karraittu

Kategoria gramatikala: 
Nagusia
Batuan: 
Garraiatu
Aldaerak: 
karritu
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Transportar
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, hoixe.'Ta behiyai maten zen lastuakin nastuta 'ro hola. Hua jaten zuten ba behiyak!
- 'Ta karraittu nola itten zen? Otia sartuko zen bizkarrin!
- E? Bai. Zakua 'ro zerbatt jartzen zen.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiMoztutzen genun otsailla aldea eta dena itxian ondoa karraitzen genun. 'Ta geo itxian onduan pillatu. Beko sua zen eta moztutzen erraxa zen, mia 'ta lodiya 'ta dena, e... Batea itten genun eta geo beko suan onduan pilla haundi bat sukaldin iñ 'ta handikan erre.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiJoten zin personak, animaliyak, eta behiyak 'o iriyak 'o zittunak, ber zen materiala karraitzea 'ta jeneralin malda 'ro baldin bazen, itten zen biria enkatxua, harriya lurrea sartuta. Eta gelditzen zen oso fuertia.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Nun zenuten ba?
- Leuneko hortan. Eta horrea joten giñan. Lembizi moztea eta geo karraitzea. Gurdiya 'ta behiyakin karraitzea. Eta moztea 'ta joten zinin geo ni joten nitzan bazkaiyakin.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Eta geo, e... Jeneralin, erdiya 'ro hola mozten genunin, hasitzen giñan ya karraitzen. 'Ta oso penosua zen hora 're. E... Iatze lekun hartuko genun pixka bat eta ateko genun kamiyun ondoa.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHeldu galtzarbetik eta nolazpatte karraitu hua 're haraiño... De eso ya me acuerdo. Biño lo de más, mayores contra tiempos tampoco he tenido. Saten zattut...Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusipixa depositun zean, ura 'ta, harrapatzen zena karraitzen likidua itzaltzeko. Quiero decirte que... Hay que hacer, e!
- 'Ta gaiña belarra ber zela! Gaur egun belarraiy su matia bueno, biñon...
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusihamaika ondar karraittu ziñen mando ttiki batekin. Hoi 're lan asko iña da, asko, denak gue umik lan asko in dute. Hoik e, hamairu urtetako lanea jon dia denak gue itxian. Denak.
- Berko!
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Neuako izaten zen azenaiyua, porrua, aza... Jela haundiyak 'o iñ ezkio hondatzen zin, biño gaiñekun hoik. Aza, azelga...
- 'Ta karraitu? Nola joten ziñan?
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Esnia beaiy ematen geniyon 'ta geo tratukin hara jon. Alamedan utzi 'ta Alamedatik hantxe, karraitzen.
- Ni 're bai, Donostira juten nitzanin Xixariokin.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiEzin karraituk siestua! Bai...! Mimbrezko zesto lasaiy hoitakua!
- Karo, ez zimurtzeko!
- Biño ederki jarriyak arropak. Elizakuk eta aldareko paperak, trapuk eta hain alkandorak,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Biño itxitan gehiyenian bazen geo. Len dembo batin ez zen urik izaten, karraitu in ber, biño geo ura zen itxe guztitan.
- Noiz jarri zuten itxe guzitan? Gotzen al za zembagarren urtia 'ro izango zen?
Bikandi Aristizabal, Maitxo
Aipamena ikusi eta geo deposittua betetzen zenin, saardua karraitzeko bezelako garlia izaten zen eta garliakin eaman zea, itxian bete, garliakin eaman eta belardiya gehiyenak behiyan pixakin, zea, abonatzen zin. Banatu, baldian hartu, garliak... zea, kandadura bat izaten zun,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiHoi olikan gabia eta geo e... Zea, belarra berdintzako 'ta erramolatxa 'ta artua 'ta arbiya 'ta hoi denak karraitzeko kajolakin. Bai eta itten genun pes hori, kendu kurtitxe bat eta bestia sartu errueda beratan eta egun batin holako kambiyon mat 'o iñ zen eta han zozten zea,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusitrenak karraitua hara pixkaka pixkaka mineal hura.
-Mineala.
-'Ta hua bota goitikan, zean karga, zea depositto haundi bat da
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta geo ni hola pasaeran bagoiya 'ta hoik hemen aiki ttuk ba karraitu 'ta karraitu. 'Ta huts hutsa bagoiya.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiHan xil-xilla, ber bazunun eurra... 'Ta zarbaitte uste 'ut...
-'Ta karo toki ona, toki txarra zeangatik geo karraitzeko aleiya...
-Karraitzeko, aleiya!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Ne ondongua hilla.
- 'Ta denantzako bazen lana?
- Bai denentzako hoixen baserriyan. Umiak eurra bildu, urik ez zen han aldamenin, baldiakin ura karraittu.
Mendiburu Etxeburu, Teodora