burni

Forma mugatua: 
Burniya
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Burdina
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Hierro
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusiburniyakin 'o mantxatua 'ro oso zailla ber du ez kentzeko.
- Ez kentzeko. 'Ta ordun ze itten zen, erropa txuiya zea, uara 'ro kuela hortan eta kolorekua ya errekan?
Zabalegi Lazkanotegi, Joxepa
Aipamena ikusi- Ez al zu behiñe ikusi beleikan? Belia ikusi ez? Oain 'de baia.
- Hokena funtzionatzen ai da oain 'e. Hoi zea da, aparatu bat hola burnizko zea bat eta tubo lodi batetik tortzen da ura horrea.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Paketia.
- Ba, zaldi 'ta hoik 'e bai.
- Puntilla 'ta kolonia 'ta... 'Ta geo burniya 're bai asko.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusioseake bian, hoi hor don bezela, eta geo hoi biño saliente haundiyokin zun hola tximeneta bezela eta handik latza deitzen geniyon guk,zen burni bat, hola kako batekin eta han e... Handik zintzillik jartzen zen eltzia. 'Ta eltziak izaten zin lurrezkuk ordun!Berrondo Iartzabal, Luixa
Aipamena ikusi Eta harrek, berak ikasi zun de moderadoria, burniyakin itten ttu oso zea... ona da, 'ta berak, berazkua. Sartu toki batin 'ta han ikasi.
- Hantxe ikasi, hartako baliyo.
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusiGeo hua 're faltatu zen, norbattek hua 're bota 'ta auskalo ze in zun. Burnizkua zen, gurutze bat. Urrutitik ikusten zen gaiñea, bai. 'Ta hua, gue Inaxiok esaten zun, hor frailik 'o alletu izandu zila 'ta fraili haik nunbaitik bazuten han ermitan zea sustraiaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi- Bai.
- Haitakuk eta beste ttiki batzuk segun alkandorak eta plantxatzeko 'ta, beste burnizko plantxa ttiki batzuk. Ez dakit ikusi 'ttuzun.
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Bai. Zura, zurezko erruedak, ardatza burniya eta geo burniyan bueltako llanta hura zea errueda... Bueltako llanta hura burniya 'ta ardatza. 'Ta gaiñekua dena zurezkuk. Bai. Eta izaten zin generalin e (kurtitxi) bi klase: Bat belarretako belarra eamateko zea, zabaluo.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Gozua. Pata erria jan ez dun jendia 're. Labian jarri taka 'ta labiak kriston berua iukitzen zuten 'ta guk burniyan gaiñin jarri 'ta istanteko erria patata! Patata erria jan.
- Ogiya falta.
Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi"Iñaxi, segi talo ittea itxea!" Oi, la ostra! Hemen beruak akatzen 'ta oain sei zak talo ittea itxea. Itxea jon, sua pistu, pala izaten zen talua jitzeko, pala luzia, kierra luzi hoitakua, talua han buelta man 'ta geo aurrin izaten zen burni bat, jarriya surtan 'ta ttentteka jartzen genittunIñarra Lizaratzu, Manuel
Aipamena ikusi- A!
- Galerak bazin, dembo 'ateko galerak, errueda zabalakin, burnizkuk. Zea, radiyukin, halakua.
- A!
Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi'Ta geo gue attai eskatu manduak. Aleiya, bi semik bialtzeko mandukin, zea burniziyuk eamateko 'ta, Pikoketa 'ta, Erlaitzea 'ta. 'Ta geo san 'men ziyoten, beno, oaiñ aurrea jon ber zutela 'ta aber mando hutsak biali 'o ben mutillakin. 'Ta ez, gue attak ez, manduak utzi 'ta mutillak erretiatzeko.Elizondo Lekuona, Domingo
Aipamena ikusi-Pasaiyan oan nola ai dia tunelak itten? Haraxe!
-Bai... Hantxe?
-'Ta geo karretera 'ta trenabiria pasatzen zittun, 'ta zuiya zen burni, zuiya burnizkua. 'Ta hain gaintik, rak! Barkoa bagoiyak.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiKarruk 'e zea... ruedak burnizkuk, ez oan bezela ruedak gomazkuk. Ttra... bultza, batek tira 'ta bestik bultza. Hustu 'ta holaxe...
-'Ta orduko bazin Oiartzungo kostruktorik eta?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-A, bai. Sanjuan itturriya, hemen gaiñekun ez da Sanjuan itturri.
-Sanjuan itturri. Hor geo Maxalengo hortan bestia burniyakin dena da...
-Bai, bai. 'Ta gaiñekun hemen hola milagrua itten zun itturriyik...
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi- Bai, bai! Eoten zin bezela. Oaiñ difente do kalia. Ez, holaxe dia ba kontuk.
- Eta zeik itten al zen, e... Astian behiñ 'o ez zen hola feriyik 'o...
- Feiya? Bai...! Hemen, San Jun kalin paretak nola dia? Han dozte burniyak!
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Zentralian jai goizian eaman, burniziya batzuk, anaiy batek, bestik tunkazerrak, bestik aixkorak, 'ta attakin bi anaiy, behintzat, han joten giñan jenealin 'ta zentralian sartzen genittun erremintak, beno, hango lanak ittian 'ta geo hurren jun arte zentralin eoten zin erremintak. Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi Zentralian 'ta...
- Harta gutxinin ez karri 'ta eaman itteko.
- Bai, bestela ba al dakizu eman 'ta karri 'ta... Ze karga burniziyak béak 'e! Joe, 'ta borra 'ta!
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiAskotan. 'Ta gu han prepatuk eoten giñan. Han kotx... zeak baranda 'o zer defentsa 'ro kamiyun nola izaten da burnizko zea hoi kurbatan 'ta. 'Ta txapa hoi limbiziko apartexio utzi 'ta geo azkeneko orduan momentua ailletzeko minutu bakarrian tortzen baizen kotxia.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGeo han eoten zen laun bat 'ta harrek halako burni bat han, zea bolketia itteko. Zijun indarrakin topia jotzen zun aurrin. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiTopia joko zun 'ta ordun jotzeko demboa berin, da! Jotzen zun harrek zea hura pixtoi, burniy hura. 'Ta bla erekitzen zen aurreko atia. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiBamba 'ta geo goiyan, goiyan 'e jarriya zekan, zea ongi jarriya zun. Burnizko zubiya zen bakizu. 'Ta han goiko, han 'e aramzoiy hoitakua eurrakin 'o jarriya. Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Haik 'e holaxe plomua 'ta geo zea 're bai blenda, zink, zink, zinka.
-'Ta bartoiya 'ta...
-'Ta geo zea 'hierro', burniya.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi'Ta hortikan, hoi burniya itteko. 'Ta hola atetzen 'men zittuzten.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Nola itxi zin 'ta hoi, atzo san tzinin
-A, bai bai, hoi bai. Noiz hasi zen e bai 'Ta.Katorzeko gerran, frantzesak ai zila ordun burnimetala atetzen 'ta gerra sortu zenian gabetik goizea alde in 'men zuten denak haik 'ta itxiya geldittu.zaun zaun tokiyan utzita jon 'men tzin.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiLabiatan urtutzen zuten ordun burniya, zepa atetzen zuten. Ordun iñ omen tzin zunel hoik 'ta Antxoko biri hoik 'ta, haik prantzsak jarriyak 'men tzin martxa hoik denak.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiGeo haik jon 'ta beste hamalau urtian geldik eondu 'men tzen. Geo ni jaio nintzan urtian konpañiz kanbitu 'ta Real Compañia Asturianak hartu, 'ta hasi zila 'ta burniyai etzitotela kasoik in haik zinkai heldu ziyotela.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Bai, bai,bai. Joe, erki torri ziyoten bestiri! Bestela obra haitan diru pilla erra gastatu ber zuten!
-Haik izkioztenak(?) hok izango zin, konpresoria 'ta 'men. Dembo aitan mazan aitzen baitzin burni metala atetzen, pistoletak 'ta maza, zeaik , makineiyik ez.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Ttikiy hoi, hoi lan asko itten zula saten zuten, planutan 'ta, geo bazakin harek mendipetik noa jon e? zatorra bezelakua zen hua! Harek esaten tzun mendiyan konpaziyo batea Pullin han jarriko zun holaxe ezkaka bat, burni bat sartuta, 'ta jarriko zen, Maraitik abituko zun galeiya hara...Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi"Nik san bezela tortzen bazazte burniy honek barrena eroi ber dik"
- 'Ta halaxe?
- Halaxe halaxe xartu zen.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Eun batin kalatu zela san niyon 'ta, burniy harei heldu beti, bai ezta (...)
- Esta bien!
-Hirurigeita hamabost metro zen tximiniya betik gotti
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi- Hemen parin atezkio, hasitzen den leku haren parin, miño, hemendik galeiya jon jangoikuniteiño 'ta han at tximiniya! 'ta hoi burniya barrena erori!Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiEspato de flor, fundiziyotan zeatzeko. Burniyai gozuo mateko.
-A bai?
- Konpaziyo batea txatarra urtutzen da, txatarra. Txatar pillat urtutzen da 'ta hua zaten 'men da lingote txarra. 'ta horrekin nasten zuten.
Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusiArduak itteko zea hoitakua. Ba hua 're burni gustua hartzen zula 'ta seittun jendia kejatu zen 'ta fuera. Hurrena inoxidablia. Isasa Iartzabal, Jexux
Aipamena ikusi-'Ta orduko makina hoik hasiyak zien 'ta nik berrogeita hamabost bat nittun inguru hortan hasiko zin. Nik burniya dakat hemen e!Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusi- Bai.
- Zu kalea zuzela han ezkerreta leno ate burnizko haundi bat bazen.
- Bai.
Zabaleta Labandibar, Joxe
Aipamena ikusiBai, ombre! 'Ta taluk erretzeko zea, pala. 'Ta geo taluk erretzen zinin palian, hola beste burni bat bazen hola altua 'ta han aurrian jarri hola harrotzeko. Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-Zea, burni bat zeon. Burniya 'ro katia bezelako bat. 'Ta lapikua handikan sartu. 'Ta katxarro propiyo bat bazun hola zintzillik jartzeko. 'Ta handik nahi zun tamaiñuan, katia nahi bazenun goruo jarri.Etxeberria Olaziregi, Joxepa
Aipamena ikusi-'Ta burnizkoik?
-E?
-Burnizko lapikoik?
-Burnizkoik ez. Portzelanazkua 'ta geo zea hoi.
Etxeberria Olaziregi, Joxepa