kamiyo

Forma mugatua: 
kamiyua
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
errepidea
Gazteleraz: 
carretera
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta nondik joten ziñazten, zeatikan....
- Kamiyoz kamiyo. Harrobiya nola da?
- Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusibeti kostumbratuk lanin.
- Ez oain bezelako kamiyukin gaiña, bire txarrak, estraka tartetik 'ta kirrinkiti karranka 'ta. Bai, bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- ¡Y gracias a dios!
- Bai,bai, ze bestik! Arragua 'ta Ugaldetxo 'ta hoi denak. Eta garai... Hau kamiyua galipota ez zen izango len?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGeo hor itxiak guk in genittun, zean, Mendingo hortan, billa hoik. Guk in genittun. 'Ta Mendinzarre 're geok bota genun, kamiyua pasatzeko handikan. Eskola hua, gue eskola. Eskerrak ikasi nula lenoztikan.Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bestela bate ikasi gabe gelditzen yitzan.
- Geok bota genun bai, itxia hura. Kamiyua in ber zen billa haikentzat eta. Bai, bai.
- Kamiyua zein: karretera bea 'o gotti joten den pixta hoi?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ez, ez. Goiko karreteratikan beko karretera itteko, billai entrada itteko...
- A, 'ta hor zen Mendinzar hoi hor zen?
- Kamiyua itteko... Itxia hura zon kamiyun erdiyan,
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusihua bota in ber zun nahi 'ta nahi ez. Etxe zar bat, miño hutsa zon aspaldiyan e. Hura bota 'ta kamiyua handik pasa genun guk.
- Billak, billa haikentzako.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGurutze ayeka jonta berriz estrataz jon... Jon berrin, itten giñan, Xixtiyoko zea, e... Zalaiyan gotti iyo, Gurutzeko kamiyoa. Gurutzeko kamiyotikan kamiyoz joten giñan, uan beziñ biria, kamiyua, ez zon, zakarra zen, kazkarra holokua zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta geo, e... Jeneralin, erdiya 'ro hola mozten genunin, hasitzen giñan ya karraitzen. 'Ta oso penosua zen hora 're. E... Iatze lekun hartuko genun pixka bat eta ateko genun kamiyun ondoa.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGurdika bat iatze igual hiru biajetan ate ber izaten genun kamiyun ondoa. 'Ta geo beste arrisku haundiya genun guk, guk eta handik pasatzen giñanak, e... Zea, Babiloniku hortan, e... Borrokazelaitaku hortan kanalin billatzen zuen zeak, este... Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusigu leiyotik beira eoten giñala 'ta bi errialekuk xolua 'ro, erdiyan zolua izaten zuten 'ta puntapisakin kamiyun 'ta jarri 'ta... Birian amakin batek pikatzen zun aittu!
- A inuzente!
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi- Kamiyu hortatik.
- Kamiyotik?
- Kamiyotik eta haiziak guardasola...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusikarri kamiyua lasai! Hortikan hasi berko dugu. Nik hoiy eskatzen dut.
- Aber oaingo gazti hoik...
- Aber muitzen din. Aber muitzen din oaingo gazti hoik!
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiDenak kamiyoz kamiyo ikaragarrizko falanje 'ta Naparroko zea hoik izango zian... 'Ta plaza. 'Ta plazan hantxe jendia, denak (txil-txillik) 'ta Urumiakua zen, Txillitana, mutilla fana... Semia. 'Ta harrei bakarren batek zita sartu ziyon ba, e? Hura han zela. Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Gu ez. Gu alparta zarrakin goitik beko kamiyoiño. Han utzi 'ta han hankatakuk jantzi 'ta...
- Bai, ni zapatak...
- Akortzen naiz behin... Topolinuk.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Hola.
- 'Ta lan pilla bat. Baserri kozkorra zanakatela esan zenun, ez?
- Bai, baserriya koskorra. Kamiyo bazterrian artua 'ta itten genittun. Hola.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiEz baita holako kamiyuk eta ez zien.
- Zer zen, estrata...
- Dena zea, belar soro 'ta, lohiy antza 'ta... Neguan, behintzat!
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiTxikierdira joten giñan. Bakizu non den Txikierdi? Hara joten giñan.
- 'Ta nondik barrena joten ziñazten?
- Kamiyoz.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Kamiyoz.
- Kamiyoz? A bai?
- Bai. Kamiyoz jon 'ta kamiyoz torri.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Kamiyoz ze? Ugaldetxoño jon da?
- Bai.
- 'Ta geo Txipitotik gotti?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Handikan gotti.
- 'Ta ez al da hor zeatikan, Zolotiarretikan 'o biria motzaguik ez al da hor?
- Ni behintzat e'nitzan hara sartzen, kamiyoz joten nitzan ni, joten giñan:
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusinekin zinak 'e bai kamiyoz joten zin.
- Zer zenittun launak?
- Launak.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi-Olaundittun 'e ermita baizen, dembo batin. Ba 'men zen. Kamiyuak harrapatu zun, 'ta kamiyuk... zea, paeta zarrak zin e. 'Ta ordun kamiyun botzeko, harriya botzeko, urratu 'ta dena hara... iya dena hara yeaman zuten harriya. Harriya urrutitik ekarri ber eta,Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- 'Ta nondik barrena joten ziñazten?
- Ui, pues Ugaldetxon barrena. Txikierdin barrena.
- Oaiñ kamiyua den tokitik, gutxi gorabera.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Hortxetik...
- Len estratak 'o...
- Kamiyoz-kamiyo, bai baiño gu kamiyoz joten giñen, mendiz izango zen aurrepiria miño...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusioiñez, 'o zea, kamiyoz. 'Ta bakizu zer den?
- 'Ta han bixita in 'ta buelta?
- Bai.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusiEta guen itxe parin, kamiyun, han istruziyuk itten aitzen zin. Eta kantari tortzen zin kantan musika hartan ritmua maten zutelako pausun, bai. Haik kantari ben ritmu hartan joten zin eta aintzen ziyotenak "un, dos, un, dos" ematen ziyoten zea... Martxaiy ematen ziyon.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Kamiyua. Zer zen? Korrika zapata takoidunakin biño hankutsikan gehiyo itten genulako 'ta berandu genulako!
- A, 'ta aleiya, Arrauiño jendia...
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiUgaldetxotikan dena dijua, empresa guziya, autopixta salida guziya eta Ugaldetxoi ez salida gehiyo eta ez Ugaldetxo pixka bat gehiyo gustora jendia zehatzeko. Ezin gea Ugaldetxotik... Ni itxetikan ezin naz atera kamiyua kruzatzea.Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai, bai. Aurreko bizilaunakin 'e ezin zute eon zuek...
- Ezin gea... Ezin da hitzikan iñ. 'Ta hitza ittia gauz bat da, bestia da kamiyua ezin geala pasa. In ber dugula beira batea 'ta bestea. Eta Ugaldetxok badula garaia zerbatte itteko.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiUgaldetxon beti kamiyua pasatzeko eta oso peligrosua izaten zen. Joseba Garrokua? Motuk jo 'ta bota zun, hor zea, esto... Eskolako Xeberoneko tarti hortatikan ateratzen eta... Miño, eta beti izandu da barriyua hola. 'Ta ordun izatia gauz bat 'zu, miño berrogei urte pasatu dia Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Etorri eta "bueno pues guazen Intxixu aiyeka kafe... Hartuko dugu zerbatte!" Hemen taberna bat leno bazeon, hoi 're itxiya dao. Ez da, ez baidu, ez baidu barriyo... Kamiyua baidaka erdiz erdi! 'Ta kamiyua libertade gabe bizi ber 'zuna!Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Ordun ez zenuten asko beitu berko kamiyua pasteko?
- Ez. Beitu bai.
Aduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai, bai, bai. Asfaltatua. Ni kamiyua oain daon bezela. Bizikletak jo 'ta bota 're in zin hor nei. Kruzatzen hasi hor eta bizikletan jota... Baratza nijun, 'ta klaro, ez nun beituko seguraski! Ez dakit. Jo 'ta bizikletak a tomar por saco! Bota ziten. 'Ta gaiña letxuak billa nijunAduriz Lopetegi, Mañoli
Aipamena ikusiJo, bizikletan gaiñin, bidoiyan gaiñin ni hankak aiyeka batea nittula jarri 'ta zean Gabierrotako, Uranganeko pisuko hortik zen. Nundik... Ez dakit noaiño eamaten... Geo txabolak iñ zittuzten Añarreko beko kamiyoko zokuan, ez dakit. Ez dakit bizikletan noaiño behntzat AñarrekoIragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiArratsin loik itten ez. Hurrungo eunin loalik amorratzen! 'Ta lana in ber! 'Ta negu biziya! Leiyuk ereki kamiyo ayekakuk 'ta hotz errakin bai, zeai kontzetik, lua pixka 't despejatzetik.
- Jo!
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Lendaiziko gau txandakin hasi nitzan, oiñez. 'Ta Larralpakua... Larraldapa bakizu non den baserriya, ez? Kamiyun bazterrin.
- Bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Itxe 'at bazen, hara jon 'ta arrosaiyua errezatu 'ta (...) aittu. Eliza torri 'ta eliza jetxi handik, itxi hartatik, barrendik 'e kamiyun azpitik. Errenteiyan. Kamiyun azpiyan jetxi 'ta... Han eliza jon 'ta kanta batzuk kantatu 'ta segi!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- 'Ta zuek Errenteira nondik jeixten ziñazten? Oaingo kamiyutik 'o...
- Bai. Oango kamiyotik. Oango kamiyo hortatik gotti betti.
- Bai, e?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai. Bai.
- Kamiyua ordun lohiya izaten zen, biño igual da. Biri hoi bakarra. Beste bireik ez zen. Ez zen beste bireik. Hoi zen. Geo hoi in zun... Ez dakit zuk izautu zenun, medikua Lapaza, Joakin?
Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai.
- Dembo 'ateko kamiyo zarretan, ez galipotik ez zen dembun. Bi parikin iyo ber zaten zuten zeara, Gurutzea. 'Ta Gurutzetik tortzen zen muti kozkorra beste parikin itxea. Handik aurrea pare batekin.
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi- Galipotik ez baizen, galipotik 'ta...
- Kamiyoik ez zen.
- Geo 're soldauk in zutenin, Pauko Errotatik gora in zuten, ez?
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- Hor jendia hasi zenin tiroka 'ta bazter guziyak zikinduko zila 'ta jendia keja zen. Biño oaiñ kamiyua iñ denin, joño, uain kotxikin 'ta... Uain jendia eleante bizi da hor.
- Bai. Difentzi erra.
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusiAlde in ber dit ba! Berriz 'e hota, hota pasatzeko!" 'Ta eun batin eskopeta 'ta, zapatak 'o galtzak 'ta eantzi 'ta hankutsik torri 'men zen kamiyun. Bai torri 'men zen auro! Denak utzita alde in 'men zun! 'Ta geo hemen 'e hota... Hota arrimatzia ez atrebitzen 'ta Donostiyan izaki ezauna,Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi Ez dia izenak errak biyek 'e, biño..." 'Ta geo igual hara jonta 're Eraiñ kamiyoa atetzen 'e...
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Pues bi jorraatan 'ta, ahal zen bezela. 'Ta geo jorraa haundiya karri, kamiyoz kamiyo itten zuten 'ta honea karri, biño kamiyuan, ordia, behiyak gehiyo nekatzen zin.
- Karo.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Behiyak askoz 'e gehiyo nekatzen zin.
- Gaiña ez zen oain bezelako kamiyua izango, ez?
- Bai, kamiyua berdintso.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-Bu... Dena hola, dena hola.
-'Ta soldauk ze itten zuten bakarra... kamiyun lana ta hoi? Haik ez zuten kontrolatu 'ta itten?
-Ez, haik ezta kasoik 'e!
-Haik lana bakarra...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Biño ordun kamion bat eun guziyan pasatzen bazen 'e, ordun eurketaiya 'ro holakon bat, gaiñekun ezta ezer 'e... lasai! (...) Bizikletan bat 'o beste 'o... gaiñekun deusez.
-'Ta oan den kamiyo bera al zen, Artikutza joten den bea?
-Hoixe bea!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta kamiyua iñ aurretik nola zen? Ergoinea, kaletik Ergoinea tortzeko zer zen?
-Ni akortzen nazela Pauko errotaiño bazen kamiyua. Biño oango pistak biño txarruo, ez galipotik 'ta ezer gabe e!.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Grabillakiya 'ro holakua.
-Pf... Deusez! Zolua galanta toki batzutan 'ta...
-Miño zuek gaiñea kamiyotik biño geiyo, len herri birik 'ta geiyo izango zin, 'ta gurdi birik 'ta estratak eta ez?
-Bai, estratak eta bai. Oan denak zikindu dia. Eyote kasoik itten 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Olaitzolan zen arrantxilla 'ta, soldáuk fomatzen zin kamiyun, ez zen gaur aiña katxarro pasatzen 'ta denak yiah! Hasten zin ta gu igual dozena erdi bat mutikozkor 'o. Nik ez dakit nondik sortuk izaten genittun gorruk hola morlakin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiTa, bai, gue zubi pari hortan, hoi izaten zen zea. Hortik basura botzen den hortaiño, hortxe arrantxilla, oan terraza den, olaizolako terrazan zen. Biño itten zittuzten perolak, ikaragarriyak 'ta itten zittuzten kamiyun erdira karri. 'Ta zaten zen zopa.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta kamiyun kontrolak 'ta jartze al zittuzten?
-Ez... Guardi zibil pareja kusi ezkio , anda dios gordetzea numattea! Itxea torko 'te zin beldurra, 'ta itxea tortzen bazin ba al dakizu zemateko eskandalua armatzen zuten deus artoik 'o illarrik o baldin bazen zeaik gordeik?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta han ze itten zen harriya ate 'ta kamioiyak 'ta kargatu ui...?
-Txikittu! Harriya txikittu! Harriya txikittu, hondarra, osea, grabilla, graba, hondarra... eta grabil txii hoi kamiyutako! 'Ta hondarra itten zuten saldu obratako!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta nola... harriya nola atetzen zen ordun 'de polborakin 'ta?
-Bai... tiruk bota 'ta...
-Tiruk...
-Geo bagoiyak kargatu 'ta uan itxi hura ez dait botia ez 'te den, botia 'zango da... Gainkaldin, hantxe zen harri txikittu 'ta beste at Aramburu aldea, beste zea, beste matxakadora. 'Ta trenbiri, 'o kamiyun, zea, han kruzatu bagoiya rak! 'Ta han bota 'ta hola ibiltzen giñan...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Gosiak?
-Bai to! Holako bizkarrakin. Zerbaitte enfermedade. Kamiyua itten ai zila. 'Ta naiyo izaten zuten zeak, militarrak nausiyak hamar soldao hiltzia mandua hiltzia biño!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHandik rast, torri nitzan 'ta zakur txar bat ne motun gaiñin. Arratsa 'ta illuna 'ta hala zakur hoi ez zen joten 'ta seittun harri kozkorra billaka hasi nitzen zakurrai titzeko 'ta ti nun Sistiyo kamiyo aiyeka 'ta han euki guardizilak.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai...
-Haretxen parin beste aldian.
-Han eoten zin?
-Kamiyo ixkiñin bai. 'Ta han erreleua hantxe kambituko zen orduitan 'o... gau 'ta eun e!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-'Ta han ez pastzetik. Goiko aillekako gurdibirin barrena pasa 'ta atzea kamiyoa 'ta.
-'Ta geiyo nombaitte eoten al zin han Irunen bezela Aitxulein 'o nombaitte eoten al zin kontrolak baita 're?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, fiu-fiu iñez xistoka. 'Ta atetzen bazenun kamiyoa zorrozten zuten 'ta, dirua baldin bazenun dirua patzeko 'ta bestela segi kamutsakin. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiGerra hemen bukatu 'ta, biño oiandikan san duguna, eaman itten zittuzten. Azpiyak atetzen ai zela gizona, honeaiño galtzak gora, abarka hutsakin hartu 'ta Astiarrako kamiyun hantxe utzi 'men zuten hilta.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusigaiñekun eunez jornala itten. Pikoketan
- (...)
- Kamiyuk 'ta itten aittu zinian, ordun barrakoiyak bai han jarriyak.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi-'Ta geo gue Inaxiok 'saten zun hua Artikuzko kamiyun lanin ai 'ta arratsin, laumbata 'men zen, laumbat arratsa 'ta harrek. 'Ta itxea ez zela heldu, gosia 'ta gehiyi eana 're ez. Merienda pixkat iña Aizeaiñen 'o Arlepon 'o hor itten 'men zuten laumbatatan, merienda pixka't in 'ta...Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bai. Denetik. Geo, maldaxka 'ro hola da 'ta malda hai denak frutaz betiak izaten zin.
- Hoi zer zen, kamiyun beste ayeka?
- Bai, bai. Karrikalde guzela, kamiyun eskoita.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiHua 're han izaten 'men zen. 'Ta itten ezkaten, zea hua han gelditzen zelako. Txaundoko astua han 'biltzen 'men zen kampun. Kamiyo... ui zea bire zar hoitan 'ta. 'Ta Txaundoko astua karri 'ta be umikin 'ta, hartu 'ta balkoira iyo.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala 'ta, gurdiya 'men zon kampun. 'Ta gurdiya, estrata xar bat zen han goiyin kamiyoa. Oaiñ 'e... Oan zabala da, zabala. Biño estrata xar bat, gurdiya eaman 'men zuten bultzaka hara.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo handik atzea torri 'ta arropak jantzi 'ta geo kontentu hortxe tortzen giñan.
-Ez al ziñazten ailletzen kamiyoiño zuek?
-Ez, ez. Gu ez.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHandik ziharka, ziharka, ziharka hononzko Endara parea 'ro torri giñan 'ta hor egiya harrapatu genun 'ta kamiyoa jetsi giñan 'ta kamiyua pastu 'ta goitik beitti erreka 'ta handik Endaraborda.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta heldu giñan altxatu genun 'ta beitti 'ta kamiyoa. 'Ta kamiyun beitti ahal zun bezela biño atzealdia balantxaka balantxaka. 'Ta bi launek eskua sartu isatsan azpitik hola. 'Ta bihatzak kruzatu hola elkarrei.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHola 'ta eskua bazterretik batak bestiai man 'ta bat halaxe karri genun. Kamiyun ezin utzi ba. 'Ta halaxe karri genun. 'Ta sekula (...) biziyik ate 'ta, kamiyoz karri. Kamiyoz kamiyo torri giñan, berko! Alto itten bazuten martxa guk 'ta hantxe geldittuko zin.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiEz zen erremiyua, ez zen biretik atetzia gehiyo. 'Ta Atxabaltako parea torri 'ta ate ber ba hor nahita nahiez. Kamiyun ez zon besteik 'ta honea kartzia 're ez baigenun nahi. Atxabaltaku hortan sartuko genittula.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGue kamiyu hortan 'ta. Agur ba "Muchisimas grazias" 'ta. Hala eongo zela nausiyakin, beakin eongo zela 'ta eamango zittula. Seittun karritu, harrek ber baizittun! Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta pixkat iruikortu bea ordun, Bernardo. 'Ta harrek ospa, martxa!
-Kauen, Bernardok?
-Martxa, katxarro zerbaitte izan ber zun, katxarro txarren bat beko kamiyun 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-(...)
-'Ta geo. Bai, bai. Geo hala 'ta, beira 'ta sasi guziyak alperrik, ne artian alperrik gebiltzak biño... Benga 'ta benga 'ta sasi pilla guziyak, kamiyo azpikuk 'ta gaiñekuk denak jira! Ddena 'ta iñun ez 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo hala 'billita haik hartu zittuzten 'ta. Bueno benga kamiyo aldea, goitik beitti kamiyo aldea. 'Ta eaman, haik eaman bakarrik ez, haik sartu barrenea 'ta baita gu 're. Gu 're bai. Haikin jon ber genula.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo hala honea torri giñan 'ta hemen zerbaitte jan pixka 't, bukaro bat 'ta eaten 'ta aittu giñen 'ta Paura eaman genittun. 'Ta bueno hara eamateko oan nola manejatuko ga? Ba kamiyun beitti 'ro jonberko 'ugu hokin 'o nola hasiko ga?Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHala, hainbesteiñoko beldurra 're ez zen ordun 'ta. Hala hemendik ate 'ta san niyon Santiyoi: "Zuk pirrilka kamiyun eamango al zu?"
'Ta: "Nik ez, ez dut beiñ 'e ibilli".
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta guk ibiltzen dugu 'ta jongo da pirrilka erki. Geo laun gehiyo bazin, bagiñan 'ta bestik abitu zin bakotxak bena hartuta tra, tra, tra, goitik beitti kamiyun pirrilka. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi(...)tzakua hortik atetzen. 'Ta bestik aurrin jon zinak, han Portuerri aldea han goitik beitti zijuztenak kamiyun haik soiñuk aittu 'ta norbaitte ate 'zango ziula 'ta haik gorde 'ta nombaitte hor zalaiyin barrena zeiltzanak.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta jon 'ta biyek jon giñan goitik beitti 'ta soka askatu 'ta hartu biyek bana bizkarrin, 'ta goiko kamiyoa kosta ziun erki atetzen.
-Halako tokiya 're!
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Ez paraje erra ba!
-Ez. 'Ta ate genittun 'ta. Geo goiko gaintikan polliki-polliki, polliki-polliki Bianditza. 'Ta Bianditzetikan ez ziok ba kamiyotik atetzeik, hemen sartu berko yeu kamiyoa 'ta.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta kamiyoa sartu giñan 'ta Oianlekuiño. Oianlekun sartu birian goitik beitti. Goitik beitti 'ta.
-Ibaiñarriño?
-Bai, Ibaiñarriño. 'Ta goitik beitti polliki-polliki heldu giñan 'ta aurrin Petreneko Luix 'ta Martin pizkorrenak hartu 'ta aurrin tra-tra-tra.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGu izutzeko beldurrak 'o akaso beak izutu igual ingo zin. 'Ta guk kamiyua kruzatu genun 'ta Altziarrea jon 'ta Altziarren bota genittun Kaxinton itxeko azpiy hartako koadran 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAskotan. 'Ta gu han prepatuk eoten giñan. Han kotx... zeak baranda 'o zer defentsa 'ro kamiyun nola izaten da burnizko zea hoi kurbatan 'ta. 'Ta txapa hoi limbiziko apartexio utzi 'ta geo azkeneko orduan momentua ailletzeko minutu bakarrian tortzen baizen kotxia.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta ordun punttu punttun jarri?
-Han txapa harren atzin jarri ttaka, ttaka, ttaka. Hosto bat 'o beste gañin jarri 'ta. Geo kamiyun hosto bat jarri han gelditzeko kotxia.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan zin kamiyun azpiko aillekan ixkiñ ixkiñin kamiyun. Han zen 'ta hua han. 'Ta bagenun mutil bat bijilantziya ittea juten zena. Pizkor askiya gaiñea. San 'ta 're ez ziyon importik. Eta hara zea Borrondikua, Borrondikua zen. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiOrdun klak birea atetzen giñan. Zea xaal hartan birea ate tak!. 'Ta goitik beitti baniju bezela raka raka raka. Pollii-polliki kamiyun beitti segi. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi"Lehengun", parrez, "Lehengun, gu izautu zuk!"
'Ta: "Bai, izautu 'ta bozina jo nizun".
"Bai, san niyon zeai launai ez duk biri hortan kamiyun trabik 'o zeik horrek sango ziuken gui, Erramun yun hoi"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Hantxe gelditzen zen bagoiya hustuta. Guk atzea tak, jira goitti 'ta bultza 'ta.
-Ordun kamiyua oan gaiñekua ez, biño pasatzen zittun kamiyua 'ta trenan zea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta geo Arritxuita 'ta geo Arraskularrea 'ta in zuten hoik.
-Bai, bai.
-'Ta karo ordun kamiyua ez zen.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-'Ta kamiyotik beira Segan hua, zea zar hua. Hua 'ta bai jon hora hara Aitxuleitik birian barrena taka-taka-taka. 'Ta hua arrastuk, beittixio ' itten ai zela.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiKamiyun erdi-erdiyan bat luze-luze. Honei ez ziok ba uzteik, 'ta. Heldu e, laurogei kiloko kotxia 'men zela 'ta fuerte heltzeko nik. Zutik jarri nun 'ta. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi-Oan bai.
-Nola hala. 'Ta ordun berriz holakoik ez 'ta. Meikua herriyan 'ta partua jangoikun itxian 'ta kamiyoik ez 'ta. Zer zen ordun?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Urte asko (...).
-'Ta oan Txaundon ondotik kamiyu hoi pasten da biño lehen, lehen ze bire zon? Kalea joteko nondik jon ber izaten zen?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zembat ...?
-Ergoin arte gaizki. Ergoindik aurrea 're bire txarra. Kamiyo legia, biño...
-Bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Geo bajua zen, toki bajua 'ta. Neguan 'e ongi xamar pasatzen zin ardiyak hor. Geo kamiyua in zuten 'ta! Ardi biria asko izortu horrek, berriz. Moztu! Mendiya moztu 'ta.
-Karo.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Ibiltzen zin gaintik eta azpitik biño. Txakur batek aurrin hartzen bazun bat pampa kamiyoa 'ta seko hill 'ta holako makiña bat 'e bai 'ta. Hortxe.
-'Ta ardiyakin ze itten zenuten zea udaran goitti 'ro iyotzen zenittuzten 'o beti...?
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Zein?
-Kamiyu horrekin.
-A kamiyukin!
-Txakur batek bi sanga ittia aski, hoik txoruak izaten dia 'ta.
-Bai.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Pampa kamiyoa!
-Bata bestin atzetik gaiñea!
-'Ta akatu!
-Joe!
-'Ta asko galdu!
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Beti kampun ibiltzen zin. Kamiyua in biño lehenotik. Umatzen zin. Diro errak hartu 're bai. Ni akortzen naz Olaizberriko Joxe. Zuk ez zenun izautu. Zu jaio biño lehen hilla izango da hua noski.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Klaro, eske kamiyuk 'e, ez? Iri parikin ibiltzeko 're zeik ez, kamiyo gisakoik.
-Bireik gisakoik ez.
-Bire gisakoik.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Karo geo kantinako 'ta 're jana kartzea 'ta 're ibilli berko zuten, ez?
-Bai. Hor ailletzen zen kamion kontua 're kamiyua iñ ezkiotik behintzat kantidadia. Batek hau karko zun, bestik hoi karko zun, bestik hua karko zun.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hoi da!
-Olatxeku hortan kamiyoa ate.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHandikan behiyakin 'ta gurdiyakin karri jenerua Donostitikan. Kamiyoik 'e ez toki askotan.
-Ez, bireik ez.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusiben zintzarriyakin 'ta ikatzakin 'ta nola jeixten zin 'ta. Hoi dena. Artikutza 're kamiyua in biño lenoztik akortzen naz ni. Zaldiyakin 'ta nola tortzen zin, han 'e guardak eta bizitzen zin.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta akortzen naz biri hontatik joten zin. Hortikan, Zaldiñen barrena Oialekura 'ta tak. Geo kamiyua in zen 'ta handikan. Geo presa 're in zuten 'ta .Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Kamiyua in aurretik nondikan zen hemen?
-Hemendikan. Zaldingo birian.
-Hemendik, hemendik. Zaldiñen barrena.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'O Artikuzko biria. Oandikan 'e honei Artikuzko biria saten yogu. Zea Oialekun barrena, goiko kamiyoa ate. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Ba orduan bazijuzten kamiyuan denak behiyak eta ben materialak eta gauzak hartuta. Eta hor Lartzabalko kruzi hortan trena be trenbiretikan etorri zen. Trena ez.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiArraura torri topuan, Arraun jetsi 'ta Audeleko malda hortatikan kamiyuan seittu berrian belar sorotikan zean bizi zian.Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiIya harrei, erreka harrei seittuaz kamiyoa atea bittartian. Kamiyoa atetzian ezkerretara hartu 'ta.
-Auztiko erreka?
-Bai. Auztiko erreka.
Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusi- Bai.
- 'Ta altomirakruzen ezkerreta, gora zuzela ezkerretan, lembiziko itxi hartan, hirugarren... Balkoiya beti han pasaeran beitzen dut, balkoi hartatik amakiña pixa iña gaude gu kamiyoa ordun. Garaiy haitan bai, garaiy haitan baserriyak bezelaxe zian, beno, pisuk zila.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Han etxe gutxi izango zen?
- Etxe gutxi ordun Altomirakruzen. Futbolin ibiltzen giñan kamiyun 'ta.
- Oaiñ ibilli ber!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBi ogi haundi zean, astuan gaiñin ta jarri 'ttut eta zeakin lotu 'ta Santuixko lepoa horrea torri ga 'ta hor izaten genun kamiyua behiñ honuzkaldeiño pasa ezkio, bestela Guardia Zibilak ibiltzen baizin hara 'ta honea autobusin!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Oiñez. 'Ta geo astu hoiyeiy kamiyua... Santuisko lepotik hara kamiyuan ez dakit ba zembat bire don... Bi kilometro 'ro? Ez dakit asko gehiyo baldin bada 're. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bai.
- Puska bat gaiña. Etxe xar bat hola txoko txokuan.
- Kamiyun jon 'ta ezkerreta.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi'Ta hortikan sartu nitzan zean diputaziyun.
-Diputaziyun.
-Bai. Diputaziyun sartu 'ta geo examinatu 'ta in nitzan 'ta enkargatu ibiltzen nitzan ni kamiyun, kuadrillakin. Hor ibiltzen giñan.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiGalipota tartin 'ta. Ez zon, ez zon martxikan ordun, martxa txarra. 'Ta geo galipota 're kamiyuan regatzen 'o hasi ber baldin bagenun, kaldera haundi batzuta bota likidua.Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta hortzak 'e, hiru hortza 'ro txikittu 'izkiten denak hortza guziyak, kamiyuan. Hemen hiru kostilla hautsi. Eskerrak kapotan gaiñin eaman zin e! Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiSeiñalia jarriya ziok behintzat eta trankil.
-Biño!
-Biño geo hor, azkeneko urti habetan kriston seiñale pilla jarri ber da kamiyun e!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiEta geo ni faten nitzan goitik bera 'ta han alkartzen giñan. 'Ta han ibiltzen giñan hango parejak kamiyuan pasiatzen. Fijate tu!
-A!
-Bai, bai.
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusiBuenabistan gainkaldea, handik kamiyua kruzatu 'ta Leungo haunzko aillekatik Bosbideta. 'Ta Bosbidetik Pikoketa. Hoik denak herri biriak zin.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiZembaitan miña hartzen e! Holako biria, mandabiria, ixtu-ixtua, mandua pasatzen zen mokua. 'Ta... nekatua, malda, jo Zaiko gaiñeiño. Jo... 'ta nekatua Urraireko, Urraireko lepotik zeara... sei kilometro jon 'ta torri hamabi kilometro kamiyoz. Deneta lau ordu jon 'ta torri.Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Minatan?
-Minakua han Errentiyan bazen han kamiyo ixkiñin, laminaziyuk eta bazin 'ta han.
-Kaputxinotan Errentiyan
Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- E? Nik bai eunero.
- Kamiyoz? kamiyotik?
- Kamiyoz eunero faten giñan. 'Ta gañekun e' ibilli honekin e' fanez 'ta rekorridoko zea hoitan.
- Arritxaletan barrena ibilli zandu za.

Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Irunea joten giñanian Hondarribiko autobusian 'o hola, biño.
-Joe!
-Oiñez ibiltzen giñan gu, oiñez! Oain aldian kamiyuak 'e beste modu batekuak zian.
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusi-'Ta non zen hua?
-Hemen kamiyun bazterrian.
-Gue itxian bazterrin, hemen ahizpan itxian bazterrin.
-Hemengo kamiyotik gora jon al za beiñ 'e?
Saizar Lopetegi, Lorentxa
Aipamena ikusiZea Zontzorrozko kamiyua itten ai zila, apopillo asko eoten zin. 'Ta apopilo denak hor lo itten zuten, Albisturrenin. 'Ta leno tolarik zin 'ta geo tolari haitan beti makillak 'o zea botata. Andalurria Urrutia, Anttoni
Aipamena ikusi- 'Ta non zin karoiyak han Tornolan?
- Gue itxetikan aurrea alde askiyan bazen. Harriz dena tapatu ganun, ditxosozko kamiyoko hortan.
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi- A
- Kamiyua itten tapatua?
- Bai hala in zuten hora. 'Ta gio karia eoten zen pilla gaitza, aski ona bai.
Pagadizabal Artola, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta uste gabin lurrin zaude. 'Ez dia...oañ kamiyun ibiltzeko ez dut esaten miño lehorrin.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiHemen kamiyo bazterra garbitzen dut, zergatik nei gustatzen nau garbitasuna, hala ohittu ga 'ta geo jinaseya itten zu, odola beotzen zattu 'ta beste gorputz bat eoten da.Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusi'Ta geo Urraireko lepuan kamiyoz ez jotetikan, trabeska, kruzatzen genun irriyua 'ta geo mendiz mendi, ez dait, honea noapaittea atetzen giñen. Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusiAte, ibilli in ber zen hola ogiya jatetikan e! Ibilli in ber zun hala e! Geo bueltakun ez, bueltakun numbaitte erretiratzen zien 'ta ya goizaldea atetzen giñan 'ta orduan atea 'ta kamiyoz. Etxeberria Olaziregi, Joxepa