ne artin

Kategoria gramatikala: 
Partikula
Batuan: 
Nire baitan
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Conmigo misma/o, para mi misma/o
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- San izandu zin, erdi tonto erdi pizkor hoitako batek: "zu maestra izateko bai atrasatua zala!" 'ta ne artin: "bazekit neonek 'e nik", 'ta "zer ba?" "Zuk oain bizikleta bazenu, yi....!" "A, 'ta bueltakun karko al nazu zuk yi....!" Se calló! Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi'Ta ni ne artin pentsatzen "pulpittoa iyotzen zaztenin eju errak atetzen 'ttuzute gu izutu arte!" Bai. Eta zea izaten zin aurrin, aldarin beko eskailleran onduan banko batzuk 'ta atzin beste batzuk gizasemintzako. 'Ta ihesi itteko beldurrakin 'o ez dakit zer,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Harrobiyan. 'Ta jornala ttikiya. Bazkaiyakin ni joten nitzan gaiña San Markoko muturrea Zamoatikan, bitu, ni joten nitzan. 'Ta ne artin anaiyak, Zamoako anaiyak alkandora urdin bat zun, honek 'e badu nombatte hor uste 'ut badula, ez dakit hautxiya 'o zer dun.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta san niyon: "Ama, alkandora honek gehiyo ez daka soluziyoik, e! Hau ya lotsaarri do anaiyak ibiltzeko 'ta basura botako ber da." "Bota ba, bota ba. Soluziyoik ez badaka bota!" Ne artin: "Kostako zaizu erki hau basurea botzen! Ezta pentsatu 're!" Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- Bai, errabiyakin. 'Ta jendia beira ne relojuaiy, paretai nola titu nittun. Ne artin: "Sei 'zak nahi baldin bauk!" Egiya! Nei sango nazu, txerriya umatu ez 'ta hamabi ume iñ ttula! Ordun gizona hartzen nun demboan zembat gezur san ber zun harrek! Hombre!Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiNastuko 'ut pixka bat 'ta ez du izautuko amak hoi 'ta ezta esne-hartzaillik 'e". Ezta esne-hartzaillik e! Ezta pentsatu 're gaiñea! Hombre! Neria hua bota nun, behintzat, 'ta jarri nun tapatuta len zeon bezela 'ta esnia gorde nun ama kalea jon arte, 'ta kalea jon zen 'ta ne artin:Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiXanisteban euna da 'ta ikusiko zu ze ongi pasako dugun". Hor ate ttut hiru fuenteka arrozkonletxe maiyan gaiñea! Ate battut atea ttut! Amak esan zin: "Hoi? Arrozkonletxe hau nondik atea da? Nondik egin duzu? Jakin leike?", ne artin: "Adios, zepo erra harrapatu 'it oaintxe! Ai ama! Ze pasatu ber 'te du?",Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiNi konfesatu berra nitzan, harren atzekaldetik in berra 'ta ne artin "kostako ziok ba erki neria aitzia! Ezta pentsatu 're gaiña, ez du jakingo nereikan!" San niyon "Beitu, ez 'zazula nearrik iñ, gozen bazu Errentira Kaputxinota. Zuk gauza bera san 'zazu Kaputxinotan 'ta aber ze pasten den, han ikusko dugu!".Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusiGuri zatarra jarri 'ta hoiri deus zeik ez?" 'Ta geo gizonaiy obeittu ber zaiyola 'ta ez dakit zer in ber zaiyo 'ta 'ta... istoriyu hoik. Ne artin "a bai? Akaso zembat dembo arte ingo ziot, 'ta handik aurrea pensatuko 'it!". Oaiñ, oaiñ aspaldiko urtitan hoi pasatzen da.Iñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi'Ta nik sekula ez nun botzen, e! Ne artin "Badakizute, ikusten nazute joten nazela asike ez 'zute ne txartelan berrikan" 'Ta ez niyon bota sekula. Hartu bai, biño bota ez. 'Ta geo baserritarrak ben zea hoixe zuten "Zokorra saldu berko 'yeu? Ya ardiyak (...) ai 'ttuk eta jon berko 'yeu" Hola izaten zen. Bai. Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusi'Ta harek utzi in ber zun 'ta nei esan ziten, iya nik ingo nittun 'ta joe, nik galdetu (...) iya zembat dembora eamaten zun 'ta "Bai, ingo 'zu hillian!" Hillian hiru bat eunin ingo nula herri guziya pasa. 'Ta nik ne artin... Attakin zea hoi nun, biño attai san niyon: "Atta, bitu, nik hola 'ta hola..."Harreguy Agirrezabala, Xabier
Aipamena ikusiLeno 're broman aitzen giñan 'ta geo ne artin 'e "aittuko ttuk ba!" Asko sateik 'e ez zon. "En esa casita pequeña... Ahí vivimos y le he visto pasar dos veces aquí y le he... Y he dicho en casa y no les he dicho nada a saludarle a usted" "muy bien, gracias chica, gracias".Egimendia Aranburu, Korneli
Aipamena ikusiImbentaiyuk iñak. Presidente: Patrizio Etxeberria, Bizepresidente: Ajuria. Hirugarrena ez dakit zeiñ Sarasola 'ta ne artin: "ez duk ne osaba, nik Sarasola bait biño!" Zea, gastos: benga denak paperan (ordenatu) 'ta paperin tantos.Y gananzias:Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiIzuarriya argiya, dana iyunik ez bazen bezela argittu zun. 'Ta piuf atzea! Atzea kalmatu zen. Ne artin, ez dait ze ordu izango zin goizaldia zen. Goizaldeko hiruak 'o, orduiyak 'o zerbaitte hola izango zin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta ne artin: "Ez dut gaur eskuakin 'kuttuko ez nik hoi!" Iatze bat hartu 'ta bi doblen gaztain morkotsa biltzeko itten zen len batin hola, hala in 'ta hartu nun. 'Ta neri hura 'ta geo abitu 'ta eroi, 'ta lurre 'ta berriz beste 'at gehiyo hartuta 'ro 'ta nolapaitte estutu nun beimpin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTris, tras. Hankak zutik eziñ eon. 'Ta ne artin bazterrin bertan paeta zokua bazun, 'ta hango rubiyu hua hango neskakin ibiltzen zena.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiHoi guan ne artin 'ta zuen aitta ze izandu. Hemen, bo! Zea korreajia jarri, falanjin korreajia alkandora urdiñakin, instrukziyuk ematen zeai gaztiai 'ta guk ixilik eon ber oandikan e! Harreguy Agirrezabala, Xabier