gaintik

Kategoria gramatikala: 
Lokuzioa
Batuan: 
Gainera
Aldaerak: 
gaintikan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Encima, además
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- A ver cuando le dabas el beso, pa' cuando te ibas a casar.
- Geo beti bayunen, zea, lanzada bat 'o hola, 'ta gu 're gaixtuak gattunen, e! Gu 're gaizki saka, inbiditan bea hola ibiltzen zelako, miño gaintikan gaizki saka.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi"Bueno, siestan dozte, goazen" 'ta "Oain haik atetzen baia ze san ber yiogu", "Kolka arrautzik baduten".
- Oseake bazenuten zuek gaintikan, zea erantzuna.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Estrata batin! Toki askotan kabitzen ez 'ta (buztun) bat gaintikan 'ta...
- Miño ongi prepatua dena (patineko) aitzurra 'ta pikotxa beakin hartuak, zolua betetzeko, kamiona geatzen bazen betetzeko. Jata urratu 'ta itteko.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiEmakumik ordun lan gor asko itten zun 'ta gaiña gizasemik ez zuna in ber izaten zun kampun 'ta itxian. Zertikan nik izebak ikusten nittun, ezkondu zin bittartin haik itten zittuten itxeko, baserriko lanak, joten zin jornalin ibiltzea auzota, eta gaintikan itxeko garbitasuna 'ta, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiOrdun haik ekonomikak zun deposito ttiki bat onduan, eta ze garbitasuna ingo geniyon depositu harrei, bajatzen zijula ura, gaiñetik bota beti, gaintik bota beti. Oseake ur hua epela. Gaiñekun ur hotza eta ekonomika 're iñ in ber zenun! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi"bai, bai bea zazpi pezetakin oso konforme zola san zin, ezin zittula saldu."
- Diru mordoska aittu!
- Gaintikan propina man zin 'ta ni 're kontentu! Ai...! Nik bela saltzen nittun, e! Buen (rebalera)!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Eta hoi botzen zuten eta gero gaintikan kale bakotxeko zeak familiyak, maindirik, hola. Maindire zabalak hor zea... Jaunak pasa ber zun tokiyan. Bajo palio, apaiza bere zeakin, kustodiakin eta prozesiyo politta izaten zen. Biño, pixkan pixkan attu. Geo kotxia zela 'ta Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiizaten zen argiya 're garaiy hartan, iya batez. Eta kandela argiyakin 'o haik kompondu 'ta komei. Biño ni Txikierditik itxea beandu joten, beandu joten. Sukaldin sartu ordoko errita goiyan bian. 'Ta gaintik xinistatuko al nazu? Arropak kompondu! Y por castigo, sin cenar a la cama.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'O haunditzen ai al dia?" Gaintikan oaindikan 'e "Bai, earrak dozte txerrikumik, oso errak!" "A bai, e? Errak daude, e? Ordun gezurretan zeiñ ai da, zu 'o Prantxixka? Zeiñ ai da gezurretan?" "Prantxixkak ze san zattu zuri?" "Ez dagola txerriyik umatuik 'ta ez dakazula txerriyik Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiMarru 'ta beti astuan zakuri kolpia 'ta mekauen la ospa! Hantxe zean, ya ailletun. Aitxuleiko tunela gaintik pasa 'ta oandik han do biria, nola Bizenten taberna?
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta ordun zer zin zaku harrekin intakuk 'ta geo gaintik beiyakin intako abarkak gaiñin?
-Ez, abarkak tipu hontan e, biño bei larruakin iñak, hola... Nun ostra laister ingo nun baldin banun... Hau da! Ingo 'ut seittun abarka!
-Hara!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, e? 'Ta presa 'ta zer zen ur geiyo hemen?
-Bai... Orujo bat biño haundiyuo presa. Hako harriy horren gaintik itten nun betti, San Blas, bua! 'Ta... Ergoin hor ibiltzen zen irai itten.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bat azpikaldekua diputaziyuna 'ta goikua, honena, konpaiñiana! 'Ta geo itten zuten Talaiku hartan... trena, hemengua gaintik ta hua azpitik. 'Ta joten zen zeara, esto... Larzabalgo futbol kanpun barrena oan nola ai dia rotonda itten zean... esto Gabierrotan?
-Bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Pasaiyan oan nola ai dia tunelak itten? Haraxe!
-Bai... Hantxe?
-'Ta geo karretera 'ta trenabiria pasatzen zittun, 'ta zuiya zen burni, zuiya burnizkua. 'Ta hain gaintik, rak! Barkoa bagoiyak.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHola jarri zea... makil bat hola ziarka 'ta elkarri hola eskua man gaintik 'ta harrei kontu 'ta tiraka 'ta. Kauen... Huaxe zen ordoko jostaketako zea.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta arratsa 'ta gaintik kri-krak 'ta zeiñek daki haik ze ingo zuten!
-Karo...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai... Botilla harrek beak jakiña kolpik pausua matin kan kan kan kan. 'Ta Munanierreiño jon ber. 'Ta gaintik gaiñea igual eaman ber zenun piño landaria. Piño landaria hartu, Plemuntan. Loi tartetik ateta. 'Ta zako zikin batin sartu ura botzen zula. Jo! Nola ibilliyak gan gu...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGuk debalde 'zango zelakun, normala. Tapa kobratu (...) Biño harrek ez kintzena lenoztik eman! Handik deskuentua inta. Hoi gizonak in in ber du hoi e!
-Joe!
-Hoixe in ziun ba harrek! Leno priolea patzen 'ta gaintik deskuentua in!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiJakiña injenieruk'o torko zin 'ta haik ez zuten zoluak kontatzen aiko, haik gaintik kusko zuten e! Dena aldatua... Bale, basta! Biño kusi bazuten piñua han aldatua...
-Karo haik herri lurrak zin!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta zubiyan gaintikan aiyo in zigun hola! Biño harrek: me voy a morir, hare be morirrekin jon zen hura.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiKarrikako harrobiño torri beák eta han reketik hartu 'ta kalea, gaintik zea, viva Españaka 'ta haik "Viva" kontestatu!
- Ui! Ze erremeiyo ingo zuten!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta izuttu itten, 'ta harrek parra! Gaintik! Harrek, harrek fiesta jotzen zun! Birian!
- 'Ta zuk beldurra!
- Bai, amakiña bier bai!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiLeno béak, heorrek esan 'ta, ze san nahi duk? Ze nahi duk, paetan gaintik salto in?"
- Ordun konturatuko zen, 'ta!
- Eta holaxe aitzen giñan!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bota 'ta harrek erki txukundu bai. Gutxi zin harrek bezelako metak itten zittuna. Txukuna zen. Biño geo jendik utzi zun, e! Geo montoiyin jarri 'ta. Eozein zira zar gaintik ta... Erraxao behintzat...Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi'Ta ñio... Han ziarka 'ta beri harrekin 'ta. Bueno lotuta jarri genun 'ta handik abitu giñan ziarka 'ta kanalia pasa genun. Kanalin gaintik barrena. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiLapitza da barra bat. 'Ta harren gaintik jon ber zu e! Handik hutseitten bazu, adios! Honaaiño. 'Ta han geintikan. 'Ta karga bizkarrin baldin bazen bastante ongi, urak hankai utzi itten karga, ez kentzen biño. Hutsikan bueltakun 'ta hanka zuk jarri 'ta eaman itten zun, eaman.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo gaintik oillua saltsan berriz 'e. Kazulaka haundiyak jarri 'ta dena oillua! Baiño bai jan 'e guk ordun e!
- Bueno! Baita...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiHan zila itxian baizin. 'Ta geo bueno, bueno, bueno. Moñito han zaillen, 'ta jon 'ta belar hartan gaintik pasten hasi da 'ta hor sartu hanka tartin nombaitte.
-Hor hanka izorratu?
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ez paraje erra ba!
-Ez. 'Ta ate genittun 'ta. Geo goiko gaintikan polliki-polliki, polliki-polliki Bianditza. 'Ta Bianditzetikan ez ziok ba kamiyotik atetzeik, hemen sartu berko yeu kamiyoa 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ber zun guziya 'ta gaiñea ostiko bat eman igual.
-A! Gaintik!
-Bai, hala ibiltzen zun 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiPaetan gaintikan, oan hau kambitu da pixkat. Biño hor burua azaltzen zuten 'ta hor dila 'ta. Hala, Iñaxio 'ta biyek jon giñan polliki-polliki hara. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ibiltzen zin gaintik eta azpitik biño. Txakur batek aurrin hartzen bazun bat pampa kamiyoa 'ta seko hill 'ta holako makiña bat 'e bai 'ta. Hortxe.
-'Ta ardiyakin ze itten zenuten zea udaran goitti 'ro iyotzen zenittuzten 'o beti...?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Ikasi nun, azken aldea bista 'ta 're bajatu zizkan harei 're, ne oango gisa 'ta, han aitzen zen antijuk eta gaintik beste lupa 'ro zea batekin 'ta beiraka 'ta. Nik saten niyon tal numero 'ta , atzetik kusten bainun nik 'ta ez piyatzen hua nik sanakin hale, ospas, beak kusi arte. Hua tipua! Saten niyon: "etza piyatzen nik sanakin!" Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Han separatu itten zen?
-Dena sepatu itten zuten.
-'Ta harriya harriya ze sobratzen zena zer zen oan guk kusten ttugun zea hoik
- Estell hoi, estell hoi
-Estell hoi. 'Ta gio gaintik harri hutsa zen dembon , sarrerako dembon 'ta, hoik bazterreta bota berriz,
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiBenjamiñek saten zun: " Gizonakin iñon arrastoik ez 'ta gizona hilla! Nomatte toki txarrin jo 'ta handik gotti zenbat zen, bi metro zango zittun gehinez e' buruan gaintik goitti! 'Ta jo 'ta plaxt.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi'ta bea 're baiª! Gio bazterretatik enbutun bezela torri 'men ziyon gaintik izuarrizko pilla 'ta
-Enterratu
-Hantxen enterratu! beko bokatik aatea tximiniyan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Lenoztik karri bazittuzten!
- Eskabadora bezela, tran tan tan hartu 'ta blauxt! Makinan beab gaintik, atzin beai eatsiya bagoiya, kako batekin, belaxe kargatu gañea.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Betetzeko. 'Ta ze urak! Jesus, Kiminon itxian atzin hantxe da zulua iña. Erreka gaintik joten zen, 'ta errekan erdi erdiyin mineruk hantxe jarri zittuzten lanin 'ta, zulatu zuten belaxe, eztakit ba aste bat ibili ze zulatzen pasa zuten.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Izaten zen aparato bat, hortzakin, zeraten hortza bezela. 'Ta lenbizi itten zen hua pasa, 'ta geo zepillua gaintikan.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta harrekin ze itten zen?
- Harrek itten zun hango barrengo hauts hura dena arrotzen zun zea horrek arrospa horrek, 'ta geo gaintikan zepilluakin.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Gio itxian lanian e' bai, leno san dugu, torri zortzi ordu pasa 'ta torri 'ta beatu 'ta. Itxian akaso lan gutxiyo erki. "Zea auzoku horrek bai 'en daka lana 'ta zuazte hara." Gaintikan.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Al tzena izaten zen ordun.
- Geo soin sedazkun gaintikan abrigua neguan 'ta udaan kentzen zenian, zea, soin sedazkukin.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- A!
- Zea, Ergoindikan Biandizko gaintikan hara bera nijula, launeta nijula...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Behiñ 'e oyin eon gabia!
-Behiñ ez! Eun batin hemen, ordun atian zeak eoten zin gaintikan hola erdiya irekitzen zena 'ta.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiEskerrak, zea zutik 'o zea harrapatu zian.
-Bai, bai. Jooe! Karo, lan peligrosua gaiñea.
-Bai.
-Ez? Nekagarriya 'ta, gaintik...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBiño eskapada errak iñak bazian papelera alu hortan mutil hoiyek. Gaintikan askotan hemendikan hara bezela pasa in ber bobina baten onduan.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi 'Ta gaintik tapa haundi bat zun, lori-loriya zen. 'Ta han itten zittuzten hoik denak sartu 'ta txikitzeko bumba 'ta bumba 'ta bumba. 'Ta harrena saten zuten, harrek izorratu zula zea hoi.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta. Eta bueno! 'Ta geo guk izautu ttugunak. Hemen oan ikusten ttuzu, ez zaittut esango izenik biño. Ya ezkerrekuk biño radikala batzuk eta zea naxionalistak eta hola aitzen dia gaintikan.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Labadora da gauzikan importantina.
-Itxe gehiyenetan ume asko izaten zen 'ta. Gaintikan haik denak garbittu 'ta. Oan berriz rast 'ta berrenea 'ta.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi'Ta geo gaintikan entierroik itten 'e ez zuten uzten!
-Gaiñetik!
-Ez, ez! Entierrua noiz ate geniyon ba guk? Pepita, ni 'ta beste ne anai bat jon giñan ayuntamientura 'ta san geniyon
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiber zen erderaz 'ta komei. Gaur berriz erderaz gabe ezin da, ikasi ber zu 'ta inglesa gaintik eta horra!Mendiburu Etxeburu, Teodora