galazi

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Galarazi
Aldaerak: 
galezi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Impedir, obstaculizar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiAleiya, baltsian lengo galazi 'ta geo berriz 'e baltsin billi zila! 'Ta kontestaziyua, ez dakit neskak 'o guriak, 'o biyek 'o zenek mana zen, biño zerbatte kontestatu ziyon baten bat izango zen. Jangoikua 're baltsin billi zela! 'Ta ez dakit ze... O...! Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiBehar zen han ere! Ze Euskal Herriyan, oain bertan ere amakiña 't tokitan galazita dago euskera! Eozein juzgado 'ta zuaz eta euskaraz ez dakiten personak: "No, hableme en cast...." "¿Por qué no aprendes tú? Porque estás en el País Vasco. ¡Tienes obligación!"Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Hoik? Galazita. Oaiñ obra ai dun hortan, hor baju hortan batzokiya zen 'ta bestia zean, e Bar Mai... Kutxa den tokiy hortan ere batzokiya zen.
- 'Ta hoik fuera, itxi.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Deustako baliyo zuten, tripako miña baldin banu 'ro... Hain itxea joten nitzan, e! Eta ordun filan, errespetoz sartu ber izaten zin. Eta arratsaldin... Goiza baldin bazen, goizin, buenos días 'ta, dena erderaz in ber zen ordun! Euskeraz galaziya! Nahiko itten genun euskeraz, e!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Gizasemik iual-iual lanin, ez?
- Iual-iual ez. Gui attak bi gauz galazitze zizkiun. Bi hiru. Azken aldea ez zon beste erremeiyoik. Behiyak jetxi 'ta azpiyak atera. Hoiy ez zigun attak gui behiñe uzten. Hoiy ez zela
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusikarnabaletan, bialiko zun be telegrama 'at galaziya zola ta ez zela, 'ta zigortua izango zela 'ta ez dakit zer 'ta baki zer 'ta... Euntalako... 'Ta dena, akuerdo guziyak denak telegramaz etortzen zin 'ta guk dena telegramaz ayuntamentoa bialtzen genittun.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Hombre! Galazi denai!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Eskolatan 'e galezita.
- Galaziya. Kontu euskeraz hitz bat iñ! Jesus! Belauneko jarri 'ta hola jarri 'ta zior batekin zat, zat, zior fin fin fiñakin. 'Ta... Ze gauza, e? Norbere herriyan...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Erdera geyo gio sartu zen, beandugo oan dela berrogei bat urtetik honea 'o hola bittartian. Gerratian esateute askok eta askok euskaraz galazi in ziyotela miño gui etziun sekula iñorrek galazitttu euskaraz hitzeittia.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi- Buf gu beste batin akortzen naz, aurreneko (...) Bergaran zen aberri eguna, Bergaran 'ta galaziya zon 'ta jun nahi ba guk 'ta jun in nahi ba 'ta,Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Ez, bi ahizpa 'ta geo atta, amakin bajatu giñen. Ama gaizkittu zigun eta meikuk lana guziya galazi ziyon, biyotzekua zula, lana kendu ziyon 'ta baserriya,'ta bi ahizpa geldittu giñan, bestik ezkondu zin, Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHoi nola galaziko zuten, besteik ez genakiun 'ta! Bai...
-Eta eskolako jostaketak eta?
-Ba, hortxe! Mendiyan giñan 'ta han ibiltzen giñan.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez, nei ez ziten familiyan galezi izandu. Ez, ez, ni batekin enamoratu nitzen, 'ta harrekin 'ta hua hil zen 'ta kitto.
- Nungua zen?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi-'Ta gaiñekun kontrabandun 'ta bai biño zea... Franco zon bittartin bestela 're kontrol haundiya eukiko zuten guardizibillak, eozer gauza 'ta ittia ez zen, galeziya eongo zen gauza asko, ez? Ordo bateko 'ta itxea jon berra 'ta izate' al zen 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, biño buf... gutxi.
-Gutxi arront aleiya.
-Bai. Geo gaiñea galezi in zuten.
-Bai. Hoi ba sanidadik. 'Ta geo itten zuten esnia eaman 'ta zerri jana kartzen zuten. Leno san duguna, zerri jana.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Aittuko bazenittuke bai!
-Bai, berriz atzea berrittuko balike bai auro!
-Biño pieza haik erderazkuk, euskaaz galezita zeolako?
-Bai, euskaraz galeziya zolako aleiya.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOrdun dena huaxe zen, in ber zena dena. Saten zaittut ba pieza, pieza kastillanuk galeziyak 'ta baltsin ibiltzia galeziya. Hoi, hoi,hoi hoi da frenazuk e! Erki kambitu! Xanisteanak torri eta kontsejuko balkoi haundiy hua ddena apaizez josiya! Haik dena goitik miranda!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ez za gotzen?
- Errespetua... hortako ber zen muy carlista, muy franquista galezitzeko kalin 'ta hola, ez.
- Ez zun iñork... gue inguruan behintzat iñork ez zun izandu holako... 'ta nik e ez
Pikabea Artola, Arroxa