libru

Forma mugatua: 
Librua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Liburu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Libro
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi ' Ta neria 're banun 'ta...
- Eta, 'ta nondik hasi ziñan hairi iakusten? Libruk 'ta bai al zenittun?
- Neonek afiziyo haundiya nun eskribitzeko 'ta. Bai. Hoi berez 'e ber da, e!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Pello Zabala.
- Ez, ez, ez, ez, bestia. Hemen denak, libruk, zea hoitakuk. Lengo bertso zarrak.
- Bertso paperak eta.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiDembo batin saltzen zinak, zea hoitakuk. Pillak eaman eta geo aber paperak ekartzia nahi zun, 'o libru ittia, 'ta geo paperak ekarri berrin, hau, libru hau, harrek in 'ta jarriya da hau. Baia hemen amakin bat berso, bai. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Hoi Errenteiyan itten zuten Bertsolaiya inprentan.
- Bai. Baut nik beste librua 're hoitakukin denakin 'ta geo Pello Errotanak, zeanak, Xalbaorrenak, Txirritanak, Lasartenak...
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHogeita ez dakit zembat milla duro patuk battut libru denak.
- Hoi Zabalak ate zun koleziyu hoi ezta?
- Bai.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Dena erderaz. Con una enciclopedia, tenías de todo en la enciclopedia. Libro batekin tema guziyak han zenittun, denak. 'Ta geo matematika asko problemak itteko 'ta Bruñol librua ibiltzen genuna. Zertikan matematika asko zeatzen zen, manejatzen zen. Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusiEta geo ikasten genunin, emanten ziguten diploma eta liburu bat oparitzen ziguten patroiyakin `ta, eta ni harrek patroiya ittetikan asko baliatu nitzan. Eta oandikan ez da urte asko nik libru haik bota 'ttutela.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiInesek 'e sango luke oaindik el patito. Harrei kosta 'men ziyon erki patito... Ne erreiñak hala saten 'u: "patito zar hua erki kosta ziken pasten!"
- Zer zin, libruk? 'O...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Libruk, libruk. Eta geo ya hortik aurrea, pues importantzi gehina maten 'tzaiyon leturai, letu 're bai. Den-denai ez bazeniyon ingo 're, saltoka, behintzat, atentziyua iyuki 'ta saltoka eote horrekin como ya te seguían la lectura truko batzuk ber dia, de... De un poco de truco, que estén al tanto.Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Ta dotriña. Bai, 'Catona' lentxio zen, lenbiziko kartilla geo 'Catona' 'ta geo 'La Buena Juanita', letzen ikasteko kastillanoz. Hura zen. Ni hiru libru haik akortzen naz ibiltzen genittula. 'Ta dotriña. 'Ta dotriña, hamar urtetan itten zen komuniyo haundiya, komuniyo ttikiya zazpiLekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Zertako ibiltzen zen handik atetzen zen papera?
- Oi! Periodikua itteko asko. Asko bai, periodikua itteko. Geo kartoiya itteko 'ta, libruk itteko papera 'ta hola, klase horta.
Iza Artola, Joakin
Aipamena ikusi- Beira 'ro?
- Libruai 'ta beira jarri 'ta han letu 'ta nerez ikasi nun hoi. Biño jostia Oillokiñen.
- Ordun abillidadia dakazu.
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta jun 'ta zembat laun giñan, gizasemiak, mutikozkorrak... pues libru harrei... muturtik hasi 'ta dena erantzun ber izaten zen. Zui galdera bat, harrei bestia, nei bestia... denak. Biño ddenak pasa.
-Eunero?
-Eunero!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Monjana non zen?
-Monjana zea... Oango librun zea hortan.
-A! Liburutegiya den hortan?
-Bai, bai bai hortxe.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Karo, libruk 'o. Bai, bertso-paperak bai.
-'Ta zein aitzen zin saltzen 'o?
-Ez dait nik hoi non saltzen zin. Ez naz akortzen. Ez naz akortzen non saltzen zin.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Karo, joten giñan 'ta ez genakigun.... Karo, iñok ez zekin zertik sartzen zin.'Ta nonbatte eun batin ai 'men zen kartzelako jefetakon bat pes libruk pasatzen 'o ikusten 'o ze denuntzi zuten 'ta hola. Gue Joxe Leon atzetik... Harrek ez baizun tontotik ille bat.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiBilbau hartu zutenin? Madre Santa! 'Ta uo...! 'Ta bueno, hartu 'ta detenittu harrapatzen zittuzten guziyak! Aber zembat eondu zin Oiyartzunguk, oaiñ aztua dakat nik.... Badut librua, e! 'Ta letu ber nuke. Asko! 'Ta aber zembat hill zittuzten!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiPranko perseitzen 'men zittuztela bai. 'Ta zerbaitte izaten zen hor, zerbaitte izaten zen.
-Nik ez dait.
-Hoi nik ez dait biño, hoi librotatik 'o. Zerbaitte libro izaten zila, zerbaitte libruk.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTxirrita, pisoz galanta hua! Librun letu dutela nik. Bi tipokin disputan hasi Txirritan 'ta pittar bat ardo jokatu. Biyek haimbeste pisatu 'ro ez. Txirritan beste biyek haimbeste. 'Ta gehiyo pisatu!Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Haik 'e ez zekiten. 'Ta zuk osabatik ikasiyak ttuzu denak?
-Hoi zea hoik, leheno kantatu ttuten hoik libruk 'e jartzen ttu, libruk 'e kartzen ttu hoik. Oain ez dakit ze librotan izango den.
-Baten batin eongo 'ia.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Txirristaka, bai. Enau gotzen librua.
-Bai, nei lehengun in zin ahaztu.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Aramburuko Anttonio difuntuk bazekizkin hoik. Biño hoikuste 'ut Baserrik jarriyak dila. Nik Baserrin libruk battut bi, biño libru hoitan ez do bertsu hoi.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Baserrinak al dia hoik?
-Baserrik jarriyak dia bertsu hoik bai! Biño libruk, ez ttu libruk jarriyak hoik.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiSemik kartzelatik jarriyak 'e bai. Zea bertsuk Librua badut numbaitte Zapiraiñen bertsukin, ez dakit nun den. Semik jarriyak bai.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-'Ta harrek karri 'ta zuk goguan hartu?
-Bai. Geo itten zittuzten hoik ekarri 'ta ra! Jarri 'ta libruan 'o zean batian sartu 'ta libro bat betia dena "Bertsolariya" izena zun zea bat.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiHola, hemen sartu rollua, 'ta han ya lixtiña, librua lixtiña ateria bai. Lasa Auzmendi, Joxe