maixtra

Forma mugatua: 
Maixtra
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Irakasle
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Maestra
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Nik ba al dakizu ze izandu nun? maixtra ona. Kastillana zen maixtra. Pamplonako alaba. Hua zen maixtra, e! Jo, harrek eakutsi zin nei! Biñon eun bat faltatzen bazenun, itxea abisua, ez eunik galtzeko! Nei. Dena hartutzen nuna.Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Azaiñen.
- Azaiñen.
- 'Ta asko dia oaiñ sate 'utenak bada hemen bat... Bat behintzat bai, han ibilliya nekin. "Maixtra" "Hau hie maixtra?" Lengo batin burla iñ ziyoten,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Haurrai kontzea 're lengusun baten itxea tortzen... ez dakit zembat ume bazittun 'ta. Gue amak illoba zun hua 'ta pena maten 'ta ni bialtzen niñun 'ta maextra enteatu 'ta ne burua ez zela haurra kontzeko:9456], e! 'Ta itteko fabore eskola bialtzia. Atzea eskola!Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta elizan 'ta, eskolan 'ta, kastillanoz, 'o euskeraz aitzen ziñazten?
- Kastillanoz. Maixtra kastillana genun, Pamplonako alaba. Harrek ez zun euskeraz hitzik itten. Hitzik enteintzen ez ziyonai, euskaraz ordun soltatzen zittun hitz batzuk,
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Itxea jonta 're berriz 'e leziyuk.
- Zeiñei?
- Karrikako maixtrak béak.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Biño zeiñei? Zer zen, ezkondua zen?
- Maixtra?
- Bai.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Haik eun osuan maixtra ordun!
- Bai. Maixtra ona zen hoa. 'Ta anaiya zun maixua. Anaiya ez zen sartzen, e! Biño, bixita tortzen ziyon. Pamplonako familiya izan ber zun.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiharrapatzen bau, behintzat. Eakusteko jasoko 'ut.
- Maixtrana bazu?
- Maixtrana 'ta gu, eskolako umik.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- A!
- Ni maixtran bazterrin no, ttiki-ttikiya.
- Ttkiya bai, biño bitxua izango ziñan! E?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zu gustora joten ziñen?
- Maixtra ona zen.
- Ui...! Ni bai. Ni denako pronto nitzan holakua. Saltxera xamarra.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Biño nik galdetzen nizun Joxepa, zu, zu maixtra ziñala.
- A! Ni maixtra, bai.
- Han Arandanen, itxian bertan maten zenun?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusiGaiñekun, afiziyua 'ta pazintziya 're ber da! Nik ez nun umeik sekula jo izandu! Ona esan in ber du! Nik maixtra ona izandu nun, neonek egiya san. Harek 'e sekula ez zun jotzen umeik.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Muti kozkortan 'ta neska kozkortan 'ta.
- Bai, pozik. Haurtzai 'ro. Neone 're hasi izandu nitzan 'ta!
- Karo, 'ta horregatik saten maixtrak zui seitzeko.
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Bai. Ni gaur izan banitzan, maixtra izango nitzan. Bai. Geo dena hartu itten nun, hoi zen gauz ona.
- Bai, 'ta doaiy hoi gutxik dakate!
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- 'Ta zea 're galdetu nahi nizun... e... zuek familiyan maixtra asko izandu zazte!
- Bai. Maestrak? Martxeli... Martxeli 'ta Xixili, biek maestrak dia. Maestra... herriyak jarri zittuztelako; eskola, dotriña erakusteko 'ta. Lembizi eondu zen Martxeli 'ta geo Xixili.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bai. Horren ama, ne maixtra 're hua izandu zen, 'ta izebakin ikasi nittun ikasi nittunak eta hoik 'e bai, denak.
- 'Ta nolatan atrebittu 'te zin eakustea 'ta?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Dotriña ikastea.
- Bai, dotriña ikastea. Honea torri miño lenoztikan. 'Ta hango maixtran semia zen Martxiel hoi, 'ta harekin ezkondu zen Gabriela. Anttoni maixtra, zen. Bai, bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Ze ber da Luixa, maixtra ona izateko?
- Pazientziya.
- Biyotz ona.
Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi- Maixtra ibiltzen zena baita 're? Hua bea?
- Ez, ez.
- A, beste bat?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Aittu, maixtra baten leziyua: "Mecaguen vuestra..."Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Maixtrak maixtrak. Maixtrak. 'Ta gu hasi giñan, maixtra Altzibarren bizitzen zen, euskalduna zen. Gerra 'ta torri zin istoiyak eta euskaraz ya nahi zuten kendu, maixtra hora biali zuten 'ta eskolik gabe dembo askuan. 'Ta geo erdaldun bat torri zen 'ta joten zen 'ta hola fuldamento txarrin.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Amak erdaraz.
- Ama maixtrak erdaraz. Maixtra erdalduna, biiño harek Biasoko umikin 'ta hoikin beti ibiltzen 'ta euskaraz ongi ikasi zun. Bai, zuena 're bai.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Bai, gu bezelaxen. Biño maixtrakin euskaraz, 'ta maistrak hitz bat sateko beldurrez eoten giñan, ez genekiun 'ta eze 'ta. Jo.
- 'Ta zuek Aierdin 'de...
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Aierdin 'e, han 'e gauza bera zen. Han 'e erdaraz ez bazunun hitzik itten, ixillik eon ber zunun, bestela erdaraz in ber zunun, in ber zunun. Errekreoa ate arte ixi-ixillik. 'Ta hola.
- Honek ez zun holako oso emakume zea zen (...) hora, maixtra hora.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Haik justizi gehiyo zuten maixtrak biño.
- Gue garaiyin ez zen debereik eta ezer izaten.
- Hoi san ber nizuten.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Jon itten zaiyo. 'Ta ni akortzen naz: hamabi urtetan geldittu 'ta nik ikasiyak nittun sumar, restar eta multiplicar 'ta dividir ikasi nahi eta amai esan niyon: "Jo, nik dividir ikasi nahi nun" 'ta zea 'ta "Bai jongo za geo zea neuan zea partikular Zamoako maixtrana 'ro".Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Etxian maixtra, ongi!
- Bai, bai. Itxian, harrekin.
- 'Ta zu hamabi urte arte aittu ziñan hemen Karrikan, 'o nola?
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Ni eliza joten naz 'ta zea, biño dotriña... Hemen eskolan maixtra gabe barriyun 'ta torriy haiy gutxinin (...) batetik aurrea eskola umiri matea 'ro!
- Ya, haimbeste izakita gaiñea.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Eskola Aierdira 'ta han 'e maixtra zea genun, kastillana. Esku batin bihatza bakarra zun, biño bihatz harrekin erki kontzen masailla! 'Ta kontuk eta hizketan ustegabin 'ta, etorri 'ta kontu bihatz motz batekin 'ta bestikin ta, ta ta ta... Ixillik!Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi- A bai. Joxepa 'ta bestia zea Txampaiñe bestia. Bi bizitza bazin bai.
- Oaiñ 'e bai, oaiñ 'e Jesukristo bizi den hauzku hoi, hoi herriyana da.
- Hor biziko zen maixtra!
Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Bai. 'Ta sartu 'ta... lembizi eskolai buelta barrenin man, tak! 'Ta tak eseita jarri. 'Ta geo karasol hua kantatuz berriz atzea kampoa. 'Ta beandu joten baziñan, maixtra altoxio eoten zen hola, zea batin 'ta harrei jon 'ta abepurixima 'ta bale. Harrek ez bazun erritik maten... Beandu jon ziñalako...Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Mari Carmen guk.
- 'Ta guk geninen maixtra, miño maixtra ez zenin tortzen askotan tortzen yunen bere illoba Mari Carmen eta Manuel Mari. Manuel Mari. Desiatzen tortzeko Manuel Mari.
Manterola Arrieta, Maillolli
Aipamena ikusi- Hor bat zen maixtra, bestia neskazarra zen Maria. Merzedes, neskazarra bazen maixtra esamiñatua.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Hango eskola hutsa, sumar e' juxtu juxtun itten zun maixtrak beak e' 'ta.
-Geixo ikastetik jongo ziñan.
-Bai pixkat
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiHortzak, dobliak e! Hok (...) 'Ta jesus! Arropatik izautzen genun guk hura, noiz gaixtua jartzen zen. Arropa jantzitik! Aukera 're bazun, karo maixtra 'ta akellos tiempos 'ta Pamplonekua.Irastortza Mitxelena, Joxe Luix
Aipamena ikusi- 'Ta maixtra zein zenuten?
- Oiartzu, beno han bertan bazen, na hamar minutuko biria zun handik auzokua, Tomaxa zun izena.
Mendiburu Etxeburu, Teodora
Aipamena ikusiBai, 'ta aurrena eskola hasi giñan Mendizarren sasi maixtra saten dena ´ro 'ta
- Nun esan dezu?
Lasa Auzmendi, Joxe
Aipamena ikusi- 'Ta hor Medinzarren zein zen zure maixtra
- Hoixe bai ,
- o' maixua zan?
- ez maistra maistra ba zen oso ona maestra emakume bat
Lasa Auzmendi, Joxe