aittatu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Aitatu, aipatu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Mencionar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Lengun aittatu zenun, harrobiya, Joxepa!
- A, bai!
- Hor, beno, Karrikakua harrobiya.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiZea, esti haik 'ta errota 're bai haikin batin eta gibela 'ta hoi dena, e... Hura in, prejittu eta tortilla 'o gustatzen ziyona beri hala. Dena aprobetxatzen zen ordun, dena. Eske harrigarriya da, nik gaztia aittatu zattut lentxio, biño ni neone 're ne buruai askotan esaten yot, e... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEreiñtteko garaiya, haziya ereiñtteko garaiya eta ordun... E... Hazi klase asko ereintzen zin, batez 'e... Aurrego aittatu duten bezela, animaliyantzako pentsua 're itxian itten zelako. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'Ta hoi artuana san zattut, hoi... Udara uda... Udaberriya udarakua. Geo ya artuan... Artuakin batin belarra heldu zen, dembora berin erramolatxa. Belarra lembiziko kortia, erramolatxana lenotikan aittatu zattut zela, luzia 'ta nekotsua zen, eta geo belarra lembiziko kortia.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiBai. Eta geo... Lenagotikan aittatu duten bezela, pues itxeko behi onena zenana, 'o gehiyena gustatzen zizunana, 'o... Harren umia aurreko. Bai. Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- 'Ta len gaixotasuna zean aittatu zu, errapeko bultu haik 'o... Ze gaixotasun gehiyo izaten zun ganauk?
- Ba... Zean, este... Izena ez dakit zer zun, biñon e... Adar ondotan 'e izaten zittuten zeak, e...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Oso oso difentia. Eta jantzi 'ta nola... Len takoiya aittatu 'zu 'ta karo, baserritik ezingo zenuten habitu takoiy haikin?
- A, ni bai!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Ura bakarrik ez ze ittetik!
- Bai.
- Kofradia aittatu zu...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta zea 're... Bueno len 'e aittatu zenun, biño yake 'ta Antonene aittatu dugun, zuek askotan ingo zenuten geo beak han saltzeko gauzak iaman 'ta geo zuk ber zenutena hartu, ez?
- Bai. Bai. Bai, bai, bai.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigorriya 'ta horiya eta Frantziskotarrena zen, berriz, marroiya eta haik eamaten zuten San Frantziskon zea, irudiya. Eta geo eginkizunak 'e diferentik genittun. Guk gudaritxuk giñala len aittatu izandu zattuen bezela, gariya iñ, 'ta entreatu 'ta in ber izaten genun etaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Altziberko billera aittatu 'zu 'ta hoa gehiyo, kalin ez al zen izaten dantzik 'o?Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Ez dute aittatzen. Hobe 'ute ez aittatu, zertikan sango yote: "Miño nola haur batek jaio dena... Beak ez du kulpik mundura ekarri 'utela, eta bataiatu ez dela eta zea, be bizi guztirako ilumpin eotea?". ¿Qué...? Non dago zea...?Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi-'Ta zea e... Len peiyak aittatu ttuzu atta, zea Oiartzunen astian bein biño zein zin hola... Kampoa 're joten ziñazten Elizondukota 'ta hoita?
-A! Bai hoi...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-San Juan suatan e... suana aittatu zu 'ta hanako baratzin kandela jartzia 'ta hoi?
-Hoi 're bai, hoi San Juan suakin batin kandela jarri. Belasutan 'ta artozelaiyin 'ta batzin 'ta nahi zunun tokiyan.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A bai e?
-Hoik onak zin e! Arront onak hoik 'e.
-'Ta hoik kampoa, len aittatu ttuzunak zue erarekuk 'ta hoik kampoa joten al zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A 'ta len zeak estropadak aittatu ttugu 'ta herri kirolak eta izate' al zin len, harrijasotzaillik eta?
-Bai, bai.
-Bai? Hemen zein aitzen zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Tolarik... Ordun tolarik toki gutxitan zin. Ordun tolarik zin Peunen. Kampoko sarra itten zutena.
-A! 'Ta aittau din, aittatu ttuzun tokiy hoitan tolareik ez zen?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Mutikozkor batzuk 'zaten zin zapelakin bai! Baserritarrak 'o...
-Zuk ez zenun ibiltzen? 'Ta len abarkak 'ta aittatu ttuzu, biño zeak 'zango zin zapatak 'ta holakuk?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Hemen txistulaiyak. 'Ta bi txistulai 'ro hiru, bi, bi 'ro hiru baldin bazin 'e! Oan 'zango dia, auskalo zembat din!
-Eta fiestatan 'ta musika? Billerak 'ta aittatu ttugu biño geo fiestatan 're izango zen, ez? Ordun torko zin bandak 'ta ez?
-Bai, ordun.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Zokolon bai al zen? Aittatu al zu?
-Ez.
-'Ta geo harrobiyik eta? Ui... Karobiyik?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea... bueno oan festakin pixkat aittatu zu bioño geo iandero billera aittatu zenun lengun. Izaten zila.
-Bai.
-'Ta hor 'e ze izaten zin kompaziyo batea Tolaren itten zenea ergoinguk bakarra tortzen zin 'o kampokuk 'e bai?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A! 'Ta len zeana, ezkontzeko zea horrena elizan itten zea aittatu zu atta 'ta zuk toberak 'o izautu al zenittun?
-Bai.
-Hoik noiz jotzen zin?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A! Zea erromiyak lengun aittatu genittun 'ta San Antongua oan izautzen duguna noiztik da hoi?
-Hoi?
-Hoi aspaldikua al da?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta len aittatu ttuzu Serenua, Xixerua 'ta preoneroik izate' al zen?
-Nola?
-Zea e, zerbaitte pasia zela 'o ayuntamientun billera zela 'o... anuntziatzen aitzen zena bai al zen norbaitte?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zapataiyak aittatu 'ttugu. Txorroskilluk, zorrozten 'ta aitzen zinak bazin, ez?
-Torri itten zin.
-Torri itten zin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta zea estrata 'ta aittatu ttuzu len 'ta artzaiyak zinak ardiya ze itten zuten mendira eaman 'ta geo jetxi 'o len bordatan 'ta eoten zin ardiyak?
-Bordatan 'e bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bai, bai.
-Miño leno, klaro igandero. Joxe Mendizabal 'ta jotzen. Ez dait arrasaldetik ez al zin aitzen, aiko zin. Aztua dakat.
-Nik, nei norbaittek aittatu izandua.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-Joe, izutu itten giñan izutu!
-'Ta sorgin kontuk ta 're kontatuko zizkizuten, ez?
-Ez guk ez genun holako zea haundiyikan sorgiñakin.
-Ez zorgiñak...
-Ni izutu itten nitzan, nei aittatu 're itten baldin bazin!
Saizar Lopetegi, Lorentxa