Idazteko tresnak eta etxeko lanak

Nor Berrondo Iartzabal, Luixa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-045
Pasartea 0:21:30 - 0:25:15 (3' 45'')
Laburpena Idazteko gaiak aldatu dira urteekin: arbelak, lumak, planak... Etxerako lanak bidaltzen zituen Luisak, baina gurasoei lanik emango ez zietenak. Ez ziren orain bezala ibiltzen gurasoak, haurrei ezin lagundurik.

Transkribapena

- Okurritzen hola... Ez naz imajinatu 're itten nola zin eskolak len 'ta...
- Pues esan zattut. Ordun ez zen estilografiik, ez zen boligrafoik. Ordun pizarrillua 'ta pizarra. Eta pluma, biño pluma puntakin hola.
- Plumillakin, ez?
- E?
- Plumilla.
- Bai. Puntak sueltun saltzen zin. 'Ta geo kierra izaten zuten punta hondatzen zenin punta harrekin.
- 'Ta geo pizarrilluk 'e bi klasetakuk izaten zin.
- De manteka bat, suabio zen ttikiyantzat, goxuo. Pizarra bea 're hala zen, e? Biño gehiyo ibiltzen genun beltz hua.
- 'Ta ordun kuadernuk eta ez zin. In ber zen guziya pizarra haitan?
- Geo hasi giñan kuadernukin. Geo hasi giñan kuadernukin. Lendabizi planak. Planak zin orri sueltuk. Esto... Bi raiyakua lendabizi, bi raiyakua. Geo raiya batekua eta ya geo bate gabe norbea ikasteko ya zuzen joten. Eta ya geo kuadernukin hasi giñan.
Kuadernuk ibiltzen genittun. Bai.
- Eta zea, etxea lanik eta ez zen bialiko?
- Ez. Lekziyuk ikasteko. ¡Lo que no daban guerra! Zertik ni ikastolakin oso deskontentu bizittu naz. Nik esaten nun ikastolak aber gurasun kultura eskatzen zun 'o haurran kultura eskatzen zun, zergatik nik bakit batez 'e Anderrek ez zun hambeste gerra man,
biño ttikiyak qué deberes los traía! Geok diskubritzen ai ber genunak!
- Bai, 'ta batzutan kompromisun jartzen zun...
- Geok! 'Ta nei amurraziyua maten zin, zertik ni deberin kontra ez nitzan,
biño dakitten hua, kompaziyo batea practicar multiplicaciones, divisiones, o escrituras o... Ez gurasuai gerra mango 'yotenak! Zertik azkeneko geok jarri ber izaten genun béak ezin zittulako iñ. 'Ta nik hoi saten nun, "hok ze eskatze 'ute?" Nik ez asko dakitelako,
ezta gutxiyoik 'e. Zembat tokitan ni biño gutxiyo dakitenak!
- Hoi satea nijun!
- 'Ta umia nearrez ateko zen itxetik.
Zertik nei pena haundiya maten naute haurrak ezin baute in 'ta... Non 'ta oso lasaiya ez den. Haur harrek penatua jon ber du gauzak in gabe. Yo eso no encontraba bien. Os voy ha decir la verdad. Nik honei askotan esaten niyon. Nik ez niyon bialiko ikastola berriz izanta 're!
- Bai, biño eskolan 'e gauza bea...
- Bai.
- No...! No!
- Berdiña pasako zen. Ez?
- Nik lekziyuk ikasi ber, kompaziyo batea beák ikasi ber 'ute eta holako gauzak 'o, dibisiyo bat 'o beste praktikatzeko 'o... Eso sí. Hoi bai, biño gaiñekun gurasuk lanin jarri?
Nik gue ama dijuntak gaixua! ¡Pobre! Zea genittun, adjetivos posesivos. Eta suyo, suya... "Ama, suya zer da?" 'Ta "suiya zea ezkondu eta ze..." Hoi beti... Hara, ez 'yot iñorrei san izandu, biño zer zakin?¡ Si solamente sabía firmar la pobre! Si solamente sabía firmar!
Eta geo nik han mío, tuyo, suyo... 'Ta suyo 'ta zean 'ta "suiyo? Bai, ezkondu zea 'ta..." Nik ezkontzan berri jakiñ ez ordun, berriz, 'ta...
- Ulertzen ez hoi.
- Karo, biño harrek euskeraz...
- Hoi egiya da, hoi egiya da. Zertik itxin iñ litteken hua bialtzia ongi harrapatzen dut, biño gurasua dantzan jartzia...
Gu askotan izaten zittuzten deberik, nik ez dakit, hoi akaso pizkorra 'ta horrek akaso han bertan ingo zittun, 'ta denak zean, biño guriak truko asko kartzen zittun...