Beste batzuk

Artea. Tertuliak.

Antzerkia

Transkribapena

-Ni gehina sartu nitzan zeatan, teatrutan 'ta gauza hoitan.
-'Ta teatrua 'ta euskeraz itten zenuten?
-Euskeraz. Euskeraz itten genun guk han teatrua, bai. Bai. Antzerkiyak. 'Ta bai, oan dela hiru, hiru urte edo izango da Kaputxinutan teatrua zen.
'Ta batek san zin: "Oye Conchita, antzerkiyas qué quiere decir?" Nei.
"Parece mentira" san niyon "a estas alturas que me preguntes antzerkiyas lo que son. Teatro!" Nik hola. "Teatro"
-Hoixe!
-Hola. Holaxeko kontuak.
-'Ta suek teatrua iteko se iten zenuten? Istori bat 'o zerbaitte kontatu?
-Ensaiyatu!
-Ensaiyuak in, ensaiyuak, pues, lehengo demboko kontuak eta hola, ensaiyuak itten zian. Eta guk itten genun astelehenetan, oi astesan, nola sango zaittut astian ensaiyatu eta geo obra izaten zen gehinian laumbata 'ro igandian. Izaten zen, bai.
-Eta ze itten zenuten bakoitxak ikasi berko zun ze esan biar zun 'o? Aurretik?
-A, bai, bai! Estudiatu in ber genun. Estudiatu, aber ze erremeiyo! Geo teatruan atetzeko. Bai...
-Eta ze izaten zenuten eskribittua, idatzita bakoitxan ze esan biar zun 'ta estudiatzeko itxian 'o?
-Ez. Kompaziyo batea, bagiñan hamar, batek ingo zun artzaiyana, bestik ingo zun profesore batena 'ta bestik beste zea.
Denak gen paperak genittun. 'Ta hoi, hoi zen, beste gaiñekun ez zen. Han, salsa hartan ibilli.
Nor Etxebeste Etxabeguren, Kontxita
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-092
Pasartea 0:18:15 - 0:20:26 (2' 11'')
Laburpena Antzerkia euskaraz egiten zuten. Nola egiten zituzten kontaten du.

Antzerkiak

Transkribapena

Nor Rekalde ahizpak, ; Rekalde Urdanpilleta, Maria Luisa
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egin gabea
Zinta OIA-111
Pasartea 0:24:38 - 0:26:54 (2' 16'')
Laburpena Antzerkiak egiten zituzten Oiartzunen, euskaraz eta gaztelaniaz. Beste herrietara ere joaten ziren egitera. Manuel Lekuonaren " Eun dukat" aipatzen dute saria irabazi zuen.

Entseguak

Transkribapena

-'Ta nola estudiatzen zenun zuk?
-Nik nola estudiatzen nun? Nola estudiatuko nun?
-Zer zenun paperian eskribittua, paperian?
-Bai, paperian eskribittu 'ta geo han bertan ensaiyuak, batzokiyan bertan izaten genittun.
'Ta han repetittu beti gauza haik ,bai.
-'Ta zenek eskribitzen zun?
-Hoi? Pues ez dait, hoixe bai ez nizukela esango.
-Norbaittek asmatu ingo zun hua dana geo zuek estudiatzeko?
-A! Klaro hoi, hoi bai. Kompaziyo batea ixtoi bat, ixtoi bat. 'Ta geo ixtoi hura jartzen zen, batek ingo zun artzaiyana, bestik ingo zun de gente rica y así... El teatro es eso. Sí.
-'Ta zu ze tokatu zitzaizun itia? Zerena? Ze? Goatze al zea?
-U! Haimbeste gauza!
-Bai e?
-Jesus! Bai, bai. Afiziyua, afiziyua 'ta estudiatzeko ez nun, berriz, hola afiziyoikan. Biño gauza hoitako bai! Bai, gauza hoitako bai!
-Bai. 'Ta nun iten zenuten ensaiyua?
-Ensaiyuak, pues, eozin tokitan. Arizmendineko etxian bertan lokalak bazittuzten 'taa han bertan. Eta batzutan batek artzaiyana in ber zun, geo bestik in ber zun profesore batena, beste batek de inmensamente rico 'ta hola.
Hola separatzen zin. Geo gueri ematen ziuten papera. Hoixen zen.
-'Ta bazenuten direktore bat 'o zuendari bat 'o bazenuten? Zuei denai pixka 't agintzen zizutena pues nola in eta?
-Ombre! Beti korrejitzeko izaten zen, bai, korrejitzeko. Beti zerbat 'o beste izaten zen. Kompaziyo batea Arizmendineko alaba, Karmen eta nik papera asko itten genittun, biyek.
Se conoce que ikusi ziguten karaterra iualtsua. Hura abeatsa zen e 'ta ni pobria! Dena san ber da.
-Bai, bai, bai.
-Eta hola, bintzat. Hoixen zen.
-Biño ondo eamaten ziñaten biyek, ez?
-Bai, denak.
-Denak ondo.
-Denak ondo, denak.
Han papera abetsa zunak eta pobria zunak eta. Artzai zenak eta artzai papera 'ta eozer gauz.
-Ardiyana 're bai?
-E?
-Arkumiana 're bai 'o ardiyana 'ro?
-Ardiyana. Ze papera maten zizuten! Artzaiya ardiyakin jon ber bazenun mendira 'o, 'o beste papera bat 'ta denak hola. 'Ta batzuk, pues, de jente rica.
'Ta nik zeai saten niyon, Arizmendinai: "Este papel es pa ti e! Yo haré de obrera"
Hola, holaxeko kontuak zien hoik. Bai, biño afiziyo haundiya izandu nun nik bai.
Nor Etxebeste Etxabeguren, Kontxita
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-092
Pasartea 0:20:26 - 0:23:58 (3' 32'')
Laburpena Antzerkiko entseguak nola izaten ziren kontatzen du. Batzokian egiten zituzten.

antzerkia

Transkribapena

-'Ta geo ni, pues, Donostiyan lan pizarra batzuk in nittun. Este, Kursalen aterki batzuk 'o in nittun, gutxi e! Gutxi in nittun! Bai.
-Aterkiyak iten zien?
-Bai.
-Aterkiyak itten?
-E?
-Aterkiyak egitten esan...
-Egitten bai, bai. Aterkiyak. Eta hola.
-Eta...
-Batek hala esan zian.
-Zer?
-Errentiyan in zuten bi 'ro hiru aterki batzuak. Eta san ziten: "Oye Kontxita, aterkiya qué quiere decir?"
"Teatrua, neska!" Nik.
-A! Antzerkiya? Kursalen antzerkiya!
-Bai, bai, bai.
-A... Ya.
-Biño hor gutxi in nun e! Bai, gutxi. Ni gaztiena eta ni ibiltzen nitzan salsa hoitan.
'Ta gustatu itten zitzaidan, gaiñea. Gustatu bai! Baiñon, ez nun zea, zeikan.
-Aittu 'ta nola hasi, nundikan noa hasi ziñan zu antzerkiya itten?
-Antzerkiya...
-Ezaunen batzuk zenittun 'o? Oiyartzungo talden bat juten zen 'o nola?
-Antzerkiya Oiyartzunen bertan, Oiyartzunen bertan.
Romeroneko itxian. Romeronekuk aberatsak zian 'ta uzten ziuten lokal bat, bian. 'Ta Arizmendineko alaba aberats amurratua 'ta ni pobria nitzan. Biño harrekin itten nun nik antzerkiyak eta gauzak.
-Batera. Biyak.
-Bai, bai, bai. Bat 'e distintziyoik gabe. Eta harren atta 're hil zuten. Arizmendi, Arizmendi. Eta...
-Osake biyak ziñaten antzerkiya iten, biyek? Gehiyo 're izango zien...
-Bai, bai. Kar... Hura nekin itten zuna lan gehina zen Karmen, Karmen Arizmendi. Bai, geo atta fusilatu zuten harrena 're. Hoik negargarriyak dia. Asko ikusi genun.
-Bai, bai.
Nor Etxebeste Etxabeguren, Kontxita
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-092
Pasartea 0:12:34 - 0:15:02 (2' 28'')
Laburpena Antzerkian Kursaalean eta dena ibili omen zen Kontxita. Romeroenean entseatzen zutela kontatzen digu. Eta antzerkian aberats edo pobre, denek baldintza berdinetan egiten zutela.