papelerako lana

Nor Lasa Auzmendi, Joxe
Lehentasuna 1
Transkribaketa Egina
Zinta OIA-089
Pasartea 1:26:35 - 1:31:50 (5' 15'')
Laburpena Bizi osoa eman du papeleran lanean ,16 urterekin hasi zen.Bertako lana nolakoa zen azaltzen su. Gizonak eta emakumeak aritzen ziren lanean. Telefono listinak inprimatzen zituzten.Estraza.Papelera Altzibarren.

Transkribapena

- Geo zuk papeleran in dezu lana
- Bai beti
- Eskola utzi 'ta geo ya papeleran hasi ziñan lanian o' beste numatte 're aittu ziñan tarti hortan?
- Ez, papeleran lanin 16 urtekin.
- Hamasei urtekin
- Bai hamasei urtekin
- Urte asko pasa dittuzu han lanian o
- Oi klaro zea hasta sesenta,
- 'Ta zertan hasi ziñan zu lenbizi han? Ze zein izan zan han hamasei urtekin lanian hasi 'ta zure lana zein zan?
- Ba papeleran papeleran zendun ba han makina batian papera orduan ebakiyak haik ondo jarri tolesturan 'ta emakumiak emakume askok lana itten zuten,
eta geo handikan beste makinara 'da bai hortako lau pezta 'ta geo han beste makinan bost 'ta beste makinan beste soldau jendi soldau jendia soldadu
'ta beste aurrea puestua, karo gu enkargatutako giñan geo gauro' bihar 'ta, hala beñipin beste sei pezta, 'ta seittuan ya zazpi pezta 'ta geiyo iraazten nula, bai zazpi pezta 'ta geiyo iraazten nula, 'ta jo
diru asko zen zazpi peztata jo bai! 'ta sei eun e. seis bai.
- Eta ordun aitzen ziñaten gizonak eta emakumiak e' bai esan dezu
- Bai emakumiak e' asko ta emakumiak holako
tokitako paperak (...) ziento bat papera ro' 'ta ixtoi 'ta gio hao itten zen asko telefonika, Burgosea 'ta gonbidatu ziguten bazkaldu 'ta dena iteko hara telefonika bi tokitan, 'ta hemendikan papera rollua eraman 'ta han ya lixtiña atzetezen zen.
miño abilidadia e, lixtiña hua jartzen zunak, hua jartzen zunak han, ze (...) nola ua hoi ez dakit nola deitzen ziyoten izena bazuten...
Hola, hemen sartu rollua, 'ta han ya lixtiña, librua lixtiña ateria bai.
- 'Ta zu hasi ziñanian eta gaztia ziñanian lenbiziko urte hayetan 'ta papeleran ze iten zan paper klase bat bakarrik, paper klase hasko iten zian... o' ze zein zan geyen iten zana
- Eon paper bat paper klase bat 'ta bestia estraza. Estraza 'ro hoi, bai, hoi loriyo. 'Ta geo Altzibarren Altzibarren hasi zen papelera 'ta hoe paper finxeagua 'ta
geo han Errentiyan hasi zen papeleran tela mantxa mantxazuak 'ta ezin kendu. Leno soplete beruakin 'ta urtu 'ta zea zen erretxiña 'ta hor ez dakit zer 'da hor bota azido bat o' kostra iña
'ta bai 'ta ze in zun papelera Errentikuak hoi eosi,Altzibarko pepelera fuera kendu bai, 'ta ya zertan 'te zen fallua ezin harrapatu! inportantia papeleran 'ta karo dena zen alemanak, alemanak
etorri presentatu hau 'ta hau hoinbeste baliyo du ez do patzeko prisik 'ta abar da bai 'ta
- Makinak denboakin e' jungo zian adelanto berriyak eta makinal aldatzen eta
- O... Horregatik Alemanira jon giñanian makina belozidad gehiyokua, gañekun inbento igiualtxuak,
inbento bat haundinetakua frantzesak o' ateria, lendabiziko salidan papera itteko atetzen zena, likidua globuak o' formatzen, harea beste prensa arin bat 'ta harrek globuak zeatu 'ta yasta 'ta
hirurehun trestientos metros al minuto eta hor jarri zuten mil doscientos e' de trestientos a mil doscientos?
'Ta gañea papelera 're ya kiebra 'ta hixtoi 'ta ya dirua maten aittuak dirua maten aittuak eta ya etzela diruik etabar 'da ya beno ya akziyuak. Accio acciones.
- Akziyuak atea zittuzten
- Akziyuak hartu papelerakuak eta oain eosi
- Langilliak eosi zittuzten ezta?
- Oan eosi dunak, papelera eosi dunak " Venga todos los que tengan acciones haber ¿tu cuántos? a tanto, tanto tanto."
'Ta badia hasta cuarenta millones e' kobratuak e'! bai 'da dena beak! 'ta oan salgai omen due berriz e' saltzeko! bai, bai osea es un comenziante como si venderia pollos te vende fabricas enteras. De uno de
Estremadura, los de Extremadura tienen más dinero que u, no sabes el dinero que tiene!
- 'Ta Extremadurakua da?