Azken juizioko bertsoak

Primary tabs

Nor Arbelaitz Sarasola, Rufino
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-047
Pasartea 0:23:00 - 0:30:00 (7' 00'')
Laburpena Azken juizioko bertsoak. 18 bertso dira eta denak abestu dizkigu. Xenpelarrenak.

Transkribapena

- Ez al zattu eztarriya lehortzen hainbeste kantatuta?
(...)
-Sardo pixkat o zerbeza pixka bat
- Konzentratua do arrontin
-(...)
-Bailik eta...
-Eyozu lanea joteko san ba!
-Komeri dian bertso berriak, esplikatu al baliza,
aditutzia desio duen bati eman diot hitza.
bailiak eta soinu ederrak engainatuik gabiltza,
animarentzat kaltian dator gure munduko bizitza.
Abenduaren lendabiziko goizeko zazpietan zen
tenplo santuan egondua naiz sermoi eder bat aditzen.
Jesusen llaga preziosuak hastera nua berritzen
zeruko aita lagundu zaioizu entendimentua argitzen!
Pekatariyak hartu dezagun doloria bihotzian
Jesusek zenbat sufritu zuen gugatik heriotzian!
Firme gabiltza faltatu gabe fede santuko hitzian
gero anima izan ez dadin infernurako hiltzian
Nere kristauak bidean dator azken juiziyo eguna
jakiña dago begien bixtan ikusi bihar deguna.
Josejeteko zelai santuan tronpeta soiñu illuna
galduak pena eramango du justuarentzat fortuna.
Munduko gauzen errematia dakar azken juiziyuak,
hauts bihurtuta utziko ditu herri ta palaziyuak.
Mendiyak lertu elkarren kontra reinu eta naziyuak
sententzi hori botako digu Jesusen bendiziyuak.
Itsasoak su eguzkiya illun illargi odolak hartu
lurrak eta ikada eta gainera errio danak agortu.
Munduko gauza baliosuak erre 'ta ikatz bihurtu,
pekatariyak umil gaitezen bada zerekin bildurtu.
Erozaren larritasuna, erozaren, eriyotzaren larritasuna, suspiriyoa barrendik,
nahi ez dugula bertan hil bihar
amparo gabe iñundik.
Josefeteko zelai santura joango gera hemendik,
ez da zeruan sartuko Jesus desanparatzen duanik.
Jesus zerutik Josefetera aingeruekin batean,
pekatariyen artzai umilla badator hoien tartean
Zelai santura joango gera bide guziyak betean,
gure orduko larritasuna, sententziya eman artean.
Ah. Ikaatuta ez jarri eh? oan ze?
Josefeteko zelai santuan asko degu ikusiko,
Jesus nola den sententzia bat guri ematen hasiko.
Gaxtuak denak infernurako, onak ez du mereziko,
justuarentzan zeruan silla eternidade guziko

Alkarren bixtan emango ditu sententzi bata zorrotza, gure obrak han azaldu behar gaxtuarentzat zer lotsa!
Pekatariyak altxa dezagun Jesusengana bihotza,
konsideratu gugatik nola pasa zun heri pasa zuan heriotza.
Aita Santu 'ta errege hoyek obispo 'ta apaiz guziyak,
pobre 'ta aberats diranak berdin maisu horren justiziyak.
Diruak ez du han balioko hori gaude ikasiyak,
zeiñi berea emango dio jangoikuaren graziyak.
Anima galdu baten tormenta eta nahigabe haundiak,
zer diran ezin konsideratu gizonaren memoriak.
Eternidade guziko penak ezaren mende jarriak,
horra munduko gustoak eta egun engainagarriak
-Aber sardo pixkat tori botilla bat
-Hoi argiya
-'ta berua
Guziyok gera peaktariak zeoze 'ta obretan,
tentaziyoak guretzat dira ez da dudarik horretan
Gorputz argala erortzen bada zenbat biziyo tristetan,
gero anima entregatzen du esaien atzaparretan.
Bi bide daude ezker 'ta eskubi komeni da ikastia,
aukera daude batera zerura eta infernurako bestia.
Gure anima jaungoikuari hainbesterainoko kostia, 'ta zer pena hartuko duen Luziferrentzako uztia.
Zeruak ditu hamabi ate aingeru bana guardiyan,
urrez murallak egiñak eta alaja fiñak erdiyan.
Gloriak daukan edertasuna musikaren alegrian,
premiyo hori alkanzatzeko gabiltzan fede garbiyan.
Infernuan da kalabozo bat mortal ikaragarriya
han sartzen danak ikasiko du tormentu hoyen berriya.
Luzifer dago hango errege ezpatarekin jarriya,
harren mendian egon ze beharra animen hauen larriya
Aita Santu Erroman dago izena du, izena Pio deritza,
harren kontrako enemigua inguratuik gabiltza
Jaungoikuaren birtutea da beti errenditzen gaitza,
kristau fidelak kunpli dezagun ebanjeliyoko hitza!
Berso berrien errematia zer datorkigun jakiña,
Hor nik esan nola behar dan egin justu esamiña.
Premio hori alkanzatzeko enpeñatu alegiña,
bitartekotzat eskatzen zaitut aingeruen erregiña.