Kapoiak

Nor Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-033
Pasartea 0:13:10 - 0:16:30 (3' 20'')
Laburpena Baserri gehienetan zegoen oilategia. Oiloek, oilarrak eta oilaskoek osatzen zuten oilategia. Oilaskoak zikiratu egiten ziren, kapoi bihurtzeko. Zikiratzaile ezagunen artean Aranburuko Anttoni zegoen. Urte osoa kapoi ederrak zaintzen egoten ziren, gero etxearen jabeari oparitzeko.

Transkribapena

- Zeana, e... Oilluak 'ta 're bazenittuzten zuek?
- Bai.
- Nola... Nola izaten zin batzuk hazitzeko uzten zin, bestik arrautzetako... Ze, ze klase izaten zin oilluak eta?
- Oillua... Oillua ordun asko izaten zen pinttarra. E... bai, e... Uan generalin oillo gorriya 'ro izaten da... Ordun pinttarra asko izaten zen. Lepa soillak 'e bai. Oillo lepa soilla 're asko izaten zen. Eta pinttarra hoi txuriya 'ta beltxa izaten zin eta hoik arrautzan kaskara txuriyouo
itten zuten. Eta gorriyak eta, berriz, kaskara gorriyokua. Eta gaiñekun, e... Oilluan difentzi haundiyik ez zen izaten, oillarra, oillo bakotxeko oillarra, igual bi 'ta izaten genittun, eta geo oillaskua itten genun asko, saltzeko 'ta... Itxian jateko 're bai, biño saltzeko gehiyo.
Eta geo oillasko hoitatikan urtian hiru kapoitako zikitu itten genittun. E... Zea nausiyaiy iamateko pare bat gehiyo 'ro itten genun, e... Zikitu 'ta ondorin igual batzuk e... Ongi ez zin sendatzen edo eta hortako beti bat gehiyo.
Eta eamaten genittun Aramburuko Anttonina zikitzea. 'Ta harrek zikitzen zittun, kostillan tartetikan ebaki ttiki bat itten ziyon eta zea, zikitu, berriz josten zittun, eta berriz bueltan. Eta ni ailletu izandu naz bi bider, bea miñez ohiyin, eta ohiyin zon lekuan oillaskuk zikitu zin.
- Joe.
- Bai.
- Fama haundiya zun, e?
- Bai. Eta geo e... Kapoiya zikitu ondorin hasitzen zaiyo lumajia 'ta kamitzen. E... Isatsa aldeko luma 'ta haundiyuo itten zaiyo, disdira haundiyogukin, eta e... Hartzen dute beste forma bat. Oillarra 're ederra da, biño kapoiya oaindikan ederraguo. Bai. Eta gizenuo 're bai izaten da.
- Ta horregatik zikitzen zenuten?
- Bai. Horrengatik zikitzen dia.
- Haragitako.
- Haragi gehiyuo eta itxura ederrangatikan. Bai.
- Karo, gaiña geo biziyik eta iamaten bazen, itxurak 'e zeikusi haundiya.
- Bai, bai, bai. Bai, batez ere isats aldeko lum hoik, oillarrak biño 're oaindikan 'e haundiyoguk izaten zittuten. Eta koloretsuok, brillantik, ederrak, oso ederrak.
Eta geo oillarra tontorra gorriya 'ta haundiya izaten dun bezela, kapoiyak izaten du ttikiyugo 'ta txuriyuo. Bai. Eta hura 're itten genun...