meta

Forma mugatua: 
Meta
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Meta
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Almiar, pila de hierba
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Hor ibiltzen giñan, gora 'ta bera. (Irtenga) sartzen gattunen, batzuk Gartxiteneko onduan zea bat 'ta geo Enkomenteneko zean...
- Metan onduan.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Meta tartetan gordeta akabo!
- A ber zeiñek harrapatzen zizun. Haik lanak. Bai.
- Auzo guziya erki.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusiEta belarra 're kantidade haundiya izaten genun eta itten genun zalaiyin bertan lehortu, biñon metak itxian onduan. Zelaiyin lehortu, behiya 'ta gurdiyakin karri itxean ondoa 'ta itxian metak iñ. Geo garai hartako gaiñeko lana, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Belarra 're bai.
- Zertik iyotzen zen gotti? metak eukita?
- Belarra... Da... Guk gaiña oso lan neketsua itten genun 'ta nik gehiyena kostatzen zina
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'ta pereza gehiyena maten zina zen artua jorratzia eta belarra gambara sartzia, zertikan belarra... Oi, belar meta muturretik hasi 'ta oso osua segidan sartzen genun gambarara. 'Ta hiru bat laun baldin bagiñan 'o, bastante, biñon geo izebak 'ta ezkondu zinin 'ta, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusihora itten zen lan gorra! Meta bat oso osua, kantidade haundiya izaten da belarra, zapandua, nola ioten den zampatua, karga 're bai. Meta urratu, hartu belarra, eta goiko gambaraiño. Sartu bi ate zittun, 'ttu zea, Saastiarrenek, beko ataiya, zea, behiyak eta sartzeko,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiheiya 'ro kuadra, 'ta geo goikua gu bizi giñan zea sartzeko, plantara 'ro pisoa sartzeko. Eta goiko atetik barrena sartu, eske oan pentsatuta, jo! Pentsatzen eoten naz ni, alperrikan 'e itten genula guk lan hura! Eta beko heiyin meta erdi bat oso osua sartzeko aiña leku!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Iatzetikan, iatzetik aparte, zea, biltzen genun guk zakarra. Barrutiyak... Bi barruti len aipatu ttugu eta biltzen genun zakarra. Eta hoi izaten zen belar, e... Belar zakarra 'ta iatzia tartin 'ta hola, eta itten genun hoi 're jaso, bertan metak iñ, eta zea, botzen geniyon geo behiyai,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta baserritarrak eur meta bat itten zunin, neurriyak karko 'izkizun, hombeste itten du alturan, 'ta hombeste itten du zean, pues itten genittun, behintzat, nolazpatte! (...) biño gaixtua nitzan, e!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Hoi, eta su man ziyotenin hiru itxetako metaiy... Gu... Nik ez dakit obsesiyua banun nik gue itxin sua ber zula! Yo no sé porqué! De esa cosa que me venía de antes... Zean... Kampanak jotzen zittuzten ordun. Eta kampanak jotzikin, kalin bar-bar-bar zeiñ zen 'ta zeiñ zen 'taBerrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiZamoan zoztela metak sutan. Gue jaiyotetxia. Eta mutiko zarrena genun ordun justu-justu sukaldeko leiyotik garrak ikusten zin eta fua fua saten zula. Hua eaman eta akortzen naz ze abailla zen han, herrikuk jonak eta hua itten.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Bai, hoixen, elkarrei launtzen. Akortzen naz, ez dakit Iruitxikikuk eta Itturraldekuk 'o zein zin? Bat in 'ta ya bukatzen ai zila eroi 'ta bestik iji 'ta aja, algaraz. Haik, meta eroi ziyola 'ta meta eroi zelako 'ta, eta geo bestiai eroi 'ro 'ta... Ba, hola aitz... Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- ...nintzala 'ta, etorri 'ta hain itxian. 'Ta hola.
- Eta ze... emakumik 'ta gizasmik lana berdin-berdin baserriyan 'o?
- Bai. Elkarri launtzen. Iatzi bila, metak ebaki, belarrak eta meta haundiyak eta itten elkarri,
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusijostea tortzia udaran, negu aldin bai, miño zertik denak baserriyan lana itten zuten, jesus! Belar ontzia zela, metak ittia, hosta txikiyak ittia, tontorrak kentzia... había cantidad de trabajo baserriyan leno, eta famili osuak itxian enpleatzen zian. Gero, urtian poderiyun, hasi zian,Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta zuek, haurrak 'ta non juntatzen ziñazten 'ta? Han eskolan ingurun? 'O hemen 'o non?
- Ba, ahal zen tokiyan! Bai. Hemen... Lokepasake karo, hor bihan dena zelaiyak zin, geo hor metak eta itten zittuztenian, iatzia karri 'ta itten zuten eta bueno, jostatzen 'ta...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusierdiya jarri gurdiyaiy 'ta gotti kartzen genun 'ta hura bota lurrea. Berriz atzea jon, beste erdiya gurdiyan jarri 'ta gotti ekarri, 'ta bota zenun hua, harrei gañin jarri. Gurdiya ondo jartzen zenun denbuan, etxea. Etxea torri, illunakin igual tortzen giñan, in ber izaten zin metak, illunduta igual.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiAnaia, sega hartu ta mazka ebakitzea, bestia metan gaiñea 'ta ni sardia hartu 'ta gurditikan iatzea botzea. Meta itten genun denbuan: "Bueno, oain segi... Txokorra bota behiyaiy errapea 'ta txokorrai eanazi", azpiyak atea, azpiyak egiñ, behiyaiy jaten eman, (aspes-aspes) iña.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiHan zun zea... fundiziyua zun, kompaiñi berana. 'Ta hor 'biltzen zin hemendik hara jon, 'ta handik honea torri 'ta. Hola ibiltzen zin. 'Ta geo metala 'ro hola Madrilea biali ber zutenin barkua tortzen zen 'o Inglaterratik 'o Italitik 'o... Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta han lo itten gelditzen zin. 'Ta pixkat goixio zen borda Txarrixulo 'ro saten zena, oandik han dia paeta zarrak. 'Ta han iatze metak, biño hola gurdi biria 'ta hola gurdi biria 'ta han metak. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Zaten dia metak hola airin iñak zerriya sartzeko lo itteko 'ro? San nun mekauen horretxen azpiyan lo in ber dit. 'Ta borda harren parin. Nik ez nun ezer sumatu. 'Ta ebiintza 'ro hola zen. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño len metak itteko 'ta...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Kaso geiyo ingo zeniyoten zuek egualdiyai? Belartako 'ta!
-Bai.
-Geo badia baita 're meta, metaxurrak...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Meta, metaxurruk, zeak esto... arbak, arba da iatzikin nabazu belarrakin 'ta malda haundiya jarri eur, adar bat eta harrei tiraka meta in ber zenun tokira kartzen zunun han. Arba. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiYa ke 'ta billu 'ta dena itten zuten ùes gurdiya kargatu 'ta karri. Bestela bi lan. Meta in 'ta geo berriz metatik atzea gurdira kargatu. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Gerra!
- Bai! 'Ta Bilbau hartu zuten arte! 'Ta ni akortzen naz Bilbau hartu zutenin... Gu Untsaskon giñan belarrak, zea metak eta ittea jona,
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Iatze metak ordun ingurun!
- Iatze metak, bai.
- Iongo zin!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai.
- 'Ta belar metak in berko zenittuzten?
- Belarrak 'e bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zeiñek itten zittun metak?
- Attak béak jenealin. Emateko beti ni. Ni astotako serbittua naz!
- Asto politta zun ordun!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai.
- Bea metaziyan... metan gaiñin? 'Ta zuk bota?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bota 'ta harrek erki txukundu bai. Gutxi zin harrek bezelako metak itten zittuna. Txukuna zen. Biño geo jendik utzi zun, e! Geo montoiyin jarri 'ta. Eozein zira zar gaintik ta... Erraxao behintzat...Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiZamak in 'ta bizkarrin itxea 'ta geo han metak in 'ta, posible zinak barrena sartu itten zin. Gambara 'ro sotoa 'ro... Biño itxiak su hartu ezkio!
- Bai. Pasako zin holakuk ba!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai
- Netzako izaten zen txarrena. mendiyan ler iña tortzen za etxea, 'ta geo hainbesteñoko gurdika iatzia, jartzen zen anaiya metan gñian, 'ta hua ezin boteikan hara, etxounkristo zaude 'ta hua dena ezin boteikan.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Lau poste jarri eta gañian iatzia meta, azpiyan lehorra. Hara biali omen zun emakumi horrek, gizon hoi. 'Ta bea martxa.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi-Moztu segakin. Eta geo behiyakin karri, gue itxeko behiyakin karri. Bai, karri 'ta.
-Etxea karri 'ta.
-Meta in 'ta etxe atzian bazuten tokiya 'ta meta in.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa