Tabernak, jantokiak

Bilera eta nobio kontuak

Transkribapena

Nor Egilegor Portugal, Maitxo
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta ERR-41b
Pasartea 0:39:10 - 0:42:44 (3' 34'')
Laburpena Beren etxe inguruan Susperregin izaten zen bilera, San Jose edo jai berezietan musika izaten zen. Bertan ezagutu zuen Maitxok gero bere gizona izan zena. Bera oso gutxi joan zen bilerara. Gero Txikierdin hasi zen lanean eta han bilera asko izaten zen, jendetza izaten zen. Astebururo izaten zuen lana bertan eta gustura egiten zuen lan Maitxok.

Taberna eta aisialdia

Transkribapena

Nor Manterola Artola, Xeledonio
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-105
Pasartea 0:22:25 - 0:23:47 (1' 22'')
Laburpena Tabernan ere ibiltzen ziren. Karta jokoan: trukean. Musean ez du behin ere ikasi. Ez zegoen bolatokirik, toka bai. Baina, ez zen sekula zalea izan.

Bilerak, tabernak

Transkribapena

Nor Mendiburu Etxeburu, Teodora
Lehentasuna 2
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-088
Pasartea 0:40:01 - 0:43:45 (3' 44'')
Laburpena Auzokoak batera jaisten ziren bilerara. Altzibarren eta Txikierdin soinua jotzen zuten. Baina, baziren tabernak ere. Orain oso desberdina dela iruditzen zaio. Tabernararako dirurik ez zen orduan. Agarraua eta sueltoa dantzatzen zuten.

Angula baino nahiago sardina zaharra

Transkribapena

-'Ta oan dembo batin afaiya ematen zuten, bazin ordun jendik joten zinak afaltzea igandetan. 'Ta oan bezelako jateik eta ez zen izaten. Enteintzen al zu?
'Ta zea, gisadua haragiyakin iña 'o oilluakin iña 'o, gisadua. 'O tomatia 'ta haragi egosiya. 'O tripakiya. 'O (...). Eun batin, zentraleko Juanito, bizi da!
Biarreko Patziku hilla da! Hau uste 'ut hilla da, Biarreko Patziku. Bai, bestia ez dakit zein. Matteoneko bazter hortan zer da. Ualdetxoko Matteoneko bazter hortan, Ibarre! Ibarre!
Ibarreko Antselmo 'ta hoik kuadrilla bat, hoik asko, hoik ia iandero izaten zin , pilla batetan izaten zin 'ta. Eun batin Juanito zentralekuri gotu zea jan ber zutela, angula jan ber zutela.
Angula jan ber zutela. Bazen angula! Bai, bai, gaur biño merkio izango zen 'ta! Biarreko Patziku horrek: "Angula? Angulik jango beintzat!"
"Ze jan ber duk ba?"
"Nik ettit nahi angula, zuek jan angula jan ber bazute. Nik nahiyo ttit bi zardin zar!"
"Jesus mote! Alde in zak hortik! Lotsarri zikiña! Ze san ber 'ttek? Guk angula 'ta hik zardinzarrak!"
"Angula noixnahi jaten da gue itxian!"
-Karo.
Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:59:45 - 1:01:10 (1' 25'')
Laburpena Igandero afaltzera joaten zen koadrila bati gertatutakoa: denak angula jaten ari ziren eta beraietako batek sardina zaharra nahiago zuen. Lotsarri zikina. Hika.

Otordurako aukera

Transkribapena

-Tolaren beti man izandu da jaten? 'O len bakarra eraiya zen 'o?
-Tolaren beti izandu al da jateko tokiya?
-Bai, bai, bai, bai. Beti, beti, beti.
-Ean 'ta jan 'ta dena?
-Bai, bai, bai. Iandetan 'e, oan bezelako zeik ez zen. Bateko entremesa 'ta besteko postria dela. 'Ta holako gauzik ez, biño tripakiya, haragi egosiya tomatikin 'o piperrakin.
Gisadua, 'ta holako gauzak bai, haragi xerra 'ta hoik beti izandu zin. Beti, beti, beti 'zaten dia bai. Beti. Bai, zea, lezoarrak ordun, 'ta geo 're bai. Lezoarrak bazin kuadrilla bat komedore ttikiya, komedore xarra.
Jesus, Maria 'ta Jose! Prisorik ezin pasa 'ta (...). 'Ta amurraziyua maten zin beti han nahi 'ta. Tabernan tokiya izaki 'ta preziso han jan ber. Goizian torko zin, San Antonea joten zin. San Antonea. San Antondik tortzen zin.
Haik gottikun sango zuten bazkaiya don 'ta: "Ze jan ber zute?"
Honek galdetu (...).
"Tripa betetzeko mokua, tripa betetzeko mokua".
Ez zun samurra, tripa betetzen ez zun broma saten nun ne artian. Tripa betetzeko mokua.
(-Utzi, utzi, eamango dut, eamango dut)
Geo hor zea, itxez itxe aizu hairi jaten, ez zuten garbantzua, potajia 'ta gisadua eta erria, patata hutsa. Eta geo itxez itxe hor zea heazti billa gisadua itteko 'ta erretzeko 'ta.
A, la mierda por ahi! Lenotik jakiñan gaiñin jartzen baizute bien, ordun bakizu 'ta jartzen zu. Biño ba! Beti han ber preziso. 'Ta zea honek, Tomaxa hau, hau ttikiya zela 'ro, umia izango zen.
'Ta hara bialtzen, komedori harta bialtzen jateko, zea jatekukin 'o zeakin 'ta geo bea atzetik jun 'o ze itten zun. "Bai ikasi in ber dut, ikasi, ikasi!"
Maijoxek hairi, jendiri. "Bai ez daka erare txarra ikasiko 'u, ikasiko 'u, ez daka erare txarra! Ikasiko 'u!". 'Ta haik beti ni joteko nahiya. Enteintzen al zu?
'Ta "Bai ez daka erare txarra, ikasiko 'u, ikasiko 'u!"
-Marijosengatik?
-E?
-Marijosengatik?
-Bai! Hau joten 'ta Tomaxak honei eakutsi nahi 'ta haik berriz ez nahi, nekin konfintza gehiyo haik! Bai. Jesus!
Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:32:30 - 0:34:58 (2' 28'')
Laburpena Tolaren beti eman izan da jaten. Ez orain bezalako aukerarekin, baina beti egon da otordua egiteko modua. Mendira joaten ziren batzuk edozer jango zutela esanda, eta gero haientzat jakia ezin bilaka aritu behar. Amurraziyua.

Tolareko bilera

Transkribapena

- Ze gotzen 'za Tolareko billera?
- Tolaren?
- Zeiñek jotzen zun soiñua?
- Zeiñek? Borreyan Manuxiok. Izautzen al zenun? Ez... Miño, u, jaiero-jaiero, beti be filarmonika hua bizkarrin 'ta tortzen zen. Jediak hua poza hua alletzen zenin. Galtza... Galtzak mil rayas dembo batin eamaten zin. Gotzen al 'za zu? Jesus!
Garbi-garbiyak eta ongi plantxatuk eta alkandora xuirixka bat eta, jesus, ez oaingo asko bezela. Senar-emaztik ongi eamaten zuten hoik e? Matte zun andriak hoi, e? Jesus! Hau joten zenin noski, ohiyea joten zenin... Hau beandu joten, bukatzin ó jongo zen,
beandu jongo zen itxea 'ta... Andria gaixua hantxe ohiyin bero-berua 'ta honei hankak ezin berotuik noski. Gaixua! Harrek maitte 'men zun andria 're: "Nei hankak ezin berotuik han zon gaixu hura!". Matte... Elkar ongi eamaten zuten. O! Jesus!
- 'Ta jende asko juntatzen... Jende asko tortze al zen?
- Asko, asko, asko.
- Dantzin e?
- Dantza zen.
- Dantzan, bileran, jende asko juntatzen al zen?
- Bai, asko, asko. Asko joten zin.
- Ergoindik bakarrik?
- Miño, hemengua Ergoingua bakarra 'o beste tokitatik 'e bai?
- Etorko zin, bai hoixe! Irundarrak 'e bazin, aski kontent etortzen zinak!
Bueno, bueno, bueno... Jesus!
Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:34:58 - 0:36:25 (1' 27'')
Laburpena Igandeetan bilera izaten zen Tolaren. Manuxio Borreiak jotzen zuen soinua. Bertako eta kanpoko jendea biltzen zen. Filarmonika.

Gramola

Transkribapena

-Gramola bazen aski ederra 'ta oan bertan 'e bertakua.
-Hoi izango zen ordun.
-Bai.
-(...) jartzen zula 'o.
-Aski polittak bazittun zeak bai!
-'Ta zeiñek jartzen zun? Zeiñek?
-Zeiñek jartzen zun hua?
-Nik bai! Nik 'e bai!
-Bai?
-Biño kontuz jarri ber zen. Zuk kusi 'zandu al zu ba hoi?
-Izango zen zea bezela reproduktore, gaur esaten dugun estiloa...
-Bai, (...). Geo hola, kompaziyo batea hola raiyakin, biño juntu hola 'ta haitan jarri ber zen. 'Ta (...) Nik 'e.
-'Ta non eoten zen?
-'Ta zuk non, jartzen noiz jartzen zenun hua?
-Nola jartzen nun?
-Non, noiz?
-Noiz?
-Bai.
-Ber zenin jarriko zuten, gogua zutena aitzeko gogua zutenin. Aski politt, gauz asko jartzen zuten plaka haitan. Joe, zea! Hoixe!
-Biño ze itten zun jendik eskatu? Jendik eskatzen al zun ba?
-Zeiñek?
-Jendik eskatzen al zu?
-Ba! Jendik eskatuko zun 'o gogua nuna jarri. Gogua nuna jarri. 'Ta hoi zen Errentiyan Aduritz 'o ez dakit zein zen, kafia, kafia saltzen zuna zen.
(...) bintzat Errentikua zen. 'Ta haik in zuten, ez dait eosi in zuten hoik 'o man in ziyoten. Komedore osua, inteintzen al zu? Komedore oso-osua, dena silla, hango zea dena.
Haik hartua izango zuten, 'ta hoi 're han tokatu. Samurra da jartzen hoi. Miño kontu haundiya ber jostorratza bezelako orratzak bai baittu. 'Ta haik raiyatik raiyara jarri ber.
Aski politta bai. Oan ikusten dut telebisiyutan 'ta tarteka, kusten dut. Jesus! Hoixen. Oso politta.
Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:28:26 - 0:30:09 (1' 43'')
Laburpena Tolaren gramola zegoen. Errenteriatik ekarri zuten eta oso polita zen. Berak askotan jartzen zuen. Kontuz jarri behar zen.

Tolare: taberna eta denda

Transkribapena

-Gaiñekun zea Ergoin asko kambitu den, badia etxe asko len bazinak oaiñ ez dinak eta. Zein gotzen za?
-Aber dembo batetikan honea Ergoin asko kambitua harrapatzen al zu?
-Jesus! Kambituko ez zen ba! Zuk ierri, zuk 'e ierri kambitu dela. Ingo ez da ba! Jesus, Jesus, Jesus! Pixka-pixka 't bai. Pixka-pixka 't bai.
Ze taberna zen dembatin Ergoinen? Tolare izandu da beti! Bai, Bialde 're bai! Bialde izan zen, bai.
-Bialde 're aspaldikua da.
-Bai, bai. Bialde 're izandu zen. Bialde 're izandu zen. Biño gaiñeko guziyak.
-'Ta Tolaren denda 'ta ze izandu zen beti?
-Kambitua.
-Tolaren denda beti izandu zen, ez?
-Beti. Beti. Beti denda, beti denda.
Amona Manula hora sufrittua oso 'ta akortzen naz Uraitan famili bat bizi zen, alabik ez dut uste bazunik famili harek. Biño mutikuk bazin, mutikoskor, mutikuk zittun.
'Ta dembatin izaten zin hola seiko ogiyak. Zuk ez zu izautu, amak bai, seiko ogiyak. Holako zea batzuk 'ta. Mutikua, Uraitako mutiko haitako bat, jon Tolarea ohiya billa.
'Ta gue anaiya (...) hoi, mutikozkor ttikiya han izaki. 'Ta Manulak san: "Mutiko horrei (...) 'ta ogiya". 'Ta Manuelak san mutiko horrei: "Diroik eman al dik amak?"
"Ez dit diroik eman"
"Bueno seizak itxea 'ta sankiyok amai diroik gabe ez dugula ogiyik maten".
Erki zion. Jon mutiko hora itxea 'ta gue mutikua, oandikan ttikiya izango zen, be izenez 'o gue amai san mutiko horrek, guriak san: "Zea, horko Uraitako mutikua jon da Tolarea ogiyan billa 'ta Manuelak san yo zea diroik gabe ez dutela ogiyik maten".
Jesus! Jesus!Jesus! Amak man dirua guriai, guriai man amak dirua. 'Ta san: "Beno sei zak Tolarea 'ta har zak ogiya seikua, beno seiko ogiya" Seiko ogiya saten geniyon, haundiya zen.
'Ta sankiyok: "Ogiya, hartzeko ogiya handik 'ta eamateko Uraita". Bai Anjel muttikua kontentu guria 're hara ogiyakin joteko.
'Ta launak izango zian akaso berbada igual 'o 'ta. Jon 'men zen Tolarea 'ta hartu 'men zun mutiku horrek, guriak ogiya, patu 'men zun 'ta amai eman 'ta amak san 'men ziyon eamateko Uraita!
Uraita jon 'men zen 'ta atian mintzatu 'men zen 'ta marruez 'men zon umin ama, umin ama marruez 'men zon.
Aber nola zazpi ume, zazpi zila uste 'ut (?). 'Ta man 'men ziyon 'ta: "Amak man dit ogiy hau honea kartzeko, gue amak man dit"
Ai Jesus, hua poza! (...) Aski kontentu bai! Hoi umin fuldamentua e! Bai, ogiya ez ziyola man 'ta pena guriak harei ogiya ez emana. 'Ta jon 'ta harei man.
Nor Andalurria Urrutia, Anttoni
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-084
Pasartea 0:13:55 - 0:16:53 (2' 58'')
Laburpena Ergoien asko aldatu da. Lehen, taberna gutxiago zegoen, baina bera beti gogoratzen da Tolare eta Bidealde bazeudela. Tolaren, tabernaz gain, denda ere bazen. Auzoko mutiko bat ogi bila joan zen diru gabe eta etxekoandreak ez zion eman nahi izan. Anttoniren amak semea bidali zuen ogia erosi eta bizilagunei eramatera. "Erki zion". Marruez. Hika.