bitoiyan, eta geo torri nitzan Donostira. 'Ta hospital (...) ez dakit, aitzia izango 'zu igual... 'Ta gerra demboan han eoten nitzanIrastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiGue Jose Inazio lanin hasiya zen orduako 'ta bea... Be kontura 'ta hormigonera ttikiyakin 'ta hola. 'Ta lendabizikua in zitzaiyon hautsi! Eta itxian utzi zun. Zulatu in zitzaiyon 'ta klaro, hormioiya dena ai zela eroiy itten! Eun batin gotu in zitzaiyon... Ez, hortako... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Gue itxian, gue itxian emakumik ez genun behiñ 'e behiyik jeixten.
- Nik ikasi nun. Ikasi berra tokatu zenin gaiña! Ikasi in nitzan orduako, baiñon aber, azidentatuta 'ta nola eondu zen 'ta...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Hamabost duro ordurako asko omen zen. Baatza punta 'at bagenun hor, biño hala saten zuten. Jendiak hala saten 'men zun: " Nundik... Hamabost duro?" Klaro, goiko bi bizilaunak eta (...) ... Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiZeara joan Hondarbira. Hondarribiko fiestak 'o horko prozesiyua beti zea izaten zen 'ta. Ezkondua zen ordurako eta andriakin aittu 'men zin taberna batian bakailluakin intako tortilla 'o jaten 'ta.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-'Ta ni Oiyartzunan. Hementxe jarri giñan itxi hontan ezkonduta. Bazen ordurako itxeik ezin billatzen zen. Geo hau hustu zen numbait, maisterra fan 'o zerbait in 'da. Honen familiyai san Torrekuak, familiya bezela izaten baigiñan gu haikin.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix