enteinttu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Ulertu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Entender
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta elizan 'ta, eskolan 'ta, kastillanoz, 'o euskeraz aitzen ziñazten?
- Kastillanoz. Maixtra kastillana genun, Pamplonako alaba. Harrek ez zun euskeraz hitzik itten. Hitzik enteintzen ez ziyonai, euskaraz ordun soltatzen zittun hitz batzuk,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Guen amana ezin yunen jon: "Harek jo nau!", "Alde hemendikan!" sango ziñen, danba!, "Alde hemendikan!" ez? Porke harrek enteintzen zulako gaizuak. Hombre, hamar umekin gaiñea, zer? Por Dios, Por Dios, hoinbeste txoaki.Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusibiño zean, eskola barrenin ez. Hoi republikako demboan, enteintzen? Gu eskola joten giñanin. Geo berriz ya gerra hasi zenian, zea, berriz jarri zin gurutzik, biño geo, gerra hasi 'ta geo. Gerra bukatu zenian!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hoik beti afiziyo gaitza zuten, kanturako 'ta txistukin 'ta... Puf! Hoik iñ izandu dute leno 're, ez dakit kontatu izandu zattuten. Zea attak... Hor Feliziano, oaiñ... Don Felizianekuk guk santa enteintzen dugu... Hangua eo Belderreiñenekua, ez dakit seuru bitakua zen, zeintakua zen.Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi'ta haik goitik betti tiroka 'ta hilla 're bazuten bat bertan, e!
- 'Ta ze pasa ziyoten? Ez izautu?
- Enteintzen ez! Zeatu ez, zein zin!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi Posible ez nik dirua ematia 'ta neonek jarri han mezak 'ta. Portuberriko Joxepa 'o Xixili 'ta hoik hartzen zittuzten diruak eta hiru meza san niyonin, hiru meza nittun jarri berrak eta: "Anttoni, asko balio dute e". Leno bostehun peztan izaten zin mezak, enteintzen,Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Bai, bestintzako! Biño etxeko... Etxeko gauzak... Klaro, oaintxe enteinttu baitut! Klaro!
- Bai, hombre! Geo san ziten: " Bai, bazin hor hola 'ta hola bazinak eta" ez dakit ze!
- Deneko izaten da jendia, e?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Bai, bakarrik bizi ber bazun enteintzekua zen, biño haimbeste iondu 'ta!
- Bai, bakarrik, biño bazittun auzuak!
- Bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- ... emakumiak. Hola enteintzen dan zerbatte partuko kontuz 'ta. Hura, haitako bat onduan eta launtzeko pixkat 'o komeri. Hala haziyak dia gue umiak. Denak denbu haitan gaiñea, denak.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusimatte izaten niñun harek. 'Ta andria 're... Enteinttu 're, aitzen zen be lenguajin biño... Oso ona zun e. Familik ez zuten biño biyek hil zin. Landestan bizitzen zin. Behin, behin izandu nitzan, hara 're jon niyun ba ni! Oso, oso, oso emakume ona zen gaiña!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibaita 're itten zittuten zeak, gerran garaiyin alkar enteintzeko 'ro mendi batetik bestea 'ro, aparato batzuk zittuten, disdira botzen zuten, kolore desberdiñatakuk eta zean 'e bai... Batzuk disdira haundiyouo itten zuten, bestik ttikiyagua. Haik bazakiten zer...Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai. Ordun gehiyenak... Gehiyenak... E... Josten bagenekiun. Uan... Bitu, aixa enteintzeko moun esango zattut. Oan eskola bukatu eta karneta atetzea joten den bezela gaztia, ordun eskola joten bagiñan... Bueno gu ya gehiyo jon giñan, biño eskola joten ez baldinEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Haik sango zizuten.
- Karo, "oye, pues que los secadores y esto" 'ta bestia 'ta... 'Ta ordun pues enteinttu in ber 'zu 'ta eosi in ber 'zu 'ta ikasi in ber 'zu! Eske bestela berrogei urtian iziñ za eon pelukeiy batin, e!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusipero ya pasó todo! Eta behiñ 'e ez nitzan berandu jon eskola! Eaman berandu behiñ ez, 'ta billa 're billa behiñ ez. Lo que más me llamaba la atención era esto, nik hoi ez nun enteintzen! Umik.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiez genun enteintzen 'ta dena letreatua. Letreatua ez dakit bakizun zuk? Pues gui saten ziun hitz hau, hau, hau, banaka banaka, ez?
- Bai.
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-Zortzi urtekin, bestek astuan gañin jarrita.
-'Ta harrapatu izandu zattuzte zui?
-Bein bai, 'ta hai marruak. 'Ta kastillanoz tutik jakiñ ez 'ta. Haik saten zutena enteintzen ez 'ta.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ordun beimpin reketik zaudela, zea... Esto, Arraskularren 'ta Arritxuitan. 'Ta geo San Markos 'e hartu zen 'ta... Txoitokieta 're bai ta... hoi denak hartuak 'ta... Ez dakit Guadalupe hartua izango zen, nik ez baidakit. Jakiña umik giñan oandikan eta.
-Karo, enteinttu 're ez!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ez, nola enteinttuko nun ba?
-Pauko errota kuartel generala 'ro zuten, ez?
-Bai, bai. Zentrala.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Atsolorra 'zaten zen bataitu 'ta ama ez zen joten bataiyoa 'ta atsolo elizan sartzea. Elizan sartzen zen berriz, joten zen berriz haurrakin eliza jon ber zen, elizan sartzia saten ziyoten. 'Ta ordun zun amak libertadia kampun barrena ibiltzeko. Enteinttu al nazu?Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kusiko zu konsegitzen battugu elkartzia hau 'ta Epeleko Joxe Luix biyek batea... 'Ta enteinttu 're ez biyen artin hasten dinin e! Hango izengoittiyak, hango tokiyan izenak...
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ordun enteinttu 're ez zenuten ingo!
- Bua...! Ze entendittu ber genun! Gorriyak! Saten zutena, "hara gorriyak!" Bo...! Biño azkenekuk izugarriyak zin!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGu pasa 'ta geo, haikin heldu zenak in ziyoten san gu abertzalik giñala. Jitu 'ta "¡Jóvenes, viva España!!" 'Ta Posteko Dolorexek, Iñarra 'ta hoin alkatia 'ta eondu zen horren izebak: "Jiba zizte ez bazute enteintzen".Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-Zeana atta, ardiya arkara:15998] biño hauntza?
-Aunskea.
-'Ta manduana ai giñen galdezka, manduak ezin du umia euki?
-Ez. Astuak itten du mandua. Biorrakin kastituta. Enteintzen? Horrengatik du izena asto-mandua.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta hua beti han gelditzen. 'Ta Patziku ukerra saten geniyon, harrekin enteintzen genun, Aiendolako Patziku 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, duro bat.
-'Ta ez al zenun (...) Erramun?
-Ez. Alperrik zun, nik ordun ez nun enteinttuko 're.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta inglesa 'ro ikasi 'te zun zerbaitt? Ikasiko zun zerbaitt, enteinttu ingo zun, ez?Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bat bai, bat Maitxo zen 'ta bestia (...)
-Bai, eta esan 'ta enteintzen ez hitzik 'e. 'Ta nei san zian: "explícale esto y esto, que vayan del parroqui que se quede allá!" Esplikatu niyola nik 'ta han jon zela. Ez jakitti hoi 're...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta enteinttu 'te ziyon?
-Iña izango zen.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiReforma. Eske hemen gauza kusi gabe enteintzia zailla da. Parte humedak makinak izaten ttu, makinak 'e battu parte humedak. Pasta tortzen zaittu ura askokin 'ta ez pasta.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta guk nola ikasiko genun ba? Ezin giñun ikasi erdaaz. 'Ta geo erdaaz, hemen holaxe zetu 'ta hasi 'ta zea. Uaiñ 'e ongi ez! Zea, hola, kontinuamente gauzak enteintzeko 'ta zea.
-Uaiñ 'e fallo haundiyak itten ttugu.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta holaxe aitzen giñan
- 'Ta hik ya haik enteinttu 're ingo zuten?
- E?
- Haik enteinttu zuek ze sat
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Enteinttu... batzuk banun nik mutil kozkorretan, bazuten Moñongo, Moñongo, Santosekin tortzen zena mandua, bai 'ta gaztia 'ta hoi Moñongo Moñongo 'ta seika korrika tortzen zen e?
- Jo!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiMaijoxek hairi, jendiri. "Bai ez daka erare txarra ikasiko 'u, ikasiko 'u, ez daka erare txarra! Ikasiko 'u!". 'Ta haik beti ni joteko nahiya. Enteintzen al zu?Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi'Ta hoa 'ta makillak 'e, zea in ber, oiya bezela. Enteintzen al zu? 'Ta zea Kontxita Txantxangorriyana hil zen. Hora Errentiyan lana itten zuna fabrikan 'ta.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi-'Ta oan dembo batin afaiya ematen zuten, bazin ordun jendik joten zinak afaltzea igandetan. 'Ta oan bezelako jateik eta ez zen izaten. Enteintzen al zu?Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- Enteinttu 're etzuten ingo noski
- Eztakit enteinttuko zuten, hobe
- Hobe ez ittia
Pagadizabal Artola, Frantxiska