Indikatiboa-lehen : nor-nork

Nornikhik(g)hik(e)harkgukzukzuekhaiek
ni-ninduan
yaken

nindunan
yanen

ninduen
niñun, zin
ziken sarrera
zinen sarrera
-ninduzun
zenin

ninduzuen
zeniten

ninduten
niñuten; ziten
ziteken
zitenen sarrera
hi(g)hindudan
niken, nin sarrera

--hinduan
ziken sarrera

hindugun
geniken

--hinduten
ziteken

hi(e)hindudan
niñen sarrera

--hinduan
zinen sarrera

hindugun
geninen sarrera

--hinduten
zitenen sarrera

huranuen
nun
niken
niñen sarrera
huen
yun sarrera

huen
yunen sarrera

zuen
zun
ziken sarrera
ziñen/zin sarrera
genuen
genun, giñun
geniken, genin sarrera
geniñen, genin sarrera
zenuen
zenun

zenuten
zenuten

zuten
zuten
zitteken, ziten sarrera
zittenen sarrera
gu-gintuan
yuken, iuken

gintunan
yunen, iunen

gintuen
ziun

-gintuzun
zenigun

gintuzuen
zeniguten

gintuzten
giñuten, ziuten
ziuteken
ziutenen
zuzintudan
nizun

--zintuen
zizun

zintugun
genizun

--zintuzten
zizuten

zuekzintuztedan
nizuten

--zintuzten
zizuten

zintuztegun
genizuten

--zintuzteten
zizuten

haieknituen
nittun
nittiken, nizkin sarrera
nittinen
hituen
ttuken sarrera

hituen
ttunen sarrera

zituen
zittun
zittiken, zittin sarrera
zittinen sarrera
genituen
genittun
genittiken, genittin sarrera
genittinen sarrera
zenituen
ziñun, zenittun

zenituzten
zenittuzten

zituzten
zittuzten
zittuzteken
zittuztenen

Komentarioak

Taula honetan jasota ageri diren aditz formei buruzko ekarpenik egin edo iritzirik erantsi nahi baduzu, Komentarioa erantsi.