eosi (2)

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Erosi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Comprar
Jakingarriak: 

Oiartzunen erosi eta egosi, biak "eosi" esaten dira.

IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Zaten zen euna estrenatzeko. Xanisteanetako 'ta, ui...! Jesus! Bai, izaten ez 'te zun jendik kuidadua! Bai, yalokreo!
- 'Ta batzuk eosiyak, bestik iñak...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Ai ba!
- Beti izandu zun ama difuntak eosi zun behiñ ba, txokor ttiki bat eun batin, nombatte merke xamar iruttu 'ta. Belarra bai baigenun terrenun, zea errentan genun itxia, biñon,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusibelarra bazen 'ta... Ordun eosi 'ta, behiya hazi genun, geo uheldik eaman! Jesus!
- Hara! Haimbeste hazi 'ta geo!
- Haimbeste kosta 'ta geo umatua zon gaiña! Umatu berriya.
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Lembizi eosi zun Lazkamburu, geo hasi zian esneketan 'ta abar Donostira 'ta geo eosi zun Txipi.
- Geo Txipi eosi.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Txipi eosi 'ta geo itxia arreglatu 'ta beák in zuten hoik.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Txipin ordun ttuken hoik, oain Potitone dena, hoik ttuken hor. Hoiken ama 'ta atta 'ta amona 'ta Txipin zinak. 'Ta geo hoik biali 'ta itxia eosi zunin Palankaiyak hoi denak biali... Alde in ziten hortikanMitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Eta iñoiz jaten baldin bagenun naranjak, hoa 're berdin, gutxitan jaten genittun. Gogoratzen naz izebak eta osabak eta nola aitzen zin batek sos bat eta, bestik bi sos 'ta, "naranja kilo bat eosi ber dugu" 'ta... Naranjak zeak, naturalak, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiJarriko 'ute, bai hemen paperan preziyuk eta. 'Ta harrek beti eosi, beti. Kriston afiziyua berso zarratako! Puf!
- 'Ta geo ze itten zenittuzten, eosi, eta buruz ikasi?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusidetenittu zuten Makintxea, Portuberri ondoko zentrala hartan...ko gizona eraman zuten, bueno hortako, ne gizona 'ta hoik Ittuinen bizittu zin, Ittuinea torri zin Ameriketatik. Eta geo, klaro lemizi, karri zuten dirukin bi itxe eosi, esa es una historia, eta bizitzen jarri zin Ittuinen,Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiosasunik ez zulako etorri zin Ameriketatik ne suegruk eta banku batin jarri zuten dirua, itxia eosi 'ta gañekua, eta banku horrei... beste bankuk san 'men ziyon eun batin: "Dirua hoi hortik atetzia hobe 'zu zertik banku horrek soiñu txarrak ttu" 'ta gue...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusine suegrak kontestatu 'men ziyon: "Ze nahi 'zu zurian jartzia 'o zer?". Efektibamente: bankuk kiebra jo eta sosik gabe gellittu zin. Eta geo ordun, béak eosi zuten tokiyan jarri zuten taberna 'ta zezena izaten zen ordun, oaiñ artifizialetik denak, eta han hasi zin bizitzen.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- 'Ta itxian jango ez bazen 'de, entregatu in ber!
- Entreatu in ber, bai, bai. 'Ta ez zunak; eosi.
- Ez zunak eosi?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Eosi 'ta entreatu, in ber izaten zun. Bai. Hoi hola da: ez zunak eosi 'ta entreatu. Amakin batek bai. Hoi izandu zen gerra ondoko mixeia: zunak 'e... berrogei patata... beno, askotan illarrik ez 'zu erdiyik 'e itten zelayin, 'ta berrogeita hamar kilo entreatu ber ttuzuPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi'ta hogeita bost ttuzu etxiin, 'ta beste hogeita bost eosi in ber. 'Ta holakua beno... 'ta geo razionamentua; oliyua, ordun hemezortzi pezta asko zen, 'ta harrapatzen bazenun... eta oliyua izateko antxo lata haundi batzuk eosiPikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- ...Inuzentzio" 'ta "Bai, guk ahalegiñak itten ttugu bera ongi izatetik". 'Ta geo hau itxia itteko terrenua eosi nun lemizi, 'ta geo koñaduk in zin, miño nik jarrita dirua. Nik dirua... ne gizona hil zenin txon... gue gizona denatan zen saiatzen... zuk ez dakizu txondarra zer den.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai, ikusi dut.
- Ikatza itteko, beno. Bai. 'Ta itten zin holakuk 'ta ikatza saldu 'ta beno, ahal 'zunak... 'ta hil zenin gellittu zin ez dakit zenbat... hoi eosi in ber izaten da.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiGeo hua, ez dakit zengatikan, utzi zuten 'ta beste toki batin eosi zittenen eta... oain dela urte pare bat 'o hil zin; gizona, 'ta andria lehenuo hil zen.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Benak pasik ttuzte bai, geo ez, geo denak indartu iñ ttunen. Bazekiten gutxikin bizitzia zer zen 'ta geo itxiak eosi 'ta patu. 'Ta geo saldu diru galantakin 'ta ordun ben herrira, han itxe txar batzuk utzita torriya. 'Ta hola.Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Denda zeaikan. Plazan, hoixe. Nei, zea butano uain saltzen biltzen den honen izebak oillo pare bat karri. Hura hola erdi tratera zen, eosi 'ta saldu 'ta postua zun oso ederra! Fruta 'ta berdura 'ta... Biño oso emakume pizkorra! 'Ta san zin:Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiHarekin 'e karrun biali, nik bizikleta... Joxek bizikleta bazun Maria Dolosentzat eositako hua 'ta ni bizikletan jun eta karrun 'o berdura biali. Iyurritatik aurrexeko trena biri hartan sartu 'ta zilipurdika han jon nitzan! Ez nun gehiyo hartu bizikletik! Ahal nun bezela!Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'ta nik denak netzako izaten bainittun haik, jaso itten nittun 'ta Topolinu hoik eosi 'ttut eta...
- Zer tzin? Zer tzin topolinuk?
- Topolinuk dia takoi korrittu hoik.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ze itten zen berria eosi 'o etxian itten zen?
- Ez, berria eosi genun. Guk berria eosi genun. Modu askotan ordun 'de jendia.
- Ahal zun bezela?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- 'Ta nola... Ze itten da, ereiñi? 'O nola itten da?
- Hoi nola? Hoi eosita. Guk eosi itten genun gariya. Errotan izaten zuten. Errotatikan eosi kilo batzuk, 'ta haik zelaiyan bota 'ta geo haik beorek, haik beorek antola.. Iñ!
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Erregalo ona! Segun nolako padrinuk zien!
- Karo. Norbean borondatin arabera. Eta zea, oain dendan 'ta eosi 'ta itten dia tartak, biño len itxian ingo zin opillak, ez? San Marko opillak?
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiurratu dena eta ttikiyagui egiñ arropa harrekin 'o abrigua edo txaketa edo soiña edo... bueno, holako arregluk! Ikaragarri.
- In 'ta konpondu pilla 'rra. Ze eosi batez. Saldu itten al zen arropa iña?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiMutillakin hasitzin 'ta... Zunun diru hura dena arriua itteko. Maindire, tobailla, norbeak ber 'ttunak, itxian ber dena, mantelilla zela... Eta lembizi lan luzena zun hoi. Bainika in, bordatu, zertikan ordun oandikan maindiria 're tela eosita... Zea, erosita... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gaiña debalde 'ta aski ur ona bai! Ez? Debalde! Haik dena eosiko zuten, ura 'ta dena!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Haik sango zizuten.
- Karo, "oye, pues que los secadores y esto" 'ta bestia 'ta... 'Ta ordun pues enteinttu in ber 'zu 'ta eosi in ber 'zu 'ta ikasi in ber 'zu! Eske bestela berrogei urtian iziñ za eon pelukeiy batin, e!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiegurran materiala, fin fin fiña, nombaitikan eosita karko zittun, noski haik. Eta haitan eukitzen zun bai pomada, bai tiakoloiyak 'ta geo hoitatikan aparte jarabeki holokua 're iukitzen zun, bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Karo oaiñ garbittu itten dia, biño...
- Oaiñ arropa berriya itten bazu igandeko 'ro ongi altxa, e? Biño ez gaur... Gaur eosi 'ta bihar 'e igual jon harrekin lanea 'ro zeara 'o... 'Ta gaur eun...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Horrek san al zizun? Ura bota 'ta... ez zen hura ez?
- A...! Eske... Harrek, harrek problema bat, eta harrek itten zun eosi biño, béak eosten zun biño merkio saltzen zun. Kontun atetzen zun. Eta zerbatte aitzea man 'ta bialtzen nun aber
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Karo, han oaingo kalefaziyuk eta...
- Nada. Uf! Estufa bat auro bai eosi, zeak ekarri zin gaiñea, Xeberonekuk, apaiz horren meriyoz Luzuriaganin lana itten 'ta hua zen estufa... Oiyartzungo ieltsero denak eaman nittun nik!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- E?
- Artikutza. Donostiyak eosiya ya?
- Bai. Geo Donostiyak hartu zun hoi. 'Ta han presa in 'ta hola.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Zunak klaro!
- Ahal zunak. Maraiko zeaiy eosiya. Nola zun izena Maraiko gizonak?
- Juan Luix.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Handik Maraitik eosiya zen bizikleta. Esnikin biltzen zen, esneketan 'ta beti sosa pixka 't 'o, trampa pixka 't ingo zun ura pixka 't botata 'ro komei 'ta harrek bizikletantzat aurretu in zun 'ta amak eosi. Hola bai, emakumia! Ordun 'e...Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Hola, geo ya aurretu nun zerbatte dirua 'ro 'ta beste biziketa bat eosi nun 'ta ahal zen bezela.
- Bizikletan asko ibilliya za zu, e?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Geo ya aurretu nun zerbatte dirua 'ro 'ta beste bizikleta bat eosi nun 'ta ahal zen bezela.
- Bizikletan asko ibilliya za zu, ez? Biñon karreratan 'ta ez al ziñan ibiltzen?
- Anaiya zen.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiHarrekin ikasi zun soiñua jotzen.
- 'Ta eosi 're in berko zun ba soiñua?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Bai, eosi... Eosi 'o ez dakit akaso igual mango ziyoten soiñua eosteko 'ro... Ez dakit. Hola ba.
- Ordun zea erra... Giro politta... Itxian jotzen al zun?
- Zeiñek?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Batzuk bazin bi pisokuk eta 'ro, ez?
- Bai. Bi ardatzekuk eta. Isastin hala zen, bi ardatzekua.
- Joe.
- Geo hor ardatza haik zean, Erretin. Erretik eosi zittun. Han utzi...
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta orduko ya Arikutza Donostiko zeak eosiya 'ta, ez?
-Bo... Auskalo zembat urte 'zango din hua eosiyik...
-Orduko ya iña karretera?
-Ba... Karretera orduko iña.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Beiyak eta eosi bai, bazin tratantik.
-A...
-Trantantik bazin 'ta...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Eosi 'ta eaman 'ta karri ber baldin bazen 'ta hola baserriz baserri ibiltzen zin tratantik. Ez oan bezela zea...
-A klaro...
-Bai...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta hoi ze... ze izaten zen oan taberna 'ta din bezela? Zu hara jon 'ta han...
-Iual meindatuko zenun
-'Ta eosi, sardua?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusihala da, partikularrak baia oain eosiyak herriyak, hako pistako zea hoi denak. 'Ta urtero zuk ebakiko zenun miño markatu... osea zuk, leno lau urtian 'o bost urtian o' hamar urtian zuk ibiltzen zenun miño markatu in ber zenun e!, nahiz zuk ibili.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-E... In zenuten ordun bizikleta eosi? Biño lanin hasi 'ta geo?
-Bai... Bostehun pezta patzeko 'ta astian hamar pezta patzeko. Joe...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiMandua eosi in ber baizuten! 'Ta soldauak libre.
-Sobra...
-Bai sobra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHara zembat ardin jana jaten dun harrek. Leno ez zena. Hoi! Difentziya hoixe.
-'Ta ardiya eosi 'ta nondik itten zen atta?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mm?
-Ardiya eosi ber bazen 'ta? Zuen artin 'o?
-Bai... Oan bezela iual.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Geo bertso-paperak saltzen aitzen zinak 'e ibiltzen zin, ez? Zu gotze' al za hoi? Bertso paperak saltzen zittuztela... Bertsolaiyak ate bertso-paperak 'ta jendik eosi itten 'men zittun.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta haik ez zuten ordun itxia bena! Haik 'e maixterrak zin. Geo eosi 'men zuten noizpaitte. Baserriya bai haundiya 'ta hoi bai, biño...
-'Ta bat 'e abisatu gabe 'o san zeniyen ez ziñala bueltatuko?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBi ta bi lau, lau xiri... Lau trap... Lau puxka hola xintxilik jarri 'ta geo ura itten zen handikan atera, ur berua. 'Ta uantxe ura berua atetzen zen demboan ya eosiyak zozten arropak pronto zozten.Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Haik ben itxian.
- Kolozkuak... Kolozkuk nola ez baizun eosi berrik, haik ben itxian itten zittuzten. Bai.
- 'Ta zuek zuen erropak 'e erropa txuiya hola garbittu zenuten?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Tokiyik ez zelako!
- Aleiya! Geo eosi zuten terrenu hoi, oain kamposantua don hoi, eta hoi eosi zutenin, hasi zin 'ta auro xamar ixkiña, beko aldekua, pranko auro in zuten.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Jode! Orduko hemezortzi milloikin Oiartzun erdiya eosiko zen!
- Aixa!
- E?
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Ni akortzen naz, diru hoi kristona!
- 'Ta zea, 'ta hoa zea... 'Ta sesenta mil pesetas hor eondu zenin bazin zeakuk... Esmalteiyan, zea haik... Berrogei urte 'o gehiyo. Ate 'zak kontuk zeiñek eosiko zin! Mekauenla!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta harrek 'e itxian artoik ez, zentralin lanin 'ta artoik ez, baserriyan ez. 'Ta han eosi, zakua artua, iriña. 'Ta beste zako bat gaztaiña.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGaztaiña 're saltzeko eoki han, gaztaiña asko izaten baita han. 'Ta eosi 'ta ja 'ta hua karri ber zula. 'Ta heldu da 'ta Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo beste denda xulo batea jon'ta han alpargatak eta guetzako 'ta ber zienak eosi 'taIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi 'Ta beste batzuk in zittuzten sos batzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusibatzuk, hemen itxiak eosi zittuzten, saldu hemen diru galantin 'ta ben herriyan etxe txar...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiHarrek moto vespa bat zun. Han eosiya, Frantziyan eosiya. 'Ta hua motukin joten zen zea Baionan barrena 'ta denin ibiltzen zen.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBueno han gaur irazi duten dirukin hauxe eosi beit ba! Itxi hauxe, saldu nahi baldin baute.
-Joe!
-'Ta eosi harrek.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiSailpuuko Patxikuk saten zun, difuntuk. Zea numbaitte behiya hill 'ta larrua zeatu eosi 'ro subasta 're itten zuten zea enkanteko subasta hoi 're.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Miatxua er askua eaman ziuten gui 're. Soutatik eosiya bagenun behi bat ordun, ni juxtu juxtun akortzen naz urdin bat, behi urdin bat. 'Ta harren umia miatxua erra 'ta hoaxe.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Oaiñ asko itten 'men da bertan. Ordun ez 'men zuten kostumbri hura. Eosi. Uan berriz, horrengatik ez 'men da tirik oain. Bertan bertakua itten hasi 'men zin. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAsko kostatzen hemendik eosita 're 'ta. Numbatte idea berriyak hartu zittuzten'ta. Oaiñ hemengua izorrai. Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Biño oso gutxi izango dia.
-Bai.
-Oso gutxi.
-Bai, bai. 'Ta hola oain doztenak dia hoi kapritxoz 'o eosiyak.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta zeak, kapritxuk 'ta itten al zin? Hako nola motuk eta eosi 'ta? Erki ahorratuta eosiko zin. 'O ze?
-Ahorratuta.
-Motua bazenun? Euki zenun motua, ez? Motua eosi zenun zuk?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Iso bat bai.
-Bai.
-Biño nik dena, kotxia eosi nunin 'e dirua aurretuta eosi nun. Aurretua, aurretua eukitzen nun. Bai, bai,motua.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Bai, kotxia ezkondu 'ta geo.
-E? Kotxia bai.
-Kotxia ezkondu 'ta geo eosi genun.
-Motua lenoztik?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Geo, zea eosi nun Renaulta R6.
-Bai.
-'Ta kotxe ttikiy hoi oandikan 'e ibiltzen zen. Azpiyak 'e berriyak jarriyak.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'Ta hoa ze itten zen eosi itten zen hola 'o norbeak eukitzen zun baserriyan 'ta hua?
-Bai, huaxe! Gomitu launak eta. Hoixe. Hortaku. Oaiñ 'e itten dia hoik 'e!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta eosi non?
-Zean... Beko drogeiyan.
-Eta... 'Ta ikasi bakarrik?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Morroi neon tokikuk!
-A...!
-Ailuxetakuk
-Ordun orrontin gazteik eosi zenun panderua.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai... Nik panderua eosiko nun, ez dait ba nik zembat urte izango nittun... Bai, morroi neola beimpin... Hamalau bat urte 'ro zerbaitte hola.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'O hamabost in nittun? Zerbaitte hola beimpin... Txermoniyak eaman 'ta propina. 'Ta eliza jaiyero honea, handik Ailuxetatik e! Oiñez... 'Ta jakiña meza, 'o meza entzunta 'ro kuzkuzin naillela panderua han kusi! Beko drogeiyan. 'Ta eosi! Hartu 'ta martxa neri harrekin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHan zen leno. Handikan geo hua pasa zen horrea. 'Ta geo zapaterua zen, pisua goiyan zun 'ta zapateiyan goiyan eukitzen zun pisua. Geo lokala eosi 'ta zapateiya beitti jetsi zun. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiBankuk jabetu zin 'ta saldu zak hoi! Mendizabalek eta Urangak biyek eosi zuten, doscientas cincuenta mil pesetas. Finka guziya! Palaziyo 'ta horko terreno guziya 'ta horko baso guziyak eta horko dena! BaiHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiGeo e' nun ez kalkuadora bat ezer, dena eskuz in ber izaten zen! ordun ez zen kalkukadoraikan, nik kalkuladora bat eosi nun, 'ta miño zarra kalkuladora!Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiGu soziyo in giñan 'ta denak terrenua eosi 're in genun zinia itteko hor. Franco, Ollarriarreko Franco ez dakit aitzia bazun. Ollarriarreko Franco.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiEz zen txarrikan, jende jatorra zin. 'Ta ez dakit ze saten ai nitzan. A ba Francon, horren, horren andria zen, bueno, Inazio Aginagalde horren alaba. 'Ta guk hor terreno bat eosiya nahi genun Lartaunek.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi(...) bintzat Errentikua zen. 'Ta haik in zuten, ez dait eosi in zuten hoik 'o man in ziyoten. Komedore osua, inteintzen al zu? Komedore oso-osua, dena silla, hango zea dena.Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusiHarrek bazun gio morroiya 'ro Felix haundi 'at
- Bai zango zittun.
- Gio harrei loteiya tokatu 'ta beai eosi zizkala manduak saten zuten
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiE gauza be itxura batin eosi ber duna saldu ber duna 'ta denak bizitzeko be itxura batin! 'ta hoi ez to. 'Ta gaztia horretxegatik ez da errenditzen Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi- Miño artua eosi itten dut nik, hoi leno itxian itten zen artua. Gio iriña o' hoi dena horra.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHorregatik saten dut ba, baserriyan itten dena 'ta eosi ber duna 'ta saldu ber duna be itxura batin , 'ta beste gauzak e' be itxura batin jarri ber litzakela. Horra.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHonea torri 'ta hemen behi ona, bai geo hemen ya attak behiya eosi Hernanin 'ta bazun behi bat, saldu 'men ziyoten esne gehiyegi zulako.Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi'Ta primaberan in tzun salto 'at. Dena saldu nun!
- Hara!
- Dena! Airin saldu zien.
- 'Ta zeñek eosi 'ta in tzizun?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta tela 'ta nondikan ekarrita 'o?
-Tela dendatik eosiko zun, Errentitikan. Bai, kumuniyua bai. Hamaika urtekin gaiñea itten zen. Oan betzikin itte' ute, biño ordun hamaika urtekin. Bai.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiGeo komoniyoko bai. Elkarrekin jon amakin 'ta han eosi ziyon amandriak bixkitako batei. Sango zun horrek ze inber du gaixuak!Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi'ta bai 'ta ze in zun papelera Errentikuak hoi eosi,Altzibarko pepelera fuera kendu bai, 'ta ya zertan 'te zen fallua ezin harrapatu! inportantia papeleran 'ta karo dena zen alemanak, alemanakLasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- Akziyuak atea zittuzten
- Akziyuak hartu papelerakuak eta oain eosi
- Langilliak eosi zittuzten ezta?
- Oan eosi dunak, papelera eosi dunak " Venga todos los que tengan acciones haber ¿tu cuántos? a tanto, tanto tanto."
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta artilliakin hariyik itten al zenuen?
-Ez.
-'O dena koltxoiko?
-Ardi illeik ez genun izaten, koltxoiyak ez dakit nundik karko zittun! Ardi illia, eosi in berko zittun.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Baratzan? Bueno, denetikan! Aurrena astuakin ibilttu giñan, geo. Astuakin ibilli 'ta geo sobratu genunian lánrroberra eosi genun. 'Ta harrekin Pepitak ate zun karneta. Harrekin ikas zun. Attak hartu 'ta mendira eamaten zun. Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiGeo beste, hua zela beste zitroen bat eosi ziyon bea ibiltzeko. 'Ta segi!
-Biño beti 're merkaturako pentsatuta.
-A bai, bai, bai, bai! Merkatu...
Etxeberria Olaziregi, Joxepa