aittu(1)

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Aditu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Escuchar
Oharrak: 
Oiartzungo "aittu" hiru gauza izan litezke: 1. Aditu (entzun) 2. Aditu (usaimenaz sumatu) 3. Aritu
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Arraiya, bai!
- 'Ta ze fabrika 'ro zen, ze izena 'ro daka? Nik ez nakan aittua.
- Hua zen... Arrandeiya! Arrandeiya, leno Errota izandutako tokiya zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ze ai ziñazten zuek saten? Batea ai ziñazten 'ta! Ez dut aittu.
- Bai, ordun komeiyak ikusi baigenittun, komeiyak! Gue itxian 'e soldauk eondu zin ez dakit zembat hillaetin eondu zin. Denak guardiya 'ta handik Irun aldea,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ez al ziñazten hasertzen Irundarrekin? Harrika 'ro ez al ziñazten...? Nik aittu izandu dut Irundarrai harrika 'ta ibiltzen zila.
- Harrika? Ez, ez...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiHala joten zin. 'Ta ni eon 'ta han non 'ta tiruk: "Ostia", tiruk aittu nittun 'ta torri zen txoferra 'ta: "Dios, tiruk aittu ttit motel, tiruk", "Ze tiruk?" Gau giro txarra zeon, redios: kazkarra 'ta egualdi txarra. "Bai, nahi nike gaur beste haunbeste pakete balia, emango nittike gustoa",
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiZertikan oso gutxitan arrazoiyari kaso ingo ziyoten, gehiyo ingo ziyoten zeiñek esan zun 'ta zeiñ zen persona hori. Bai.
- 'Ta aittu aittu´re gutxiyo, uan bezela ez.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusieta... Dotriña eta elizako kantak, eta bertso zarrak. Haik aittuta ikasiyak izango zittun eta... komuniyo haundiya itteko garaiya torri zen eta... Ordun... Bestik, ne adiñekuk komuniyua ittea monjatatikan denak joten giñan, Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Biño, sorgiñan hoi... Nik atta difunturi hoi aittu izandu niyola. Hoi kontua nik ez dakitela, hoa Olalden amakin ibiltzen zen demboan atta, eta Kamiyoku hortan arto tartin kriston bihor sailla 'ta ze kriston soiñuk eta, 'ta geo zeatu 'ta deus ez. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Nik... Nik ez nun izautu, biño aittua bai.
- Goñik in ziyon guriai desapiyua... Ez dakit zer zun 'ta guriak "bueno, 'ta prezisua al da hola ibilli berra denatako? Bakarra, ni arotza bakarra hemen 'ta nola ingo 'ttut ba hoi denak?"
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- 'Ta noiz arte eondu zin haik?
- Nik amai 'ta aittua han izaten ziala 'ta guk ikusi izandu ttugu, biño... Beste... Geo denak jon in zian pixkan pixkan.
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi- Gobara saten zuten. Eta zeak, barrikak bezela... Aittu izandu 'ut nola saten ziyoten 'ta halako uan ez dakit ze jarri 'ta, ura berua bota 'ta, betik zirrittotatik atera 'ta ez dakit nola in 'ta. Biño gue itxian ez, gue itxian itturriya ereki 'ta han.Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi illian erdiyak tenazatan! Eta nik illia ailleka batetik luzego 'ta bestetik motzuokin! 'Ta klaro, lembizi errita aittu nun, biñon geo 're sukal man ez ziten esplikaziyua ordun eman ziten. Tenazak surtan berotu eta uretan sartu 'ta geo haik illia moldatzen zutela, 'ta nik surtatik direto!Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Arreuna ze izaten zen?
- Ba arreuna hoi izaten zen, e... Gehiyenetan beste batzuk lenotikan hasitzen zila nik aittua dut, biñon ne ingurun 'ta, familiyan 'ta ingurun 'ta, behintzat, izaten zin mutillakin hasitzin.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi-'Ta zea... zuk aittu izandu... Nik Uztapidei 'o aittu izandu yot Iurrittako, gutxi zila bi harriko errotak.'Ta Iurrittakua hala zela.
-Hoixe ez dakit. Bi harrikuk, bi harriyan tartin txikitzen zuten, denak 'zango zuten bi harri. Hoi harriyan zean...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiEta, "¡pues ahora mismo me voy a enterar si es usted hermana, y como no sea hermana y el que dice usted que es hermano, saldra a la calle y usted se quedará dentro!". Hura aittu zunin Beni harrek, para que quieres más!.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiMaitxo... Maitxo ez, Maitxo 're han zon, biño hura ez zen sartzen holoko gauzetan. Eta, bakizu, gaztiak, grupua iñik ya...
- Nik hola aittua baidut hoi...
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiGeo Bilbauko frentik izandu zin txarrak. Lemonan hil zin eun batin... Bi oiyartzuar, kompaiñi berekuk. Bai, Donoxtina... Zuk aittua izango zu Donoxtina zein den? Donoxtina? Bai...! Hor nola afusilatu zittuztela 'ta... Karrikako biri hortan.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta "kaxkabeltxa iruitzen nau nei." 'Ta hola behintzat, dembo pixka batin izketan aittu giñan, eta ni ne baldiak hartuta habitu nitzan 'ta san zin: "eon, eon pixka bat, ion! Zuk esan zun guztiya nik hemen botoi batei mango yot eta aittu ingo 'zu!"Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiIñaxio Aduriz difunturi aittu izandu niyon "Dembatin asteik ez yun izaten haurran entierroik gabekoik. 'Ta gau ez zekit azkenekua noiz izandu zen. Hoi oso ajustatu ziten nolazpatte".Pagadizabal Artola, Joxe