Ezezagunak

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-047
Pasartea 0:44:50 - 0:54:10 (9' 20'')
Laburpena Garai batean, edozer gauza gertatzen bazen segituan bertsoak jartzen ziren. Oiartzungo gazte batek kontakatilu bati jarritako 20 bertso kantatu dizkigu Rufinok. Bertsoan agertzen da egilea.

Transkribapena

- Hok lengun letzen aittu nitzan, zeako Potoko 'ta, Pikoketako Potokoi jarritako bertsuk eta, hok berriz, hok eztakit zeñei jarritayak din
Milla beatzireun eta hogeitamabostgarren urtian, kasu txiki bat berritu degu zazpi mutillen artian.
Gure arteko dibersiyorik etortzen bada kaltian, ez da posible gazte denbora behar bezala joatia.
Mariano eta Andres 'ta Joxe, Iñaxio eta Joakin, Alejandro 'ta Bautixta ere tartian dire gurekin.
Entenditu det detela uste det mutillan izenarekin, emakumiak nombratu gabe zein diren liteke jakin.
Prueba txarrik ez degu eman guk Oiartzungo partian, Oiartzungo partetik 'ta batez ere etxe hortako biya dagon hortatik.
Esan beharrik haundiyenak dira zenbaiten mingaiñetatik, eskerrikasko libre gerala lujuriaren kaltetik.
Hiru kulpante gure kontrako salsa eta enbusteri, ezkondutako gizon ba bat emakumeak gazte bi.
Berak dituzten tatxa guziyak bota nayian besteri, kulparik gabe pena haundiyak eman dizkigute askori.
Publiko danza egiten dala goizeko ordu batian, lotsik ez duen batek esan du hau Oiartzungo partian.
Galerazteko pentsamentuan gure ateri atari maitian, orain jendia konturatu da gezurra nola baitian.
Lau neskatxa 'ta mutillak zazpi, ezin gerala azendu.Baliatuz bizi gerala Axeigorriko Austiñek esan du.
Etxe hortako alaba alabetatik okerrik ez da izandu, hobe zenduen zure burua esamiñatu bazendu.
Alkarren rangun giñan mutillak jarri gatituzte seriyo, zuri ezaizu ajolik baiño askori inporta zaiyo.
Horrenbeste hitz egitia, salsera baten meriyo, idea hortatik izango dezu alde hainbeste kontrariyo.
Ordu batian joan giñala ari al zera ejuka? horrek berandu pitarrarekin nola genduan epoka.
Orduan ondo freskatu giñen ez giñan jon kojoka, zu ohira baiño lenagotik zan ollarra kukurrukuka.
Garai onian bulatzen dira gure billerako dantzak, gero pitarra edanez nunahi pasatzen dira arratsak.
Testimoniyoz jarri dituzu familiyatako saltsak. Miña zikiña dezun mediyoz, bandera nahiko mudanzak badira nahiko mudanzak.
Gazte zerala ikusi dezu murmuraziyoko martxa, zure esana sinistatzekotan geyenak badegu tatxa.
Gezur haundiyak naspillatuta egiyak geroko altxa, lagun guziyak hondatuzteko da modu hortako neskatxa.
'Ta hoik Axeigorrikuri zeatutako bersuk dia 'ta. Nomatte letzen aittu nitzan hoik berriro, zeako Potoko, Pikoketako Potoko ezkontzak (...) ibillitako saltserua 'ta eztaki ze, nomatte badia hoik e' Pikoketakunak.
-Ez dia urrrutituk hoik e?
-Miño hoik zenbatten tokitan, gio zeatan hasi ziz 'ta jo ijitun martxa! Oañ e berriro norbatte ijitunak badia bersuk, kantatzen hasi 'ta ijituk zea, armatu! ijituk!
Tabernan ai zen ikituan kondiziyuan zea, geo bersuk badia 'ta, norbat, ijitun bat tokatu han 'ta armatu folloya zea!
-Ai ene! Seitttu itteute eh? Hok lenguk dia, lengun segida dia hoik, ez?
-A bai! Segidakuk dia bai hok e!
Soñua jotzen ez omen zuen Marianok ikasiko, zure bototik aprendiz nago nere denbora guziko
Baiña zerorrek hankak garbitzen jakin zazu lenbiziko, apiziyorik ez duenari etzaio egiñaziko.
Etxe hortako billera hortara juntatzen geran gaztiak, zuk dezun aña edukaziyo izango degu bestiak.
Bentaja duela uste al dezu soñua galeraztiak? Bere burua guardatzen du bildurra duen tristiak.
Gure kontrako pekatariya izenarekin det esaten, neskame ere serbitua da hobeto jakin dezaten.
Bere arropak etxe batian preparatuak zeuzkaten, bestela ezin bialdu 'ta leyotik bota zizkaten.
Oso mudatzen ez baldin bada jeniyo hoyen kuziña, leku askotan izango dezu begiramentu muziña.
Auzo guziyak enredatu 'ta geyago egiñ eziña, ojala zure kopetatikan santigatuko baziña!
Pizti gaixtuen igesi juana arbol azpira usua, ehiztariaren bidegurutzera lenengo pasadizua.
Hori tentatzen duenak berriz kontzientzian pisua, inozentiak eskolatzeko ai zer nolako maisua!
Mariano eta Andres Naparra dira alkarren lagunak, Inaxio ata joxe 'ta Juakin adiskide ezagunak.
Alejandro eta Bautista ere juiziyua dugunak, sasoi degula garbitasuna guardatu beza egunak.
Hoyek esaten duten bezela gu ez gabiltza nesketan, billeratik atera eta pitarra edaten bestetan.
Gabez tabernan ez geundelako ote gabiltza espetan. Potokok berak ez ote daki nolakoa zen gaztetan?
-Potoko... bai hau izango'a
Potok beak ez al daki nolakua zen gaztetan.
Gazte ezkontzak zerratzen ere, yayua zaude Potoko! Kariñuak frutu hobiak ez al dituzte botako!
Besterentzako esan biarrak, halare ez zaizu faltako, errespetua jartzeko baño hobia zera hortako!
Haundisu hori purgatutzeko da, zai zabaldutzean begiyak, ez geralako pagotxetara usatutako ahariyak.
Alperraguak mantentzen ditu artuak eta ogiyak, baserritarran gaztetasuna badaki bertsolariyak.
Desordenarik haundiyena da ez diraden gauzak sortzia, makinatxobat ama gaixori estutzen zaio kortia.
Bat edo batek pentsatzen badu hoyen ordaña jartzia, kostako zayo pasadizua behar bezala neurtzia.
Potoko!
- Hau izango zin azkenin! Hua gaizkisaka aittuta, beno gaizkisaka ez... kontu kontai aittu, 'ta hoi aiko zen... aleiya hok neska haikin ibilli zila o' zerbatte, 'ta hok bertsuk jarri...etzila ezer ibilliyak
-Miño zeiñ bertsolai den eztu jartzen!
-Hemen saten dunin Alejandro 'ta Bautixta ere juiziyua dugunak.
-Bai
-Ordun hotako bat izango da
- "Mariano 'ta Andrex Naparra dira alkarren launak, Inaxio 'ta Joxe 'ta Juakin adixkide ezagunak, Alejandro 'ta Bautixta ere juiziyua degunak" Ordun Alejandro o' Bautixta
-Zazpi mutil o' ze jartzen du? Zenbat jar nomatte letu dut nik hoi...
- Hasiyeran e' attatu ttu
Lau neskatxa 'ta mutillak zazpi.
- Zazpi ezin gerala atzendu. Leno eozin zeakin 'ta seittun bertsua jarri, lengo martxa hoi zuten len denbo batin. Zerbatt zeatzen bazen bertsua jarri !
- Hoi da, Hoi ya galdu da!