seittu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Jarraitu, segi
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Seguir, continuar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Muti kozkortan 'ta neska kozkortan 'ta.
- Bai, pozik. Haurtzai 'ro. Neone 're hasi izandu nitzan 'ta!
- Karo, 'ta horregatik saten maixtrak zui seitzeko.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Mundun gauz asko pasa ber da, e! Oi, oi oi, oi!
- 'Ta zu, zuegatik bazen, e... Joxepa, seittuko al zenun ikasten?
- E?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Eta geo muttilakin zuka?
- Zuka... A, gu ez e! Gu hemen iturrioztarrak mutil 'ta neska guk hika.
- Guk oaindikan 'e hika seitzen dugu e, mutil 'ta neska.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Bai, biño geo berriz 'e seittu zun berriz.
- Bai, biño geo ya ni eskolan hasteko, ya doktriña 'ta hoi den guk hemen eskolan ematen genun, hemen ez. Orduko ya, gu, ni juten nitzanin. Orduko bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bai, mina bai, miño hor geo, San Narcison seitze yun...
- Bai, hor aittu ttun geo, tunela hoik ustu genizkin denak guk minako zea hoik, hainbeste (...) itxian 'ta.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Eta, hoi kumuniyo haundiyan.
- Kumuniyo haundiyan.
- 'Ta kumuniyo haundiya iñ 'ta seitzen al zen eskolan?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Bai. Ikasketakin gutxik seitzen zuten eta jon ber izaten zuten hemendikan derrior Donostira gutxinin. Bai.
- Geo gehiyenak josten 'o hasiko zinazten?
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibiño bai, segidan. Bai, neria bintzat, hala izandu zen.
- Gaiñekun burutik pasten al da, seittuko nuke ikasten 'o...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiAmesten nun gaiña askotan! Bai.
- Biño okurritzen al zen satia etxian nik seittuko nuke ikasten 'ta...
- A! Ez, ez, ez. Ez, ez. Keba. Ordun, ordun gehiyena itxetikan joten zena zen apaiz 'o monja.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHaur eta haik hazitzen ai zilikan, lana iñ eta handikan jubilatuk. Biño gutxi. E... Zeakin ikastetakin esan dugun bezela, gutxi joten zin bezela aurrea karrera bat 'o ikastea bezela, fabrikan ezkonduta seittutzen zuten emakumik 'e gutxi zin. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiNe ama Errentira joten zen, harre hua ordun bihorrakin Errentiño joten zen. Donostira joten zinak gehiyenak, Donostira joten zinak gehiyenak Arraun gelditzen zin, topua hartu 'ta Donostira joteko. Eta geo ya ondorin seittu zutenak, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Hamalau, hamalau.
- Biño askotan ya hoi jakitten zenin, atera 're bai eskolatik, ez?
- Bai, bai! Aurrea seittu nahi zunak. Hamabikuk bazin ya, kompazio batea, modua zunak.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ikusi baten batek baliyo zula seitzeko 'ta... Ez dakit ikasten seitzeko kampun 'ta, biño klaro, gurasuk ez utzi 'o... Lana in ber zulako 'ro...
- ¡No creo yo, e! Posiblidadia zunak 'o hain zerratuk itxekuk baserritik atera zittekela,
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- 'Ta hoi denak ikusita ez da geo erraza izango ba aurrea ittia 'ta bizimodua seitzia?
- Bai, in berra, in berra. In berra, in berra... Jendia zor askokin gelyittu zen. Beitu: iña zuten zea illarra 'ta haitik entreatu in ber izaten zuten, igual patata, igual illarra, igual...
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiaspaldi hillak dia. Atsua yunen, zea, pizpurriña hutsa. Hiru anai... lau anai zin noski eta nei asko seitzen batek eta, gu famili haundiya izandu ga beti, eta "miño horrekin ezkontzen baa umia besteik etzula izango 'ta" gue attak hoi aittu, ez zun nahi:Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Ez ez, gu... Ez dut esaten... Gaiña ordun ez zen zaten gaur bezela 're...
- Urruti itten zen ordun gue itxia 're! Klaro, dena hola zen 'ta!
- Karo! 'Ta geo zuk zea... Anttoniokin, bueno nobiyua iñ 'ta seittuko zenun Txikierdin lanin! Ez?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi "pentsatu zein hartzen zuten elkarrekin e? Geo ez torri hemen kontukin, asike, pentsatu ondo. Ez bazu nahi gustagarriya elkarrekin ez seittu, ez duzula nahi ta kitto" san ziuten 'ta hortan fan dia, gu hola fan giñen 'ta guriak 'e hola fan zien. Hala zan.Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Ez, gu ez giñan aspertu. Gu ez giñan aspertu. Gu hantxe seittu genun elkarrekin.
- Gora berak izango dia miño...
- Bai izaten zien momentuak, eunan batin o' bestin igual erdi muturka antzin, miño geo atzea aixkiattu.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Inaxi, nola izaten da? Zu gizonan baserrira ezkontza za eta han oaindikan do hango itxeko andria? Eta zeiñek seitzen du itxeko andria izaten? Lenguk o' torri berriyak?Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Uaiñ ez dakit seitzen bau 're. Uaiñ apaizik 'e ez da 'ta. Oiyartzunen 'e bi bakarrak dia, Bikaiyua 'ta beste bat.
- 'Ta zuk aittu izandu al 'zu, han Santa Kruz apaiza ibilli zela 'ta?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiIturriotzen gue itxian onduan, bat hemen... oseake, itxe kontran bizi giñan. Bi familiyak. Eta geo haik in zuten itxia, zea, sagardoteiya Aduriz, zenin han. 'Ta geo in zin haik hara jon, 'ta haik han 'ta guk Iturriotzen seitzen genun, 'ta hola.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusibetenayuk 'o ez dakit zeñ, 'ta guriai lehendibiziko, 'ta in zuten ordun despatxatu in zuten guria. 'Ta geo pues Errentiyan hasi zen, beste launa, franzes bat hartu 'ta biek hasi zin. 'Ta han aittu zen, aspertu zen arte 'ro, gauza zen arte 'ro, han seittu zun. 'Ta hola.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- 'Ta gaurko eunin pues baliyo dunak, baliyo du 'ta ateratzen dia aurrea. Askok eta askok.
- Ze zue erareko emakumik ikasten seittu gutxik, josten gehiyenak ez?
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, biño izeba 'ta zai eoten zin hamabiyak pasatzeko beldurrak. Goiz arte seittu ber bazuten josten, hamabiyak jotzeko beldurrak kafia hartzeko lenoztikan. Hamabiyak ez zitzatela pasa! Bestela ez zuten zeatuko. Hurrungo eunin komulgatzea joteko... Ohittura, ze lege!Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiEta ordun zuk seitzen 'zu, pues klientela batekin, ba zu biño zarraguk dinak, eta gaztiak tortzen dinai pues ahal 'zun hobekina in ber yozula! Koloriak eta gaiñekuk. Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- 'Ta zu bai? Zu dantzazalia?
- Ni bai.
- Hau? Bai! 'Ta oaindik 'e hala seitze 'u.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Hemen 'e bazen, pizar bat, zerbatte itten zen, biño asko ber zen, e! Eur asko gastatzen zen! Izugarri! Izugarri! 'Ta oaiñ, oaiñ gehiyo ingo da!
- Oaindik seitzen du, oandikan, e!
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Bai, andreaiya izandu nun nik hoeita zortzi urtetan, biño ez nun seitzek izandu! Eske ez nun segidikan, ez nun bizitzeko...
- Ez zenakan?
Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Bai, bai. Ez, ni Oiyartzungo jendikin ongi. Ongi ongi, bai bai. 'Ta jubilatuta 're seittu dut urte askuan 'ta pena man zin, pena man zin... Dena ber da, ez? Biño ez zen dirua, baizik pena man zin deskonetatzia jendikin, herriko jende guziyakin.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Ez, geo seittu genun dembo askuan, biño geo ya jakiña, ya zea haundittu giñan, hogeita bost urte eukittu genun, haundittu giñan 'ta bakotxa be martxa jon zen 'ta denak alde inta... Ni 're ez nitzan ailletzen 'ta geo pues bueno, ya Telefonikak gaiña haimbesteiñeko esijentziyak etaHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi"Bai, biño geo hemengo lanak ez 'ttuk utzi ber, e! Hemengo lanai..." 'Ta, behintzat hasi nitzan ayuntamentukin! 'Ta hamabi urtian seittu nun. 'Ta han 'e geo ta, geo 'ta lana gehiyo, geo 'ta lana gehiyo 'ta jakiña, batek, ni hasi nitzanin ez zen urikan ez Arraguan, ez Gurutzen, ez Iturriotzen,Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi-'Ta nola seitzen zen ze ekipo zin 'ta ze karrerazin 'ta hoi nola seitzen zen? Ze ordun teleisiyoik 'ta ez zen izango...
-Karrerak zea, ordun ekipuk bazin KAS 'ta... Fagor 'ta... bazin, bazin ekipuk bai. Biño len leno ez, gu mutikoxkorrak giñala ez zen, ez zen ekipoik.
-Ez zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Karo, lanin ai zinak 'ta ez zuten seittu 'ta ingo, 'o bai? Posible zuten lana in?
-Bai, bai. Arditturrin, Arditturrin. Bueno gu ordun, jakiña Errentiya ta hoi egenekigun nun zen 'e Errentiya guk garai hartan ...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiBazela bai nunbatte! 'Ta Arditturrin zinak... Arditturrin zinak lanin seitzen zuten gerran... eun hoitan ez akaso, biño gaiñeko zeatan bai.
-Seitzen zuten.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Zapaterua zen atta!
- Geo semik seittu zun!
- Bai. Geo semik seittu zun, bai! Zapaterua zen atta. Atta zapaterua zen. Bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Handik hasita izango zen.
- Bai, ba! Hortik, hortik, horrei, hortik horrei seitzen 'ute! Horrek seittu du. Bai.
- Eta zea, e... Gaiñekun...
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Lotxa, pena! Pena, pena zuten haundiya. Biali zutelako pena! Biño ez zuten dantza utzi, e! Ez, ez, segi aurrea!
- Ze, seitzen zuten?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Dantzan seitzen zuten...
- Gordian?
- Bialigatik seittu itten zuten geo dantzan haik.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- A...!
- Bai, bai, bai, bai. Biño, amurraziyukin e! Izautzen genittun.
- Eta kongregaziyotik bota 'ta dantzan seittu 'ta ya ez al ziyoten ezer gehiyo saten?
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusiMakilla bat eskuakin giatu 'ta ddi-ddi-ddi. 'Ta makillakin frenatu pixka 't 'ta traaa. 'Ta pixka 't man 'ta taka-taka-taka. Hanka lijero ber, hanka lijero. 'Ta seittu in ber 'ta. Bat erki manejatzen da, bat kubierta bakarra. Bi ez dia itten. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Biño biaje bat inta buruik 'e ez zun asko buruik 'e. Biaje bat inta pixka 't seittu balu lana izango zun 'ta gaiñea geo okixio zeatuko zen, biño limbiziko biajetik lapurtu!Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiArraura torri topuan, Arraun jetsi 'ta Audeleko malda hortatikan kamiyuan seittu berrian belar sorotikan zean bizi zian.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiBost duroko bat biño besten bat bai 'men zun numbaitt 'e txamarran beste bolsillon batin 'ta hua ez 'men ziyoten harrapatu. Biño kendu 'ta atzea ez beitzeko 'ta seitzeko aurrea 'ta desapiyua inta atzea.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiIya harrei, erreka harrei seittuaz kamiyoa atea bittartian. Kamiyoa atetzian ezkerretara hartu 'ta.
-Auztiko erreka?
-Bai. Auztiko erreka.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi-Hara joten zin?
-Bai.
-'Ta zuek geo honea torri 'ta seittu zenuten eskolan?
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Joe, pena erra.
-Bai. Hua dedios jun zen.
-Bai, jo harrek seittuko zun zea.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBueno arrandeiya, xexinak(?) euki ttuzun, karterua 're bai, geo komestiblia 're bai. 'Ta geo semik barbeiya jarri zun. 'Ta beste aillekan Joxixonia. 'Ta geo handik aurrea seittu Xepidonia. Geo gue aillekatikan Xepidonia.Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi- Zer dik ba honek?
- Honek hau duk pizkorra honek gizona ber dik fuertia.
- Bai nik honei seituko yot aixa!

Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bai seittu bai honek e' zuri! Eaman pruebako 'ta ezba konforme karri berri itxea."
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Bai leku batzutan itten da miño geo 'ta gutxiyo.
- Han Altzibarreko zean lore tartin jartzen nittun.
Usadioyo hoiri behintzat seittu in behintzat
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta guk botzen zittuztenak hartu. Olluai ipurditik laña sartuta jon zenai seittu niyon nik erki azetik! Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- Hoixen 'ta launtza 'ta denak
- seitzeko
- Bai, ordun. Uaiñ saten bazu ba li bueno bueno.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiEta hairi izenak kambiatu nahi zizkaten. Bai, izenak kambiatu nahi! 'Ta nahi bazuten kambiatzeko, biño guk hua deittuko geniola. Nahi bazuten kambiatzeko! Biño guk hua, hartan seittu genun. Etxeberria Olaziregi, Joxepa