amakiña

Kategoria gramatikala: 
Zenbatzailea
Batuan: 
Makina bat
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Multitud
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Ai, ze erremeiyo, bai! Ama santa bat genun 'ta dena konformatzen zen holakua. Amakiña batek ongi in ziyon harek e... Birian ixkiñin dago etxia, Martinmotzene, oaiñ eroiy ez bada.
- Ez, oaiñik ez dut uste.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Haik 'e amakiña lapurtzen zitenen egurra 'ta gaiñekua.
- Bueno! Ene!
- Bai neska.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Estribun, estribun.
- Aiyeka bakotxin zea... bijilantziyakin.
- Eta kaletikan zeara, Arraura? 'O kaletikan zeara, Lartzabalea. Amakiña aldiz bai!
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiBehar zen han ere! Ze Euskal Herriyan, oain bertan ere amakiña 't tokitan galazita dago euskera! Eozein juzgado 'ta zuaz eta euskaraz ez dakiten personak: "No, hableme en cast...." "¿Por qué no aprendes tú? Porque estás en el País Vasco. ¡Tienes obligación!"Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiordun kartilla bat maten zuten ogiyan billa joteko, laun batek 'o bik 'o... 'ta attak eta nik jotia bakarra genun libre ogiyan billa. Ne ama amakiña bier atzetikan beira eondua: ni itxetik atera ordu goiko Galtzatako gaiñatik hasiko ttunen zipi 'ta zapa. Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusigeo amakiña bat abere zar sartu zitenen zolu hartan, geo aberia, ordun ez zen kotxeik eta aberikin zen dena 'ta gosia 'ta llagatan 'ta... abere asko hiltzen zen. Denak zolo hartan. Pilla 'rrak battun han sartuak. Nik behin ikusi dut, bonba nola tortzen den: Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiburuan etorri naz amakiña bider. Uzpuuko gañea. Kontrabandua zen. 'Ta ikusten banittun Guardia Zibillak 'o gordeta eon pixkat 'ta...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiGue amak amakiña 'at kozina in ziñen. Jana 'ta geo Arditturrira torri izandu zin... Goizutatik 'e han kiebra jo zula 'o... Eta Olatxen bizi ttunen hogei 'ta geyo laun, beak... 'Ta hoik jaitan, jaiero gue itxiin, berindua prepatzen ziyon gue amak. 'Ta hola...Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusihartu ontziya 'ta neone jeitsi. Behi bat izaten baigenun.
- Klaro eske... berrogei eunin, hainbeste seme-alaba eukita nola eongo za ohiyin 'ta?
- Jesus! Ni berrogei euneko amakiña lan inta nion ni! Jesus, Maria 'ta Josepe!
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Biño zu zionek 'e...
- Bai, biño neonek 'e bildurra galanta bai! Ez pentsa lo trankill itten nula! Amakiña biaje itten 'izkin Larrazaalko amonak koartoa. "Ze ai za? Oaindikan luak hartu gabia al zaude?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiDenan tartetik.
- Karo, denan berri mateko zuk e!
- Amakiña ikusi ber izaten da bizitzeko!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eateko jendik eamaten zun. Bestela ez, biño, eateko. Jon, torri 'ta itturri freskua! Geo jendia dena... Aramburuko itturrira amakin bat buelta in du jendik!
- Amakiña...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Bai. Esan eta behiñ ez. Nik pelukeiya ez niyoten behiñ 'e esaten jendiri "aizu, etortzen za, patzen nazu 'ta aiyo!" Ez! Gaixo baldin bazaude 're in ber baldin bada iñ. Bai, bai, bai, bai.
- Ordun amakiña tokita ailletu za?
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Amakiña bier lohitan belauniko jarriya! Don Jose Luis zeakin, Pazkuzkukin tortzen zen Garizuman. Eta harrek... Axeiya Manolo, zeakin...
- Monagillo 'o?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, biño bat bestia joteako libre igual kintua 'ta. Ai! Amakiña saltsa bai hor! Ordun, urti haitan.
- Salsa erra bai. Salsa 'ta izua erra, e!
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Jangoikuan andria!
- Bai, bai.
- Joe! Harrekin amakiña bat buelta iña no ni, Altxikitikan Oiyartzuna seitako meza.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Oan bezela ez...
-Ezta pentsatu 're!
-Itxasua kusi gabik 'e izango zin Oiartzunen batzuk?
-Oandik 'e 'zango dia amakiña 'at! Bat biño geiyo bai!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Ne dembuan amakiñat pauso mana naz gabez kampun 'ta sorgiñik ez dut kusi egiya san. Zea 're, zea 're. Nik kusi dutena kusi dut, hua bein biño geiyotan kusi nun 'ta arratsin bakar bakarrikan, eun batin heldu nitzan betik goitti. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta geo...
-Geo desmontin ai zin kamionak, lau 'ro bost kamion galantak. Amakiña 't diro eamaten haik, zerriy hoik, azkeneko urti hoitan.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiAntzuzabaltako Joxe amakiña 't taria pasia 'men da han. Geo gerran ibilli zin hoik 'e. Gerratik torri zenin, ez zen Arditturrira jon gehiyo. Papelean hasi zen.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Haikin hasten baza, haiken atzetik hasten baza adios!
-Bueno... Gue arreba 're amakiña 'at saldua da basoka.
-Hua aitzen zen saltzen?
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-Bai, ate zin behintzat gerran. Ez zin hill 'ta.
-Bai, bai. Amakiña jon zin 'ta. Joe... 'Ta han zean ziñazten, Pelutxikin ziñazten bittartin han Gurutze aillekan 'e muimentua izango zen? 'O ez zen?
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Bai.
- 'Ta altomirakruzen ezkerreta, gora zuzela ezkerretan, lembiziko itxi hartan, hirugarren... Balkoiya beti han pasaeran beitzen dut, balkoi hartatik amakiña pixa iña gaude gu kamiyoa ordun. Garaiy haitan bai, garaiy haitan baserriyak bezelaxe zian, beno, pisuk zila.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Gorostidi baserri bat do onduan. Erdi taberna 'ro hola zen ordun, behintzat. Amakiña buelta in nun nik ahuntza hoik harrapatu arte!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Gu amakiñat bier joten giñan hemen harrobiyan gora iyo Malbun barrena gora 'ta hor udarik lapurtu 'ta kolkua betiakin zea eskola, udarik lapurtuta. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Geo korrika Mendibillea, horrea. 'Ta geo hor izaten zin 'ta...
- Hoi zuek 'o ondorenguk?
- Gu 're bai. Gue ondorenguk Inaxio 'ta berriz, bueno! Haik e bu! Korri errak ibiltzen zittuzten haik 'e! Pikabenea, amakiña pelota ibilliak dozte! Bueno!
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Ya. Ni akor, Pikabeneko palaziyua akortzen naz ni. Amakiña 't izu pasa izandu dugu guk hor zea eskolatik.Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiMiño gizon ona zen e' Tolareko atton hoa! Harek amakiñat serbiziyo in zun jendiai e!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Amakiñat kontu harek e'! Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- La lan txarra arrontin e? 'Ta gañekun zer zen beste tokitan miño okiyo patua o'? okerro igual?
- Bai ef ! Bai. Deskuentua bai amakiña't ta geyotik !
Pagadizabal Artola, Joxe