attu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Ahitu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Acabar, terminar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai. Ba, igual du!
-Aztu. 'Ta geo bakizu, Errentin, batzuk Errentiyan bazela musika 'ta ez dakit non zela 'ta, pixkaka pixkaka attu in zen! Altziberko billera attu zen,
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiHurrungo eunin, jon dia 'ta aber non ttuzten 'ta diruk attu zila 'ta plazan eaman zittula 'ta denak saldu in zittuztela! Eta hola, e! Hola, e! Osabai hola jarriya! Salbatu 'men zen, biño "ez niyuke berriz 'e hala arriskun jarriko!" saten zun. "Ni ez niyuke hala arriskun jarriko!"Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Eta oaiñ itten den bezela, artaberdia 'ro...
- Horrek ez zun buruik. Hori izaten zen belarra attutzen... Attu itten zien berdiak. Bero haundiyak baldin bazin ihartu, 'ta artua... Arto berdia esaten geniona han itten zen.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Eta hoi botzen zuten eta gero gaintikan kale bakotxeko zeak familiyak, maindirik, hola. Maindire zabalak hor zea... Jaunak pasa ber zun tokiyan. Bajo palio, apaiza bere zeakin, kustodiakin eta prozesiyo politta izaten zen. Biño, pixkan pixkan attu. Geo kotxia zela 'ta Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusibat zela 'ta ez zela 'ta, pixkan, pixkan attutzen jon da. Oain azkeneko elizan gaiñin barrena itten dute. Biño len oso politta izaten zen. Eta ilusiyo gaitza gaiña denak e! Eta orduko 're bai, arropa berriyak eta zeiñ biño zeiñ dotorio 'ta... Biño...Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- 'Ta harriyak hoa eortzika iurtzika, iurtzika attu itten du. Ikusten denin ya attuxe in dela, berriz 'e, berriz kargatu. Tapa ereki 'ta eurraz kargatu 'ta berriz 'e martxan jarri.
- 'Ta geo hua txikitzen txikitzen jongo da?
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Bai. Urte t'erdi 'o.
- Asko.
- Urte t'erdi 'o. Bai, ez zen nahi ordu attu! La ospa!
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- 'Ta geo hala, hala, hiru lau urte in genittun 'ta geo hemen lanak attu, 'ta hemendik Zeraiña jon giñan. Han bazela lana 'ta hara jon giñan. Goizin ate lautan itxetik, Maxalendik'ta illunaarreko zortzitako ailletu. Hernaniko... Euna zabaltzeko Hernanira, Tolosa, Segura, Zeraiñea azkeneko! Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusibéak posible zuna 'ta geo saten ziyon: "hau attutzeko hombeste dembo jongo zizu 'ta ordun berriz torri, nei deittu" 'ta hola ibiltzen giñan batetik bestea. Ahal zen bezela!
- Ahal zen bezela. Hau garaiyak!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi-Ez, ez urte pare bat aurretik o' ya abertentziyak hasi zin jartzen, etzula produzitzen, etzula hau etzula hua, minealak attu zila 'ta... minealak atttu Arditturrin? Urrutittu bai, bakizu gaur honeaño jaten dugu, bihar haraño jongo ga 'ta, hua gio urrutitzen diju beti, hoi bai,Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusimiño attu? betti noaño den iñork eztaki oandik!
-'Ta zuek ze joten ziñazten zuzenka o' ?
- Zuzenin 'ta, astensorik badia, ta planuk e' bai, 'ta plomadan battu egunda hirurogehi metro 'ro! kanpotik betti.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Lengua miño hobia, lengua ba, zea lehortia baldin bazen igual sekatzen zen zea 'ta deposittu deposittua bastante zea zen miño, urak attu itten zien 'ta gaizki ibiltzen giñan zeakin gaizki.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusimiño gañentzekun gañentzekun ez dola gañentzekun... 'ta gaztia 'ta lana oaiñ lana attutzen ai dela, lana attu, 'ta orduntxe zeozer heltzen bayo jendiak miño gañentzekun...Mendiburu Etxeburu, Teodora