Indikatiboa-orain : nor-nori-nork

Nor: hura

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-didak
diak, yak, nak sarrera

didan
dian, yan, nan* sarrera

dit
'it; nau
zik sarrera
zin sarrera
-didazu
diazu, nazu

didazue
nazute

didate
diate, naute
zitek
ziten sarrera
hiri(g)diat
dit sarrera

--dik
dik sarrera

diagu
yeu sarrera

--diate
ittek

hiri(e)dinat
diñat, ñet sarrera

--din
din sarrera

dinagu
ñeu sarrera

--dinate
itten

haridiot
yot
ziot sarrera
zionat, zioñet sarrera
diok
yok sarrera

dion
yon sarrera

dio
yo
ziok
zion sarrera
diogu
you, yogu
ziogu/yeu sarrera
zionau/ñeu sarrera
diozu
yozu

diozue
yozute

diote
yote
ziotek
zioten sarrera
guri-diguk
'iguk

digun
'igun

digu
'igu
ziuk sarrera
ziun sarrera
-diguzu
'iguzu,

diguzue
'iguzute

digute
digute
ziutek sarrera
ziuten sarrera
zuridizut
'izut; zattut

--dizu
zattu

dizugu
zattugu

--dizute
dizute, zattuzte

zueidizuet
'izutet; zattuztet, iñen sarrera

--dizue
'izute, zattuzte

dizuegu
zattuztegu

--dizuete
dizute, zattuzte

haieidiet
yotet
ziotet
ziotenat
diek
yok sarrera

dien
yon sarrera

die
yo
ziok
zion sarrera
diegu
yogu
ziogu/yeu sarrera
ziogu/ñeu sarrera
diezu
yozu

diezue
yozute

diete
yote
ziotek
zioten sarrera

Nor: haiek

Norinikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
niri-dizkidak
'(i)zkik

dizkidan
'(i)zkin

dizkit
'(i)zkit
'(i)zkik
'(i)zkin
-dizkidazu
nazkizu

dizkidazue
nazkizute

dizkidate
naute
'(i)zkitek
'(i)zkiten
hiri(g)dizkiat
'(i)zkit

--dizkik
'(i)zkik / 'ttik

dizkinagu
'(i)zkiu / '(i)zkiyeu

--dizkidate
'(i)zkitek

hiri(e)dizkinat
'(i)zkiñet

--dizkin
'(i)zkin / 'ttin

dizkinagu
'(i)zkiñeu

--dizkinate
'(i)zkiten

haridizkiot
zizkat
'(i)zkiot
'(i)zkionet
dizkiok
'(i)zkak

dizkion
'(i)zkan

dizkio
'(i)zka
'(i)zkiok
'(i)zkion
dizkiogu
dizkau
'(i)zkau
'(i)zkanau
dizkiozu
(d)izkazu

dizkiozue
(d)izkazute

dizkiote
'(i)zkate
'(i)zkiotek
'(i)zkioten
guri-dizkiguk
'(i)zkiguk

dizkigun
'(i)zkigun

dizkigu
'(i)zkigu
'(i)zkiguk
'(i)zkigun
-dizkiguzu
'(i)zkiguzu / gattuzu

dizkiguzue
'(i)zkigute / gattuzute

dizkigute
'(i)zkiute
'(i)zkiutek
'(i)zkiuten
zuridizkizut
'(i)zkizut / zattut

--dizkizu
'(i)zkizu / zattu

dizkizugu
'(i)zkizugu

--dizkizute
'(i)zkizute

zueidizkizuet
'(i)zkizutet / zattuztet

--dizkizue
'(i)zkizute / zattuzte

dizkizuegu
'(i)zkizugu / zattuztegu

--dizkizuete
'(i)zkizute / zattuztete

haieidizkiet
'(i)zkatet
'(i)zkiot
'(i)zkionet
dizkiek
'(i)zkak

dizkien
'(i)zkan

dizkie
'(i)zka
'(i)zkiok
'(i)zkion
dizkiegu
'(i)zkiyou
'(i)zkau
'(i)zkanau
dizkiezu
'(i)zkazu

dizkiezue
'(i)zkazute

dizkiete
(d)izkate
'(i)zkiotek
'(i)zkioten

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.