berrin

Kategoria gramatikala: 
Postposizioa
Batuan: 
Beharrean, ordez
Esanahia: 
Gazteleraz: 
En vez de, en lugar de
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- Bai, apaiza 'o, Don Iefontso apaiz hoi zen, baserritar asko be eskutan zittun. Diruk eta denak jasotzen zizkaten, 'ta baserritarrak harrekin zuten konfintza haundiya! Dirua itxian iruki berrin 'o, apaizai eamaten ziyoten.Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Apaizai uzten zin baserriyak eta?
- Harrei utzitzen zizkaten, Don Iefontsoi. Bazuten Ergoinen goiy hartan nombatte baserri bat 'e, harrek bazun utziya. Bai, harrei utzitzen zizkaten. Dirua nola besteii utzi berrin,
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi- Mina, Mokozorrotz hoi zen?
- Hik 'e soldauxka minan in yun. Soldauxka jun berrin, minan.
- Ez, hau soldauxkatik libratu yun, miño...
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiHarrek in ber izaten zittun errotakua 'ta baserrikua, biñon amon hura beti han. Bai. Eta geo klaro, eamaten baldin bagenittun bos kilo arto, beti iriña gutxixio kartzen genun, klaro, haik ber zuten, zea, diroz patu berrin, itten zuten iriñan deskuentua.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiGurutze ayeka jonta berriz estrataz jon... Jon berrin, itten giñan, Xixtiyoko zea, e... Zalaiyan gotti iyo, Gurutzeko kamiyoa. Gurutzeko kamiyotikan kamiyoz joten giñan, uan beziñ biria, kamiyua, ez zon, zakarra zen, kazkarra holokua zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiDembo batin saltzen zinak, zea hoitakuk. Pillak eaman eta geo aber paperak ekartzia nahi zun, 'o libru ittia, 'ta geo paperak ekarri berrin, hau, libru hau, harrek in 'ta jarriya da hau. Baia hemen amakin bat berso, bai. Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusi'Ta lan bat Arditturrin hasi zin, lanin jarri eta soldauxka bertan manejatzen zuten, soldauxka iñ.
- Hoi da, soldauxka jon berrin, han.
- Bai. 'Ta geo; bilera 're bai al zen Portuberrin?
Pikabea Artola, Arroxa
Aipamena ikusi- Bestek harroguk 'ta jata denak txikittu berrin artuak igual.
- A!
- 'Ta bagenun behi bat oso... Txikitin izena zuen 'ta hura ibiltzen zuten gue anaiyak.
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusiEzkontzen zenak... Ya guk haumbeste ez, biñon ne izebak eta hoik banatzen zuten txokolatia. Bai. Launari 'ta... Eta geo txokolatia bi tableta 'ro hoi. Bai. Esku hutsik jon 'ta ezkontzea nijua esan berrin, txokolatia harrekin abisua. Bai.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Oain Pitusa don tokiyan itxe ttiki bat zen. Itxia, errota 'ta gu errotan bizitzen giñanak eta jornala man berrin gau 'ta eun lanin. Jelakin atetzen, ni muti kozkorra. Deposittuk hustu 'ta tak tak karri 'ta nik deposittuk bete urakin. Makillakin neurtu goitik zembat neurtzen zun 'ta.Arbelaitz Sarasola, Rufino
Aipamena ikusiherrira jetsi berrin beak berta eaman 'ta akaso preziyo beretsun iual. Dena hola haik. Handik jaten zuten haik.
-'Ta zea... Dentista 'ro holakoik izaten al zen?
-Ordun dentixtana itten zun meikuk beak.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHairi ez, hairi beti haiziak korritzen 'yote. Oan, kantidade ttikiy hura jartzen dute. Zea, eurra. Eurrak 'zaten 'ttu hola eztaka koxkorrak biño hola addar batzuk. Addarrak hola moztu berrin, hola utziyak eta addar hain gaiñin jarri 'ta ttaka, ttaka, ttaka. Hantxe 'biltzen da belaunka hua! Mutilzarra. Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Torri nitzan 'ta geiyo jon ez, yasta! Gaur arte! Oi! Beste hiru hillate 'o lau pasata akaso bat 'e ez ziten mango 'ta! Oi! In ziten deskuento erra! Hiru hillatin zea... hemezortzi duro man berrin, hamar pezta.
-Beste norbaitte harrapatuko zuten!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusitxokolatia 'ro hola itten zuten kafesnia berrin, 'ta gailleta batzukin 'o hola, biño gaiñekun ez. Ez.
- Geo bai.
Zubialde Olaskoaga, Kaxilda
Aipamena ikusi-Zuk bazu gaiñea guardizilakin abentura pasia, ez?
-Bai.
-Beak zui harrapatu berrin, zuk harrapatu zenittun béak!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Bai, bik jan berrin lauk jango zuten. Lau haitan, bi izango zin haundiyak.
-Bai, bai. Bai, bai. Haundiyak bai.
-'Ta haik sango zuten: "Ei hau alde hemendik"
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Bai, bai.
-Dena jan berrin igual.
-Bai, bai. 'Ta seittun biali. Bai 'ta holaxe ibiltzen zen zea.
Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiAttona zarra san berrin , amona zarra 'ta holxe. Horrentxe gutxi. Galleguk berrize gu bezela ikasiyak e' bazin. Gallegua lixtuo da askoze andaluza miño.Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-'Ta zu soldauxka saoldauxkatik libratzeko 'ro bueno, soldauxka jon berrin hasi, asko hasten ziñazten ez, hola ?Pagadizabal Artola, Joxe
Aipamena ikusi-Dena basua, nola sango zaittut. Eurrakin ordun asko baliitzen zen. Eurra gaur berrin gauza asko daude. Inoxidable, plastiko, gauza, gauza asko itten dia. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi Orain beko putzuzulo hortan ez dik langosta 'ta langostinorik izango! Hoien ordez exkaluak jan berrin izango dek len itotzen ezpada behintzat!" Mitxelena Gelbentzu, Joxemari
Aipamena ikusiElizak nahi zun dotriña dotriña jakiñazkio gehiyo ez jakittia hobia. Bai eta emakumiak e' fabrikan eta lanin hasi berrin ez, fabrikan gaizki, fabrikan bata besti gaizki eakutsiLasa Auzmendi, Joxe