Txisteak

Konfesatzen

Transkribapena

-Oain bataiyoik ez 'ta.
-Hau Txirritanak?
-Zeana (...)
Fabrikan horrekin ibiltzen zen emakume baten alaba. Errentiyan konfesatzea jon. 'Ta apaizak, oandikan neskak zea gaur bezela ez zittuten eakutsiko 'ta.
Aber reglik bazon. Apaizak hartu 'ta neskak: "Attak bai!" Beak ez zula. Attak bai, 'ta atta hotza. Attak (...) aguazillak markatzeko 'ta. 'Ta geo harrek gehiyo eliza ez zela jongo, gehiyo emakumi hua.
Alabai hua galdetu ziyon, "Ni gehiyo eliza jongo, ez naz gehiyo eliza jongo".
-Atta baietz.
-Ordun ez zen esplikaziyoik ematen oan bezela.
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-046
Pasartea 0:15:30 - 0:16:30 (1' 00'')
Laburpena Rufinok, bertsoak ez ezik, gertakari xelebre pila ederra ere badakizki. Hona hemen neska bati zer gertatu zitzaion konfesatzera joanda.

Goizuetarrak Oiartzunen

Transkribapena

-Txistia kontatu, beak farra in 'ta beak esan.
-Ui! Hoixe parra in ber dula!
-Goizutatikan ...
-Hoi santa! Ez parra ittia zailla
-Goizuta tortzekua 'men zea, obispua, Pampplonatikan. Eta atzo zean ikusi nun. Intzensukin elizan, beste elizatan ez zuten mezik eman, 'ta atzo zean Camino Santiago, 'ta Santiyo zeatik kriston intsentsukin zea sokakin tiraka 'ta.
Ordun gotu zin. Goizutatikan intsentsua zetzeko. Ez 'men zuten zeik 'ta Oiyartzuna biali zeak apaizak 'o handikan. "Sei zak Oiyartzunen arront erra bai 'men ttek! 'Ta eskakiyok hango bikaiyui Goizutako zeak esan dula 'ta utzitzeko"
'Ta intsentsua, intsentsua heldu dela hor in 'men zaiyo aztu, hor Gosketa aldi hoita alletu denin ahaztu. 'Ta saten 'men zun: "Joe oan erra zakat nik! Nola eskatu ber dut nik bikaiyuna jonta?"
'Ta birian bai "Hola 'ta hola zea tortzekua da Goizuta obispua 'ta meza mateko 'ta ez 'men du zeik biño ahaztu in dit izena. Biño hor katxarro bat bada ahariyan potruk bezela, hauntz 'ta honuntz ibiltzen dena"
Ahariyan potruk bezela 'ta hala esplikatu 'men ziyola apaizai, bikaiyuri.
-'Ta enteinttu 'te ziyon?
-Iña izango zen.
-Goizutako hoik battute ... Badia ixtoiyak e Goizutakuk!
-Goizutaku hoik ... Joe!
-Xelebrik dia arrontin! Goizutarrak. 'Ta holako biaje luzia, Gorosketa! Gorosketaiño gotu zenin nahikua! Biaje erra!
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-046
Pasartea 0:18:30 - 0:20:25 (1' 55'')
Laburpena Goizuetarrek xelebre fama daukate Oiartzunen. Zerbaitengatik izango da... Gertaera hau aditu besterik ez dago, beren umoreaz jabetzeko: goizuetarrak Oiartzunera intzentsu eske etorri zirenekoa.

Jaimitorena

Transkribapena

Jaimito, 'ta ttikitatik 'men zen arront alua. 'Ta neska kozkorrakin 'ta jostatzen ibilli nahi harrek. Jaimitok eta. Neska kozkorrak san 'men ziyoten:
"No, no, no. No vamos a jugar contigo porque a ti te gusta hacer de gallo"
'Ta: "¿De gallo? No vais a jugar?
"No".
"Bueno, hoy ya haré yo de gallina"
"¿Tú de gallina?"
"Sí, sí. Voy a hacer yo de gallina. Bueno yo cuando haga cacaraca me tocáis los huevos"
-'Ta ze lehengusuk kontatu zattu zui hau?
-Berriro parrez.
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-046
Pasartea 0:17:50 - 0:18:30 (0' 40'')
Laburpena Jaimitoren txistea. Gaztelaniaz da, baina hasieran euskaraz hasi da eta entzutekoa da.

Ganadu bila

Transkribapena

-Txistik 'e lengun bi 'ro hiru san nittun 'ta geoztik zeatu, ikasi ttut txistik 'ta.
-Aber txiste oso onak kontatzen ttu honek e!
-Oiartzungo.
Oiartzungo gizon bat. Tolosa peira joten 'men zen astelehenetan. Astelehenero jon 'ta beti segadorak, makinak, ez dakit zer ikusiyak 'ta.
Itxea torri 'ta andriak saten 'men zun "Hau ez al da nazkatzen beti gauza berakin? Beti gauza berakin ..."
'Ta oillotokiya 'men zuten bian 'ta. Eun batin han 'men zeuden oilluai beira gizona 'ta biyek.
'Ta oillua, oillarrak kokokoko in 'ta oillua kizkurtzen 'men zen. Oillarrak martxa deus zetu gabe. Bestina jon 'ta kokoko, kizkurtu 'ta martxa bestik 'e.
'Ta hirugarrenai hola in 'men ziyon 'ta mekauen! "Hi 're zer yaz Tolosan ibilliya?" Beak bazterrin zakan tarrua, be jenaiyo 'ta guzi tira 'men ziyon oillarrai. "Tolosan ibilliya al yaz hi 're?"
Gizona bezela. Geoztik ez 'men zela gizona peira jon.
-Hara, hara!
-Ierri zerbaitte harrek 'ta. Tolosako peiyan oillarrak ...
-Ierri harrek 'e!
-Bai.
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-046
Pasartea 0:16:30 - 0:17:50 (1' 20'')
Laburpena Xelebrekeria asko dakizki Rufinok. Hara zer gertatu zitzaion feriara gehiegi joaten zen senarrari.

Adarra jotzeko makina

Transkribapena

- Ameriketan izandu 'ta "joe, ze ikusi 'uk Ameriketan?" 'Ta. "kriston imbentuk battuk Ameriketan" 'Ta: "zeba?" 'Ta: "Makina punta 'atin txerri biziya sartu, 'ta bestetik dena txistorra inta atetze 'uk!"
Eta: "joe! Hoi biño imbento hobia zakat itxian! Txistorra sartu 'ta gizona atetze 'uk biziya!"
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-040
Pasartea 0:19:25 - 0:19:50 (0' 25'')
Laburpena Kontakizun barregarria: Ameriketako asmakizunak baino hobeak omen zien hemengoak.

Adarra jotzen

Transkribapena

- Ameriketan hamalau urte pasa 'ta honea torri 'ta, konfesatzea jon 'ta apaizak: "zembat dembora da?" "Hamalau urte." "Hamalau urte konfesatu gabe!" "Bai. " "Bittarte hortan hil baziñan noa jongo ziñan?" "Ezta muittu 're, bertan eon!" Zeak, Esteban Iruñabarrenekua...
- Ameriketan ibilli zena.
- Ameriketan ibilliya, 'ta harrek torri 'ta kalbo, kalbo on bat... 'Ta kalburi san 'men ziyola: "pasa 'zak periodikua, goizero pasa 'zak periodikua buruan 'ta illia jaiyoko zik!
Illia jaiyoko zik eta" Nazkatu 'men zela eunero periodikua pasatzen 'ta... Geo laun horrei san 'men ziyola: "joer, ni nazkatu nak ez zekit" "Bei 'zak, nik eunero ipurdiya periodikukin pasatze 'it 'ta bei zak ze zima dakaten!"
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-040
Pasartea 0:17:50 - 0:19:00 (1' 10'')
Laburpena Ameriketan hamalau urte egondakoa konfesatzera joan eta apaiza harrituta hainbeste urtean konfesatu ez zelako. Ameriketatik etorritako hark egindako adar-jotzea.

Mandazaina eta ama-alabak

Transkribapena

- Bata bestin atzetik iual.
- Bestia zea hoi txixtia. Hoi egiya 'men da. Ama-alabak bizi 'men zin itxe batin, ama alarguna 'ta alaba. 'Ta mandazaiñak dembo batin manduakin ibiltzen zinak, mandazaiña apopilo.
Jun 'men da zeara, hain itxea 'ta... Harrek zeatu, behintzat, alabakin liatu 'ro zeatu 'ta launak esaten 'men ziyoten: "joe, horrekin ezkondu ber al duk? Pf...! Toki errea jon ber duk! Ama-alaban arte biyek akatuko haute".
Ezkonduta jarri 'men da, behintzat, eta... Oillon batzuk izan ber zittuzten 'ta mandon batek jo ostikoz 'ta oillua hill! 'Ta oillua hil zun demboan... Mekauen! Armatu 'men 'yote kristona ama-alaba haik 'ta mando-garrotia...
mando-garrotikin jo 'ta eskumuturra hautsi zeai, andriai! 'Ta petrikilluna andriakin! 'Ta petrikillunea eaman 'ta benga, handik zeatu 'ta jarri 'men ziyon ezpalakin 'ta jartzen zuten 'ta petrikilluk eta: "zembat da kontua?"
'Ta: "bost duro" "Aiba hamar, bestia laister torri berra da 'ta!" 'Ta itxea torri 'ta, ixillik ama, 'ta alaba 're bai. 'Ta bestia manduai jaten matea 'ro jon zen demboan, amak: "ze in 'zu?" alabai 'ta "Ui, hola 'ta hola jarri 'itte, biño ama, ez hitzik atea, e!
Zuria 're patuta utziya 'u 'ta! Akabo! Akabo! Geo sartu 'men ziyon beldurra!
- 'Ta zuek hola txikitan...
Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-040
Pasartea 0:11:10 - 0:13:00 (1' 50'')
Laburpena Rufinok gertakari xelebre asko dakizki. Honako honetan, ama-alabekin apopilo zegoen mandazainarena kontatu digu.