galant

Forma mugatua: 
Galanta
Kategoria gramatikala: 
Adjektiboa
Batuan: 
Handi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Grande
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, bai. Honea, txistulaiyak zin haik Lizartzan. 'Ta geo in zuten honea torri 'ta txistua jotzen zuten hemen, 'ta txistokin juerga galantak eta, txistukin hara 'ta txistukin saartai batea 'ta txistukin beste saartaira 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, 'ta Irunen itxe pilla galanta.
- Gorriyak 'o, ez dakit zein behintzat.
- Bai, gorriyak
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Zezena galanta eoten zen hor, bai.
- Hazitakua.
- Hazitakua, bai. 'Ta geo goiyan berriz, zea taberna.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Len zena 'ta geo ez zena 'o...
- Nik ez dakit... leno gerra aurretik 'e mixeia zen zu, mixeia galanta. Hau zea da Gorka seuraski, semia... Gerra aurrin goseik ez zen miño pakeik 'e, ordun 'e huelga 'ta...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar batzuk bazittuzten 'ta hara jonak dia, hara jonak asko.
- Kontazu Arroxa atzo kontatu zenina: nola hartu zenun apopilo...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Benak pasik ttuzte bai, geo ez, geo denak indartu iñ ttunen. Bazekiten gutxikin bizitzia zer zen 'ta geo itxiak eosi 'ta patu. 'Ta geo saldu diru galantakin 'ta ordun ben herrira, han itxe txar batzuk utzita torriya. 'Ta hola.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiHoi dena izautu dugu. Mendibill 'e izautu dut dena nik zelaiya galantak hor. Geo itxe denak in zittuzten. Aldatu da pilla bat Ugaldetxo. Biño aldatu da pasako barriyua! Ez girua Ugaldetxo bea hazi dena, porke geo ez dute partizipatzen gaiña Ugaldetxon! Festatan bertan, Mendi... Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Biño zu zionek 'e...
- Bai, biño neonek 'e bildurra galanta bai! Ez pentsa lo trankill itten nula! Amakiña biaje itten 'izkin Larrazaalko amonak koartoa. "Ze ai za? Oaindikan luak hartu gabia al zaude?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- A...!
- Dena bat itten da.
- Biño geo papera itten den bittarte prozesu galanta in berko 'u, ez?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi-Grabillakiya 'ro holakua.
-Pf... Deusez! Zolua galanta toki batzutan 'ta...
-Miño zuek gaiñea kamiyotik biño geiyo, len herri birik 'ta geiyo izango zin, 'ta gurdi birik 'ta estratak eta ez?
-Bai, estratak eta bai. Oan denak zikindu dia. Eyote kasoik itten 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta Erlaitzen ze baserritan aittu?
-Amasein. Baserri galanta. Erlaiztik pixkat beixio, zean esto... Endarlaza aldea. Bueno Endarlaza aldea ez, muga aldea, Lastaola aldea.
-Hoi ze, hoi ze Irun da 'o?
-Irungo partian bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta batzuk ibilli ziñazten baserritik baserrira, berriz, berriz itxea bueltatu. 'Ta itxea bueltatuta bizimodu, karo, bizimodu normala ezingo zenuten in gerran, ez?
-Mixeiya galanta 'ta... ahal zen bezela bizi.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'O hilleko bosteun pezta... Segun ze baserri zen... Ze itxe zen... 'Ta han ate in ber zen. 'Ta gizonak iñalak jota astian bost duro iazten ez. Jan, umik zetu, bf! Preokupaziyua bai galanta zea! Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta Elurretxetik biaje galanta neri hura bizkarrin. Jo... 'Ta eze sateik ez. Oan san kompaziyo batea amurraziyun: "Nik ez dut eamango hoi" 'ro e, 'ta bertan utzi! Bai, erki! Jon in ber ba gabe, berriz atzea biali, doble biaje.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Beti, umore ona euki al 'zu beti?
- Bai, bai, gehinin. Bai, izan zandu 'ttut nik 'e ne disgustu galantak, biño ez zit gustatzen haserrik. Ahal baldin bada, disimulatu 'ta martxa.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Sauan amona bat 'men zen ikarri ona. Gue attak saten zun: "amona aski ona zen hua". Ni gosia galantakin eun guziya elurretan pasa arditan mendiyan 'ta 'torri 'ta zea mutikoxkorra 'men zen 'ta ardiyak hara karri Saura 'karri, 'kartzen 'men zittuzten neguan 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusigosia haik 'e galanta 'ta arbol hostuak eta jaten 'ta uzten geniyon pixkat biño jon itten baizin, ez baizin denak itxe batekuk haik denak puxka batekuk eta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hua itxea, euriya 're hala ai zun ordun. 'Ta nei ez san hua: "¡Venga tú, joven, ven aquí!" Jon 'ta: "A ver, busca, busca" Haunzko beko bi franko azpiko zea hoik ddena sasi guziyak erbi bat 'e bai galanta ate 'ta martxan jon zen gizajua.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi 'Ta beste batzuk in zittuzten sos batzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibatzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiEz da! Dembu haitan kostosua 're izaten zen 'ta biajik galantak eta.
-Biño sosa kusi!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTxirrita, pisoz galanta hua! Librun letu dutela nik. Bi tipokin disputan hasi Txirritan 'ta pittar bat ardo jokatu. Biyek haimbeste pisatu 'ro ez. Txirritan beste biyek haimbeste. 'Ta gehiyo pisatu!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Errotako errekatik ahuntza 're ez zen iyoko, halako bire, gurdibire xar bat. Kurba 'ta zikiña, malda 're bai galanta!
-Errotatik Txaundoa?
-Txaundoa.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo.
-Hantxe kia bertan. Bai geo goizin jonta 're nahikua. Usaiya galanta 'ta. Muniziyun kia.
-Karo, bai, bai. Haimbeste petardo jartzen bazin.
-Petardo
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta geo...
-Geo desmontin ai zin kamionak, lau 'ro bost kamion galantak. Amakiña 't diro eamaten haik, zerriy hoik, azkeneko urti hoitan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Motorra galanta, kablikin zintzillik. bagoiyak harek atetzen zittun. Miño hua kintaño baitzen, gio septimo planuk rampak. Rampa haitan bidia.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Ze urak, ze tokiyak dia han !
- Ura 're asko mino tokiya 're galanta!
- Bai galanta!
-Ñio...
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHoik ibiltzen ttuzte gaur Errotako terrenuk, Albisturko terrenuk, baserri galanta da Albistur e. 'Ta zean ere, leno, oaiñ ez dakit eamango ttuzten.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Erki artesi galantak hemen denian iñak, bof, neguan puf haragi bizitanMitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiGorputzez kaskarrak, baiño bai asto galantak! irakurtzen eta jakintza gaietan ez ezer ere galdetu,Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiEtxian bazadokat galanta zakurra
isatsa kenduakin 'ta illia kizkurra
zabaltzen duenian aba edo muturra
laister ihesi juaten dek hango lapurra.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiBai goizeko labak kontra atake galantian haik tiroteuak eta (...) Kopatuak eondu giñan iya bi eun pasin (...)Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta bueno! ''ta famili galantak eta hazi `ta benga! Ume zarrenak bestik hazitzen ta amak umik karri 'ta benga 'ta benga! bata bestik launduz 'ta...horren arropak honentzako 'ta honenak horrentzako 'ta segi!Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Oan berriz bai oan errape galantakin 'ta, oañ e' galduko dia tartin miño ez len hainbeste!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiNahi bazenun beruo, nahi zenun tamaiñan jartzeko. Sua bai galanta honen aldian. Beno! Buelta haundi batekin. 'Ta han.
-Eta jan denok batetik iten zenuten? Lapikotik ala?
Etxeberria Olaziregi, Joxepa