saartai

Forma mugatua: 
Saartaiya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Sagardotegia
Aldaerak: 
saardotei
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Sidrería
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiDonostiyan 'ta Errenteiyan ibiltzen dinak!" 'Ta hartara pasatzen zen. 'Ta halaxe. Halaxe gazte demboa. Geo ni saarteita hasi nitzanin, nik san nun: "nik ezin dut posible denakin!" Geo itxian 'e lana nun 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Bai, bai. Honea, txistulaiyak zin haik Lizartzan. 'Ta geo in zuten honea torri 'ta txistua jotzen zuten hemen, 'ta txistokin juerga galantak eta, txistukin hara 'ta txistukin saartai batea 'ta txistukin beste saartaira 'ta...
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Beste jaitan joko zuten. Noiz joten zuten txistua haik?
- Haik hola norbattek saten baziyon: " Saarteira jon ber yeu Santos" "A bai? Noa?" 'Ta "Ualdetxoa 'ro... Iturriotzen saardua zen tokira" "'Ta eaman ber al dut trastia?"
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Ez. Xoteronin bakarra zen saardoteiya 'ta taberna. 'Ta Albixturrenin saartayik ez lendabizitik ez zen, geo jarri zuten saardoteiya, bai. Kupel bat 'o bi jarri zittuzten. Biño haik 'e itten zuten saardo hua bakarra itten zuten embotillatzeko moukua. Gaiñeko jendintzat ez. Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiZertikan saten zutena, beák taberna bat izaki 'ta saarteiya jarri 'ta bat mozkortzen bada eskandalua 'ta zikiña! Ez, bat ingo dugu ona, saardu ona ben parrukianuntzat Donostitik joten zinak 'ta bai baizin. Zea merindatzea 'ta apai ittea 'ta denata:Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'e ematen, eman itten genun. Biño, halaxe. Halaxe. Ne bizimodua hala izan da. Saarteya, saarteya, 'taberna 'ta saartaiya. Besteik ez zen.
- Jende pilla erra izautua izango za ordun?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi'Ta geo Ergoindik gotti ez dakit ze mendi zuten hor, bado hor 'e zerbatte. Hor ibiltzen... Noiz-nahi ibil... Noiz-nahi joten zin. 'Ta saardoteiyak hasten zinin...
- Geldittu gabe!
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi- Joe! Potton saardoteira torri eun batin 'ta zea hortan, soziedadeko bettiko malda hortan muti kozkorrak hartu horren bizikleta 'ta bizikletan gidoiya okertu ziyoten 'ta geo belaunan tartin rueda hartu 'ta zuzentzen nahikua zen, e! Tak. 'Ta ez utzi.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHorrek jakingo 'u!
- 'Ta ordun Xabaleko... Xabalen bihan zen saardoteiya zuena zela...
- Bai, biño aldatu zin! Guk izandu genun urte mordoska batin!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusiNi berriz, gazte xamar hasi nitzan lanian. Saardotegira joten nitzan, Adurizenea, 'ta oaiñ jaiakin no handikan miñon gañekun han 'ta itxian 'ta.
- Zenbat urtekin jon ziñan Adurizenea?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusiMiñon eunero joten nitzan lanea, hara joten nitzan, saardotegira.
- 'Ta saardotegiya zon oain don toki berin?
- Bai. Toki berin bai.
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Bai. Lotsatiya baldin bada bat, hua lotsatiya izango da. Ni hala nitzan behintzat. Oaiñ, gañekun gustatzen zin nei 're mutil gaztiakin 'ta zea, saardoteiyan, 'ta broma 'ta ixtoiyak 'ta hoi denak, 'ta hoi denakin pues ni kontentu eoten nitzan, broma pasata 're.Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Saardotegiyan gizon... geyena gizasmia ibilliko zin? Ordun emakumik ez zin joten.
- Ez gizasmia zen geyena, gizasmia bai.
- 'Ta toritu 'ta ingo zizuten?
Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- Bai, bai. Saiatzen nitzan. Xoxak nahi bainittun 'ta haik sortzetikan nonbaitikan. Ai Jesus! Ez dugu saardoteiko xoxa...Zalakain Irastortza, Roxario
Aipamena ikusi- 'Ta saardotegiyan 'ta ze san 'zu? Saardotegiyan...
- Bai, saardoteiyak... Nun-nahi zin ordun. Zeakuk, e! E... Garizuma garaikuk. Ordun saardo... Saarra itxian zunak 'ta saardua itten zunak, geo itxian saltzen zun hura 're.
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi'ta geo impuestuk (itten) zun papera 'ta kobratu impuestua. Geo harrek san ziyon gue atta difuntui: "Ba al dakik gaurko eunez zembat saardotei hasten din Oiyartzunen?" "Ni idea" Guriak. "Hirurogeita, hirurogeita sei baserritan uste 'ut" Saardua, egun batez hasten zin e hoi denak. Erra da, e! Zembat saardo.Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusijoten giñan arratsetan, Xabale bakizu zein den, han bihan, Xabalek bodega badu, han saardoteiya zen 'ta oaiñ 'e kupelak han eongo dia, 'ta hara joten giñan lota. 'Ta geo ya han ezin zela 'ta Beinberrira jon giñan. Beinberrin eondu giñan ez dakit zembat demboan 'ta haikin amistadia in genunHarreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi "Zer?" "¡Sí sí!" Gaiña erderaz hitz eitten zuten. " Tienes que pisar." "Kostako zattuzte erki!" Nik buelta eman eta oaiñ bankuk eta gauzak dia, biño guk leno bian genun saardoteiya, Garmendikuk hor saardoteiya genun bian.
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Xabalen azpiyan zeona hura zuena zen?
- Bai. Eta nik betik gottiko:8508] pasua banekin erki, 'ta ni pasillotik xiau....! Sartu nitzan hara, saardoteitik atera 'ta ni itxea ogiyik gabe! Biño dembo askoa e!
Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi'Ta san niyon, atta 're han zen 'ta: "bira, jon ga 'ta holokok 'ta holokok, e, san dite ikurriña zampatu ber nula! Eta esan yotet kostako yotela erki 'ta saardoteitik barrena sartu 'ta eskapo iñ 'ta torri in naz!" 'Ta gue attak san zin: "oso erki iña! Igual da zein den koloreko ikurriña, Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- Denak hara.
- Denak hara.
- 'Ta Xoterone 'ta Albixturrenetik aparte taberna gehiyo 'ro, saardoteiyak 'o bai al zin?
Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusi" 'ta zertik ez 'zute ba saardotei bat itten?"'Ta "bai, hola 'ta hola pentsatzen 'ut" 'Ta "bueno iñ, torko ga gu gau batin, zuek saardua pronto jartzen denin, kupel bat iñ, saardua pronta jartzen zutenin, guk ekarko dugu apaiya, kazula, 'ta proatuko dugu"Egimendia Aranburu, Korneli