estrata

Forma mugatua: 
Estrata
Kategoria gramatikala: 
Izena
Batuan: 
Estrata
Aldaerak: 
estarta
Esanahia: 
Gazteleraz: 
Camino, sendero, estrada
IkusiAipamenaHiztuna
Aipamena ikusi- 'Ta len Pikoketa aldea 'ta nondik zen biria?
- Hor biria ona bai, zea
- Estrata.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Len 'e bai, estrata. Miño geo soldauk in tzutenian, zeatua... Zampatua zeatua, ondo jarriya, biño asfaltatu gabia. Hoi hoeita hamar bat urte 'o asko gehiyo ez duk hoi asfaltatu zutela.
- Biño lenoztik herri biria zen?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Altzitikan 'ta honea, biria...
- Estrata zarrak, bire zarrak. Kroska 'ta zea harrikonkorra (...).
- Altziko biria iñikan, hormioizkua, zenbatxo urte? Urte mordoska bauk.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Hogeita bost bat urte iñikan. Miño lehenoztikan estrata 'ta txarra gaiñea e! Aldapa haundiya baizen 'ta beti urak yeaman itten zun (gozua) 'ta harriya 'ta bueno!
- 'Ta animaliya ibiltzen zen tokiyan gehiyo hondatu ez?
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Bueno, kamiona 're joten zen ordun e, estratan.
- Joten zen?
- Bai.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Honek iraazi zun apustua 'ta.
- Estrataz-estrata Altzira iyo zen hau kamionakin e.
- Honek jarri zun (resultua).
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusi- Estrata batin! Toki askotan kabitzen ez 'ta (buztun) bat gaintikan 'ta...
- Miño ongi prepatua dena (patineko) aitzurra 'ta pikotxa beakin hartuak, zolua betetzeko, kamiona geatzen bazen betetzeko. Jata urratu 'ta itteko.
Mitxelena Aranguren, Santos
Aipamena ikusiGurutze ayeka jonta berriz estrataz jon... Jon berrin, itten giñan, Xixtiyoko zea, e... Zalaiyan gotti iyo, Gurutzeko kamiyoa. Gurutzeko kamiyotikan kamiyoz joten giñan, uan beziñ biria, kamiyua, ez zon, zakarra zen, kazkarra holokua zen,Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusibiñon ez baldin bazenun suerteik, berriz hustu, kargatu gurdiya eta han bire onetan karga, oi, zea... E... Gurdika haundiya hartzen baldin bazenun, Xixtiyoko kruzea ailletzin nola estrata estutu itten zen, ber zenittun beste behi pare bat, hora itxea ailletzeko.Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusiEz baita holako kamiyuk eta ez zien.
- Zer zen, estrata...
- Dena zea, belar soro 'ta, lohiy antza 'ta... Neguan, behintzat!
Irastortza Artola, Inaxi
Aipamena ikusi- Bai, bai, bai. Hortxetik...
- Len estratak 'o...
- Kamiyoz-kamiyo, bai baiño gu kamiyoz joten giñen, mendiz izango zen aurrepiria miño...
Sagardia Olano, Maitxo
Aipamena ikusi- Funtziyua zer da, hokiyo heltzen 'yolako biriai? 'O gutxixio hondatzeko hanka 'o...
- Eske behiyak, e... Lana in ber dunin eta zozten biriak dena estrata zen eta ordun indarra itteko itten zittun eskazalak eta hautsi. Eta handikan babesteko. Gaiñekun, gaiñekun...
Enbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusijartzeko eta estratak, klaro, animaliyak eta orduko gurdiyak erruedak oso mihak zittuten eta klaro, estrata itten zuten beti zabiztela bajatu. E... Estrata generalin ordukuk bajuok izaten zin 'ta ondoko lurra altuo. Ordun kroskara ailletzin, nik, enitzan atrebitzen jartziaEnbil Urdanpilleta, Maria Jesus
Aipamena ikusi- Estrata 'ro herri biria 'o zerbatte bazen...
- Estrata, txarra gaiña. Ze bire! Jesus! Arron txarra.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi- Monagillo. 'Ta biyek tortzen zin beti. 'Ta zintzerriya. Astua aurrea biali 'ta lohitan belauniko zea, haik pasa arte. Hola.
- Estrata gaizki zen ordun.
Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-Grabillakiya 'ro holakua.
-Pf... Deusez! Zolua galanta toki batzutan 'ta...
-Miño zuek gaiñea kamiyotik biño geiyo, len herri birik 'ta geiyo izango zin, 'ta gurdi birik 'ta estratak eta ez?
-Bai, estratak eta bai. Oan denak zikindu dia. Eyote kasoik itten 'ta!
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'ta 're bai eondu zin demboa mordoxkan. 'Ta geo sartu zin militarrak. Biño militarrak sartu zin San Inazio eun batin. Sartu zin Aiñeko estrata hortatik goitik betti, denak, Pamplonatikan oiñez, e! Txiki-txiki iñak.Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi- 'Ta ni tolarea jon nitzan batin, builla gaitza 'ta... "Zer da builla hau?" Beitu nun 'ta estratan betti, "ai...!" Haik izuak, ordun bai, izutu giñala! "Beitu, beitu ze heldu din hemen, hemen soldaduk heldu dia!" Han torri zen ne koñadua Pascual. Iragorri Iriarte, Frantxiska
Aipamena ikusi-'Ta zea estrata 'ta aittatu ttuzu len 'ta artzaiyak zinak ardiya ze itten zuten mendira eaman 'ta geo jetxi 'o len bordatan 'ta eoten zin ardiyak?
-Bordatan 'e bai.
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusiHala 'ta, gurdiya 'men zon kampun. 'Ta gurdiya, estrata xar bat zen han goiyin kamiyoa. Oaiñ 'e... Oan zabala da, zabala. Biño estrata xar bat, gurdiya eaman 'men zuten bultzaka hara.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusihor estratasoro bat bada, 'ta basurdeko zalayan azpiyan barrena, EitxorrotxeaIrazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusi-Txanda batin in ziuten hor. Karri genittun 'ta paketik gorde genittun hor goixio estrata zar bat bada, 'ta hor. Gorde genittun 'ta.Irazu Apezetxea, Erramun
Aipamena ikusiGoizin ez dakit ze ordutan zea, jakiña behiyak 'e nekatuk eongo zin 'ta. Nombaitt 'e Arraskutikan Arburura bittarteko hor estrata ordun. 'Ta estrata hortan geldittu 'ia behiyak eta bertan eon. Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi'Ta gue atta torri 'ta bi bei parik ben gurdiyak 'o zeakin Arraskuko estratan geldittuk harrapatu zittula. Harrek beti hoi saten zun. Oaiñ, ni ez naz akordatzen hoi zela.Lekuona Artsuaga, Enrike
Aipamena ikusi-'Ta zeak e... hola estratak 'o len bazin, birexurrak nunai izango zin biño gurdibirak 'o estratak 'o, leku batetik bestea joteko printzipalaguk 'o izango zin
-Estratak, estratak.
-Bai. 'Ta non, zein zin estrata hola... zeanak?
Lardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi-Estratak? Estratak, hoik zin herri birik. Estratak, hasi estrata... Zeko kruzin, Gaate, Gaateko kruzin 'ta zean barrena esto... Bortanen goitti, Argiñenen goitti, Altzibordan goitti, BuenabixtaLardi Landa, Joxe Luix
Aipamena ikusi'Ta Urrairen bakarrikan zui romanua pasa 'ta ya Goizutakua.
-'Ta hoi estratak zer zin oiñezkuntzat? 'O animaliyak posible zen ibilli? Astuakin ibilli posible zunun?
Lardi Landa, Joxe Luix