Nobio-kontuak

Neska-laguntzea

Eskualdeko bilerak

Transkribapena

-Billeran 'e ez al zun jotzen Arozenan aittak? 'Ta zeak Iruiñarreneko ...
- Bai, gu billera joten giñan Altzibarra 'ta ordun jotzen zun soiñua Manuel Iruiñarrenekuk. Mañolin 'ta aittak, bai. Hara joten giñan-
-'Ta Arozena ez al zen harekin aitzen?
-E?
-Juaniton 'ta aitta?
-Ez. Nei bakarrikan. Iruiñarreneko balkoitikan, nik bakarrikan uste 'ut atetzen zela, baleike e!
Ni ez naz akortzen. Manuel bai. Manuel akortzen naz nola aitzen zen (...)n 'ta ama, aitta.
-Soiñu jotzen!
-Hoixe!
-Altzibarkuk zun fama ez? Altzibarko billerak.
-Hara joten giñan 'ta geo Txikierdira. Geo Txikierdin han jotzen zun Galdosek. Galdosek jotzen zun han, Ergoingo...
-Bai, Gorriyanak 'o.
-Bai, gorriyanak 'o jotzen zun. Hara joten giñen. Geo Errentira.
-Errentira 're jote al ziñazten dantzaa?
-Geo, geruo. Geo Errentira, pasitzea.
-Alamedan izaten zen muzika. 'Ta inguruko guziyak: Altza 'ta Pazaiyak 'ta Zanjuan 'ta Lezo 'ta Oiyartzun. Denak horrea. Kalle Biterin bueltaka, atzea 'ta aurrea ibilli. Gaztaiña erriak ematen baziuten jan 'ta!
-'Ta han izautu al zenun Pio? 'O nola izan zen?
-Bai, bai, han izautu nun hua.
-Hemen Altzibarren asko 'ta geo Txikierdi.
-Zuk izautu zenun Lorentxa Altzibarkua?
-Ez, ez, ez.
-Ez. Ez dakit behiñ 'e torri zen.
-Ez, ez, ez. Aitzia bai bazela 'ta.
-Txikierdira bai.
-Txikierdira behin torri izandu nitzan.
Gaiñekun gu Irunea joten giñan. Errentira 'o bestela Iruna.
-Irunea noa?
-Xorroenea 'ta.
-A!
-Nik ez dakit ba non zen 'e! Gu ez, guk Irunea ez genun.
-Geo Bentetan 're izaten zen pixkatian. Hara 're jon izandu giñan. Bentetan izaten zen.
-Gu hemen. Oiyartzunen bertan. 'Ta Errentira.
-'Ta geo ze, han izautu 'ta ze itten zizun Lezoa laundu? 'O nola itten zizun?
-Karo.
-'Ta geo berriz honea?
-Karo.
-Karo.
-Biaje errakin! 'Ta ordun zer zen oiñez 'o bazakan ya?
-Bizikleta.
-Bizikleta?
-Bizikletan 'o autobusin? Autobusa izaten genun.
-Autobusa izaten zen Errenteira. Miño Lezoa ez.
-A ez.
-Lezoa 'ta San Juanea ez zen ezerrez,
-Zuek oiñez torko ziñazten?
-Bai.
-Alameda.
-Bai.
-Bertan zen 'ta. Buf!
-Irunea joten giñanian Hondarribiko autobusian 'o hola, biño.
-Joe!
-Oiñez ibiltzen giñan gu, oiñez! Oain aldian kamiyuak 'e beste modu batekuak zian.
-Bai, gaur zailtza oiñez! Oain bueno zeatik.
-Biregorritikan.
-Bai. Ez, biregorritik. Bai, hoi da. Espoliyotik.
-Hoi da, biño, karo len kotxe 'ta gutxiyo.
-Ez, ez.
-Ordun ez zen kotxeik izaten 'ta!
Nor Retegi Elizegi, Inaxi; Saizar Lopetegi, Lorentxa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-073
Pasartea 0:44:17 - 0:47:17 (3' 00'')
Laburpena Inaxi Altzibarko bilerara joaten zen. Han Iruinarreneko Manuelek jotzen zuen soinua. Txikierdin Galdosek jotzen zuen soinua. Errenteriara ere joaten ziren. Lorentxak han ezagutu zuen Araneko Pio, gero bere gizona izango zena. Lorentxa Iruneko bileretara ere joaten zen: Xorruenera eta Bentetara.

Lehengo kantak eta kontuak

Transkribapena

- Biño ni gotzen nan bai, zenbat kotxe izaten zin hor 'ta. Jendia Hernanikua 'ta Errentikua...
- Pilla bat.
- Geo autobusa geninen Hondarribikua.
- Bai, bolada batin ibilli yunen.
- 'Ta hor ibiltzen gattunen super-bien ibiltzen gattunen harekin.
- Miño denbo gutxi.
- Gutxi in zin bai. Hondarribitikan Hernanira. Hua lasaitasun erra bai maja, bestela oiñez torri ber yunen. Ligatzen yunen eunin...
- Ondo.
- Igual suerte pixka bat... pero pocos eh.
- Hua noizbehinka 're bai, aizan!
- Noizbehinka, noizbehinka. Nik han hartu niñen gizona... Errenteiyan, ui, Txikierdin.
- Hik 'e Txikierdin.
- Manolo Ezpondakin.
- A! Hua zer ttunen, biek launak?
- Kuadrillakuk ttun. Txuspe 'ta hoi denak.
- A! Txuspe, klaro Txuspe 're bai.
- Kuadrillakuk ttun. Ai ama! ¡Aquellos tiempos! Miño urte polittak izandu ttun. Hombre! Bageninen gauz txarrak 'e: orduk eta ez dakit zer eta lana in berra 'ta. Eskolatik ateta lanea jon ber umik eta ez dakit zer 'ta bakit zer,
pero epoka politta izan yunen hua 're, netzako bai.
- Bakoitxak be etapak.
- Hoi dun, eske oaingo gazteiak eta umik ez zekiten ez jostatzen ez...
- Telebisiyun aurrin eonaldi errak.
- 'Ta ti-ti-ti makinitakin. 'Ta gu txaolin elkartzen ganin, Jainkui eskerrak oaindikan, gu battiñeu umik, ume asko do gue itxian, miño lehengo joko zarrak eta dena,
kanta zarrak eta dena neska... eta oan pena bat ematen zin.
- Bai miño oaindik kanta zarrana 'ta hoi gelditzen dun, gelditzen ez dena dun...
- Aber! Ni joten nan Gexanekin parkea eta hor umik.
Hor ez dakite jostatzen umik, si no saben.
- Hor ezer ez.
- 'Ta gu gotzen zazte? Ministros y ladrones 'ta ibiltzen giñanin? Gordetzen gattunen...
- Hako sorua hortan.
- Eta irtenga 'ta.
- Fubolin 'e.
- Hor eoten ganin? Sokakin ematen ñeu e, Mari Contxi 'ta biyek, 'ta Mirarik 'ta... 'ta lehengo kanta zaharrakin aizan, 'ta "Zer da hoi?" 'ta "Zer da hoi?".
Ni behin holaxe plazan, Oiartzunen, ai niyunen, zea, "Decorin, decoran, de la bera-bera-ban" eta umik hola beira nei...
Nor Unsain Iartzabal, Domi; Arana Aranburu, Marijose; Manterola Arrieta, Maillolli
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-066
Pasartea 0:12:40 - 0:14:30 (1' 50'')
Laburpena Maillollik hantxe hartu zuen gizona, Txikierdin. Oraingo gazteek ez dakite jostatzen. Joko eta kanta asko ahaztu dira. Kantatzen. Hika.

Elkarrekin hasi zirenekoa

Transkribapena

- Bueno hoi denak utzi nittun 'ta geo atzetik segi hau. Hau. Tolosa eaman zin gue anaiya engaiñatuta "Guazen man Tolosa!" "Tolosa? Zerta jon ber dit nik Tolosa? Zeiñekin ibiltzea?" Harrek oaiñ andria duna neska zun orduan. "Ni Tolosa zeiñekin ibiltzea?" 'Ta bai, guazen man,
Manuelek jon nahi din 'ta guazen man labak!" Jo, banekiyen atzetik segika zabillela 'ta ni 're euna pastetik eta... Euna pasatzetik eta jatetik "Beno bale! Jongo nak!" Bi pareja aldiyak jon giñan Tolosa.
- Karnabal euna zen.
- E?
- Karnabal euna.
- Karnabala.
- Karnabal euna.
- Karnabaletan.
- A!
- Ez dakit iande hua zen, 'o hurrungo iandia zen, hoixe ez nuke esango... "Tori erlojua" honek. Biarren iandia 'ro hiruarren euna "Tori relojua". "Ostras, honei hartu in berko ziot ixi-ixillikan".
Gaur arte! Hau ez da, e, honek emana, e? Biño, behintzat biarren iandin 'o man zin relojua 'ta gaur arte.
- Auro hasi ziñan errealuk itten ordun?
- Seittun. Bai baizekiyen bestela ez ziala harrapatuko!
- Denak nastu zittun béak eta! Béak baten batekin geatu ber.
- Bai. 'Ta zuk 'e bai!
- Ni ez nitzan iñokin ibilli e!
- Bakit ez ziñela ibilli! Biño bakit ne atzetik zebiltzala! Aittu! Relojua in zin demboan, pues, eñgaiñatu zin relojukin 'ta yasta, gaur arte! Bodas de oro in genittun 'ta...
- 'Ta ezkontzeko zeiñek zeiñei eskatu ziyon ezkontzeko?
- Ezkontzeko? Ez dakit, aspertu giñen demboan sango genun ezkondu in ber genula 'ro... Hoixe ez zattut esango, ez dakit béak eskatu bazin 'o ez bazin 'o... Hoi ez dakat goun. Bestina bai, biño honena ez dakat goguan egiya san. Bost urte in genittun!
- Honek kondiziyuk eskatuko zizun, e!
- Ez.
- Ez, honeiy ez niyon kondiziyoik eskatu! Hau bakizu zer zen? Hau gue anaiyakin ibiltzen zen asko 'ta honen berri alde alde banekin.
Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:45:25 - 0:47:15 (1' 50'')
Laburpena Manuelekin nola hasi zen. Tolosara joan ziren, inauterietara. Ordularia oparitu zion Manuelek.

Nobio gezurtia

Transkribapena

- ¡Yo así inoxentemente! "Txerriya umatu al zaiyo?" 'Ta "Bai, hamabi ume iñ omen 'zka. Kuadrilla erra da". Hurrengo eunin esnekekin jon da gue ama t'a baita ze iñ 'yo, bizilaunai, Frantxiskaiy " Ze, Antonioiy txerriya umatu 'men zaiyo, e?" Bitu gauzak nola korritzen dian, e!
"txerriya umatu 'men zaiyo?" 'ta Prantxiskak "Zeiñek esan zattu hoiy?" "Nei alabak atzo, Antoniok esan ziyola hamabi ume in 'zkala" 'Ta "Bueno, bueno, bueno! Mesedez! Harrek ez daka txerriya umatzeko 'ta! Mesedez, zaude ixillikan e! Han ez da txerriyik umatu 'ta!"
"Nola ez dela txerriyik umatu?" Gue amak. Eta "Ezetz ba, txerriyik ez dakala umatzeko! Han ez dela txerrikumeik!" 'Ta san omen ziyon Frantxixkak: "Beno, ni hobeto enteatuko naz 'ta bihar sango zattut. Hurrungo eunin amaiy han ez zeola txerriyik umatuik eta ez zeola umatzeko txerriyik.
Ama itxea torri 'ta "Iñaxi?" 'Ta "Zer?" "Gauz bat esan ber zattut" "Zer san ber diazu?" 'Ta "Antoniok gezurra san zattu!" "Bai zea sango zin gezurra! Txerriya umatu zela! Ama, ze saten ai zea!" "Gezurra dela, Pantxikek esan du gezurra dela! Ez dola txerriyik umatuik 'ta
ez dakala umatzeik!" "A, ez? Mekaunlaletxe! Hurrungo iandin tortzen denin nena! Eon eon pixka batin." Hurrungo iandin Txikierdira laundu zin ba gotti 'ta hor onduan jarri giñen hizketan 'ta nik: "Zer da, txerrikumik haunditzen ai al dia 'ro?" Nik hoixe: "Txerrikumik ze mouz dijuzte?
'O haunditzen ai al dia?" Gaintikan oaindikan 'e "Bai, earrak dozte txerrikumik, oso errak!" "A bai, e? Errak daude, e? Ordun gezurretan zeiñ ai da, zu 'o Prantxixka? Zeiñ ai da gezurretan?" "Prantxixkak ze san zattu zuri?" "Ez dagola txerriyik umatuik 'ta ez dakazula txerriyik
umatzekoik!" 'Ta zakan relojo bat errealatua lenuoztikan. Zakan, relojo bat. 'Ta san niyon: "Nei behiñ bakar bakarrik esango diazu gezurra! Gehiyotan ez diazu esango! Ez etorri datorren iandin nena. Ya bukatua do tema e! Ez torri nena, e! Txerrikumik baldin battuzu,
hazi nahi zun bezela, 'ta nei gezurrik ez esan gehiyo. Eta hemen dakaten eskumuturreko... Kendu nun. "Hemen dakaten reloju hau, aiba!" San niyon. 'Ta ezetz, ezetz, ez ziala hartuko. "Hartu!" Esniakin joten zen hua 're, Antonio 're Errenteira 'ta
"Hartu, bestela reloju honek ez du gauz onik ateko!" "Ezetz, ez zattutela hartuko!" "Hartu! Bestela ni astian jongo naiz Errentira ne amakin 'ta paretak jango 'u zue relojua!" San niyon. "Ez nik ez zattut hartuko!" "Hirugarren txandan saten zattut, relojua hartu! Bestela Errentiko
paetak jango 'u!" Ezetz. "A, ez?" Amai san niyon hurrungo eunin: "Ama, relojoik ez nau hartzen 'ta zuekin batin Errentira nijua" "Zerta zuaz Errrentira?" "Erlojuik ez nau hartzen 'ta ez banau Errentiyan hartzen, jo ta paeta botako 'yot!" "Ez nau ba hoiy ingoba zuk nei?" Bai, hoixe ingo
dut 'ta nahi bazu beira eon, zue bistan ingo dut gaiña, ama, bai." Jon giñan errenteira, be marmita 'ta esniakin han zeillen... Hartu nun 'ta san niyon: "Eunon!" 'Ta "Eunon" "Ai al zea esnia partitzen?" 'Ta "Bai" "Tori relojua!" "Ez zattutela hartuko!"
"Hiru bier sango zattut, hartu relojua! Laugarrengun paeta jango 'u!" "Ez zattutela hartuko!" "A, ez? Mekauenlaletxe!! Atea 'ta titzen 'yot paetai! Zorzi milla puska!
- 'Ta orduko relojua.
- Orduko relojua, bakizu. Zortzi milla puska relojua be bistan. 'Ta jendia beira.
- Errabiyakin gezurra san zizulako.
- Bai, errabiyakin. 'Ta jendia beira ne relojuaiy, paretai nola titu nittun. Ne artin: "Sei 'zak nahi baldin bauk!" Egiya! Nei sango nazu, txerriya umatu ez 'ta hamabi ume iñ ttula! Ordun gizona hartzen nun demboan zembat gezur san ber zun harrek! Hombre!
- Bai, bai, gaiña bate motiboik gabe!
- ¡Yasta bien! ¡Yasta bien!
Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:42:00 - 0:45:25 (3' 25'')
Laburpena Inaxiri nobio batek gezurra esan zion, eta utzi egin zuen. Aurretik oparitutako ordularia ere itzuli zion; mila puska eginda, baina baita itzuli ere. Paretak jango'u zue erlojua.

Nobio zuhurra

Transkribapena

- Horrekin urtia 'ta gehiyo pasatu nun 'ta san zin behiñ, san zin: "Inaxi" 'Ta "Zer?" 'Ta "Beno, urtia 'ta gehiyo badamau 'ta ezkondu 'ro zerbatte in berko dugu ba, ez?" 'Ta "Ezkondu? Nik oandik ez dakat ezkontzeko gogoikan! 'Ta ezkontzia pentsatzen baldin badugu,
nik kondiziyuk jakiñ nahi 'ttut lendaiziko. Ze kondiziyo jarri ber 'izkiazun!" Hoiy egiya da! "Ze kondiziyo jarri ber 'izkiazu ezkontzeko? Aber, aber!" Dirua besteik ez zun! Zurra numero uno! Nik hoixe galdetu niyon. "Beno, nik kondiziyuk jakin nahi 'ttut"
- Dirua besteik ez 'ta mixeiya biño mixeiyo! Batez 'ta!
- Bizi da. Oaiñ 'e bai, hala bizi da. Bizi da. Bai, 'ta nik horrekin urtia 'ta gehiyo in nun. Urtia 'ta gehiyo gaiña. 'Ta nik huaxe san niyon: "Beno, ezkondu? Pues Bale." Bakarrik bizi zen,
"biño nik kondiziyuk nahi 'ttut. Ze kondiziyo jarri ber 'izkiazun esan". "Nik kondiziyuak? Seittun jarko 'izkizut. Nik emantakukin bizi ber 'zu zuk!". "A bai?" Sei 'zazu porkulo hartzea!" Hoixe san niyon.
- Ordoko (...)
- Bai, gaizki sana da, biño san niyon: "Sei 'zazu porkulo hartzea nehi baldin bazu! Ni zuk emantakukin ez naz biziko 'ta! Zuk milloiyak eta milloiyak besteik ez 'ttuzu 'ta zuk nei maten
banazu bost duro 'ro, hamar duro 'ro..." Orduko garaiy hoitako bakizu, dirua zen (... behintzat)! "'Ta zer, nik harrekin bizi ber dut? Beti zuri eskaka ai ber dut dirua besteik ez duzula 'ta?" "Beno, nahi zun bezela, nik emate 'izutenakin bizi ber 'zu!" "Pues ez za nekin biziko ba!
Segi nahi zun tokira!" Hola geldittu zen.
- Eskerrak kondiziyuk eskatu zenizkala! Bestela... e!
- Geo bestia, berriz, zeakua...
Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:37:10 - 0:38:40 (1' 30'')
Laburpena Nobio batek ezkontzeko eskatu zion Inaxiri, baina mutil zuhurra zela eta, utzi egin zuen.

Nobio kontuak

Transkribapena

- 'Ta nik esaten nun: "Ai bai, gaur afaiyik gabe ohira biali nazu ama, ni near 'ta near ohira pues datorren iandin berriro ingo zattut ba aber ba ze itten diazun!" Y efectivamente. Ni datorren iandian 'e berriz beandu torri, berriz marru iñ, arropak kompondu 'ta ohira.
Biño azkenin gaixua bea errendittu zen.
- A!
- Bai. Bai.
- Karo, geo...
- Porke nik ez nun holako gauz txarrik itten, aizu!
- Karo, zu berandugo a tetzen ziñan 'ta!
- Ni beranduo atetzen nitzan. 'Ta ni gelditzen nitzan billera bukatu bitarte. 'Ta geo hau izaten nun itxea joteko, ni ez nitzan bakarrik joten. 'Ta hoi biño okerro 'zu, beitu ze beldurra zun gaiñin ne amak. Txabola bat genun itxian onduan 'ta botil saardua hartu 'ta biyen ondoa ama.
Aitze al 'zu hoi? Bai? Biyek gu hizketan eta ez zen piatzen 'ta sukaldin botil saardua karri bere basukin 'ta hau saardua eaten 'ta hiruak hizketan 'ta hura gue onduan gelditzen zen. Botil saardua eaten zen demboan, "Benga guazen Iñaxi, itxea!" Hau bere etxea 'ta ni nere etxea.
- 'Ta hoi beste ahizpaiy ez ziyon itten?
- Ez. ez.
- Hain nobiyukin ibiltzen zinin?
- Ez. Ez.
- Hairi ez.
- Ez.
- Ordun zu joteko goua ez zun eukiko harrek. Itxian euki nahiko zizun.
- Harrek nahi zuna zen, ni bestikin batin erretitzia etxea. Biño ni atetzen nitzan itxeko lanak inta 'ta nei gustatze 'itzaiyan billera bukatu arte gustatzen 'itzaiyan, yaketa beandu atetzen nitzan...
Bueno billera bukatu bitarte. Utzi nazu nei! 'Ta nombatt hoa ez zun nahi izaten amak! Bestikin batin etxea jotia nahi izaten zun. Biño ni ez, ni ez. 'Ta nei yaketa béak itten zin... Esan dut, eta ne hitza ez zala ofendittu, biño yaketa béak itten zin nei batetik arropak komponduazi,
'ta bestetik afaiyik gabe utzi. Nik saten nun: "Posible al da hau nei egiñ? Posible al da nei egiñ nik itten 'utelako ordu erdi bat gehiyo pasatu, nei gauz hau posible al da?" Pues ez. Harrek itten zin bengantza 'ta nik hurrungo iandian beste bengantza! Segi, 'ta segi 'ta segi!
- Azkenin amur man zun?
- Azkenin amur eman zun. Azkenin amur eman zun. Biño hoi denak ikusiya nago.
- Hoi da, 'ta zuek Txikierdira jongo ziñazten biyek?
- Klaro! Txikierdin! Bi pauso bire Zamoatik.
- Lenoztik izautuko ziñazten zuek? Billerara jon aurretik zuek izautuko ziñazten?
- Bai, bai, bai. Biño nik jitu 'ttut bos mutill 'o sei 'ro hola zerbatte.
- A bai, e?
- Galdetu honei.
- Bai, gaur jon launtzea 'ta geo batez. Geo beste bat jon 'ta hola.
- Bai.Ez, biño hoiy ez da hola. Nik biali itten nittulako.
- Beno bale.
- Nik biali itten nittulako.
- Bale.
- Ez, edade bat txarraua, txarraua
- Nekin hasi zen hogei urtekin.
Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:34:00 - 0:36:30 (2' 30'')
Laburpena Bileratik berandu joaten zelako, amak afari gabe uzten zuen. Inaxiren amak ez zion uzten bikoteari bakarrik egoten. Inaxik bost edo sei mutil izan zituen Manuelen aurretik. Nei gustatzen tzeian...

Goiz erretiratu behar

Transkribapena

- Gorde eunin pixka bat.
- Ordun gordian lan pilla erra itten zenun!
- Lana?
- (...)
- Pilla bat! Nik Zamoan pilla bat! Sango 'u nahi baldin bau béak! Sango 'u! 'Ta egiya san nahi baldin badu, hau nekin hasi zen demboan, nekin hasi zen demboan, bazkaldu 'ta nik
ahizpak zarraguak banittun, difunta 'ta Luixita, Errenteiyan bizi dena, biño ni izaten nitzan bazkaldu 'ta sukaldia jasotzeko ni izaten nitzan. 'Ta egiya san nahi badu, ni sukaldia jaso biño leno, hau joten zen nere billa 'ta hau eoten zen sukaldian. 'Ta ni sukaldia jasotzen hasteko,
amak pena maten, 'ta saten niyon: "Ama," Karbonera bat genun, gaur ez dia izaten, biño karbonera bat eurra iukitzeko. 'Ta saten niyon: "Ama, segi karbonera horren gaiñea 'ta lo egiñ". Biño bea ez gaiñea, e? Karboneran gaiñin hola jarrita. Exeita jarri karbonera gaiñin,
hua lotan. Ni sukaldia jasotzen, 'ta hau nei beira ni sukaldia jaso arte. Ni sukaldia jasotzin, "beno aiyo ama, baguaz". Martxa! Biño etxea puntual arratxin, puntual! 'Ta ni ez izaki puntual tortzeko persona. Beste bi ahizpak bai. 'Ta ne hitzak ez 'zala ofendittu hilta dagona.
Haik lendabizi atetzen zin billera Txikierdira 'ta ni atetzen nitzan azkena, itxia txukundu, sukaldia txukundu 'ta azkena atetzen nitzan ni. Geo ni, yaketa azkena atetzen nitzan, billera bukatu bitarte han gelditzen nitzan. Biño bestiak lenuoztik itxea tortzen zin.
Hoi zuk ez nazu xinistatuko nei, biño xinistatu, garai batin lanteiko arropak ez zin oain bezela izaten, oaingo mutillak itten 'tttunak karri laumbatin 'ta bi aldi izaten 'ttu 'ta asteleneko bestia prepatua dozte.
- Len bakarra.
- Biño orduan ez. Orduan ekartzen zenittun laumbatian, haik garbittu, sutonduan, len san dutena seka-seka iñ, 'ta hautsiyak baldin bazien kandela argiyakin 'o, bombilla 're oso txarra
izaten zen argiya 're garaiy hartan, iya batez. Eta kandela argiyakin 'o haik kompondu 'ta komei. Biño ni Txikierditik itxea beandu joten, beandu joten. Sukaldin sartu ordoko errita goiyan bian. 'Ta gaintik xinistatuko al nazu? Arropak kompondu! Y por castigo, sin cenar a la cama.
- Biño berandu... Ze ordutan jongo ziñan hala 're?
- Betziyak 'o, betzi terdiyak 'o...
- Hamarretako itxian ber izaten genun.
- Hamarretako.
- 'Ta bestik joten zin
- Betzitan hamarretan itxian ber izaten zen.
- Bai.
- Legia hala zen.
- Biño beste bi ahizpak joten zin...
Nor Oiartzabal Etxeberria, Inaxi; Iñarra Lizaratzu, Manuel
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-063
Pasartea 0:31:20 - 0:33:40 (2' 20'')
Laburpena Ezkongai zeudenean, Manuel Inaxik lanak bukatu zain egoten zen. Inaxi berandu erretiratzen zen dantzalditik eta etxean zigorra izaten zuen zain. Garai hartan, 10etarako etxean egon behar zen. Ne hitzak etzala inor ofendittu.

Transkribapena

Nor Iza Artola, Joakin
Lehentasuna 3
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-062
Pasartea 0:33:50 - 0:34:30 (0' 40'')
Laburpena Andregaia edo laguna bazuen. Deskuidatu egin da bere seme-alaba eta senideekin. Denen izenak aipatu ditu.

Karrika: baserri auzoa

Transkribapena

-Baserri oneko alabak eta hoik garbi saten zuten xakotikin lanea joten zinak ez zutela gizon berrik eta hola 'ta. Beti biño itxe oneko semiri 'ta hoiri beitzen ziyoten.
Biño bizi, kaletarrak biño askoz 'e latzuo e! Lanik gabe, baserriyan 'e lana inta zen e! Arburuko amona Joxepa hura, mendira udazkenin 'ta gizonak 'ta mendira jonak 'ta
Despertadorin arbi jorraa joten 'men zen. Despertadoria jarri 'ta pixkorra zen. Arbi-jorran ai 'ta "Ña, eguardiya holako ordu dia haik torko ttuk!" 'ta itxea jon. Baserriya latza jota, latz jota zen.
-Bai atera, oan biño gehiyo ateko zen biño lana iual-iualekua.
-Inta.
-Inta.
-Lan asko inta, asko inta.
-'Ta...
-Lan in 'ta ordun ate itten zen.
-Azkeneko.
-Gaur bezela atetzeko.
-Karrikan...
-Gaur lana inta 're ez dela atetzen.
-Karrikan ni seuru no Arburuko Bixente 'ta. Bixente geldittu ezkeo dena geldittuko da.
Hoik ibiltzen ttuzte gaur Errotako terrenuk, Albisturko terrenuk, baserri galanta da Albistur e. 'Ta zean ere, leno, oaiñ ez dakit eamango ttuzten.
-Ixtuitzen.
-Ixtuitza. Urruti dakate. Leheno aixuo ibiltzen zin hoik 'e batea aziendak eaman 'ta bestea karri. 'Ta oan berriz hain atzetik seika 'ta ibilli in ber da 'ta.
-Sasoiya 're ber da e!
-Geldittu. 'Ta hoik gelditzen dinin, Arburu, Errota 'ta Albisturko terrenuk denak geldittuko 'ia. 'Ta hemendikan hamar urteko gaiñekua dena, gaiñekua dena, Karrikan.
-'Ta len dena baserriya!
-Leno bai. Hortatik bizitzen zin. Hortatik bizitzen zin. Oan...
-'Ta baserri errak, baserri asko Karrikan e!
-Ba... 'O errak 'o bai, bai... bizitzeko. Arrasku 'ta.
-Bai, bai. Biason bertan 'e...
-Biason.
-Biason bi bizitzatan 'e. Azienda mordoska 't 'ta.
-Bado, bado.
-Esne pranko atetzen zen.
-Esnia asko atetzen zuten.
-Biño sakrifikatua zen. Karrika, Karrikan ez zen baserriyik goizeko bostak biño beanduo jeikitzen zenik.
Beanduna jeikitzen zena 're goizian, beanduna goizeko sei t' erdiyak, zazpitako behintzat esnia eaman ber zun Altzibarrea 'ro.
Geo hemen gue kuñaua 'ta bek etortzen zin billa 'ta tankia esniakin jarriyak eta genittun 'ta. Ya horrekin, tankia jarri horrekin mesede gaitza in ziun esnia atetzeko.
Leno koiñauai, eunero-eunerokua goizin ate. 'Ta hola.
-Noa ate ber zenittuten?
-Karrika, Karrika.
-'Ta ze itten zittun han gehiyo bildu?
-Bai, zubiyan ondu horta, Biasoko bizitzak 'ta guk 'ta.
-Arrasku 'ta.
-Arraskukuk eta.
-Hola hartzen zittun, esne asko ibiltzen zun.
-Zer zun kamioiya 'ro hola?
-Kamioneta bai, kamioneta.
-Bai.
-'Ta hola.
-Zein zin, Petrine 're baserriya zen?
-Bai Petrinekua 're bai, harrek hartzen zun.
-Haik 'e gue koiñaun
-'Ta hor 'e zea plazan onduan 'o, Presondo inguru hortan ze, denak ez zin baserriyak izango?
-Ez, ez, ez.
-Ez hor bazin.
-Hor behiyik ez zutenak, oan nik izautu dut Errotan 'o Presondon behi bat. Dembatin behi bat izaten zuten.
-Bai...
-Ahal zen bezela geobernatzen zuten 'ta. Itxeko familiya 'ta itxian, itxeko esnia izatia dembatin 'e. Ditxo zen. Gaiñekun Errota bea baserriya dezentia, ona.
-Bai, errota bai.
-Arrasku errota?
-Bai. Zuek Biaso errota 're izautu al zenuten?
Nor Irastortza Gaztelumendi, Maitxo; Lekuona Artsuaga, Enrike
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-059
Pasartea 0:10:41 - 0:14:15 (3' 34'')
Laburpena

Baserri oneko alabek ez zuten nahi izaten zakotearekin lanera joaten zen senarrik, baina beraiek ere lan pila ederra egin behar izaten zuten. Karrikan baserri asko zegoen garai batean. Enrikek esaten du hemendik hamar urtera ez dela alerik geldituko. Karrikan zenbat esne ateratzen zen.