patu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Ordaindu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Pagar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi"Bai ba, lejikin! 'Ta nik ne arropa ez nuke nahi lejikin, dena harizko arropa dut eta!" 'Ta: "Guk halaxe itten 'ttugu ba!" 'Ta neuan 'e geo bialtze 'izkin arropak, maindirik eta itteko! Biajia patuko zila Donostira 'ta bestela kalea eamateko DonfelizeneaEgimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- A...! Ordun...
- Hura tortzen ez zenin, ni jibatzen nitzan. Biño gehinin tortzen zen hora, 'ta harrei patzen ziyoten patu ber zena, 'ta nei 're bai 'ta, geo han dantzan irraako bat in,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Esan niyon nola in zin, 'ta aleiya, ze patu ber niyon. 'Ta patuko niyola! Nik zeangatik in nula, usaiya, izerdi usaiya kentze... Kenduta itxiya zola ustez hola biñon, holakin biño, nombatte ixkiñan bat harrapatu zula, 'ta... Nola txikittu zin zerriyak. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta nik nombatte near itten nun, esateko zembat zen, 'ta nik neo... Patuko niyola 'ta: "¡Nada, nada, nada. No tiene que pagar usted nada! Y estar tranquila! Otra vez también ya le traeré yo la ropa." San zin. "Sí, ¿Ya me traeras? Si me traes te limpio y te plancho como siempre".Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiitxea karri 'ta geo betenaiyui san geniyon 'ta betenaiyuk san zigun: "hobe 'zute seittun saldu, e! Zertik bestela, geo ateko zizka kozkorrak hartu ttun kolpikin, 'ta ez zattuzte patuko erdiyik 'e. 'Ta...Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, sos batzuk irabaztetik pozik! Artajorra 'ta.
- Artajorra... Patu... Zea kobratzen?
- Bai, bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bi sos 'o etzekiñet ze patuko genun 'ta...
- Hoi bai ez dakitela patzen genun 'o... patze al genun ba?
- Klaro!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Aste bukaerero bazute. 'Ta astian eozeiñ eunetan eozeiñ tokira joteko posibilidadia.
- Ni gotzen na fiestetan, Santiyutan, baserritik... 'ta bertan dugu e! Gue baserritikan Dixpatenea: Kas bat, attak patu orduo, jo hua zen guentzako: kas bat!
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi"Ño, erki torri gattuk honea. Oaiñ Altzira jongo bagiña holako (...) 'ta...", "Patzen bazue 'ro iual ingo yeu e!" 'ta "Ez tuk automobillik hara jongo denikan" 'ta hola hasi giñan 'ta "Bueno, bueno. Nik... ez banaz iyotzen nik patuko 'it zea, milla pezta 'ta joten bagea,Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Oaiñ itxe guzita jarriya do, 'ta in dia utzi.
- Urtian sei duro patu ber izaten genun.
- Urtian zenbat?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- A Gaintxurizketan.
- Gaintxuixketan kamioia kargatu. Miño bi etapatan itten genun, 'ta hogei duro jornala aindu, 'ta batzuk patu zigun miño oaindik azkenekuk kobratzekuk ttugu.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, bai, ibilera... Ibilera trixtia.
- Patzen 'de txintxua zen Txipiberri, bestia ez. Horrek dena ondo patu itten zin. Gue Gurutzezarren taberna zola, gu bi anaiak deitu:
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi"Torri honea torri. Han nola azkena eaman genun txekorra? Hua patuko 'izutet". Txekorra... tratukin ibiltzen zena baizen gizona hoi 'ta txekorra patzen aiko bazizun bezela horko biajia patzen zigun. Gu kontentu!Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiBat Alemendi aldekua deitzen geniyona eta bestia Itxipi ayekakua. Itxipi ayekakua zen, e... Herri lurra. Ordun harren errenta patu in ber izaten genun, biño gainontzekua ez, gainontzekua itxekua. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHarrek in ber izaten zittun errotakua 'ta baserrikua, biñon amon hura beti han. Bai. Eta geo klaro, eamaten baldin bagenittun bos kilo arto, beti iriña gutxixio kartzen genun, klaro, haik ber zuten, zea, diroz patu berrin, itten zuten iriñan deskuentua.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusioaiñ Anjelik eta dakaten denda hontan 'e, Muguruzanekuk. Hoiyek ere libreta asko ibiltzen zun baserritarrak. Eta geo txerrikumik zittuztela, haiyek saltzin, urtekua 'o hillabetekuk... Gastuk patu.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- A!
- Ordun itten zuten gauza iaman 'ta apuntatu eta geo animaliya saltzen zutenin, diruz jabetzen zinin, ordun patu.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, biño gastua 're bai. Itxiak 'e baliyo dutena. Pentsik len itxiak haimbeste baliyoko zutela 're!
- Leno errentan bizitzen zen. Hillian horrembesteko bat patu 'ta listo!
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Aba gehiyo.
- Vestir y comer y... Geo errenta patu ber itxiana 'ta...
- 'Ta hillero 'ta patzen zen, e?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiZuria 're patuta utziya 'u 'ta! Akabo! Akabo! Geo sartu 'men ziyon beldurra!
- 'Ta zuek hola txikitan...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHogeita ez dakit zembat milla duro patuk battut libru denak.
- Hoi Zabalak ate zun koleziyu hoi ezta?
- Bai.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiez bagenittun ehun txapa hoik jartzen geok patu ber genun! 'Ta korrika batei jarri 'ta bestiai jarri 'ta ierritzen bazuten karlistak zila 'ta haina joten giñala lenuo bestina biño, "bestiai 're jarri, e? Bestiai 're jarri, e?". Nola itten zin! Dispatenekuak... Oan Dixpatenekua...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiordun iñork 'e ez zun e! diaiyoikan. Gabe jaso ber izaten zen gurasuai, itxea ezkontzen zen bat 'ta itxian itten zenakin bizi, 'ta hola. Sos askoik gabe. Kartilla beti 'ta dirua... 'o zerriya kumen batzuk saltzen zinin 'ta zokor bat saltzen zinin, 'ta zorrak patu. Hola. Hola bizitzen zin.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiLemiziko lana itten zunin errenta patu nei. Hillin asko zen bostehun pezta. Beak eskeiñi zin 'ta bueno... eta lau urte t'erdi pasa zittuzten eta geo nola sartu bainun Niessenin gizona. Niessenek in zittun obreruntzat 'ta itxiak, 'ta haitako bat hartu zuten 'ta han bizittu zin 'ta.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Benak pasik ttuzte bai, geo ez, geo denak indartu iñ ttunen. Bazekiten gutxikin bizitzia zer zen 'ta geo itxiak eosi 'ta patu. 'Ta geo saldu diru galantakin 'ta ordun ben herrira, han itxe txar batzuk utzita torriya. 'Ta hola.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibai, 'ta oaiñ milla pezta patu ber ttuzu. Bai 'ta, san niyon... "Anttoni asko patu ber ttuzu e. Millana pezta baliyo dute" san zin, "Ba, igual da. Ez ttut eunero jartzen 'ta", "Bai, bai, jarriko ttugu, jarriko ttugu" (...)Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Eta ordun attak iriyakin ze itten zun? Minetatik hartu eta trena arte 'ro jetsi?
- Hemen, minetatikan hartu eta trenea eaman 'ta ez dakit ze patu... gutxi, miño orduko dirua. Dirua zerbatte, familiya atetzeko aurrea.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Eta parteratikan 'ta meikunetik aparte, zue ama 'o ahizpetako bat 'o ez al zen eoten?
- Bai, bai. Baita 're, klaro eukitzen genun, eta kobratzen zuna patu 'ta, grazimenta pixkat eman harei 'ta... hola, kontuak.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi Itxeta jon 'ta han zin trastik hartu 'ta martxa! 'Ta hoi ez da gerra. Hoi da lapurra!
- Bai, bai, ze patu 'ta ez zuten ingo (...)!
- Keba, keba! Sekula jan gabeko jendik 'o... Aj!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Miño patu 'ta ingo zizuten ez?
- Bai, bai. Bai, debalde e'nitzan jongo. E'nun itxian sosik nik.
- Bai miño... izaunak zilako 'ro...
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusigaldu zunai patzeko. Biñon aurretikan baloratua izaten zen harrek zembat patu zun. Ordun harren haragiya konfradikun tartin banatzen zen eta diru harrekin gelditzen zen jabia. Eta konfradikua ez baldin baziñan, gelditzen ziñan, pos... Animaliya hiltzen zenin, pos...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi e... Zeatan... Este... Nabidade ingurun errenta kobratzea. Eta maixter asko biltzen zen Joxixioniku hortan eta errenta patu eta kapoiyak eaman nausiyaiy eta nausiyak bakaillua baserritarrai. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Han pasa zenittuzten orduak?
- Haik kobrat... Patuko 'izkiunn, bestela... Joe! Biño, han 'e ze iraazten...
- Biño ze peligrun aitzen ziñazten lanin, e!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Beti dirua eskura. Porke karo, beti jendia, eunero bazenun jendia! 'Ta ordun beti bazu dirua! Oaiñ, egiya, e! Lendabizi kontuk atera ze patu berrak zin!
- Karo, bestela... Auro jongo zen!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Ez, hoi sekulan ez! Nik hemezortzi urtekin pelukeiya ereki nun, eta sekadorik eta letrak patu nittun, e!
- Karo.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Letrak patu gabe zozten.
- Patu in ber zen, e! 'Ta patu nittunin letrak, sekadoriak neriak zinin!
- Deskantsua?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusizu... Errax! Biñon hiru hillabetero kontu guziyak eamaten zenittun, fatura guziya in ber zen, udaletxeko dena, urtekua, patu in ber dia, autonomos patu in ber da eta gastuak, argiyak, eta gaiñeko gauzak. Oseake...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Ordun justizi gaitza zen.
- Bai, bai. Nik aittu izandu dut, behintzat bat enterratu dute 'ta entierrua patu gabe euki 'ta bikaiyuak harren anaiyaiy 'ro san 'yo: "Aittu, hola 'ta hola zuek entierrua patu gabe
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiba pentsatzen ote zun ba gehixio eta keba! Béak eakutsi nei. San niyon: "ez al za konturatzen, nola salduko 'zu ba zuk eosten zun, biño merkion? Zertik impuestuk patu ber 'ttuzu, bizi ber 'zu..." Eta "ugarittuta!" Ugarittu, ¿ya entiendes lo que es eso? Bendecida Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Asko, asko. Asko, asko. Hemen itxero saltzen zen, e! Eun batin Xixerokuk san ziyon... Xixerua bakizute zer den, zembat sartzen den... 'Ta karo impuestua patu ber baizen ordun 'e, oango moun. 'Ta tortzen zen Xixerua honea guriai neurtzea. "Zembat litro 'ttuk, hola"Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi'Ta ordun familiyak, familiyak pues kartzela desonra bentzako 'ta familiyak tapatu in nahi 'ta patu in nahi. Berrehun milloi garaiy haitan diro asko zen. 'Ta ordun hasi zin saldu 'ta bankui patzen. Biño geo nei saten zin zeak (...) "Joe, eske eziñ 'yeu aurrea atera! Interesakin patzeko ber 'yeuHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusidena deseitten ai zila 'ta. Geo san zin bankukin in zutela zea bat, akuerdo bat. Tronkua patuko zutela, interesak kentzeko denak. 'Ta bankuk 'e amore man zutela. Tronkua, jakiña ikusten zuten bankuk 'e ai zila arruinatzen famili bat, dena deseitten ai zila 'ta azkenin bueno bankukHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- 'Ta geo bi laun lanin 'ta pues bueno batenakin segi, patuz 'ta gaiñekun...
- Biño zembat diro bi laun lanin...
- Bai, hoi da.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Bestela kalea.
-Kontsejupea?
-Bai 'ta bestela Aldapa. Aldapan 'e bazen frontoiya, 'ta han, han 'e pezta patu ber zen pelotan aitzia.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño kontsejupia ez zen patu berko?
-Ez... Kontsejupin ez. Han, han dena zen libre.
-'Ta mutikozkor pillerra juntatuko zen han? Bueno neskak ez zin ibilko?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta desapiyuk?
-Bai hoixe! Desapiyuk.
-Batak bestiri desapiyua in 'ta...?
-Oan dia zea hoik, deporti hoik. San nahi nuke torri 'ta exibiziyua in, ayuntamientuk humbeste patu 'ta bale.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A... 'Ta gaiñekun ongi patua 'te zon?
-Ordun ez. Garai haitan ez zen, garai haitan... Euneko lau pezta 'ro ez dakit zer izaten zen jornala 'ta gutxi. Geo familiya zunak, umik zittunak puntuk eta subsiliyuk eta... Hoikin, pixkamat arreglatuko zin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta zeiñei entregatu ber izaten ziyoten, jabiri len bezela? 'o, 'o gerra zenin beste nombattea?
- Zeara eaman, esto... Fandeira. Hemendik hartu 'ta Fandeira eaman, e! Eta beák nahi zutenin patu. Patu bai, biño dembo askun burura patu! Eta ez gaiña...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKompaziyo batea pezta bat baliyo baldin bazun, ez zuten pezta patuko, errial bat 'o... Beái iruitzen ziyon bat.
- 'Ta hoi ze izandu zen, gerra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZerbatte patu ber izaten zen hua 're. Bai, juan debalde, bakizu!
-Ordun haik bota 'ta...
-Geo haik, haik patu, haik bota.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Norbeak botzen zittun?
-Bai, bai norbeak bota. Txikittu, lertu, laurdittu. Geo haziendik ez zunak zaiya patu 'ta bf... Eur hua nola ateko zen, biño... Ber zunak ber!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta geo ze... eurra 'ta iatzik eta zea... animaliya mendiyan 'ta ibiltzeko 're herri lurretan 'ta izate' al zen zerbaitte sorteo 'ro paut berra 'o?
-Oan bezela, gutxiyo biño patu berra, bai.
-Patu berra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta geo bizikletak hartu genittun Emiliok eta biyek, eta bostehun pezta patzeko astian hamar pezta patuz, 'ta bizikleta. Geoztik bizikleta, geo motua 'ta geo kotxia.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordu arte ezer ez. Hor sartu zen jende beltz hoi 'ta,'ta beltz hoik, hoik ibiltzen zin hortan. 'Ta bestik 'e heldu, 'ta hola pixkan pixkan...
-'Ta erreleukin ailletuko zen, oan bezela ez, oan izin patuikan 'ta... Len errexuo izango zen itxia eostia, ez?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta oañ zerbaitte in ber baldin bazu patun in ber. E! Nola kambitu din gauzak e! 'Ta geo hola kami, biriak, gurdibiriak eta hola pajina saten ziyoten 'o malobra. Biria txarra baldin bazen kompaziyo batea, haik, hua arreglatzeko 're mateila mango zun, biño jornalik ez zun patzen.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, ez herraminta norbeak eamaten zun. Aitzurra ber zela, 'o pala ber zela. Harrek hoixe, harrek sango zun 'o guardiyak sango zun bueno hombeste ardo 'ro karri 'ut Tolatik, hau ayuntamientuk patuko 'u. 'Ta yasta!Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta beste punto geiyo 're bai. Normala. Geo gaiñea ordun, garaiy haitan zerbaitte karri ber baldin bazenun eraiya 'ro zerbaitte gauza baliyo zuna Naparrutik honea zarbaitte patu in ber izaten zen, mugan. Alondiya bezela.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiOan, ordun ez. Ordun trasladuk erruz kostatzen zen 'ta jesus! 'Ya zembat juzgaun pasa ber zun gaiñea! Herri bakotxin ez dait zerbaitte patu ber izaten zen. Pasatzia. Kompaziyo batea iual zen ze sango zaittut zui Tolosakua 'ta hemendikan hasi 'ta Tolosako herri guzitan zerbaitte patu ber zun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZean pasatzen zelako, muganta asko pasatzen zittulako.
-A 'ta herri batetik bestea beti...
-Beti! Patu in ber zun! Kompaziyo batea...
-Biño hilla zelako 'o zu joten ziñan, Tolosa joten ziñanin 'e berdiñ in ber al zenun?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, ez, ez! HIll hua, hill hua hara eamateko. Be tokira eamateko, be herrira eamateko. Kompaziyo batea Tolosakua zen, 'ta hemen harrapatu, 'ta patu ber zun, lembizi patu ber zun Astiarraan.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGeo Hernanin, geo Andoaiñen, e! Herri bakoitxin, humbeste patu ber zunun.
-Karo 'ta ordun hua...
-Jolin! Hua bakizu ze...ze, zembat kostako zen hua! 'Ta hua itten zuten harentzat deposittua saten ziyoten hartan enterratu.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mezangatik ez zen 'zango. Parte 'at, kaja 'ta enterratziangatik. Ordun patu in ber baizen enterratzia 're. 'Ta kaja 're bai. Oango konformidadin (...) gutxi baliyoko zun biño... Ez baizen diroik! 'Ta len san zaittutena, urteko errenta harrei...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBai, bai gracias, gracias-ekin patu zun behintzat, harrek. Ez ziyon iñoi ezer 'e pasa, e! Biñon...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi-Zea, illia 're saldu itten zen, biño illia...
-Bo... oañ izin da saldu illia! 'Ta leno arrapazka!
-Bai, e?
-Leno kiloko hogeita hiru duro 'ta... 'Ta oan, oan ez dute patuko ezta... ba, peztan bat iul! OSea, priolera bat!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta len bai, len dena batea mozten zenittuzten 'ta kamiona tortzen zen billa.
-Bai, bai, billa bai. 'Ta ongi patu. 'Ta oañ ez.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZeakua, fabrikakua 'ta gu almazenin aitzen giñan 'ta hiru laun, hiru geldittu gu 'ta. " ¡Joe, esos tienen cojones, e! No han echau dinero!" "¿Dinero?" Béak asko patu ba lenotik!
- 'Ta gaiña mixeiy hua irabazi, ikusi zembat ganantzi zittuzten 'ta miña man ber du, e!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi Harrek: "joe hamalau mila duro, ez littekek Ugaldetxon etxia patu Errentira lanea joteko! Toki errea jon dia! Hamalau mila... setenta mil pesetas...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Ez, herriyak partitzen zun zea, etxe bakotxeako bost duro patu ber 'zaten genun.
- A.
- Bost... Osea, bost duro uste 'ut zela. Bai, bost duro izango zen.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBost duro patu ber 'zaten zen. 'Ta guk itten genun askotan, behiñ mendira jon ezkio, bestela hiru arbol berrian, bi itxen izenian hartu itten genun askotan. 'O Matxinekuk ez zutela jon ber, haik ez zutela egurran berrik,Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta bagiñan betzi senide! Ordun denak familia numerosa! 'Ta hoben-hobena mutilla jatorra eta gaiña zun patua soldauxka aurretik biño gerra torri zenin, eaman in zuten, korbata 'ta guzi ibiltzen zen 'ta ordun auzuak burla itten ziyoten: "hoi kaballerua korbatakin ta!".Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Biño behintzat, ofizinin 'ta ez zen aitzen hola korbata 'ta jazteko.
- Ez, ez, ez. Bea zen hartakua 'ta zintzua! Bai, gizajua! Utzi zun huts erra! Asko galdu zin ordun! Lastima zen bezela! 'Ta gaiña zun soldauska patua, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiAurretik patuta libratu itten baizen ordun! 'Ta patua, biño, gerra torri zen, 'ta hala! ¡Todos por ahí!
- Han 'e ez zen iñor gehiyo libratu, e?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi"Bai, bai, bai, salduko 'izut, salduko 'izut!"
Dirua 're justo xamarra eamana, biño zun arte patu ber zun, patuko zun hua 'ta
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta gu 're bai geldi-geldi denak. Pasa 'ta haik goitti 'ta guk martxa beitti. 'Ta hala, holaxe, holaxe ibiltzen giñan.
-Joe nola, nola eakutsiya zakurra e!
-Zakurra, zakurra bai. Zakurrak baliyo zun, hua zenbaittek auskalo zembat patuko zun! Zenbaittek...
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Artojorran 'ta, herri lanin aitzen giñanak. Herri lanin hor aitzen giñanak denak illunaarretan jenealin horrengana artojorrara joten giñan.
- 'Ta geo harrek patu itten zun?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusibai, garbitzen zun 'ta al zin guziyak eaman 'ta haik saten tzutena patu.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihaik zeatu 'ta gio arkume bat o beste 'ta arkume 'at kubritzen zun preziyua, 'ta patu 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala defendittu giñan numbaitte. Biño ba! 700.000 peztatik gora banun munta! 'Ta nola patu hura? Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai. 'Ta saten zuten hemengun aldin, doblez hobia, puska 't gehiyo patu ber biño doblez hobia. Ona, ona, ona.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ttikiyakin, 'ta ttikiyakin berriz harrek gutxi irabazi ber. Hala 'ta...
-'Ta geo harren falluk ttikiyak patu ber!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta san zin patu zinak: "Mmm, diro hau nola eaman ber zu?"
'Ta: " Hoi, nolapaitte eamango al dut!"
"Ojo e!" san zin "Ojo e!"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHandikan ze paketan kamion hoikin? Fundiziyoa numbaitte, zerbaitte patu itten, kendu itten harrei oandikan 'e zerbaitte. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Bueno, hau 'ta hau in dit. Ze ingo dugu ba? Patu in berko 'ut tortzen baldin bada multa 'ta".
Geo multa torri. 'Ta papera norbaittek, ez dakit zeiñek askotan aguazillak kartzen zun gaiñea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiZea oain ez da itten noski, biño multak eta zea eoziñ asuntu. 'Ta hala jon 'ta pixka 't bero bero in 'men zen Balentin hoi 'ta. Jon 'ta patu 'men zun bat 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta jon 'ta sartu zeneko Balentinek bertsua prepatua euki. Bota yo beimpin, harren kontrakua, jakiña. Harren multa nola patu zun 'ta. Harrek dena bota bersun 'ta. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBeste biyek biño, pena errakin patu 'men ziyoten pittar botilla.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHan bi hiru peztakin bazkai legia 'man 'ta, hola ibiltzen ...
-Biño zuek patuta?
-Patuta geok patrikatik!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Harek beixi. Brusa haundi bat ya belauneiñokua, dembu haitan brusakin ibiltzen zin, asko bintzat. Harren zeatik, izaten zun harrek barrengo aillekatik patrika haundi bat. 'Ta handik atea 'ta taka-taka patu.'Ta hartu ardiyak eta martxa. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGuk bagenun beste toxikuna 'ro zea patzen genuna zea, patu ez deskontu itten ziguten, 'ta harek emanzkin zazpi urte.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiJabik aintzen zun, gaur eosten duna tortzen zattuna, harakiñak 'o harrek zeatzen zattu: "Hombeste patuko 'it! Nahi bauk man zak 'ta nahi bauk ez 'ta" . Hola... Ez do, ez do, ez do. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Nik hoi ez dut ondo arrapatzen, esnia patu ber dunai, esnia beria ber du. Beria ber du. Miño hainbeste liro esnei litro erdi bat ura botzen yozu, ez du iñork izautuko. Iñork e' iñork ez gañea.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Hamasei milla duro patu nun nik kotxia Seata, Seat seiscientos. 'Ta hamairu urtian 'o ze eukittu nun?
-'Ta oan ez dute...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- 'Ta hantxe, Zuek zuenak kobratu 'ta dena ingo zenuten?
-Dena kobratu. taka taka patu.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Maten zun permisua.
- Bai. Patu ingo ziyoten zerbatte 'ta!
- A!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bai.
-Hemen guk ez giñun aguantatuko igual. Hiru famili! Klaro, itxia hartua 'ta bakizu. Geo itxia patu zutenian, bialdu zittuzten eta berak eta oaiñ lanea, hirutik bi lanea faten dia.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiHalaxeko bronka bat eman zin 'ta utzi in zi libre. Bai. Milla pezta patu garai hartan 'ta, 'ta hola.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiGeo, jakiña, kultura aillekatik 'ta ehiza aillekatik eta, amistade aillekatik eta jendiak, ez zen asko patu 're itten 'ta! Jendia apuntatu zen.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Horrek dembo pranko izangou ? zakur zarra
- Bai beste itxian e' urte batzuk in ttu horrek 'ta gio neria galdu zenin eskatu in niyon "Hi! txakur bat man ber diak nei patuko zer ber diaken " 'ta " Eaman eaman ez dut diro berrik!"
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Gio prueba itteko miño patu ingo zizun?
- Gio bai gio patu zin.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi" 'Ta ze hoimbeste denbun ez patu 'ta nik ez dakit zertako zauden zu!"
"Ez, ez, torko naz torko naz torko naz."
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'ta patu zin 'ta beno " oan patu zik bai 'ta oan" miño bihorra ona ate izango du gio 're.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi'Ta launak izango zian akaso berbada igual 'o 'ta. Jon 'men zen Tolarea 'ta hartu 'men zun mutiku horrek, guriak ogiya, patu 'men zun 'ta amai eman 'ta amak san 'men ziyon eamateko Uraita!Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiJakiña, be preziyo bat patu ber bailiyoteke, miño sajeraziyuk dia ayeka batea 'ta bestea ez do nibeltasunik hor.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiGeo bai geo ogiya nahikua, patuta miño horra. Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHan patu in ber zu, patzeko non do dirua? Ez do diroik. Leno ternera bat e itxian, ua! ez do ongi hil ingo diu, zeatu ba hilta aprobetxatu in berkou.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Ordun e' izango zen ba jendia ba diru gutxikin 'ta patzeko 're, jan in ber 'ta
- Ez, hor patzeko zean jendia, bazin, bazin patu gabe 're geo pixo 'at zunin patzeko biño ez, ez hor kontua hor eittun zen dirua hor seittun zeatu zen.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiLeno ikasi alde hartzen zenun laneko person bat, miño oañ sartu miño lenuo "Zenbat zuk jornala emango nazu?" aurreneko zea da " Zenbat patuko nazu?"Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi"- Zenbat patuko nazu?" o "Zenbat ordainduko nazu?" Lanin hasi miño lenuo. 'Ta lana nola ingo dun? Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHara jun 'ta batin akortzen naz hara jun 'ta aiba, Goñi Goñi famatua. " - Ze ber zute?" 'ta "- Sagardua
- Ate sardua gazti hori! patua do!"
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi'Ta bolatan jokatzen ganun refreskua zeñek patu, zeñek patu gutxina jotzen zunak harek patu 'ta gio handik Gurutze aldea 'ta ordun gurutze aldeko Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusifubol partidua kusi ez 'ta ez dakit zenbat patu ber zen entrada, 'da hola.Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusiMilla pezta bai! U, bi pezta patuko ziala! 'Ta nik eman ez! Ordukoz ate zu kontua e, neska kozkorra! Biño, ala bi pezta mango zila 'ta nik eman ez.
-Hoixe! Zembateko ilusioa...
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiHik kendu duk, biño berriz 'e martxa. Geo munta patu ber milla pezta.
-'Ta han ordun lo itteko tokiya jartzen zizuen?
-Bai, bai, portatzen zien. Portatzen zien.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-'Ta patu ite' al zan? Patu in berko zan ba?
-Ez dakit nola izaten zen hoi, bitu. Ez, ordun ya ekartzen zuten. Oan nik ez dakit, handikan deskuentua itten zuten 'o nola.
Jauregi Oiartzabal, Carmen
Aipamena ikusi- La lan txarra arrontin e? 'Ta gañekun zer zen beste tokitan miño okiyo patua o'? okerro igual?
- Bai ef ! Bai. Deskuentua bai amakiña't ta geyotik !
Pagadizabal Artola, Joxe